Litteraur – Arkiv Jönköpings län

Länsarkivets bibliotek är till för, i nämnd ordning:

 • Arkivets personal
 • Medlemsföreningarna
 • Forskare

Arkivets bibliotek består av litteratur

 • som införskaffats för personalens kompetensutveckling
 • som rör föreningslivet i Jönköpings län
 • av allmän art inom arkivets ämnesområden

Biblioteket växer genom:

 • Inköp av AJL
 • Gåvor av medlemsföreningar och allmänhet

Lån av litteratur

 • Läses endast på plats

Litteraturförteckning (Klicka på textraderna för att se mer)

Ab – Bibliotek

Allmänt
Berg, Brit. 1974. Svenska specialbibliotek och dokumentationscentraler.
Ephemera – det okända trycket. 2001. (Utställningskatalog. Hft.)
Vår samtid Nationens minne. Information om pliktexemplar. 1999. (Hft.)

Lokalt
Bankeryds Folkbibliotek. 1967. (Broschyr.)
Bergman, Linda. 2005. Bibliotek i Värnamo. (Uppsats.)
Eriksson, Gunvor. 1989. Axel Fredrik Lindström och hans donation till Jönköping. Berättelsen om hur ett stadsbibliotek blev till. (Hft.)
Jönköpings läns äldre kyrkoarkivalier. 1953.
Jönköpings Stadsbibliotek. Katalog. 1917. (JFA 2011/218)
Jönköpings Stadsbibliotek 60 år 1916–1976. (Hft.)
Karlsson, Clas. 2016. Jönköpings Stadsbibliotek 100 år.
Magnusson, Hans. 2003. Biblioteksutvecklingen i Värnamo fram till 1955. (Uppsats.)
Norrsell, Linda. De gamla samlingarna vid Jönköpings stadsbibliotek. (Hft. Uppsats.)

Eksjö Arbetarebibliotek
Meresjkovski, Dimitri S. 1908. Borgare och plebejer. (Har tillhört Eksjö Arbetarebibliotek. Plac. JFA 5000. 07-E.)

Jönköpings Läsesällskap
Wiberg, Albert. 1948. Läsesällskapet och Bolagsbiblioteket i Jönköping. (Plac. JFA 5000. 07-J.)

Kungliga Biblioteket
Information om pliktexemplar. (Kopia.)
Vad finns i den okatalogiserade samlingen? (Hft. Opubl.)


Ac – Arkiv

Allmänt
Affischsamlingar. En inventering. Ds U 1983:10. Utbildningsdepartementet. (Kopia.)
Arkiv i Halland. En vägledning till arkiven i länet. 1997. (JFA 01/41)
Arkivet Historien Rörelsen. Sven Lundkvist 60 år. 1987. (JFA 88:9)
Arkivordningsprinciper. 1930. (Hft. Kopia.)
Arkivvetenskapliga studier. Femte samlingen. 1981.
Arkivvetenskapliga studier. Sjätte samlingen. 1987.
Att bevara företagsarkiv. 1984.
Boëthius, Bertil. 1963. Primär och sekundär proveniens i svenska riksarkivet. (Hft. Kopia.)
Disaster management. Riskhantering & Riskidentifiering för arkiv. 2013.
Duchein, Michel. 1992. The History of European Archives and the Development of the Archival Profession in Europe. (Kopia. Hft. Extra.)
Eklöv, Tomy. 2012. Förvara och bevara – teori om standarders betydelse i arkivförvaltning. (Uppsats, Mittuniversitetet.)
Forska själv! En bok om arkiven i Stockholm. 1990. (JFA 1990/51)
Grass, Martin. 1989. Principer för ordnande och förtecknande av personarkiv. Exemplet Hjalmar Branting. (Hft.)
Handbok för föreningsarkivarier. 1972.
Hildebrand, Emil. 1903. Om den s. k. ursprungsprincipens tillämpning vid ordnande af offentliga arkiv. (Hft. Kopia.)
Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. SOU 2019:58.
Högberg, Louise. 2004. Arkivera.
Högstrand, Leif & Åkerlind, Ingrid. 1990. Jakten på skräddarmästare C. F. Molander. Så hittar du i Stockholms arkiv. (JFA 1990/39)
Kjölstad, Torbjörn. 1996. Den diakrona kommunikationen. (Hft.)
Kjölstad, Torbjörn. Dokumenthantering. Sorgebarn eller glädjeämne. (Hft. Kopia.)
Kunskapens källor – om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. 2000.
Leminen, Pia & Dahl, Per. 2005. Fram med arkivet. En arkivhandbok för arbetslivsmuseer.
Lövgren, Anna-Britta. Arkivens fältarbete sett i ett målstyrningsperspektiv. (Kopia.)
Manual for the Arrangement and Desciption of Archives. 1940. (Hft.)
Nilsson, Nils. 1971. Arkiv i rörelse. (JFA 87:52)
Nilsson, Nils. 1973. Arkivkunskap.
Nilsson, Nils. 1976. Arkiven och informationssamhället.
Nilsson, Nils. 1983. Ordningsprinciper och arkivteori. (Hft. Saknas 2020-03-19.)
Nilsson, Nils. Förhållandet mellan arkiv och arkivbildare. (Hft.)
Nordiska museets arkiv. Lundwall, Sten. 1965. (Hft.)
Posner, Ernst. 1972. Archives in the Ancient World. (Kopia.)
Rapport om bevarande- och gallringspolicy. 1991. (Riksarkivet. Hft. Kopia.)
Regeringens proposition 1989/90: 72. Arkiv m m. 1990.
Rotemansarkivet på mikrokort. (Broschyr. JFA 2018/095)
Smedberg, Staffan. 1995. Att ordna och förteckna arkiv. (Hft.)
Sundqvist, Anneli. 1996. Dokumenthantering. (Hft.)
Sundqvist, Anneli. 1996. Klassificering och registrering. (Hft.)
Sundqvist, Anneli. 1997. Om ordnande och förtecknande av arkiv. (Hft.)
Sundqvist, Anneli. 2001. Det svenska föreningslivet och dess arkiv. (Hft.)
Svensk Arkivguide. 2002.
Ulfsparre, Anna Christina (red.). 1995. Arkivvetenskap.
Westerlund, Patrik Spånning. 2002. Synen på mottagande av enskilda arkiv hos ett antal svenska arkivinstitutioner under 2002 – en enkätundersökning. (Hft.)

Centrum för lokalhistoria i Linköping
Elam, Lars. 1989. Ett års lokalhistoria. (Hft.)
Lokalhistorisk forskning. 1989. (Hft.)

Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun – FALK
Ohlsson, Bror-Erik. 1982. Ur Arkivgömmorna. (Hft.)
Rapport från FALK:s lokalhistoriska konferens i Karlstad. 1983.

Föreningen Svensk Arkivtidskrift
Arkiv. 2011: 2-4, 2018: 3-4, 2021: 1-4, 2022: 1-3.

Kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven
Bulletin Nummer 1. 1963.
Bulletin Nummer 2. 1964.

Staten – Utbildningsdepartementet
Ds U 1981: 21. Samhällets arkivproblem.
Ds U 1983: 10. Affischsamlingar.

Statens offentliga utredningar
SOU 1988: 11. Öppenhet och minne. Arkivens roll i samhället.
SOU 1991: 31. Statens arkivdepåer. En utvecklingsplan till år 2000.
SOU 2002: 78. Arkiv för alla – nu och i framtiden. Betänkande av Arkivutredningen Arkiv för alla. 2002.

Övrigt – Lokalt
Engström, Jon. 2010. Att släktforska. En vägledning för nybörjare. (Hft.)
Göta hovrätts arkiv en presentation. 1995. (Hft.)
Jönköpings stadsarkivs kalender. 2013, 2014. (Hft.)

Ac:bf – Arkivinstitutioner

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Nr 2–3, 31-32, 34, 37-38, 52-54, 63-70, 73-82, 85-100, 105-111, 113-119, 122-124, 127-132, 134-136, 138–140, 142–146, 149-150 (1984-2014). (Hft.)
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 1989. (Broschyr.)
Rapport från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 1991. (JFA 91: 55.)

ArkivCentrum Örebro län
Aktstycken. Lokalhistoria i valda bitar. 2009. (JFA 2011/218.)

Arkivet för Folkets Historia
Meddelanden från Arkivet för Folkets Historia. Nr 2/1976. (Hft.)

Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Småskriftserie nr 1. 1988. Varför nykterhetsrörelse?
Föreningar i Älvkarleby kommun. Skriftserie nr 2/Folkrörelsearkivet för Uppsala län. 1991.

Folkrörelsearkivet i Jämtlands län
Lundström, Catarina. 1992. Förening i byn. Om föreningslivets betydelse i glesbygden. (Hft.)
Hur: skriftserie utgiven av Landsarkivet i Östersund och Folkrörelsearkivet i Jämtlands län. Nr 4. Tema: Föreningsliv.

Folkrörelsearkivet i Västerbotten
25 år med Folkrörelsearkivet i Västerbotten 1969-1994. (Hft.)

Folkrörelsearkivet i Västernorrland
Skriftserien Folkrörelsernas Ådal. Nr 5. (Hft.)

Folkrörelsearkivet Kronoberg (se JFA 5000)
Verksamhetsberättelse. 1988-1989, 1993. (Saknas 2020-03-19.)

Folkrörelsernas arkiv för Värmland
Sande, Berith (red.). 2009. I eldsjälars spår. (Gåva av förf. 5/6 2019.)

Folkrörelsernas arkiv i Gävleborgs län

Engström, Lisa. 2001. Propaganda – från idé till handling. (JFA 03/31)

Folkrörelsernas arkiv i Gävleborgs län
FaX-skrift 1. 1986. (hft.)

Folkrörelsernas Arkivförbund
Bevara din historia. Handbok för föreningsfolk. 1981.
Dokumenthantering i företag och organisationer – en kvalitetsfråga. 2000.
Folkrörelsernas arkivhandbok. 1988.
Larsson, Maria. 1997. Arkiv i blickfånget. (Hft. Två ex.)
Låt arkiven berätta. 1978.
Registrera dina klipp. (Hft.)
Titta vad vi har! Nedslag i den enskilda arkiven. 2008. (JFA 2008/040)

Föreningen Stockholms företagsminnen
Föreningen Stockholms företagsminnen bevarar och presenterar näringslivets historia. 1998 (?). (Hft. 2 s.)

Föreningsarkivet i Jämtlands län
Olsson, Margareta och Sjögren Zipsane, Eva (red.). 2014. Människors mötesplatser.

Jönköpings läns arkivförbund
(Plac. JFA 5000 – 14. – J.)
Arkivguide för Jönköpings län. (U å.)

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Arkivbeståndet i Jönköpings läns Folkrörelsearkiv 1980. (Hft.)
Arkivbeståndet i Jönköpings läns Folkrörelsearkiv 1986. (Hft.)
Företagsarkiv i Jönköpings län. 2003. (Hft.)
Hjort, Börje. 1977. Jönköpings läns folkrörelsearkiv – en presentation. (Hft.)
Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Verksamheten 2016. (Hft.)
Med gemensamma krafter. En inventering av ekonomiska föreningar i Jönköpings län 1860-2000. 2001.

Kommissionen för riksinventering av de enskilda arkiven
Bulletin. Nummer 3. Slagordsregister till Otto Waldes katalog över enskilda arkiv. 1970.

Kronobergsarkivet för folkrörelse- och lokalhistoria
(plac. JFA 5000)
Stadgar. 1994.
Verksamhetsberättelse. 1994-1997.

Kyrkohistoriska arkivet i Lund
Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund. 6. 1946. Bror Olsson. Svenskt lärt namnskick. (Hft. JFA 2018/095)

Landsarkivet i Uppsala
Celander & Solvberg. 2005. Ordning och reda bland föreningens handlingar. (Kopia.)

Landsarkivet i Vadstena
Landsarkivet i Vadstena. (Broschyr.)
Landsarkivet i Vadstena 1899-1999. 1999. (JFA 2000/12)
Småskrifter från Landsarkivet i Vadstena. Nr 1-4.
Vadstena slott om- och tillbyggnad för landsarkiv. 1985. (Hft.)

Näringslivets Arkivråd
Företagsarkiven III. 1961.
Gallra rätt! 1980.
Meurling, Anna Christina. 1977. Arkivhandboken.

Riksarkivet
(ej inventerat 2020)
Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren. 1994. (Utg. Sveriges Släktforskarförbund.)
EB-nytt. Nyheter från Riksarkivets avdelning för enskilda arkiv. 2005-2006, 2008/2009.
Hur man forskar i Riksarkivet: En vägledning. (Hft.)
Jägerskiöld, Olof. 1968. Riksarkivet 1618 1968. (Kopia.)
Katalog över Riksarkivets utställning 1946. 1946. (Hft.)
Lundkvist, Sven. Riksarkivarierna och landsarkivorganisationens tillkomst. (Kopia.)
Lundkvist, Sven. Riksens arkiv och makten. (Kopia.)
Meddelanden från Svenska Riksarkivet för år 1956. 1958.
Meddelanden från Svenska Riksarkivet. 1962. Nilsson, Nils. Föreningsarkiven och deras vård.
RA-nytt 1/1989. (Hft.)
Skrifter utgivna av Riksarkivet. Nr 6, 8. 20, 34.
Välkommen till Riksarkivet. 2018. (Broschyr.)
Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven. 1996-1999, 2015.

Skånes Arkivförbund
Nytta & nöje i arkiven. Hösten 2002. (Hft.)
Sjögren, Eva & Lundström, Catarina. 2001. Historia på riktigt!

Svenska Arkivsamfundet
Arkiv samhälle och forskning. Nr 2001:1, 2002:1, 2003:1.
Svensk arkivbibliografi 1990-1999. 2003. (JFA 2003/39)
Svensk arkivguide. 1988. (JFA 1988:26 b)
Svenska Arkivsamfundets skriftserie. (Särtryck ur nr 15.)

Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum – TAM-arkiv
(ej inventerat 2020)

Nio-Fem. Tidskrift om arbetsliv & profession. Nr 2/2014. (Hft.)
Torstendahl, Rolf & Pettersson, Ove. 1992. Forskning om tjänstemannagrupperna. (Hft. JFA 92/10)
Årsbok 1985-1987. (JFA 88/20)
Årsbok 1988. (JFA 89/2)
Årsbok 1990-92. (JFA 92/50)

Östergötlands läns Arkivförbund (ÖLFA)
ÖLFA:s skriftserie nr 1. Åsikter om livet. En diskussionsklubb 1913-1916. (Hft.)
ÖLFA:s skriftserie nr 2. Mjölby kommuns föreningsliv. Historia och register. (Hft.)
ÖLFA:s skriftserie nr 11. En betraktelse över arkiv. Hjort, Börje. 2004. (Hft.)
ÖLFA:s skriftserie nr 14. Så ordnar du ditt gårds- och byarkiv. 2008. (Hft.)
ÖLFA:s skriftserie nr 15. Börje Evert Hjort. Den gamla kistan. 2008 (Hft.)
ÖLFA:s skriftserie nr 18. ÖLFA 25+. Östergötlands Arkivförbund 1984-2010. Historik. (Hft.)

Ad – Bokförlag och bokhandel

Halls förlag, Jönköping
(Plac. Företag. Se även under Qz.)
7488. Assarsson, Margit. 1938. Åter till livet. (Gåva FRAN 5/3 2019.)

Svenska Bokförläggareföreningen – SBF
Svenska Bokförläggareföreningen 1843-1887. 1951. (Gåva 15/1 2016. Plac. 14–S.)

Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen

(Bildades 1888. Arkiv finns i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.)
BMF. Årg. 1919-1947.
Vi valde boken. 1967.

Svenska Bokhandlareföreningen
Gehlin, Jan. 1973. Sju teser om boken. (JFA 2018/095)
Svensson, Georg & Ahlenius, Holger. 1943. Den svenska boken under 50 år.

Tidens Förlag
Lilla Biblioteket. II, III, V. (JFA 2019/095)

Ae – Bokväsen

Allmänt
Att skriva rapport. 1984. (Hft.)
Boktryck i Sverige 500 år. 1983.
Det tryckta ordet 500 år. 1941.
Holm, Ernst G. Boktryckerier och boktryckare i Jönköping. (JFA 2018/016.)
Kongl. Maj:ts NÅdige Förordning Och Reglemente För Boktryckerierne i Riket. (1752). 1951. (Faksimil.)
Lindqvist, Lars Eric. 1934. Anteckningar till en Jönköpingsbibliografi. (JFA 2018/095. Plac. 07 – Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet.)
Rosander, Göran. Tekniska och bibliografiska råd vid uppsatsskrivning. (Hft.)
Svensk boktryckeri-historia 1483-1883. 1983.

Smålands Boktryckareförening
Boktryckaren. Smålands Boktryckareförenings meddelande. Nr 1/1949. (Hft. Plac. 14 – S.)

Svenska Boktryckareföreningen
(1893)
Grafiskt Forum. 1935-1941. (inb. årg.)

Af – Skrift
Övning i handskriftsläsning. 1993. (Hft. Plac. Ae.)

B – Allmänt och blandat

Allmänt
Lindorm, Erik (red.). 1937. Från Delaware till Garbo. En bokfilm till Delawarejubiléet 1938. (Folio.)
Lucifer. Ljusbringaren. Arbetarekalender. 1892, 1893. Nr 1/1902, 2/1902, 4/1902.

Bd – Allmänna tidskrifter och allmänna serier

Allers Familje-Journal. ”Från krigsskådeplatsen”. 1904-1905. (Inb.)
Hvar 8 Dag. 1899- . Årg. 1, 5-6. (JFA 2011/218)
Idun. Årg. 1890-1892, 1895, 1900, 1903, 1905, 1912, 1914-1915 samt julnummer 1898 m fl.
Jönköpingsbladet. 1846-1851, 1854-1855, 1858-1863, 1865-1869. (Gåva av Jönköpings läns museum, febr. 2019. Plac. JFA 5000.)
Refugen. 1937-1940. Inb. (Gåva av Peter Wremer. Plac. JFA 5000.)
Refugen. 1937-1940. Inb. (JFA 2021/190.)
Vätter-Jul. 1935. (JFA 2021/194.)

Bf – Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet

Allmänt
Ny kulturpolitik. 1972. (Hft.)

Arbetarnas Kulturråd i Vaggeryds kommun
Verksamhetsberättelse 1984-1985.
Verksamhetsberättelse 1987-1988.

Föreningen Norden
Föreningen Norden i Jönköping 60 år 1927-1987. (Hft.)

Jönköpings Humanistiska Förbund
Jönköpingsstudier. Minnesskrift utgiven av Jönköpings Humanistiska Förbund med anledning av dess 50-åriga tillvaro 1899-1949. 1949. (JFA 2014/088. Plac. JFA 5000. 07 Kulturella organisationer – J.)

Kungl. Vitterhets- historie och antikvitets akademien
Kong. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens handlingar. Tjugondeåttonde delen. 1885. (JFA 2011/218)
Svenska fornminnesplatser Nr 17. Visingsö. 1953.

Riksantikvarieämbetet
Antikvarisk-topografiska arkivet. 1996. (Hft.)
Kulturföremålen är som årsringarna på ett träd. 1990. (Broschyr.)
Östergren, Stefan. 1999 (1995). Arkivbestånd och sökmedel i ATA Antikvarisk-topografiska arkivet hos Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. (Hft.)

Bg – Allmänna museer

Allmänt
Anvisningar rörande planläggning för undanförsel av arkivalier, böcker, konstverk och kulturhistoriska föremål.
Arbetslivsmuseer i Sverige. 2004.
Museiguide. Arbetslivsmuseer 2018. (ArbetSam)
Swenson, Caroline. 1997. Märkningsmetoder vid märkning av föremål och arkivalier. (Uppsats.)

Arbetets museum
Arbetets museums skriftserie. 1. Yrken och arbetsliv i nya former. 2000. (Hft.)

Dalarnas museum
Att välja forntid. Dalarnas museums serie av småskrifter. 9. 1974. (Hft.)

Segerstedt, Torgny. 1979. Det historielösa samhället. (Utg. Dalarnas museum. JFA 2003/21. Hft.)

Jönköpings läns museum
Byggnadsvårdsrapport:
2001:2. Norra Munksjöområdet – en historisk dokumentation.
2016:17.
Rapport:
Nr 9 (1983). Torpa i Jönköping.
Nr 16. Stadsdelen Väster i Jönköping. (Inb. samt kopia.)
Nr 20. Östra centrum, Kålgården och Liljeholmen i Jönköping. (Kopia.)
Nr 32. En fabrikörs karriär. (Hft.)
Nr 33. Lindholm, Ann. Från Hjortsjö till Manhattan. Stenarbetares minnen från den svarta granitens tid.
Nr 37. Ridderberg, Maria. 1994. Gnosjö ABC. En produktundersökning.
Småländska Kulturbilder:
Karlson, Bo E. 1974. Storgatan i Jönköping. Bebyggelsen 1785-1850. (Särtryck ur Småländska Kulturb. 1974.)

Småskrifter från Jönköpings läns museum.
Nr 2. Lusthuset Brahehus. 1975.

Utflykt
Nr 2 (2019/2020), nr 3 (2020/2021).

Årsberättelse 1988. 1989. (Hft.)
Årsredovisning 2001. (Hft.)

De fenomenala tingen – en utställning om nyförvärvade föremål till museets samlingar. 1994.
Eld och brand. Sommarutställning 1968. (Hft. JFA 2018/095)
Jönköpings läns museums serie för småskrifter.
Nr 3. Igår, Idag, Imorgon. Humanistisk forskning i Jönköpings län. 1978. (Hft.)
Nr . Arbetarrörelsen i Jönköpings län. En kort rapsodi av Börje Hjort.
Länsmuseets katalog 1995. (Hft.)
Mera fakta om Flickan med fosforstickorna. (Hft.)
Poulsen, Christian & Östvall, Lars. 1999. Det dammiga museet. (Hft.)
Ridderberg, Maria (red.). 2010. Minnen människor platser.
Östvall, Lars. 1994. Arbetslösa om arbetslöshet.

Nordiska museet
Handlingsplan för Nordiska museets forskning 1998-2000. 1998. (Hft.)
Meddelanden från kulturhistoriska undersökningen. Nr 105-109, 112. (Hft.)
Nordiska museets frågelistor. 1981. (Hft.)
Tumme med tingen. Om det materiellas roll i museernas samtidsdokumentation. 1992. (JFA 2011/218)
Verbalt. Visuellt. Materiellt. Om museernas dokumentation och insamling. 1991. (JFA 2011/218)

Tändsticksmuseet, Jönköping
Tändsticksmuseet. (Odat. Broschyr.)
Tändsticksmuseet. 1986. (Hft.)

Bh – Allmänna utställningar

Arbetarminnen. 1970. Riksutställningar. (Hft.)
Hantverks-, Industri- och Konstutställningen i Jönköping 1928. Officiell katalog. 1928. (JFA 2018/016)

Bi – Förenings- och mötesteknik

Bergqvist, Ulf. 2005. Första föreningsboken. (Utg. ABF.)
Folkrörelsernas studiehandbok. 1944. (Utg. Folket i Bilds förlag.)
Föreningshandboken. 1946. (Utg. Folket i Bilds förlag.)
Pedersen, Svante. 2001. Valberedningen. (Utg. Bilda förlag.)
Sköld, Per Edvin. 1919. Mötesförhandlingar och deras förande. (Hft.)

Bk – Allmänna sällskap och föreningar

Allmänt
Berg, F. G. 1873. Svenska ordnar, sällskaper och föreningar. (Kopia. Pärm.)
Hildebrand, Hans. 1869. Sveriges Fornminnes-Föreningar. (Hft.)
Folkrörelse & Föreningsguiden. 1986, 1993, 1999.
Larsson, Uno. 1995. Stora föreningshandboken. (JFA 1995/18)
Svenskt föreningslexikon. 1952-1953. 3 band.

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap
(Sällskapets arkiv finns på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.)

Arbetarrörelsens årsbok. 1970-1971, 1974, 1976, 1980.
Notiser från Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Nr 1/1926-1927. (Hft.)

Bengston, Henry. 1955. Skandinaver på vänsterflygeln i USA.
Lantz, Sture W. 1976. I kamp för en identitet.
Lantz, Sture W. 1978. Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 1926-1976.
Notiser från Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. 1996.
Oljelund, Bernhard. 1944. En skrädderiarbetares minnen.
Sjöberg, Sten. 1942. Fredrik Sterky.

Centralkommittén för Gustav-Adolfs-fonden för de svenska kulturminnesmärkenas vård
Svensk kulturminnesvård. Ett 300-årsminne. 1930. (JFA 2011/218)

Excelsiorförbundet
Bergquist von Mirbach, Magda. 1933. Spelet om Sancta Helena. (JFA 2011/218)

Frimurareorden

S:t Johanneslogen S:t Christopher 1776-1926. Minnesskrift till 150-årsdagen. 1926. (JFA 2011/218.)

ICOM
ICOMs etiska regler. 2005. (Hft.)

Inner Wheel
Inner Wheel. Klubbarna i Sverige 1990-1991. (Plac. JFA 5000. 08–I.)

Kulturföreningen Victoria – Bokcafét (Jönköping)
(Tidskrift, 2 odat nr. Plac. 07 Kulturella organisationer – K.)

MABBAS – Föreningen för museernas arkiv-, biblioteks- och bildarkivanställda
Årsbok 1999-2000. (Hft.)

Odd Fellows
Odd Fellows i Sverige. Jubileumsverk 1895-1945. 1945.

Ordenssällskapet W. F. – Vänskapsförbundet
Sällskapet W. F. i Jönköping 40-årsjubileum 31/3 1933. Minnesskrift. 1933. (JFA 2011/218. Plac. JFA 5000, 14 – O.)

Par Bricole
(Plac. JFA 5000. 14-Jönköpings Par Bricole.)
Jönköpings Par Brikoll 1879-1929. Några minnesblad till femtioårsjubileet. 1929. (JFA 2018/095)
Matrikel öfver Jönköpings P. B.s styrelse, embetsmän och ledamöter arbetsåret 1904-1905. 1905.
Matrikel öfver Sällskapet Par Bricoles moderloges styrelse, ämbetsmän… 1905.
Medlemmar i Jönköpings P.-B. (Hft. JFA 2011/218.)
Sällskapet Jönköpings Par Bricole. Matrikel 1953-1954. 1954.
Sällskapet Jönköpings Par Bricole. Matrikel 1960. 1960.
Sällskapet Jönköpings Par Bricole. Årsbok 1986-1987.

Rotary
(Plac. JFA 5000. 14–R.)
Gränna Rotaryklubb 50 år. (Hft. Gåva av Anders Emmerman 26/6 2018.)

Samfundet SHT
Styrelse och officianter samt filiallogen Jojachims medlemsförteckning. 1982, 1984. (Hft.)

Smålands Gille i Lund
(Plac. JFA 5000. 07–S.)
Bengtsson, Otto. 1959, Tidsbilder och minnen från Småland.

Svenska museiföreningen
ICOM. Stadgar. Yrkesetiska regler. 1989. (Hft.)
Åkerlund, Monika. 1991. Ängrar – finns dom…?

Serafimerorden
Seraphimerriddarelängd 1748-1890. 1890. (Hft. JFA 2011/218)

Sällskapet
Matrikel över Sällskapets ledamöter 1949. 1949. (Hft.)

Åttonde Decemberföreningen, Jönköping
Åttonde Decemberföreningen 100 år 1865-1965. 1965. (Hft.)

Bt – Publicistik

Allmänt
Aftonbladet – en svensk historia. 1980. (JFA 2018/095)
Andersson, Per-Olof. 1998. Att så på hälleberget? Smålands-Kuriren – ett misslyckat tidningsförsök i sekelskiftets Växjö.
Andersson, Per-Olof. 2001. Den kalejdoskopiska offentligheten. (Gåva av förf.)
Arbetet 1887-1937. 1937.
Att läsa tidningen. 1936. (Hft.)
Dagspressen i Sverige. Andersson, Nils. 1948.
Den svenska pressens historia. Åren då allting hände (1830-1897). 2001. (JFA 2001/32)
Ett hjärtas saga. Andersson, Per-Olof. 2006.
Folket i Bild – tidningen som var en folkrörelse. Del I: 1934-1949. 1984.
Folket i Bild – tidningen som var en folkrörelse. Del II: 1950-1962. 1984.
Greén, Ernst. 1949. En Jönköpings-Krönika. Smålands Allehanda 1879-1949. (JFA 2018/016. Plac. Företag – Smålands Allehanda.)
Gustafsson, Karl Erik (red.). 2006. Lokalmediestudier. (JFA 2006/54)
Historiska vandringar med Jönköpings-Posten. 1993. (JFA 2018/095. Plac. Företag.)
Jubiléernas JP-historia. 1986. (Plac. Företag.)
Jönköpings Tidning om mordet på Bergska krogen. (Kopia. Hft.)
MT. Morgon-Tidningen. Social-Demokraten. 1948. (Hft.)
Nordström, Gert Z. (red.). 1988. En lokaltidning och det offentliga samtalet. (Plac. Företag – Jönköpings-Posten.)
När bio var synd i Jönköping. Rydén, Josef. 1989. (Plac. Företag – Jönköpings-Posten.)
Smålands Folkblad (se kategori Qz)
Svensk Läraretidnings Förlags A.-B. 50 år 1896-1946. 1946.
Valuta ger en annons i Jönköpings-Posten… 1934. (Småskrift. Plac. Företag – Jönköpings-Posten.)
Åhlén, Bengt. 1986. Ord mot ordningen. Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria.

Föreningen Pressarkivets Vänner
Presshistorisk årsbok. 1999, 2002.

Svenska Tidningsutgivareföreningen
Pressens Tidning. 1923-1927, 1929-1932, 1939-1940.

C – Religion

Doktor Mårten Luthers Lilla katekes med kort utveckling. 1902. (H. Halls Boktryckeri-Aktiebolag i Jönköping.)

Ci – Uppbyggelselitteratur

Bikupan. Tidning för söndagsskolan och barnen i hemmet. Årg. 1937. (JFA 2022/174.)

Cj-c – Allmän kyrkohistoria: Sverige

Allmänt (periodica)
Frisinnad Tidskrift. Nr 7-8/2001. (Hft.)
Ny Ecklesiastik-Tidning. Årg. 1895.
Pietisten. 1854 (2 ex, ett tryckt 1854, ett tryckt 1860), 1857.
Tidskrift för Kristlig tro och bildning. 1889. (Hft. KFA 2011/218.)
Vittnet. Kristlig månadsskrift. 1877.

Allmänt
Ahnfelt, Oscar. 1877. Andeliga Sånger. (JFA 2020/117.)
Ahnfelt, Oscar. 1878. Andeliga Sånger, dels komponerade, dels samlade. (JFA 05/18)
Alfwegren, G Edw. 1884. Hwilostunder på wägen. (JFA 2011/218.)
Arbetarklassen och religionen. 1938. (Hft.)
Bergius, Johan Gustaf. 1775. Ens Evanglisk Predikares Värk, Femte delen.
Bibeln eller Den heliga skrift i fullständig öfverensstämmelse med Bibelkommissionens normalupplagor. 1905. (Med handskriven anteckning ”Minne från Brynolf Alm julafton 1914. JFA 2020/152.)
Biblia. 1794.
Blomqvist, Joel. 1875. Melodier i notskrift till Sions nya sånger.
Bönner, Else och Bönner, Anders. 1980. Hembygdens väckelserörelse.
Choral Psalmbok.
Claesson, Birger. 1951. Dom över Sverige. (Hft.)
Cnattingius, A J. 1844. Bibliisk Läsebok för Ungdom. (JFA 2020/117.)
D. Mårten Luthers Kyrko-Postilla. 1873-1874.
Den heliga Skrift i berigtigad öfwersättning och med nödiga förklaringar af H M Melin. Godtköpsupplaga efter författarens död utgifwen af Professor C Warholm. 1883. (JFA 2020/152.)
Den Swenska Psalmboken af Konungen Gillad och Stadfästad År 1819. 1830.  (JFA 2020/152.)
Den svenska psalmboken. 1930.
Ekman, E. 1896-1902. Den inre missionens historia. (4 delar.)
Farrar, F W. 1878. Jesu lif.
Franklin, A. P. Bhilmissionen. (Tredje uppl. JFA 2011/218.)
Gustafsson, Berndt. 1968, Svensk kyrkohistoria. (JFA 2020/050.)
Fresenii, Johan Philip. 1817. Skriftermåls- och Communion-Bok. Förra delen.
Hammerich, Frederik. 1878. Den kristna kyrkans historia.
Harms, L. 1877. Predikningar öfwer Kyrkoårets Evangelier.
Illustrerad Bibel eller Den Heliga Skrift. 1867. (JFA 2020/131.)
Johan Arndts Postilla. 1873. (Gåva FRAN 5/3 2019. Plac. JFA 5000.)
Keith, Alerander. 1859. Kristna Religionens Sanning. (Plac. 11.)
Kilsmo, Karl. 1967. Den tredje reformationen. Den nutida frikyrkans uppkomst.
Kolmodin, Olof. 1770. Andelig dufwo-röst, eller En gudelig själs enskildta sång-andakt, sammanskrefwen af Olof Kolmodin … men nu förbättrad, tilökt, och uti detta beqwämliga format sjette gången uplagd. Med k. maj:ts privilegio. (JFA 2020/117.)
Lee, Charles. 1921. Det nya förbundets sabbatsinstitution.
Melbye, M. 1882 (el 1883). Berättelser ur kyrkans historia.
Myrén, Viktor. 1958. Mästaren vid Gränsen. Kulturskildring ur folkväckelsens historia. (JFA 00/47.)
Nordström, Vitalis. 1903. Radikalismen ännu en gång. (Hft.)
Norlén, Wilh. Och Lundgren, Fr. 1917. Biblisk historia.
Nya testamentet. 1893. (JFA 2020/117.)
Nyström, Erik. 1898. Bibelnyckeln.
Ostervald, J F. 1771. La Sainte Bible.
PM om forskning om och i svensk frikyrklighet. (Hft. Saknas 2022-09-22.)
Rosenius, C O & Waldenström, P. 1874. Predikningar öfwer Swenska kyrkans nya högmessotexter. (JFA 2020/117.)
Sacred Songs & Solos. 1200 pieces. (Odat)
Sandegren, Paul. 1926. Ekumeniska mötet i Stockholm.
Sjöberg, Stanley. Frälsning vad är det? (Hft.)
Stalker, James. 1891. Kristus vår förebild. (Gåva av Göran Åberg. Tillhört Jansson.)
Svensk söndagsskola genom 100 år. 1951.
Westin, Gunnar. 1941. Kyrkor, sekter och kristen gemenskap.
Westin, Gunnar. 1954. Den kristna friförsamlingen genom tiderna.
samt
Oid bok på kinesiska (bibel?)

Lokalt (p)
Smålands Missionstidning. 1862-1874. (Två band. Utg. Eksjö. Från Folkrörelsernas Arkiv i Gävleborgs län. Ena bandet, 1862-1868, saknas.)
Smålands Missionstidning. 1868-1873. (JFA 2011/218.)

Lokalt
Agnesund, Bengt och Pettersson, Jan-Anders. 1994. Frank Mangs – möten i Jönköping vintern 1931. (Uppsats.)
Ask, Bengt-Göran. 1999. Grönt växer gräset i Nykyrke Gammelskog. (JFA 00/50.)
Claesson, Anna-Maria. 1998. Elisabet från Sammekulla – sänd av Gud till dödsskuggans land. (Se Småländska Kulturbilder 1998.)
Claesson, Anna Maria. 2001. Kinesernas vänner. En analys av missionens berättelse som ideologi och utopi. (JFA 2001/42.)
D:r Martin Luthers Hus-Postilla. 1867. (Tryckt på Herman Halls förlag, Jönköping. Plac. Företag – H.)
Ekman, E J. 1921. Inre missionens historia. (Utg. H Halls Boktryckeri-aktiebolags förlag, Jönköping.)
Ekman, E J. 1921-1922. Inre missionens historia. (Två band. Utg. H Halls Boktryckeri-aktiebolags förlag, Jönköping. Signerad Seth Johansson. Gåva av Göran Åberg.)
Grändemark, Ann-Britt och Gällring, Ann-Britt. 1994. Sjukhuskyrkans framväxt. (Uppsats.)
Hultman, Anders. 1930. Helig eld. (Tryckt på Halls förlag, Jönköping.)
I fädernas spår. 1944. (Om Gnosjö.)
Jarlsbonde, Carina. 1999. Kyrka och frikyrka i Jönköping – gubbrike eller gudsrike? (Uppsats.)
Londos, Eva. 1998. SAMDOK och frikyrkan under 20 år. (Se Småländska Kulturbilder 1998.)
Moody, D. L. 1877. Stor glädje. (Tryckt i Jönköping. JFA 2011/218.)
Olén, Gunnar. 1950. Läsarfolk i närbild. (Utg. Halls Förlag, Jönköping.)
Pira, Sigurd. 1946. Från norra Smålands medeltid. Kyrkohistoriska studier. (Saknas.)
Rydén, Eva. 1985. Väckelsen grep omkring sig i min ungdom. (Uppsats.)
Thulin, Olof. 1944. Om väckelsen i Jönköping under förra seklet. I: Wäxjö Stifts hembygdskalender 1944. (Hft.)
Thulin, Olof. 1953. Växjö stift i missionsperspektiv.
Väckelsens folk. (Se Småländska Kulturbilder 1998.)
Åberg, Göran. 1978. Folkväckelsen i Jönköpings län. (Småskrift. Saknas.)
Åberg, Göran. 1996. Sankt Sigfrids stift i historia och nutid. (JFA)
Åberg, Göran. 1998. Folkväckelse och frikyrklighet i Jönköpings län. (Se Småländska Kulturb. 1998.)
Åberg, Göran. 1998. Lina Sandell – folkväckelsens främsta sångare. (Se Småländska Kulturb. 1998.)

Erik-jansarna
Isaksson, Olov. 1995. Historien om Bishop Hill.

Evangeliska Brödraförsamlingen
Dagens Lösen 1963. 1962. (Utg. H. Halls Boktryckeri-Aktiebolag, Jönköping.)
Dagens Lösen 1963. 1962. Poetisk upplaga. (Utg. H. Halls Boktryckeri-Aktiebolag, Jönköping.)

Huskvarna Kristna Samarbetsråd
Johansson, Lennart. 1994. Huskvarna Kristna Samarbetsråd – från trevande början till TV-satsningen: ”Sommarsång i Mjölkafållan”. (Hft.)

Jönköpings kristna samfällighet
Åberg, Göran. 1988. Från åttital till åttital – kyrkligt liv i Jönköping under hundra år.
Åberg, Göran. 2001. Från åttital till millennieskift – kyrkligt liv i Jönköping vid 1900-talets slut.

Jönköpings kyrkliga samfällighet
Gustafsson, Berndt. 1974. Kyrklig verksamhet och organisation i morgondagens Jönköping.
Kyrkogårdarna inom Jönköpings kyrkliga samfällighet. (Broschyr. JFA 2018/095.)

Kristna Studentrörelsen i Sverige
(Föreningens arkiv finns på Riksarkivet, nr 730196.)

Roparrörelsen
Carlsson, David. 1978. Roparna.
Fröderberg, Hugo. Predikosjukan i Småland på 1840-talet. (Kopia.)
Gustafson, Olof. 1994. Roparrörelsen och sjukvården. (Uppsats.)
Johansson, Sam. A. 1911. Ur minnet. Skildringar och erfarenheter från den andliga brytningstiden i vårt land under midten och senare hälften af förra århundradet. (Tr. Smålands-Tidningens förlag, Eksjö. Från Jönköpings Stadsbibliotek. Bl a om ”predikosjukan” och annat rörande Jönköpings län.)

S:t Franciskus församling i Jönköping
Passionisternas silverjubileum i Jönköping. En kyrkohistorisk utveckling 1956-1981. (Hft.)

Svenska Kyrkan (periodica)
Missions-Tidning. 1878-79, 1880-81, 1882-83, 1884-85, 1889-90, 1891-92. (Svenska Kyrkans Missions-Styrelse.)
Växjö Stifts Hembygdskalender. Årg. 1909, 1926, 1927 (samt en låda oreg.).

Svenska Kyrkan
Alberius, Bertil. Habo kyrka. (Hft. JFA 2018/095)
Alberius, Bertil. 1966. Habo kyrka. Den måleriska träkatedralen. (Hft.)
Bankeryds kyrka 1865-1965. 1965. (JFA 2018/095)
Bodafors kyrka. 1983. (Hft.)
Danielsson, J. M. 1929. Kumlaby kyrka och kyrkogård på Visingsö. (JFA. Saknas 2020.)
Den medeltida madonnan i Nässjö gamla kyrka. (Broschyr. JFA 2018/095)
Dinnetz, Gunnar. 1961. Ljungarums kyrka Jönköping. (Hft. JFA 2018/095)
Draken på kyrktaket. Ur Ljungarums kyrkas och sockens historia sedan Gustaf Vasa. Ruuth, Gustaf. 1991.
Flisby kyrka. (Broschyr. JFA 2018/095)
Gudmundsson, S. Beskrivning över Habo kyrka. 1954. (Hft.)
Hagstrand, Hartvig. 1958. Historik över Våthults kyrka. (Kopia. Hft. JFA 2018/095)
Hultberg, Olle. 1955. Det religiösa livet i Habo pastorat från väckelsens begynnelse från omkring 1820 fram till år 1954. (Hft.)
Johansson, Eskil. 1993. Ödestugu Kyrka och Ödestugu gamla prästgård. (Hft.)
Johansson, K H. 1958. ”Dessa mina minsta…”. Alsheda Pastorats Barnhem. Skede Barnhem. 100 år. (Gåva FRAN 5/3 2019.)
Jönköpings kyrkogårdar – en kulturskatt värd att bevara. 2008.
Jönköpings läns äldre kyrkoarkivalier. 1953. (Hft. JFA 2018/095)
Karlsson, Enok. 1926. En gammal Smålandskyrka. Anteckningar ur Lekeryds kyrkas historia. (JFA 2018/095)
Karlstorps kyrka. (Småtr.)
Kyrkobladet. Svenska kyrkan i Gnosjö. Nr 4/2006. (Hft.)
Källeryds kyrka. Heliga Teefaldigheetz Kyrckia. 1975.
Lindstam, Ragnar. 1932. Om kyrkor som försvunnit och klockor som ha sjungit i Tveta Vista Mo. (Magnus Rydheims förlag, Huskvarna.)
Lindstam, Ragnar. 1935. Om kyrkor som försvunnit och klockor som ha sjungit i Östbo, Västbo och Sunnerbo.
Lindstam, Ragnar. 1943. Om kyrkor som försvunnit och klockor som ha sjungit i Östra och Västra härad.
Persson, Einar. Kyrkvärdsämbetet och Kyrkvärdar i Byarums socken 1672-1989. (Hft. JFA 2018/095)
Register till årgångarna 1-30. (Hft. Gäller Växjö stifts hembygdskalender.)
Rogberga. (Broschyr. JFA 2018/095)
Sahlström, Torsten. 1953. Kävsjö kyrka i Östbo kontrakt, Växjö stift. (Hft. 2018/095)
Sandseryds kyrka. Norrahammars församling. (Broschyr. JFA 2018/095)
Tecknare, Uffe. 1985. Kyrkor. Jönköpings län, Del 1. (JFA 06/09)
Tecknare, Uff. Kyrko. Jönköpings län, Del 2. (JFA 2021/190)
Thunander, Rudolf. 1963. Vrigstads kyrka. (Hft. JFA 2018/095)
Tro möter tro. Svenska Kyrkans missions årsbok 1969. (JFA 07/20)
Wallin, J O. Religionstal af J. O. Wallin. Andra Delen. (Plac. 11. Mycket intressant.)
Wilstadius, Paul. 1945. Capella Valburgis.
Visingsö församlings- och hembygdskrönika. Advent 1998-Advent 1999. 1999. (Småskrift.)
Visingsö församlingskrönika. Årg. 37. (1979. JFA 2020/061)
Växjö stift i ord och bild. 1950. (JFA 2018/095)
Åberg, Göran. 2008. Huskvarna kyrka och församling under hundra år.
Ås gamla kyrka och kyrkogård. (Broschyr. JFA 2018/095)
Ås kyrka. (Broschyr. JFA 2018/095)

Svenska Kyrkan – Hakarps fs
Hakarps kyrka. 1894. (Hft.)
Lindstam, Ragnar. 1924. Hakarps kyrkas och församlings historia. (JFA 2018/095.)
Lindstam, Ragnar. 1944. Hakarps kyrka. (Hft.)
Till minnet av Hakarps kyrka 300 år. 1994.

Svenska Kyrkan – Jönköping (Kristina och Sofia fs)
Dinnetz, Gunnar. 1959. Kristine kyrka Jönköping. (Hft. 2 ex.)
Invigningen af Jönköpings Vestra kyrkogård. 1893. (Hft. JFA 2011/218)
Johansson/Blaxhult, Malte. 1970. Prästen mitt ibland oss.
Kring Kristine kyrka. (1980? Broschyr.)
Kring Sofiakyrkan i Jönköping inför kyrkans återinvigning efter restaureringen anno domini 1952.

Svenska Kyrkans Diakonistyrelse
Larsson, Anna och Tilander, Elsa. 1934. Bland Karangaflickor. (JFA 2011/218)
Olsson, Carl. 1928. Försoningen enligt C O Rosenius och P Waldenström.

Österns apostoliska och katolska assyriska kyrka i Jönköping
Bothén, Kerstin. 1994. S:ta Maria i Jönköping. (Uppsats. Plac. 11 A-Ö.)

Ck – Kristna samfund
(Se även JFA 5000. Kat. 11.)

Allmänt
Hofgren, Allan (red.). 1990. Svenska trossamfund. (JFA 90:37)
Kultur Sekter Samfund. 1971.

Cks – Frikyrkosamfund och reformrörelser

Allmänt
Andersson, Göran. 1980. Kyrka och väckelse i Vista kontrakt 1860-1920. (Uppsats.)
Frikyrkligheten i Jönköpings län – historia, miljöer och lokaler. 2002. (JFA 2003/02)
Frikyrkomötet 1964. 1964. (Utg. Sveriges Frikyrkoråd.)
Gustavsson, Anders. 1985. Religiösa väckelserörelser i Norden.
Nyhlén, Erik. 1964. Svensk frikyrka.

Cksb – Svenska Baptistsamfundet

Betlehem. Svenska Baptistsamfundets årsbok. 1886-1980. (JFA 1998/070.)
Guds nåd över Smålandsbygder. Norra Smålands Baptistmission 1903-1953. (Hft.)
Handlingar vid Norra Smålands distriktsförenings af baptistförsamlingar bildande i Betelkapellet, Tranås den 6 och 8 december 1902. 1903. (Hft.)
Tjugufem år. En kortfattad översikt över ungdomsföreningen Betanias 25-åriga tillvaro. 1930. (Hft.)
Westin, Gunnar. 1965. Svenska Baptistsamfundet 1887-1914.

Cksf – Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

Ahnfelt, Oscar. Andeliga sånger med accompagnement af Pianoforte eller Guitarre. (JFA 09/033)
Ahnfelt, Oscar. 1901. Andeliga Sånger. (JFA 09/039)
Ahnfelt, Oscar. 1914. Andliga sånger. Femtiosjunde upplagan. (JFA 2018/178)
Ahnfelt, Oscar. 1919. Andliga sånger. Fjärde upplagan.
Barnens Tidning. 1893. (Tillhört Emma Rangström.)
Betraktelser för hwar dag i året, samlade ur C. O. Rosenii skrifter. 1873.
Bibeln eller Den Heliga skrift. 1906. (JFA 2020/117.)
Bibeln eller Den Heliga skrift. 1915. (JFA 2011/218. Har tillhört Anna Larsson.)
De tusen barnens hem. 1923. (JFA 2018/178)
De ungas tidning. Årg. 1911-1912. (JFA 2011/218)
Doktor Martin Luthers Kyrko-Postilla. Första delen. 1892. (JFA 2018/178)
Doktor Martin Luthers Kyrko-Postilla. Andra delen. 1891. (JFA 2018/178)
Frideborg. Folkkalender. 1905, 1913, 1919, 1927-1928, 1931-1939. (JFA 2018/178)
Ingen förspilld kvinnokraft. En bok om våra syföreningar. 1974. (Utg. EFS-förlaget.)
Kübel, Robert. 1896. Bibelkännedom. (JFA 2018/178)
Predikningar och Förklaringar öfwer Swenska Kyrkans nya högmessotexter. 1871. (JFA 2018/178)
Psaltaren i historisk belysning förklarad af pastor Storjohan. 1914. (JFA 2018/178)
Rosenius, C. O. 1878. Pietisten. Nytt och Gammalt från Nådens Rike. (JFA 2018/178)
Rosenius, C. O. 1893. Den där winner. (JFA 2018/178)
Schmidt, Hermann. 1897. Kärlekens makt. (JFA 2018/178)
Starke, Christofer. 1877. Synopsis bibliothecae exegeticae in Novum Testamentum.
Waldenström, P. Guds ewiga frälsningsråd. 1882.
Varde ljus! Årgång 1901, 1905, 1910-1914, 1921-1922, 1930, 1936-1939. (JFA 2018/178)
Varde ljus! Frideborg. Illustrerad missionskalender. Årg. 1940-1941, 1947-1951, 1953-1954. (JFA 2018/178)
Ölander, Anna. 1939. Monica.

Cksh – Frälsningsarmén

Frälsningsarmén (p)
Den unge Soldat. 1926, 1929, 1934. (Inb. Norsk.)

Frälsningsarmén
Favorit-sånger med musik. 1900. (JFA 09/023.)
Frälsningsarmén i Sverige. 1945.
Kjäll, Thorsten. 1957. De följde en fana.
Lundin, Johan A. 2014. Predikande kvinnor och gråtande män. Frälsningsarmén i Sverige 1882-1921.
Nilsson, Lennart & Kjäll, Thorsten. 1963. Halleluja. En bok om Frälsningsarmén. (Saknas.)

Frälsningsarmén – Jönköpings län
(se även JFA 101 m fl)
Frälsningsarmén i Jönköping – en bildsvit. (Se Småländska Kulturbilder 1998.)
Petri, Laura. 1924. Hanna Cordelia Ouchterlonly.

Ckso – Metodister

Erikson, J. M. 1893. Metodismen i Sverige.
Metodistkyrkans i Sverige Årsbok. 1926-1986. (Inlämnat av Metodistkyrkans församling i Huskvarna.)
Metodistkyrkans i Sverige Årsbok 1974. (JFA 07/21)
Vår Julbok 1933. (JFA 92/20)
Åsgrim Berlin, Agneta. 2006. S:t Johanneskyrkan i Jönköping.
(Samt två kapslar oreg. litteratur.)

Cksr – Örebromissionen

Evangelisten. Årg. 1926-1938, 1940 (två olika omslag), 1942, 1943 (två olika omslag), 1944-1945, 1947, 1949-1950, 1951 (två olika), 1952 (två olika), 1953-1955, 1956 (två olika), 1957-1959, 1961-1962, 1963 (två olika), 1964, 1966, 1968-1972, 1974-1978/79. (JFA 2022/174.)

Ckss – Pingstvänner

Pingströrelsen
Den Kristne. Nr 3/1953. (Hft. JFA 2020/050.)
Evangelii Härold. Inb. 1924, 1927-1932, 1935-1943, 144 (lösnr), 1945-1952. (JFA 2020/050. Plac. JFA bibl.)
Evangelisk Tidskrift. 1933-1935. (JFA 2020/050.)
Fris, Rikard. 1926. Huru 1700-talets pingstväckelse började – och slutade. (JFA 2020/050.)
Pingst-liljan. 1927, 1930. (JFA 2020/050.)
Sommar. 1938, 1944. 1947-1973. (JFA 2020/050.)
Vår Härold. Årgång 6-16. (Gåva av Karin Stavenheim 2020. Plac. JFA 5000.)
Västgöta-fältet. 1957-1958. (JFA 2020/050.)

Andström, Bobby. 1966. Lewi Pethrus. (JFA 2020/050.)
Björkquist, Curt. 1959. Den svenska pingstväckelsen. (JFA 2020/050.)
Briem, Efr. 1924. Den moderna pingströrelsen. (JFA 2020/050.)
Bäckman, William. 1936. Johan i strömmen. (JFA 2020/050.)
Enquist, Per Olov. 2001. Lewis resa.
Guds ord hade framgång. 1944. (JFA 2020/050.)
Halldorf, Joel. 2007. Lewis brev. (JFA 2020/050.)
Holmberg, Adrian. 1980. Filadelfiaförsamlingen i Sverige 30 aug. 1910-30 aug. 1980. (JFA 2020/050.)
Möllerfors, Roland. 1966. Bröder och Systrar. (JFA 2020/050.)
Pethrus, Lewi. 1912 (nytryck). Jesus Kommer. (JFA 2020/050.)
Pethrus, Lewi. 1942. På Bibelns mark. I. (JFA 2020/050.)
Pethrus, Lewi. 1953. Den anständiga sanningen. (JFA 2020/050.)
Pethrus, Lewi. 1970-1973. Timmermannen från Nasaret. 4 bd. (JFA 2020/050.)
Sanningens ande och villfarelsens ande. 1961. (Hft. JFA 2020/050.)
Smulor från gästabudet. 1930. (JFA 2020/050.)

Pingströrelsen – Jönköpings län
Bengtsson, Tore. 1956. Salt- och ljuskristna. (Filadelfia, Värnamo.)
Bors filadelfiaförsamling. 1977. (Kopia ur Voxtorps krönika 1977.)
Filadelfiaförsamlingen i Värnamo 30 år. 1953.
Filadelfiaförsamlingen i Värnamo 50 år 1924-1974.
Filadelfiaförsamlingen Mullsjö 50 år. (Hft.)
Franklin, P. 1924. Passar pingstväckelsen för det småländska kynnet? Tio smålänningars vittnesbörd. (Hft. JFA 2020/050.)
Hedegård, David. 1944. Ha pingstvännerna rätt? (Svenska Alliansmissionens förlag, Jönköping. JFA 2020/050.)
Hellqvist, Gun. 1999. ”Pingstinteriörer” i Vetlandabygden. (Uppsats.)
Hestner, Bengt. 1999. Ett år på bibelskola Pingst – vad hände sedan? (Uppsats.)
Hubertsson, H. 1944.  Andens eld över smålandsbygd. Pingstväckelsens uppkomst och utbredning – en översikt. (JFA 2020/050.)
Pingstförsamlingen Sandhem 50 år 1930-1980. (Hft.)
Snören, Jesus, läder och reklam. 1992. (Folio.)
Thulin, Henning. 1939. Är pingstväckelsen en partimening? Predikan av f. kyrkoherden Henning Thulin. Hållen i  Värnamo den 23 febr. 1939. (Hft. JFA 2020/050.)
Värnamo Pingstförsamling 80 år. (Arken. Extranummer av Det glada budskapet. 2004?)

Betelförsamlingen, Värnamo
Ericson, Andreas (red.). 1934. Betelförsamlingen Värnamo 1924-1934. En minnesskrift.

Cksv – Svenska Alliansmissionen

Albertsson, Eskil (m fl). 2002. Korset, vittnesbördet och gemenskapen. Personliga perspektiv på Svenska Alliansmissionens 150-åriga historia. (JFA 03/11, 05/022)
Dominique, Stig. 1952. Vinna ungdom för Gud. Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund genom 60 år 1892-1952.
Dominique, Stig (red.). 1941. Av Herren har det skett. Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund 1892-1942.
Hagner, Johan. 1945. Vad skall ske?
Hägg, Fritz. 1953. Svenska Alliansmissionen genom hundra år.
Minnesskrift för Huskvarna Alliansförsamling. 1975. (JFA 2017/197)
Minnesskrift över Lekeryds Östra Missionsförsamlings 100-åriga verksamhet och Missionshusets byggande 1864. 1964.
Odeberg, Hugo. 1950. Kristus och Skriften.
Palmqvist, Efr. 1939. Klippan som följde dem. (JKYF bibliotek No 1256.)
Palmqvist, Efr. 1946. De förde elden vidare.
Petersson, Ulf (red.). 2021. Svenska Alliansmissionens personalförbund 100 år 1920-2020. (Gåva av förf. mars 2023.)
Soluppgången. Svenska Alliansmissionens årsbok. 1992.
Som daggen kommer. En bok om Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund 1892-1967. 1967.
Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund 1892-1932. 1932.
Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950. 1950. (JFA 2017/197)
Tillägg till minnesskriften för Huskvarna Alliansförsamling. 1985. (Hft. JFA 2017/197)
Trosvittnet. 1923, 1927-1932, 1934-1936, 1938-1941, 1947.
Utanför muren. Skildringar från Svenska Alliansmissionens verksamhet i norra Kina. 1937. (JFA 99/50)
Wikström, G. 1939. I människogestalt. Bibelstudier.
Åberg, Göran. 1980. Sällskap – Samfund. Studier i Svenska alliansmissionens historia fram till 1950-talets mitt.
Åberg, Göran. 1994. Tro i Vätterbygd. Rapport om religion. (Utg. SAM-förlaget.)
50 år. Frinnarydskretsen av SAU. Jubileumsskrift 1910.1960. 1960. (Hft.)
1900-1935 Tabergskretsen av S.A.U. 1935. (JFA 2017/197)
(Samt en kapsel oreg. litteratur.)

Cksx – Svenska Missionskyrkan

Svenska Missionsförbundet (1878-2003) (p)
Barnavännen. 1923, 1925, 1927. (JFA 2022/174.)
Missionsförbundet. Nr 22/1935.

Svenska Missionsförbundet (1878-2003)
De ungas kör. 1933.
Grufman, J F. 1901. I Brödrakretsen. (Sv. Missionsförbundets missionsskola.)
Gustafsson, Johan. 2006. Svenska Missionsförbundet och nazismen. (Uppsats.)
Halvardson, Sven. 1989. Framtida folkrörelser. Slutrapport.
Mangs, Frank och Olovson, Alex. 1927. Musik till frihetsklockan.
Morfeldt, O. 1938. Missionsbilder för barn. Del 1. (JFA 2011/218)
Ohldén, A. 1906. Bildergalleri ur Svenska Missionsförbundet.
Sarwe, Wilh. 1927-1929. Bland Rysslands folk i missionens och Röda Korsets tjänst. Del 1, 3.
Svenska Missionsförbundet 1986-1987. 1986.
Svenska Missionsförbundets sångbok. 1921.
Svenska Missionsförbundets sångbok. 1934.
Örebro Brödraförsamling 75 år. 1935. (Från Jönköpings Ansgariiförsamling.)

Svenska Missionsförbundet – Jönköpings län
Missionsvittnet. Information från Svenska Missionsförbundet och Svenska Missionsförbundets Ungdom i Jönköpings distrikt. 1973-1975. (Inb.)
Missionsvittnet. Forum för Jönköpings distrikt av SMF och SMU. 1976-1978. (Inb.)

Andersson, Ann-Charlotte och Hedberg, Christina. 1994 Barn- och ungdomsverksamhet på Visingsö. (Uppsats.)
Claesson, Hugo. Några glimtar från Markestads missionsförenings arbete under åren 1914-1964. (Hft. 2017/197)
Elgabäcksryds missionsförening 1878-1928. 1927. (Hft. JFA 2017/197)
Elgabäcksryds missionsförsamling 1878-1948. 1947. (Hft. JFA 2017/197)
-Elmquist, A. E. 1958. Solglimtar av Solskenssångaren.
Frylén, Lennart. 1984. Av Herren har det skett. Jönköpings Evangeliska Missionsförsamlings minnesskrift.
Fur, Robert. 1949. Några blad ur min hembygds missionshistoria. (JFA 2017/197)
Grenna sockens norra friförsamling. Tuggarps Missionsförsamling 1881-1981. (JFA 2017/197)
Gustafsson, Johan. 1947. Kongo vaknar.
Gustafsson, Willy. 1978. Danstorpsbygden och Missionsförsamlingen.
Habo Missionsförsamling 100 år. 1978. (JFA 2017/197)
Helgesson, Rune. 2007. Mötesplats Elim. Frikyrklighetens vagga i Åsenhögabygden. (JFA 08/003)
Hjältevads Missionsförsamling 75 år. Jubileumsskrift 1907-1982. (Hft. JFA 2017/197)
Hultman, J. A. 1932. Solskenssånger IV. (Hft.)
Hägg, Fritz. 1959. Från femöresförening till missionsförsamling. Utgiven av Jönköpings Evangeliska Missionsförsamling. (JFA 2017/197)
Jubileumsskrift. Sjöaryds Missionsförsamling 1884-1984. 1984. (Hft, JFA 2017/197)
Jönköpings Stadsmissionsförenings Årsberättelse. 1934. 1935. (JFA 2011/218)
Kommen, låt oss vandra i Herrens ljus. Minnesskrift vid Älgabäcksryds Missionsförsamlings 100-årsjubileum. 1977. (Hft, JFA 2017/197)
Kulltorps Missionsförsamling 1892-1972. (Hft. JFA 2017/197)
Kyrkan på berget. En berättelse om Andreasförsamlingens femtio år 1915-1965. 1965. (Hft.)
Lekeryds Östra Missionsförsamlings 75-årsjubileum 1864-1939. 1939. (Hft.)
Minnesskrift med anledning av Tuggarps missionshus 50-åriga tillvaro 1900-1950. 1950. (Tryckt i Gränna. Hft.)
Minnesskrift över Missionsverksamheten i Kråkshult. 1935. (Tillhört Jönköpings Ansgariiförsamling.)
Minnesskrift över missionsverksamheten i Månsarp 1841-1941. 1941. (JFA 2017/197)
Petersson, Ulf (red.). 2017. Gravsjö missionshus 1895-2017. (Gåva av red. Petersson 20/10 2017.)
Tabergs Missionsförsamlings Juniorförening 1902-1952. Tabergs Kristliga Hornmusikkår 1927-1952. 1952. (Hft, JFA 2017/197)
Valdshults Missionsförsamling 1876 – 1911 – 1951. (Tryckt i Jönköping 1951. Hft.)
Vetlanda Missionsförsamling 1859-1934. 1934.
Visingsö Missionsförsamling 1879-1979.
Välkommen till Missionskyrkan i Habo 4-6 mars 1983. 1983. (JFA 2017/197)
Östra Härads Kristliga Ungdomsförbund genom 60 år. 1956. (JFA 2017/197)
75-årsskrift för Hakarps Missionsförsamling. (Hft. JFA 2017/197)

Svenska Missionsförbundets Juniorer
Värnamo Juniorförenings minnesskrift 1920-1945. 1945.

Bankeryds Missionsförsamling
Bankeryds Missionsförsamling förr och nu. En bildkavalkad 1886-1986. 1986. (JFA 2017/197)

Bors missionsförsamling
Bors Missionsförsamling 70 år. 1949.
Hult, Anna. 1980. Bors missionsförsamling 100 år. (Kopia ur Voxtorps Krönikebok 1980.)

Bottnaryds Västra Missionsförsamling
Bottnaryds Västra Missionsförsamling genom 100 år. 1881-1981. 1981. (Hft. JFA 2017/197)

Gränna Missionsförsamling
Gränna Missionskyrka. (Broschyr.)
Hundraårig missionsgärning i Grännabygden. (Gränna Tidning Nr 91 B, 13/11 1962.)

Huskvarna Missionsförsamling
Minnesskrift utgiven med anledning av Huskvarna Missionsförsamlings Jubileum den 28 sept.-4 okt. 1936. 1936. (Exemplaret har tillhört Alf Henrikson. Gåva av Åke Sjögren 2022.)

Hångers Missionsförsamling
1895-1975. Jubileumsberättelse till Hångers Missonsförsamlings åttioårsjubileum den 19-20 april 1975.

Rydaholms Missionsförsamling
Med Gud och hans vänskap. Rydaholms Missionsförsamling 1863-1963.

Röttle Missionsförening
Olsson, Ingvar. 2001. 50 år i Röttle missionshus. I: Ett solvarv i Gränna 2001.

Skärstads Norra Missionsförsamling
Hundraårig missionsgärning i Skärstad. Minnesskrift vid Skärstads Norra Missionsförsamlings 100-årsjubileum 1960. 1960.

Svarttorps Missionsförening
Pluhm, Ruben. 1963. Så var det då.

Svarttorps Missionsförsamling
Sådd och Skörd 1863-1963.

Tabergs Missionsförsamling
Tabergs Missionsförsamling 1974.

Värnamo Kristliga Ungdomsförening
En återblick på Värnamo Kristliga Ungdomsförenings 50-åriga verksamhet 1907-1957. 1957.

Värnamo Missionsförsamling
Jag är med eder. Värnamo Missionsförsamling vid 100-årsjubileet 1963. 1963.

Östanå Missionsförening
Lago, Göran. 1975. Hundra års missionsgärning i Östanå.

Cksö – Övriga samfund

Helgelseförbundet
(Plac. JFA 5000.)
Ett sekel i Herrens tjänst. En jubileumsbok om Helgelseförbundet 1887-1987.
Fredriksson, Nanny. 1959. Jag var i fängelse.
Förbundsfacklan. 1928.
Hundra Torpkonferenser. En jubileumsbok om Helgelseförbundets konferenser på Torp. (JFA 91:3)
Monson, Ester. 1923. Vildmarksbilder. (JFA 2011/218)
Vittna och vinna. Missionssällskapet Helgelseförbundet 1887-1962. 1962. (JFA 91:5)

Maranata
Dahlgren, Curt. 1982. Maranata.

Plymouthbröderna
Hillerdal, Gunnar. 2007. Plymouthbröderna. En annorlunda gren av kristenheten. (JFA 2011/218.)
Östvall, Lars. 1998. Bröder och systrar i Småland. Varför de brittiska s k plymouthbröderna fick fäste i Västbo. (Småländska Kulturbilder 1998.)

Cku – Religiösa föreningar

Amerikanska Bibel-Sällskapet
Nya Testamentet. 1891. (JFA 2019/306)

De förenade bibelsällskapen
Bibeln eller Den heliga skrift. 1933. (JFA 2011/218)

Epworthförbundet
Protokoll hållet vid Epworthkonventet i Motala. Den 14-18 mars 1925. 1925.

Fria Kristliga Studentföreningen (Frikyrkliga gymnasiströrelsen)
Psalm och sång. 1931. (JFA 09/022)

Förbundet mellan Sveriges K. F. U. M.
Sveriges Pojkar. Årg 1930.

Individuell Människohjälp – IM
(Plac. JFA 5000 – 06 – I.)
Individuell Människohjälp. En bok till Britta Holmström. 1961. (JFA 04/044. Saknas.)

Jönköpings Kristliga Ynglingaförening
Jönköpings Kristliga Ynglingaförening 1855-1955. 1955.

Jönköpings Traktatsällskap – Jönköpings Missionsförening (sen Svenska Alliansmissionen)
Elmgren, Kl. 1921. Jönköpings Missionsförenings historia. (SAM:s arkiv.)
Fur, Robert. 1928. Jönköpings missionsförening och den kristliga skoltanken. I: Hultman, Anders. 1928. Helig Eld.
Jönköpings Missionsförening 1853-1903. 1904.
Rundbäck, K A. 1928. Jönköpings Missionsförening genom 75 år 1853-1928. (SAM:s förlag)

Jönköpingskretsens Ynglingaförbund
Jönköpingskretsens Ynglingaförbunds årsberättelse 1897-1898. (JFA 87:80)

Kamratföreningen vid Jönköpings Skol- och Bibelinstitut
Stigar till styrka. En kamratbok 1920-1921. 1921. (Kopia.)
Stigar till styrka. En kamratbok och ett prospekt 1921. 1921. (Kopia.)

KFUM
(se även Förbundet mellan Sveriges K. F. U. M.)
Pojkarnas Fick-Kalender 1930. 1929. (JFA 2011/218.)

Missionsvännerna (USA)
Hemåt. Illustrerad kalender. 1905. (Innehåller bl a en artikel ”En dag i Jönköping”, av Efraim Sandblom. JFA 92/19.)

Resande Köpmäns Kristliga Förening – Gideoniterna
Bibeln. 1956.

Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund
Bären varandras bördor. 1979. (Hft. Innehåller historik om Broderskapsrörelsen 1929-1979.)
Lundberg, Harald. 1988. Broderskapsrörelsen (s) i svensk politik.
Lundberg, Harald. 2004. Broderskapsrörelsen (s) i svensk politik och kristenhet.

Utländska Bibel-Sällskapet
Nya Testamentet och Psaltaren. 1871. (JFA 2019/306)

Vakttornets Bibel- och Traktatsällskap
Rutherford, J F. 1933. Fly undan till Riket! (Hft. JFA 2011/218)

Y´s Men International
Y´s Men International. 50 år av verksamhet i Sverige – dess historia och framtid. 1997.

Cl – Kristen mission

Paton, J. G. 1891. Bland Menniskoätarne på Nya Hebriderna. (JFA 2011/218.)

Cm – Religionshistoria

Hjärpe, Jan. 1980. Politisk islam.

E – Uppfostran och undervisning

Allmänt
Jernström, Elisabet & Johansson, Henning. 1997. Kulturen som språngbräda. (JFA 01/20)

E:bf – Organisationer och institutioner

Föreningen för svensk undervisningshistoria
Lankasterskolor. 1922. (JFA 07/75) (Saknas.)
Sivgård, Gustaf. 1969. Ur Växjö stifts folkundervisningskrönika. (JFA 2018/095) (Saknas.)
Årsböcker i svensk undervisningshistoria. 134. Flickskolor i Jönköping, av Elisabeth Dahr. 1975.

Historielärarnas förening
Aktuellt om historia 1998/1. 1998. (JFA 2018/095)

Jönköpings läns lantmanna- och lanthushållsskolas elevförbund
Jubileumsskrift utgiven av Jönköpings lantmanna- och lanthushållsskolas elevförbund. 1914-1924. 1924. (Plac. 07.)
Kamratringen. Jubileumsskrift 1842-1942. 1942 (OBS: Fuktskadad. Plac. JFA 5000. 07–J.)

Modersmålslärarnas Förening
Skrifter utgivna av Modersmålslärarnas Förening. Nr 41. Molière. Tartuffe. 1961. (Saknas.)

Studentföreningen Verdandi
Katalog över Verdandis småskrifter. (Hft.)
Studentföreningen Verdandis småskrifter:
5. Om överläggningar och beslut. 1937.
196. Det offentliga talandets konst.
200. Om det svenska rikets uppkomst. (Hft. JFA 2011/218)
337. Den materialistiska historieuppfattningen. (Gåva FRAN 5/3 2019.)
356. Marxismens arvtagare. (Gåva FRAN 5/3 2019.)

Svenska Facklärarförbundet
Matrikel 1989/90. Svenska facklärarförbundet. 1989.

Svenska Frisörlärarförbundet
Svenska Frisörlärarförbundet 10 år. (Hft.)

Svenska Yrkesskolföreningen
(Litteratur om föreningen finns på Kungliga Biblioteket.)

Sveriges Allmänna Folkskollärareförening
(se JFA 5000, kat. 01.)

Sveriges Förskollärares Riksförbund
En lärargrupp i utveckling. Jubileumsskrift utgiven av Sveriges Förskollärares Riksförbund. 1968.

Tekniska Högskolans Studentkår
Stadgar för Tekniska Högskolans Studentkår. 1935. (Med autografer. JFA 2011/218)

Em – Undervisningsväsen (ej högskolor)

Allmänt
Dahr, Elisabeth. 1975. Flickskolor i Jönköping.
Den svenska folkskolan 100 år. 1942. (JFA 91:44)
Elmgren, Gunnel. 1998. Förskolan i Jönköping 1860-1997. En historik. (JFA 2018/095)
Ett myller av människor. Lärarutbildningen i Jönköping under 50 år. (JFA 99/16)
Florin, Christina. 1987. Kampen om katedern. (JFA 87:58)
Johansson, Gunnar. 1989. Grafisk utbildning i Jönköping 30 år 1959-1989.
Landén, Bill. 2007. Något om skola och undervisning i Bankeryd. (Hft.)
Ombäck, Ebbe (red.). 2010. Huskvarnas och Hakarps skolhistoria.
Vuxenutbildning på kvällstid i Södra Vätterbygden 1969/70. (Hft.) Yrkesskolekurser på kvällstid i Södra Vätterbygden 1968-1969. (Hft.) Yrkesutbildningen i Södra Vätterbygden. 1964.

Alfred Dalinskolan, Huskvarna
Alfred Dalinskolan Huskvarna 1979-80. (Hft.)
Alfred Dalinskolan Huskvarna 1980-81. (Hft.)

Arbetsstugan på Öster i Jönköping
Claesson, Anna Maria. 1975. Arbetsstugan på Öster i Jönköping. (Se Småländska Kulturb. 1975.)

Braheskolan, Jönköping
När jag gick i skolan. 1934. (Bl a om Braheskolan i Jönköping.)
Westin, Gunnar T. 1980. Braheskolan under fyra sekler.

Elementar-Läroverket/Högre Allmänna Läroverket/Per Brahegymnasiet, Jönköping
Carlson, Barthold. 1949. Minnen från Jönköpings läroverk och stad på 1870- och 1880-talet. (Hft. JFA 2018/095)
Elmgren, Henrik & Åberg, Göran. 1982. Elementarläroverket i Jönköping 1821-1878.
Förteckning öfver Studerande Ungdomen vid Jönköpings Högre Elementar-Läroverk. Höstterminen år 1878. 1878. (Hft.)
Förteckning öfver Studerande Ungdomen vid Jönköpings Högre Elementar-Läroverk. Höstterminen år 1878. 1878. (Hft. Kopia.)
Förteckning öfver Studerande Ungdomen vid Jönköpings Högre Allmänna Läroverk. Vårterminen år 1879. 1879. (Hft.)
Förteckning öfver Lärjungarne vid Jönköpings Högre Allmänna Läroverk. Höstterminen år 1888. 1888. (Hft.)
Förteckning öfver Lärjungarne vid Jönköpings Högre Allmänna Läroverk. Vårterminen år 1889. 1889. (Hft.)
Förteckning öfver Lärare och lärjungar vid Jönköpings Högre Allmänna Läroverk. 1889 (höstterminen), 1891 (vår och höst), 1893 (höst), 1894 (vår), 1895 (vår och höst), 1896 (vår och höst), 1898 (vår och höst), 1899 (vår och höst), 1900 (höst), 1901 (vår och höst), 1902 (vår och höst), 1903 (vår och höst), 1904 (vår och höst), 1905 (vår och höst). (Hft.)
Hedfors, Hjalmar. 1945. En gammal latinlektor. Några minnen och reflexioner. (Hft.)
Jönköpings studenter jämte rektorer åren 1864-1920. 1921.
Katalog. Höstterminen 1958. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1959. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1960. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1961. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1962. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1967. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1969. (Hft. Gåva Gun Merkert.)
Olsson, Ragnar. Stadsskolans tid. (Kopia.)
Redogörelse för läsåret 1951-1952. 1952. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1953-1954. 1954. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1955-1956. 1956. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1956-1957. 1957. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1957-1958. 1958. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1958-1959. 1959. (Hft.)
Weiler, Gösta. 1951. De biologiska samlingarna vid Jönköpings H. Allm. Läroverk.

Fröken Francks skola i Gränna
Lundequist, Olof F E. 1947. Fröken Valborg Franck och hennes skola i Grenna 1875-1925. (Hft. JFA 2018/095)

Idas skola, Jönköping
Idas skola. Yrkesskola för husligt arbete i Jönköping. 1963. (Hft.)

Jönköpings Folkskolor
Jönköpings folkskolor 1914. 1915.
Jönköpings folkskolor läsåren 1940-1942. (JFA 2018/095)

Jönköpings Handelsgymnasium
Årsredogörelse för 1955-1956. Femte läsåret. (Hft.)

Jönköpings Praktiska Mellanskola
Förteckning över lärare och lärjungar vid Jönköpings Praktiska Mellanskola. Läsåret 1940-1941. (Hft.)

Jönköpings Praktiska Realskola
Katalog. Höstterminen 1952. 1952. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1954. 1954. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1955. 1955. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1956. 1956. (Hft.)
Katalog. Höstterminen 1957. 1957. (Hft.)
Wadenstein, Evert. 1952. Praktiska Realskolan i Jönköping. (Hft.)

Jönköpings stads yrkesskola
Redogörelse för Jönköpings stads yrkesskola. Arbetsåret 1961-1962. (Hft.)

Kommunala Flickskolan i Jönköping
Katalog. Höstterminen 1936. 1936. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1948-1949. 1949. (Hft.)
Redogörelse för läsåret 1950-1951. 1951. (Hft.)

Råslätts Skogvaktarskola
Ander, Gunnar. 1998. Råslätts Skogvaktarskola och Herman Gadamér. (JFA 2018/016)

Sandagymnasiet, Jönköping
Rundqvist, Arne. 1995. Sandagymnasiets historia 1961-1992.  (JFA 99/19)

Stadsskolan i Jönköping
Olsson, Ragnar. 1962. Stadsskolans tid. En gammal skolas öden under två sekel från mitten av 1400-talet. (Hft.)

Stiftelsen Jönköpings elementarläroverk för flickor
Jönköpings Elementarskola för flickor. Redogörelse för läsåret 1897-1898. 1898.
Jönköpings Elementarskola för flickor. (Läsåren 1933-1934, 1934-1935.)
Jönköpings Västra Elementarläroverk för flickor. Katalog. (Läsåren 1927-1928, 1931-1932, 1932-1933, 1934-1935.)
Jönköpings Västra Elementarläroverk för flickor 1885-1935. 1935.
Jönköpings Västra Elementarläroverk för flickor. (Läsåren 1927-1928, 1931-1932, 1932-1933.)

Tekniska Gymnasiet i Jönköping
Redogörelse. Läsåret 1950-1951. (Hft.)

Trivialskolan i Jönköping
Elmgren, Henrik. 1975. Trivialskolan i Jönköping 1649-1820.

Visingsö skolegods
Kongl. Maj:ts nådiga förordnande den 19 januari 1883 i fråga om förvaltningen af Visingsö skolegodsfonds medel m m. 1883. (Småskrift.)

Västra Folkskolan, Jönköping
Forsbäck, Olle. 1981. Liten historik om Sofiaskolan 1880-1980. (Hft. Kopia.)

Växjö Läroverk
Larsson, Ludvig. 1921. Växjö skolas matrikel för åren 1651-1751.

Em-c.05 – Folkhögskolor
(plac. JFA 5000, se även resp folkhögskolas arkiv hos JFA)

Allmänt
Hedlund, Karl. 1943. Svensk folkhögskola under 75 år. (JFA 2011/218)
Värden i folkhögskolevärlden. 1996.
Åkerlund, Eric. 1975. Storstugan – historien om den svenska folkhögskolan.

Brunnsviks Folkhögskola
Brunnsviks Folkhögskolas minnesskrift 1906-1931. 1931.
Brunnsviks Folkhögskolas sångbok 1944. 1944.

Jära Folkhögskola
Jära Folkhögskola ABF. Rapport från Arbetsåret 1975-1976. 1976. (Hft.)
Jära Folkhögskola Malmbäck. Redogörelse för läsåret 1948-1949. 1949. (Hft.)
Officiell dragningslista över dragningen den 11 december 1953. (Dragningslista samt lotthäfte.)
Redogörelse för arbetsåret 1971/72.

Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Journalistlinjens tidning. 1991-1992, 2002-2004, 2015, 2017. (Hft.)

Sörängens Folkhögskola
Larsson, Sune. 2001. Från jordbruk till ordbruk. (JFA 2001/33)
Sörängsboken. 1965-1966, 1975, 1982, 1984, 1988-89, 2002.

Visingsö Folkhögskola – Braheskolan
Braheskolan på Visingsö. Matrikel 1636-1816. 1947. (JFA 2018/095)
Löfgren Ribberfalk, Ingrid. 1995. Skolan på ön – om Braheskolan under fyra århundraden. (Hft.)
Westin, Gunnar T. 1980. Braheskolan under fyra sekler. (Hft.)
Årsberättelse 1955-1956. 1957. (Hft.)
Årsredogörelse 1964-1965. 1965. (Hft.)

Värnamo folkhögskola
Larsson, Sune. 2001. Från jordbruk till ordbruk. (Plac. Sörängens Folkhögskola.)

Ädelfors folkhögskola
Eriksson, Harry. 1982. Ädelfors folkhögskola 1957-1982. (Hft.)
Ädelfors folkhögskola 1957-2007.

Ep – Högskolor

Högskolan i Jönköping – Jönköping University
(Plac. 12.)
Förteckning över studerande vid högskolan hösten 1988. (Hft.)
Högskolan i Jönköping. Olika vägar till djupare kunskap. 2015/2016.

Jönköpings Arbetarehögskola
Campbell, Maria. 2004. Jönköpings Arbetarehögskola. Visioner och verklighet. (Uppsats.)

Lunds universitet
Edlund, Barbro. 1981. Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814. (JFA 2018/095)

Lunds Universitet, Smålands Nation
(Plac. JFA 5000. Kat. 12.)
Carlsson & Johnsson. 1918. Smålands Nation i Lund 1668-1918. (JFA 2018/095)
Lundin, A H. 1882. Småländska Nationen i Lund. (JFA 2011/218)
Sjöström & Ljungfors. 1922. Smålands Nation i Lund 1668-1921. (JFA 2018/095)

Uppsala Universitet, Smålands Nation
(Plac. 12.)
Ord till sångerna vid Smålands Nations sångarfärd maj-juni 1901. 1901. (Hft.)
Wilstadius, Paul. 1961. Smålands Nation i Uppsala 1845-1950. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1955. Smolandi Upsalienses. I. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1968. Smolandi Upsalienses. II. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1968. Smolandi Upsalienses. III. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1971. Smolandi Upsalienses. IV. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1978. Smolandi Upsalienses. V. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1986. Smolandi Upsalienses. VI. (JFA 2018/095)
Wilstadius, Paul. 1990. Smolandi Upsalienses. VII. (JFA 2018/095)

Uppsala Universitet, Smålands Nations Kamratförening
(Plac. 12.)
Natio Smolandica. I-X. (JFA 2018/095)
Natio Smolandica. XI-XX. (JFA 2018/095)
Natio Smolandica. VI. Särtryck. 1943. (Hft.)
Natio Smolandica. XXI-XXXV. 1958-1972. (JFA 2018/095)
Natio Smolandica. XXI. Särtryck. 1958. (Hft.)
Natio Smolandica. XXXIV. Särtryck. 1971. (Hft.)
Natio Smolandica. XLVII. 1984. (Hft.)

Smålands Nation, Åbo akademi, Finland
Wilstadius, Paul. 1946. Smålands Nation i Åbo 1640-1798. (JFA 2018/095)

Svenska Akademien i Dorpat-Pernau
Wilstadius, Paul. 1957. Studerande smålänningar vid Svenska Akademien i Dorpat-Pernau 1632-1710. (JFA 2018/095)

Ev – Folkbildning

Folkbildning (p)
SOU 1996: 127 Folkbildningens institutioner.

Allmänt
Andersson, Bo. 1980. Folkbildning i perspektiv. Studieförbunden 1870-2000.
Blomberg, Harry. 1937. Landets plågor.
Cederblad, Carl. 1981. Folkbildning och livsmiljö på 1920-talet.
Folkbildningens Vägval & Vilja. 2013.
Johansson, Inge. 1985. För folket och genom folket.
Johansson, Inge. 2002. Bildning och klasskamp. Om arbetarbildningens förhistoria, idéer och utveckling.
Kungl. Maj:ts proposition nr 204. 1947.
Leander, Sigfrid. 1955. Under Arbetareinstitutets tak. (JFA 93/27)
Leander, Sigfrid. 1980. Folkbildningens födelse.
Nordberg, Karin. 1998. Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1925-1950. (JFA 98/27)
Social Tidskrift. Organ för folkbildningsarbetet och de sociala frågorna. 1906.
Törnqvist, Ingvar. 1996. Oscar Olsson folkbildaren.
Törnqvist, Ingvar. 2002. Oscar Olsson studiecirkelns fader.

Arbetarnas Bildningsförbund – ABF
(Plac. JFA 5000)
ABF. Nr 11/1935.
ABF – tidning för Arbetarnes Bildningsförbund. 1943-1945, 1948-1953.
Arbetarnes Bildningsförbunds Skriftserie. Nr 1, 2, 6, 11, 14, 16-17, 19-20, 22-24, 27, 29, 31, 32, 82.
Bokstugan. Studiecirklarnas tidskrift. 1917, 1919 (10 nr), 1920 (nr 2), 1924 (spr. nr), 1930-1931. (Utg. ABF och IOGT.)
Fönstret. 1954-1958, 1960-1977, 1979-1989, 1992, nr 12/1999.
Studiekamraten. 1936, 1941, 1943, 1945-1959. (Samt ett särtryck och en bilaga.)

ABF i siffror 1958-59. (Hft.)
ABF och biblioteken. 1981. (Hft.)
ABF-avdelningarnas organisation och verksamhet. 1949.
ABF-avdelningarnas organisation och verksamhet. 1951.
ABF:s Verksamhetsberättelse 1923-1937.
Aktuella samhällsfrågor. 1942.
Aktuella studiefrågor. 1941.
Arbetarrörelsen i Sverige under 100 år 1889-1989. Kalender.
Broberg, Ronny. 2012. ”Folkhemmet”. Minnesbilder från 1900-talet. (JFA 2019/077)
Fackföreningskunskap. 1949.
Ginner, Thomas. 1988. Den bildade arbetaren. Debatten om teknik, samhälle och bildning inom Arbetarnas Bildningsförbund 1945-1970.
Heffler, Hugo. 1962. Arbetarnas Bildningsförbund 1912-1962.
Hirdman, Gunnar. 1944. Inför 1944. (Hft.)
Idéerna och framtiden. 1944.
Ilshammar, Lars (red.). 2012. ABF hundra år – och sedan?
Johansson, Inge. 1983. Ej brödet blott… Dokument om arbetarbildning 1907-1950.
Kunskap är ljus. Brevskolan. 1951.
Lindbom, Tage. 1947. Arbetarrörelsen och kulturen. (Gåva FRAN 5/3 2019.)
Lundstedt-Rybergh. 1935. Handledning för mötesdeltagare. (Utg. ABF:s lokalavd. i Göteborg. Hft.)
Malmgren, Allan (red.). 1982. ABF-are berättar. Minnen från ABF.
Möhlenbrock, Sigurd. ”Från mörkret stiga vi mot ljuset…”.
Möhlenbrock, Sigurd. 1983. Spegling i en skärva.
Programhäfte för sång.
Sandler, Johan. 1926. Arbetarnes bildningsförbund. En blick tillbaka och en framåt. (Hft.)
Så var det då. 1959. (Hft.)
Vad är och vad vill syndikalismen? 1929. (Tillhört ABF:s studiecirkel nr 5624. Hft.)
Verksamhetsberättelse. 1921.
Verksamhetsberättelse 1926-1927. 1927.
Våra studiecirklar. 1949.

Arbetarnas Bildningsförbund – Jönköpings län
ABF Jönköpings län 50 år. (Hft.)
ABF Jönköpings län 60 år 1923-1983. 1983.
ABF Studieprogram 1979-90 Västbo-Östbo.
ABF Västbo-Östbo. Verksamhetsberättelse. (1973-1974, 1974-1975. 1976-1977.)
ABF Vätterstad. Verksamhet 1976-77. Sextioårskrönika 1916-1976.
Arbetarnas Bildningsförbund. Jönköpings distrikt. Verksamhetsberättelse. 1945-1946.
Arbetarnas Bildningsförbund. Jönköpings läns distrikt. Verksamhetsberättelse. (1946-1947, 1947-1948, 1948-1949, 1954-1955, 1957-1958, 1958-1959, 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963, 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1975-1976, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982.)
Jubileumsskrift 75 år. ABF Jönköpings län.
Jönköpings läns distrikt av Arbetarnas Bildningsförbund.
Verksamhetsberättelse 1949-1950.

Bildningsförbundet i Jönköpings län
Bildningsarbetet inom Jönköpings län. 1939. (FA 2020/065)

Folkbildningsförbundet
Adressförteckning 1981/82. (JFA 2019/095)
Folk och bildning. 1966. (Hft.)
Folkbildning och forskning. 1970.
Folkbildning och forskning. 1974.Folkbildningshistoriska dagar i Uppsala 12-13 maj 1986. (Hft.)
Folkbildningsminnen på löpande band. 1968. (Hft.)
Operation Folkbildningsminnen 1971.
Teknik för Alla. (Spr. år.)

Frikyrkliga Studieförbundet – FS
Stadgar för Frikyrkliga studieförbundet. 1971. (Hft.)
Vi människor. 1967.

Föreläsningsförbundens Riksorganisation (Eksjö)
Leander, Sigfrid. 1952. Folkbildning. Vad är det? (JFA 93/26)

Jordbrukare-Ungdomens Förbund
Adrielsson, Hans. 1949. Studieplan i fotografering. (Hft.)

Jönköpings läns bildningsförbund
Bildningsarbetet inom Jönköpings län. 1939.
Sjöstrand, Albert. 1957. Bildningsförbundet för Jönköpings län 1932-1957.

Jönköpings läns föreläsningsförbund
Isacson, Bernt-Eric. 1990. Föreläsningen som bildningsform. Bildningssyn, ämnesval och utveckling i Jönköpings läns föreläsningsförbund 1946-1986. (Hft.)

Nässjö föreläsningsförening
Rydén, Josef. 2016. Godnatt Johansson och Nässjö föreläsningsförening. (Gåva av författaren 2016.)

Samverkande Bildningsförbunden
Förslag om kommunal bidragsgivning. 1966. (Hft.)

Studieförbundet Medborgarskolan
Bildning och utbildning. 1951.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Folkbildning och samhälle 3. Centralt och lokalt – förr och nu. 1982.
Om folkbildning och demokrati. 1978. (JFA 2018/095)

Svenska Landsbygdens Studieförbund
Nordin, Erik. 1947. Studieplan i Träd- och Virkeskännedom. (Hft. Nordin var jägmästare i Jönköping.)

Sveriges Kyrkliga Studieförbund
Skriftserie. Nr 3. (Gåva FRAN 5/3 2019.)

Tjänstemännens Bildningsverksamhet – TBV
Föreningshandbok. 1969.

F – Språkvetenskap

Allmänt
Johansson, Swea. 1971. Kan ni småländska?
Lönnerholm, Erik. 1972. Språket i Jönköping. (JFA 2018/016)
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 1987.
Talaren och debattören. 1913.

Föreningen Modersmålsvännen (Jönköping)
Lyktgubben. 1907. (JFA 2018/095)
Minnesskrift utgiven av Föreningen Modersmålsvännen vid Jönköpings läroverk till dess 50-års-dag. 1915.
Småstycken på vers och prosa utgifna af Föreningen Modersmålsvännen vid Jönköpings högre elementarläroverk. 1887. (JFA 2011/218)

Nya Tungomålsgillet
Nya Tungomålsgillet – en språkvårdsförening för alla. (Broschyr. JFA 2018/095)

Smålands samt Östra Smålands och Ölands landsmålsföreningar i Uppsala

Ljudbeteckning för småländskan ock öländskan. 1879. (Hft. JFA 2011/218)

(Litteraturvetenskap söks i första hand hos Jönköpings Stadsbibliotek.)

Gc – Svensk litteraturhistoria

Allmänt
Inte bara kampsång. Fjorton analyser av arbetarlitteratur. 1979.
Lindqvist, Sigvard. Jönköpingsdikt genom tiderna. (JFA 2018/095)
Runnquist, Åke. 1952. Arbetarskildrare från Hedenvind till Fridell.
Wallbom, Arne. 1949. Rebellerna – en krönika om arbetets folk.

Smålands Författarsällskap
(Plac. JFA 5000 – 07 – S.)
Andra tider i Småland. Smålands Författarsällskaps skriftserie II. 1969.
Kvinnor i Småland. 1989. Smålands Författarsällskap X.

Gcz – Särskilda svenska författare

Piratensällskapet – Fritiof Nilsson Piraten
(Plac. JFA 5000 – 07 – P.)
Lång, Helmer (red.). 1985. Minnen av Piraten.

Viktor Rydberg-sällskapet
Veritas. Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift. Nr 3-17, 21-22, 25, 27-32. (Gåva av Viktor Rydberg-sällskapet 2022.)

(Skönlitteratur finns hos Jönköpings Stadsbibliotek.)

Hc – Svensk skönlitteratur

Björnberg, Emilie. 1891. Rimmade tankar. (Kopia av avsnittet ”Helsning till Jönköping”. Hft.)
Grehn, Magnus och Ekström, MIkael. 2020. Gubbar med vagn.
Hamrin, Agne. 1931. En liten stad. (JFA 2011/218)
Henschen, Helga. 1973. Min gröna dröm är röd.
Järhult, Ragnar. 1981. Bakslaget.
Järhult, Ragnar. 1987. Snigelposten.
Lodalen, Mian. 2003 [2005]. Smulklubbens skamlösa systrar.
Lodalen, Mian. 2005. Trekant.
Segerståhl, Fredrik. 1977. Brödupproret. Kring en revolt i Jönköping 1855.
Wetterbergh, C. A. 1889. Ur Onkel Adams portfölj. (JFA 2011/218)

I – Konst, musik, teater, film, fotokonst

Allmänt
Kulturkatalog. Jönköpings kommun. Kulturnämnden. 1989, 1990. (JFA 2019/095. Plac. JFA 5000. 00. Allmänt – Offentliga sektorn – Jönköpings kommun.)

Kulturalliansen i Jönköping
Blosset nr 1/1985. (Plac. 07 Kulturella organisationer – K.)

Ia – Konst: allmänt

Art talks Jkpgl. 2013.
Bringéus, Nils-Arvid. 1999. Kistebrev tryckta i Jönköping. (JFA 2011/218. Plac. Företag – J P Lundström.)
Davidsson, Åke. Småländska bilder i Uppsala universitetsbibliotek. (Kopia. Hft.)
Ericsson, Per. 2002. Fägna & förnöja. (Plac. JFA – Eget arkiv. Personal)
Hillerdal, Gunnar & Wallander, Gunnar. 1972. Ett studiematerial med studieplan kring Svenskarnas religiösa bilder. (Hft.)
Johansson, Peter & Westling, Barbro. 2011. Förspilld ironi.
Jönköping. Konst på stan. 2006. (Hft. Plac. 00. Allmänt – Offentliga sektorn – Jönköpings kommun.)
Pira, Sigurd. De medeltida målningarna i Säby kyrka. (Hft. JFA 2018/016)
Rehnberg, Mats. 1981. Folkkonst i Sverige. (Hft.)
Svensk konstkrönika under 100 år. 1944. (JFA 94/19)
Vad kampen gällde. 1976. (Utställning på Norrköpings museum. Hft.)

Bodafors Möbelhistoriska Arkiv
(Plac. 07 Kulturella organisationer – B.)
Axel Larsson. Humanist i funktionalismens tjänst. 2001. (JFA 02/19)

Folkrörelsernas Konstfrämjande
Folkrörelsernas Konstfrämjande utställningskatalog nr 27.

Föreningen Svenska Tecknare
Föreningen Svenska Tecknare. Matrikel 83. (Hft.)

Konstnärernas Riksorganisation – KRO
Musikens hus Konstnärernas hus Gamla badhuset. 1991. (JFA 2018/095)

Norra Smålands Konstförening
(Plac. 07 Kulturella organisationer – N.)
Georg och Hanna Pauli´s donation. Ett urval. 1941. (Hft. JFA 2018/016)

Riksförbundet för bildande konst
(Se Folkrörelsernas Konstfrämjande.)

Sveriges Allmänna Konstförening
Nordensvan, Georg. 1932. Sveriges Allmänna Konstförening 1832-1932. (JLM 2011/218)

Ibz – Särskilda konstnärer

[Bauer, John] Agrenius, Helen. 1990. Den unge John Bauer. (Hft.)
[Billman, Torsten] Lennervald, Dan (red.). 2010. Torsten Billman bildmakaren.
[Hermanson, Jean] Löfstedt, Nils Petter. 2018. Landskrona Foto/Arbetarporträtt av Jean Hermanson. (Gåva till arkivet 2018.)
[Hillersberg, Lars] Första andra tredje… Lars Hillersberg. Teckningar -76. (Hft.)
[Hillersberg, Lars] Om ändå Trotskij kunnat rita! Tavlor 1956-1975. Lars Hillersberg. (Hft.)
[Kioki, Li] Aalto, Ingeli. 2015. Li Kioko – en världsmedborgare.

Ic – Arkitektur

Allmänt
Atterström, Aug. 1921. Om byggnadsväsendet i Jönköping. (Hft.)
Bebyggelsehistorisk tidskrift. Nr 15/1988. Textilindustrins miljöer.
Björkman, Rudolf. 1904. Jönköpings Rådhus. (Hft. JFA 2018/095)
Byggnadsordning för Jönköpings stad. 1909. (Hft.)
Cornell, Elias. 1984. Rivningsraseriets rötter.
Den nordiska trästaden. Centrala Jönköping. 1972.
Franzén, Anders. 2016. Göta hovrätt – rättvisans hemvist under fyra sekel.
Hallberg, Per-Ola. 1986. Bebyggelsens värde – Östra Torget i Jönköping. (JFA 2018/095)
Hallberg, Per-Ola. 1987. Bäckalyckan, Bymarken och Skänkeberg i Jönköping. (JFA 2018/095)
Hallberg, Per-Ola. 1989. Huskvarna. Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeplan.  Jönköpings läns museum. Rapport nr 21.
Karlson, Bo E. 1996. Gamla Rådhuset i Jönköping. Ett byggnadsminne. (JFA 2018/095)
Karlson, Bo E. 2010. Jönköping – den nya staden. Bebyggelse och stadsplanering 1612-1870.
Kulturvårdsplan för Jönköping: Förslag till arbetsprogram. 1975. (Hft.)
Sanering i Jönköping. 1-5.
Stadsdelen Väster i Jönköping. Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. 1986. (Hft.)
Särskilda byggnadsbestämmelser för de yttre områdena inom stadsplanen i staden Jönköping. 1914. (Hft.)
Törnquist, Winnie. 1984. Gods och gårdar i södra Vätterbygden. (Hft. 2 olika ex.)
Vad folket byggde. Ett utkast till folkrörelsernas byggnadshistoria. 1976.
Östra centrum, Kålgården och Liljeholmen i Jönköping. Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram. 1986. (Hft.)

Ih – Konsthantverk

Allmänt
Det är rätt att göra uppror: Mah-Jong 1966-1976. 2003.
Engberg, Magnus. 2003. Från pinnar till Concrete. Möbeltillverkningen i Värnamobygden. (2011/218)
Ericsson, Per. 2002. Fägna & förnöja.
Sjöberg, Lars. 1992. 1700-talets bostad. Flärd och funktion på Hörle herrgård. (Utg. Stiftelsen Hörle Herrgård. Hft. Gåva av Lars Sandahl 2020.)

Svenska Slöjdföreningen
Svenska Slöjdföreningens Tidskrift. Nr V/1909, VII/1911.

Jönköpings läns hemslöjdsförening
(Plac. 07 Kulturella organisationer – J.)
Jönköpings läns hemslöjdsförening. Årsredogörelse och revisionsberättelse för år 1970. (Hft.)
Jönköpings läns hemslöjdsförening 1908-1959. (Hft.)

Jönköpings läns slöjdkommitté
(Plac. 07 Kulturella organisationer – J.)
Katalog över den av Jönköpings läns slöjdkommitté anordnade Slöjdutställningen i Jönköping å Stora Hotellet den 14-18 september 1906. 1906. (JFA 2011/218)

Ij – Musik

Allmänt
Fjellström, Phebe. 1981. Väckelsen, folkmusiken och folkrörelserna. (Hft.)
Körsången i Sverige. Götaland. 1946.

Allmänt – Jönköpings län
Falk, Bo. 1984. Musikkårernas guldålder. (Uppsats.)
Ruuth, Gustaf. 2001. Musikaliska nöjen i Jönköping 1620-1920. (JFA 2018/095)

Huskvarna Hembygdskör
(Plac. JFA 5000 – 07 H.)
Huskvarna Hembygdskör 1908-1958. Minnesskrift. 1958. (Hft. Gåva av Lars Sandahl 2020.)

Manskören Orpheus
(Plac. JFA 5000 – 07 M.)
Manskören Orpheus 1887-1937. Minnesskrift. 1937.

Manskören Sångarbröderna Jönköping
(Plac. JFA 5000 – 07 M.)
Manskören SB 90 år. 1909-1999. (JFA 1999/66)
Manskören Sångarbröderna i Jönköping 50 år 1909.1959. (Hft.)
Manskören Sångarbröderna Jönköping 1909-1979. (Hft.)
SB 50 år. 1959. (Hft.)

Musikfrämjandet
Svensk musik för orkesteramatörer. 1952.

Parksalsföreningen – Aneby Konserthus
Engström, Göran. 1986. Aneby Konserthus 1928-1986. (Hft.)

Svenska Sångarförbundet
Ljungberger, Erik (red.). 1946. Svensk manskörsång och Svenska Sångarförbundet.

Ijz – Särskilda tonkonstnärer

Hultman, Johannes Alfred
(Plac. Personer.)
Hultman, J A. Solskenssånger I, II och III.
Hultman, J A. Solskenssånger IV. (Kopia.)

Ik – Teater

Allmänt
Ollén, Gunnar. 1979. Svensk amatörteaterhistoria 1865-1978.

Lokalt
Björkman, Rudolf. 1904. Ur Jönköpings Teaters historia.
Dahlbäck, Oscar. Tjusarkungens Jönköping. Krönikespel i tre akter. (Kopia. Hittar inte denna någon annanstans 2020.)
Dahlbäck, Oscar. Unge kungens Jönköping. Krönikespel i fyra akter. (Kopia. Hittar inte denna någon annanstans 2020.)
Grenna under Brahes örnevingar. Historiskt festspel i fem akter om Grennas stadsgrundande. (Kopia. Hittar inte denna någon annanstans 2020.)
Nero, Kristina. 2005. På samma scen. Om samarbete mellan amatör- och yrkesteater. Exemplet Huskvarna. (JFA 06/24)
Program för Krönikespelet Ebba Brahes kärlekssaga i unge kungens Jönköping i Brahesalen. (Kopia.)
Programbolaget. 1955. (Programblad.)
Riksteatern. Programblad. (1953-1958.)
Ruuth, Gustaf. 1995. Spektakel i Jönköping.
Seth, Carl Johan. Kortfattade minnesanteckningar från Inviten (c) den 13-15 maj 1988 på Jönköpings länsteater inom ramen för projektet Svenska Åren. (Kompendium. Gåva av Eva Londos. § 12.)
Westman, Nancy. 1994. Drama i Jönköping.

Skådebanan
Estreen, Richard. 1972. Arbetarna och teatern. (JFA 2019/095)

Im – Film

Allmänt
Skärstrand, Mats. 1997. Filmdokumentation i Sverige – nationella samlingar, internationella system.
Svenskt biograf- och filmfolk i ord och bild. 1940. Nygren, Sven (red.). (Nr 1189, JFA 2011/218.)

Lokalt
Filmer i Fokus. Bakgrund, tillkomst och utveckling 1970-1986. (Hft.)
Jönköpings Filmstudio våren 2004. (Hft.)
Nordström, Mikael & Östvall, Lars. 2002. Äventyr i filmbranschen.
Nordström, Mikael. 2018. När Jönköpings-Posten slutade ta in biografannonser och bio blev synd. (JFA 2011/218)

Svenska Kommunförbundet
Film 84-85. (Utg. Svenska Kommunförbundet. Hft.)

Sveriges Biografägareförbund
7:an eller 9:an? Sveriges Biografägareförbund 70 år. (Småskrift. Kopia. JFA 2011/218)

In – Fotokonst

Allmänt
Mot glömskans tyranni – en nationell bevarandeplan för fotografi. (Kopia.)

Lokalt
Emil Eriksson – fotograf i Jönköping. 2002. Claesson, Anna Maria. (JFA 2018/095)
Gustav Andersson – flanör med kamera. 2003. Claesson, Anna Maria.

Bankeryds Fotoklubb
(Plac. Fotoklubbar)
Bankeryd. Ett tidsdokument 2014. 2014. (JFA 2011/218)
Bankeryds Fotoklubb 50 år. Kortfattad historik 1952-2002. (Hft.)
Jönköping förr och nu. Almanacka. 1989-1993, 1995-2013.

Bildgruppen Femman
(Plac. Fotoklubbar)
Ett bilddokument om Västra Torget. 1979.

Fotoklubben Bälgen, Eksjö
Hjältevad från torp till samhälle. Fotoklubben Bälgen. 1997.

Huskvarna Fotoklubb
(Plac. Fotoklubbar)
Fotokalender 1983. (Hft.)
Fotokalender 1987. Huskvarna Fotoklubb. (Småskrift.)
Fotokalender 1997. Huskvarna Fotoklubb. (Hft.)
Huskvarna. 1961. (Utg. Huskvarna Fotoklubb.)

Jönköpings Fotoklubb
(Plac. Fotoklubbar)
Internationell Fotoutställning 22-30 september 1951. Katalog. (JFA 2019/195)

Pressfotografernas Klubb Södra
Blixt & under. Pressfotografernas Klubb Södra jubileumsbok 1943-1993.

Skillingaryds Fotoklubb
(Plac. Fotoklubbar)
Skillingarydsbygden i bild. 1982, 1983, 1984. (Hft.)

Svenska Fotografernas Upphovsrättsråd
Liten uppslagsbok om upphovsrättslagen. 1984. (Broschyr.)

Svensk fotohistorisk förening
Kontaktarket. Nr 1/1995.

J – Arkeologi

Heimdahl, Jens & Franzén, Ådel Vestbö. 2009. Tyska madens gröna rum. (Kv Diplomaten. JFA 2018/095)
Landén, Bill. 2009. Registrerade fornminnen och kulturlämningar i Bankeryd. (JFA 2010/003)
Nordman, Ann-Marie & Pettersson, Claes. 2009. Den centrala periferin. (Kv Diplomaten. JFA 2018/095)

K – Historia

Allmänt
Avenarius, Ferdinand. 1916. Bilden som bakdantare.
Charlesworth, Mary. 1973. Revolution. Människors försök att förändra samhället från 1775 till våra dagar.
Meyerson, Åke och Palme, Sven Ulric. 1959. Historia genom kameraögat.
Palme, Sven Ulric & Meyerson, Åke. 1958. Historia genom kameraögat.

Ka – Europa: allmänt

Boyle, David. 1998. Andra världskriget i bilder.
Den gula fläcken. Utrotandet av 500,000 tyska judar. 1936.
Historieförfalskare (historisk redogörelse). (Utg. av Sovjetunionens Informationsbyrå. Hft.)
Novemberrevolution 1918/1919. 1978.
…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945. 1998.
Pipes, Richard. 1998. Den ryska revolutionen.

Kc – Sverige

Allmänt
Ahnlund, Nils. 1938. Nya Sverige. De historiska huvuddragen.
Aronsson, Peter & Björkman, Börje & Johansson, Lennart. 1994. …och fram träder landsbygdens människor… Studier i nordisk och småländsk historia tillägnade Lars-Olof Larsson på 60-årsdagen den 15 november 1994. (dedikation till Per Ericsson).
Aronsson, Peter & Johansson, Lennart. 1999. Stationssamhällen. Nordiska perspektiv på landsbygdens modernisering.
Berglund, Tobias och Sennerteg, Niclas. 2008. Svenska koncentrationsläger i Tredje rikets skugga. (JFA 2011/218)
Bergquist, Magnus & Kullgren, Carina. 1997. Två sekelslut 1897 och 1997.
Björk, Kaj. 2001. Spanien i svenska hjärtan.
Dahlberg, Hans. 1999. Hundra år i Sverige. (JFA 2020/061)
Flink, Ingvar. 1969. Hungerdemonstrationerna i Västervik 1917. (Hft.)
Fred. Radiodokument om krigsslutet. 1946.
Grassman, Sven. 1986. Det plundrade folkhemmet.
Grimberg, Carl. 1910. Sveriges historia för folkskolan.
Gyllenhaal, Lars och Westberg, Lennart. 2004. Svenskar i krig 1914-1945. (JFA 2011/218)
Hazelius, Kim. 2006. De kallades snapphanar. Friskyttar, rövare och bondeuppbåd.
Henriksson, Fritz. 1939. Sveriges deltagande i Nya Sverige jubileet.
Jägerstad, Hans. 1975. Sveriges historia i årtal.
Linder, Jan och Lundberg, Lennart. 2001. Hitlers vasaller och Sverige. (JFA 2011/218)
Lindorm, Erik. 1958. Ett folk på marsch 1872-1914.
Lindorm, Erik. 1958. Ett folk på marsch 1914-1932. (JFA 2020/061)
Lindorm, Erik. 1960. Ett folk på marsch 1932-1946. (JFA 2020/061)
Montgomery, Arthur. 1931. Industrialismens genom brott i Sverige. (Tillhört ABF:s bibliotek nr 173 Jönköping. Plac. ABF.)
Ny svensk historia. Gustavianskt 1771-1810. 1945. (Tillhört ABF:s bibliotek nr 173 Jönköping.)
Ny svensk historia. Carl XIV Johan-Carl XV och deras tid 1810-1872. (Tillhört ABF:s bibliotek nr 173 Jönköping.)
Ny svensk historia. Oscar II och hans tid. 1943. (Tillhört ABF:s bibliotek nr 173 Jönköping.)
Ny svensk historia. Gustaf V och hans tid. 1907-1918.
Ny svensk historia. Gustaf V och hans tid. 1919-1927.
Ny svensk historia. Gustaf V och hans tid 1928-1938. 1940. (Tillhört ABF:s bibliotek nr 173 Jönköping.)
När Oscar var kung. Åren 1872-1907. 1976.
Ragnerstam, Bunny. 1990. Orons år. Historisk krönika om uppviglare och uppviglade i 1870-talets Sverige.
Rosberg, Algot. 1918. Amalthea.
Schön, Bosse. 2004. Hitlers svenska soldater. (JFA 2011/218)
Sverige efter 1900. En modern politisk historia. 1988.
Vad hände egentligen i Sverige under andra världskriget? (Hft.)
Ådalen. Glöm dem aldrig. 1981.
Östberg, Konrad. 1968. Ådalshändelserna 1931. (Hft.)

Lokalt – 1855 Brödupproret i Jönköping
Gudmundsson, Anne-Marie. 1984. Brödupproret i Jönköping 1855. (Uppsats.)
Radhammar, Björn. 2002. Brödupproret i Jönköping 1855. (Uppsats.)

Föreningen Svenskbyborna
Svenskbyborna. 50 år i Sverige 1929-1979. 1979. (Utg. Föreningen Svenskbyborna.)

Svenska Historiska Föreningen
Andersson, Bo. 1979. Hembygdshistoria eller lokalhistoria. (Särtryck ur Historisk Tidskrift 1979. Hft.)
Historisk tidskrift nr 2/1977. (JFA 2018/095)

Koaf – Palestina och Israel

Rothschild, Lazarus v. 1933. Det svenska Israel.

”Hjälp åt Europas judar”
Nordiska röster mot judeförföljelse och våld. 1943. (Hft.)

Ku – Allmän socialhistoria

Allmänt (periodica)
Svenskt liv och arbete. (Utg. Nordiska museet.)
10. Byggnadsarbetarminnen. 1950.
11. Godtemplarminnen. 1951. (JFA 2011/218)
14. Järnbruksminnen. 1952.
19. Verkstadsminnen. 1953. (JFA 2016/148)
23. Kommunalarbetarminnen. 1958.
27. Snickarminnen. 1961. (JFA 2019/061)
31. Stenhuggarminnen. 1973.
33. Anläggarminnen. 1983.

Allmänt
Barr, Knut. 1906. Arbetets Söner. Ett illustrationsverk öfver den svenska arbetsklassen.
Berglund, Bengt. 1982. Industriarbetarklassens formering.
Bryta, bygga, bo. 1994. (JFA 2018/095)
Den svenska arbetarklassens historia. 1941-1957. 12 band.
Forsman, Per. 1989. Arbetets arv.
af Geijerstam, Jan. 1990. Arbetets historia i Sverige.
Hansson, Sigfrid. 1930. Skråtidens gesäller. (JFA 2018/095)
Heckscher, Eli F. 1942. Svenskt arbete och liv från medeltiden till nutiden. (JFA 2016/148)
Heckscher, Eli F. 1965. Svenskt arbete och liv.
Hedkvist, Karl. 1993. Arbetets döttrar och deras söner.
Hermanson, Jean och Isaksson, Folke. 1971. Nere på verkstadsgolvet.
Johansson, Johanna. 1999. Prostitutionen i Smålands Jerusalem mellan 1869-1871 och 1884-1911. (Hft.)
Reuter, Kurt. 1979. De hårda åren.
Swedberg, Eva. 2004. Arkiv till och för Arbetets historia. (Hft. Uppsats.)
Tygesen, Peter & Waehle, Espen. 2006. Congospor. Norden i Congo – Congo i Norden. (JFA 2011/218)

Ky – Historiska hjälpvetenskaper

”Den bars främst i vårt led…” En bok om fanor och standar. 1984. (Utg. Folkrörelsernas Arkiv i Gävleborgs län. JFA 03/19.)
Ek, Sven B. Med fanorna för folket.
Fanor och standar i Alingsås. 1995. (Utg. Folkrörelsernas Arkiv i Alingsås.)
Jauhiainen, Veikko. 1987. Fanor i bruk och förvar. (Utg. Brevskolan. Folkrörelsernas Utbildningsförlag.)
Thor, Clas. 1982. Med fanorna i täten. (Utg. Folkrörelsernas Arkiv i Örebro län.)
Vår röda fana har inte alltid varit röd. 1986. (Utg. Folkrörelsearkivet, Helsingborg.)

Ld – Genealogi

Allmänt
Andersson, Kent & Anderö, Henrik. 2006. Ordbok för släktforskare. (JFA 2018/095.)
Engström, Jon. 2010. Att släktforska. En vägledning för nybörjare. (Småskrift.)
Garnert, Jan. 1982. Kulturhistoria för släktforskare. (Gåva av Gunnel Hedlund 2018.)
Heckscher, Ella. 1959. Sex kapitel om släktforskning. (Gåva av Gunnel Hedlund 2018.)
Hildebrand, Bengt. 1961. Handbok i släkt- och personforskning. (JFA 2018/095)
Rydberg, Sven A. 1944. Släktforskning. (Gåva av Gunnel Hedlund 2018.)
Självbiografen. Nr 1/1996. (Hft.)

Genealogiska Föreningen
GF-aktuellt. Nr 4-45, 47-57, 113-119, 121-129, 131-152, 154-155, 157. 1975-2004. (JFA 2018/095)
Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen.
3. Mollstadius, Axel. 1947. Jönkiöpings Fältartollerie 1691-1699. (Hft.)
6. Koit, Jakob. 1953. Rannsakningen om halvfrälset i Småland omkring 1575. (Kopia.)
9. Lindholm, Carl. 1976. Bomärken. (JFA 2018/095)
10. Johansson, Ulla. 1976. Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755.
13. Genealogiska Föreningen 1933-1983.
Släkt och hävd. 1954:2-3, 1955:3, 1956:1, 2, 1959:2, 1963:1, 2015:2, 2018:4.
Svenska släkter. Nr I:1 (1979), Häfte 1:2 (1985). (JFA 2018/095)

Personhistoriska Samfundet (se JFA 5000)
Personhistorisk Tidskrift. 1914: 3, 1915: 2-3, 4, 1924: 3-4. (JFA 2018/095)
Särtryck ur Personhistorisk Tidskrift 1917. (JFA 2018/095)

Sveriges Släktforskarförbund
Släkten… 1 (1992).
Särtryck ur Släktforskarnas årsbok ´05. (JFA 2018/095)
Upptäck din egen historia! 2007. (Broschyr.)
Årsbok 1988, 1989, 1990. (JFA 2018/095)

Västra Sveriges genealogiska förening
Påhlsson, Leif (red.). 1971. Västsvensk genealogi och personhistoria. (JFA 2018/095.)

Lm – Biografiska uppslagsverk

Allmänt
Hof-calender 1818. (Gåva av Gunvor Bunnfors.)
Porträtt- och Biografialbum öfver Svenska Statsrådets ledamöter samt Riksdagens Andra kammare år 1903. (Hft.)
Porträtt-galleri för Sveriges typografer. 1898.
Porträttgalleriet Grafia. 1907.
Småländska kvinnor. 1941. Eneroth, Georg.
Svensk folkskole-matrikel. 1904.
Svenska Läkare Porträttgalleri. 1927. (JFA 2011/218)
Svenska polisen. 1933. 2 delar. (JFA 2017/122)
Svenske frimurare. IV. Provinsiallogen i Linköping. 1904. (JFA 2011/218)
Svenskt porträttgalleri. IV, XVI-XVII, XX, XXIII. (JFA 2011/218)
Svenskt sjöfolk i krig och fred. 1950.
Sveriges styresmän. 1937. (Exemplaret tryckt för ABF:s bibliotek nr 173 Jönköping.)
Vem var det? 1944.
Vem är det? Svensk biografisk handbok. 1927.
Vem är vem? Götalandsdelen. 1948.
Vem är vem? Skånedelen. 1948.
Vem är vem. Götaland. 1965. (Saknas 2020.)
Vem är vem. 1962-1968. 5 delar.
1883 års män. 1927. (JFA 2011/218)
1887 års män. 1877-1927. (JFA 2011/218)
1898 års män i ord och bild. (JFA 2021/093)

Jönköpings län
Jönköpings län i porträtt och bild. 1941.
Jönköpings län porträttgalleri. 1927.
Jönköpings läns kalender 1917. (JFA 91:2)

Jönköping – Adresskalendrar
1875. Adresskalender för Jönköpings stad år 1875. (Kopia. JFA 2018/016)
1878. Adresskalender för Jönköpings stad år 1878. (Kopia. Saknas 2020.)
1886. Adress-kalender för Jönköpings stad och omnejd år 1886. 1886. (Kopia. JFA 2018/016)
1889. Adress-kalender för Jönköpings stad 1889. (Kopia. JFA 2018/016)
1896. Jönköpings stads adress- och annonskalender för år 1896. (Kopia. JFA 2018/016)
1899-1900. Jönköpings stads Adress-Kalender 1899-1900. (Kopia. JFA 2018/016)
1901. Jönköpings stads adress-kalender 1901. (Kopia.)
1903. Pärm med kopior på adresskalendrarna för 1903, 1930, 1935 och 1938.
1904. Jönköpings stads adress-kalender 1904. (Kopia. JFA 2018/016)
1906. Adresskalender. År 1906. (Jönköping. Kopia. JFA 2018/016)
1908. Jönköpings Adresskalender. 1908. (Kopia. JFA 2018/016)
1909. Jönköpings Adresskalender År 1909. (Kopia.)
1913. Illustrerad adressbok för Jönköping. 1913. (Småskrift. Kopia.)
1914. Adresskalender 1914 för Jönköpings stad. (Kopia. JFA 2018/016)
1918-1919. Jönköpings Adresskalender 1918-1919. (Kopia. JFA 2018/016)
1926-1927. Affärs-, Industri- & Upplysningskalender över Jönköping, Huskvarna och Gränna. 1926-1927. (Kopia. JFA 2018/016)
1927. Jönköpings Adress- och Telefonkalender 1927.
1936. Adresskalender. För Jönköping 1936. (Kopia. JFA 2018/016)
1961-1962. Jönköpings Adresskalender. 1961-62. (Småskrift.) Jönköpings Adresskalender. 1963. (Småskrift.)
1963. Jönköpings Adresskalender. 1963. (Småskrift.)
1964. Jönköpings Adresskalender. Nr 3. 1964. (Småskrift.)

Ls – Biografiska samlingar

Banerförare. (Utg. Folket i Bilds förlag.)
1. Hjalmar Branting.
2. Fredrik Sterky.
3. August Palm.
4. Hinke Bergegren.
5. Axel Danielsson.
6. Herman Lindqvist.
8. Kata Dalström.
9. Per Albin Hansson.
Peter Wieselgren. (1950)

Blaxhult, Malte. Saga sägen sanning. (JFA 2018/016.)
Blomqvist, Erhard. 1944. Västgötasmålänningar vid Vättern. (JFA 2018/095)
Clemensson, Gustaf. 1933. Släkten Dubb. (Hft. JFA 2018/095)
Döttrar af Småland – en faktasamling. (Hft. JFA 2018/095)
Ericsson, Per – Falck, Per – Wetterbergh, C A. 2006. Behyvlade i Jönköping. Om snickarsläkten Flygare och Onkel Adams okända barndom.
Hermansson, C. H. 1977. Kommunister 1.
Holmberg, Håkon. 1976. Släkten Bjugg från Västergötland och Småland. (Hft. JFA 2018/095)
Hägg, Fritz. 1941. Vänner – märkeskvinnor märkesmän. (JFA 2002/11)
Järhult, Ragnar. 1989. Den gode sheriffen & andra reportage. (JFA 2011/218.)
Järhult, Ragnar. 1997. Pärleporten. Personliga reportage. (JFA 2018/016)
Luthersson, Gösta. 1982. Engströmssläkten. (Hft. JFA 2018/095)
Palmqvist, Efr. 1945. De som bröto marken. (SAM:s bokförlag)
Ramsay, Ebba. 1937. Historiska kvinnoöden.
Rosengren, Henrik. 1982. Förfäderna. (Uppsats. Om släkten Rosengren.)
Silfving, J. 1951. Två medeltida lagmanssläkter från Värend och Tiohärad.
Silfving, J. 1957. Krigare godsägare fattighjon. Björnramarna i Småland och deras släktingar i Tjust och i Östra härad.
Sjöström, Hans O. 1987. Klassens ljus eller hur man hamnar i arbetarregeringen.
Spångberg, Valfrid. 1936. Från Arvid Posse till Per Albin Hansson.
Söderberg, Brita. 1967. Släkten Bergh. (JFA 2018/095)
Wieselgren, Harald. 1889. Bilder och minnen.

Lz – Biografi: särskilda personer

Allwood, Martin S. 1948. Läroverket. (Hft.)
Almers, Lennart. Fårliga äventyr i verkligheten.

Almquist, Carl Jonas Love
(Bl a medarbetare i Jönköpingsbladet.)
Olsson, Henry. 1937. Carl Jonas Love Almquist till 1836.
Romberg, Bertil. 1989. C J L Almqvist journalistik. Band I: 1839-1845.

Almqvist, Knut Wilhelm
Hägg, Fritz. 1940. Knut Wilhelm Almqvist. (Utg. Halls förlag, Jönköping. Från Jönköpings Telefonares lånebibliotek. Ytterligare ett ex, med hälsningar från författaren, finns i Svenska Alliansmissionens arkiv.)

Andersson, britt. 1999. Uppvuxen väster om Vindbron 1935-1946.
Andersson, Thure. 1929. Minnen och upplevelser. (SAM:s förlag)
[Andrée, S. A.] Minnesalbum. S A Andrée. 1930. (Gåva av Lennart Lindberg 2021.)
Asker, G. F. 1897. Lefnadsminnen. (JFA 2018/095)

Bauer, John
Agrenius, Helen. 1990. Den unge John Bauer. (Hft.)
Herman och Ove Ekelund berättar om Torestorp och John Bauer i Mullsjö. 1971. (Hft.)

[Benedictsson, Victoria] Key, Ellen. 1889. Ernst Ahlgren. (Småskrift.)
[Bergenstråhle, Anna] Tomenius, Brita. 1980. Mormors dagbok. (JFA 2020/061)
[Bernadotte, Oscar II] Nytt och gammalt. Några blad ur min dagbok. 1864. (Tillhört Kungl. Smålands Art.reg:tes Officerskårs-bibliotek. Innehåller löst blad ”Tvenne Eldande Campsånger”.)
Björnberg, Karl. 2001. Återblick vid vägens slut.
[Brahe, Per d.y.] Till minnet av Per Brahe d.y. den 12 september 1930. (Hft.)

Branting, Hjalmar
Branting, Anna. 1945. Min långa resa. Boken om Hjalmar och mig.
Hjalmar Branting tillägnas denna skrift från vänner och medarbetare. 1920.
Höglund, Zeth. 1928. Hjalmar Branting och hans livsgärning. (2 band.)
Höglund, Zeth. 1929. Hjalmar Branting tal och skrifter i urval. (2 band. Med författarens hälsning, samt brev. JFA 2005/056.)
Magnusson, Gerhard. 1939. Hjalmar Branting i närbild. (Från Värnamo Typografiska Förening.)

[Bremer, Fredrika] Wägner, Elin. 1949. Fredrika Bremer.
Broström, Sverre. 2020. Elis. Eldsjälen Agitatorn Idealisten. Ett liv. (Gåva av förf. 11/2 2021.)
Cronholm, Axel. 1908. Minnesblad. (Bl a om Jönköping. JFA 2019/195)
Crusenstolpe, M. J. 1917. Morianen eller Holstein-Gottorpska huset i Sverige. (JFA 2018/095)
[Dahlberg, Erik] Nilsson Heden, Hjalmar. 1900. Erik Dahlberg. (JFA 2007/31. Småskrift.)

Dalström, Kata
(Agitatorn Kata Dalström bodde på Näsbyholm, Värnamo, under 1880-talet)
Kata Dalström. En minnesskrift. 1924.
Dalström, Kata. 1907. Skolan och prästväldet. (Hft. JFA 2011/218)
Minnesskrift över Kata Dalström. 1929.
Ström, Fredrik. 1930. Kata Dalströms liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten.

Danielsson, Axel
Janis. 1905. Axel Danielsson. Minnen och hågkomster. (JFA 2019/061.)
Om revolutionen i Sverige. Ett urval med förord av Per-Olov Zennström. 1972.

[Danielsson, Louise] Huset som ville ha en trädgård. 2003.
Elmgren, F. E. 1920. 30 år som agitator.
[Enander, Lennart] Järhult, Ragnar. 1995. Jag smickar diktens kläder. (JFA 2018/095)

Engström, Albert
Strix. 1897. (Inb. årg. JFA 2011/218.)

Erlander, Tage
Erlander, Tage. 1972. 1901-1939. (Med autograf.) (Plac. JFA 5000 – 10. SAP)
Erlander, Tage. 1973. 1940-1949. (Med autograf.) (Plac. JFA 5000 – 10. SAP)
Erlander, Tage. 1974. 1949-1954. (Med autograf.) (Plac. JFA 5000 – 10. SAP)
Erlander, Tage. 1976. 1955-1960. (Plac. JFA 5000 – 10. SAP)
Erlander. Tage. 1979. Sjuttiotal. (Plac. JFA 5000 – 10. SAP)
Erlander, Tage. 1982. 1960-talet. (JFA 2005/056)
Femton år med Tage Erlander. 1961. (JFA 2019/061) (Plac. JFA 5000 – 10. SAP)

Fast, Erik. 1968. Minnen från politik och samhälle.
[Franson, Fredrik] Palmqvist, Efr. 1947. I människosonens tecken. (SAM:s förlag. Plac. JFA 5000.)
[Frykman, Nils] Lövgren, Oscar. Nils Frykman. 1972. Den kristna glädjens sångare. (JFA 2004/041)
[Fur, Robert] Fur, Gunnar. 2019. Robert Fur. Folkbildare, förkunnare & far. (Inköp 29/10 2019.)
[Gislén, Knut] Gislén, Torsten. 1945. Knut Gislén. En minnesteckning. I:  Wäxjö Stifts Hembygdskalender 1945. (Plac. JFA 5000. 00 Allmänt – Personer.)
[Hammarskjöld, Dag] Dag Hammarskjölds Backåkra. 1982. (Utg. STF)
Hamrin, Agne. 1944. Diktatorns fall.
Hamrin, Agne. 1979. I fascismens Europa.
[Hansson, Per Albin] Sjung med oss Per Albin! (Hft.)
[Hansson, Wilhelm] Rydén, Josef. Gästgivaren i Gislaved som drev igenom Storskiftet. (Hft. JFA 2018/095)
[Hebbe, Wendela] Hebbe, Brita. 1974. Wendela. (JFA 2018/016)
[Henriks, Svening] Palmqvist, Efr. 1943. Svening Henriks. Levnadsteckning.
[Henrikson, Alf] Vägen genom H. 2021. (Gåva av Lennart Lindberg 2021.)
[Hierta, Lars] Kihlberg, Leif. 1968. Lars Hierta i helfigur. (JFA 2018/095)
[Hildebrand, Emil] Den lille fascikeln. Nr 4/1997. (Utg. Sällskapet Emil Hildebrands vänner.)
[Hirdman, Gunnar] En bok till Gunnar Hirdman. 1948. (Från Huskvarna SDUK.)
Hjortstam, Arne. 2012. Att minnas. Mina barn- och ungdomsår 1938-1960.
Hyland, Lennart. 1988. Hylands album. Ett glatt liv i glada bilder. (JFA 2020/061)
Höglund, Zeth. 1939. Häxnatt över Europa.
[Johansson, Oscar] Nordquist, Christina. Historien om Oscar. (Hft.)
Jensen, Finn. 2004. Finn ett liv. (JFA 2011/218)

Johansson, Viktor
(Plac. JFA 5000. Kat. 11. SAM.)
Johansson, Viktor. 1924. Ur minnes gömmor.
Johansson, Viktor. 1944. Minnen från färdevägen. (SAM:s Vilohem Holsbybrunn.)
Johansson, Viktor. 1944. Nya minnen från färdevägen. (Ex. 1. SAM:s Vilohem Holsbybrunn.)
Johansson, Viktor. 1944. Nya minnen från färdevägen. (Ex. 2. JFA 14/172)
Wilson, Carl. 1970. Viktor Johansson. En berättarkonstens mästare.
Wilson, Carl (red.). 1955. Viktor Johansson. En minnesbok.  (JFA 01/038)

Key, Ellen
Bendt, Ingela. 2000. Ett hem för själen.
En bok om Ellen Key. 1919.
Gram, Magdalena. 2008. Ellen Key om böcker och läsning.
Jansson, Hedda. 2013. Där livets hav oss gett en strand.
Key, Ellen. 2006. Några tankar om yttrande- och tryckfrihet.
Key, Ellen. 2006. Skönhet för alla.
Michelsen, Ellen. 1952. Brev från Ellen Key 1907-1925.

Kilbom, Karl. 1953. Ur mitt livs äventyr.
[Kindblom, Henry] Guds vandringsman. 1978.
[Kreuger, Ivar] En samling uttalanden om Ivar Kreuger Nationalhjälten. 1932. (Hft.)
[Lagergren, Jonas Johan] Den förste folkbibliotekarien i Sverige. 1970. (Hft. 2018/095)
Leander, Ulrik. 1936. En fängelsedirektörs minnen.
[Liedberg, Johan Olof] Guldgrävaren Johan Olof Liedberg. 1972. (Hft.)
[Lindblad, J. M.] Nerman, Ture. 1928. En präst av gamla stammen.
[Lindbom, Ingierd] Den triska frun. En borgarkvinna i 1700-talets Jönköping. 2002. Esping, Ulla. (JFA 2018/016)
[Lindbom, Petter] Esping, Ulla. 1998. Välbetrodde mönsterskriwaren.
[Lindgren, Sigurd] Gustafsson, Thomas. U å. Sigurd Lindgren – Norrahammar. (Gåva 2023.)
Ljungdahl, O. 1926. En fritänkare-agitators minnen.
Losten, Peder. 2012. Peders personer och Åkermans apa.
Lundberg, Gunnar. 1944. Där striden hetast stod. (JFA 2019/095. Lundberg var medarbetare på Smålands Folkblad.)
[Lundström, J. P.] Curman, Johan. 2000. Boktryckarn själv.
Magnusson, Arvid. 1998. En tillbakablick på livet som har gått.
Malmborg, Henry. 2021. Den dolda kunskapen. Henry Malmgrens saga.
[Mickel i Tenhult] Ström, Thure. 1970. Mickel i Tenhult. (JFA 2018/095)
[Mårdberg, Vilhelm] Malmström, Evald. 1929. Kolportör, präst, frälsningsofficer. (Saknas 2020.)
Möller, Gustav. 1959. När vi började.

Odencrants, Thor Herman
Odencrants, Arvid. 1947. En Jönköpingsstudent i Uppsala omkring 1870. (Hft.)
Palmqvist, Efr. 1940. T. H. Odencrants. (SAM:s förlag, JKYF:s bibliotek.)

[Olsson, Jan Olof] Jolo i DN. 1974

Palm, August
August Palm. Den svenska socialdemokratins banbrytare. Häfte 1-7, 10-13. (JFA 2019/061.)
Ericsson, Martin. 2003. ”Skräddaren Palm ville arbetarne icke höra”. Om agitatorn August Palms besök i Jönköping åren 1883 och 1885. (Uppsats.)
Lindgren, John. 1931. August Palm. Den svenska socialdemokratins banbrytare.   (Gåva av JLM 26/5 2020.)
Palm, August. 1901. Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika. (2 olika ex.)

Palmberg, Karl
Elmgren, Kl. 1927. Palmbergsminnen. (JFA 2018/095)
Palmqvist, Efr. 1942. Karl Palmberg och hans samtida. (JFA 5000)

Palme, Olof
(Bl a riksdagsman för Jönköpings län.)
Anér, Sven. 1988. Polisspåret. (JFA 2011/218)
Boken om Olof Palme. 1986.
Haste, Hans. 1986. Kärleksbrev till Olof Palme.
Jag och Palmemordet, av ”33-åringen”. 1988. (JFA 2011/218)
Juristkommissionens rapport. Del 1. 1987.
Juristkommissionens rapport. Del 2. 1987.
Kanger, Thomas. 1987. Mordet på Olof Palme. Utredning på villospår. (JFA 2011/218)
Krantz, Lars. 1987. Ett verkligt drama. (JFA 2011/218)
Magnusson, Erik (red.). 1989. Palmerapporten. (JFA 2011/218)
Nilsson, Stig-Göran. 1983. Olof Palme. Segervalet.
Palme, Olof. 1968. Politik är att vilja.
Palme, Olof. 1974. Att vilja gå vidare.
Peterson, Thage G. 2002. Olof Palme som jag minns honom.
Så minns vi Olof Palme. 1986.
Wingren, Börje. 1993. Han sköt Olof Palme. (JFA 2011/218)
Åsheden, Ann-Marie. 1987. Jakten på Olof Palmes mördare. (JFA 2011/218)

[Pehrsson-Bramstorp, Axel]  Bramstorp. 1951.
Persson, Peter. Boomen eller Fan, vad många vi är. 2016. (Hft.)

Petersen, Emilie – ”Mormor på Herrestad”
Hägg, Fritz. 1944. Ett helgons bikt. (Svenska Alliansmissionens arkiv)
Hägg, Fritz. 1944. Ett helgons bikt. (JFA 02/10)
Rundbäck, K. A. 1932. Mormor på Herrestad. (JFA 2002/09)
Rundbäck, K. A. 1932. Mormor på Herrestad. (Inkl. visitkort från Herrestads Missionsgård, Kärda.)
Thulin, Olof. 1959. En kyrklig kvinnogärning. Ett hundraårsminne. (Hft.)

[Printz, Johan] Granander, Sven. 1987. Biografi och släkthistoria över Delaware-guvernören Johan Printz. (JFA 2018/095)
Rosén, Karl Erik. 2000. En rådmans liv.
[Rosenius, Carl Olof] Lodin, Sven. 1933. Carl Olof Rosenius i unga år (1816-1842).

Rydberg, Viktor
Engberg, Magnus. 1995. Viktor Rydberg ser på sig själv. (Hft. JFA 2011/095)
Forsström, Axel. 1928. Viktor Rydbergs barndom och skolår i Jönköping och Växiö. (JFA 2018/095.)
Forsström, Axel. 1960. Viktor Rydberg. Barndom och ungdom 1828-1855. (JFA 2011/218)
Lindborg, Rolf. 1988. Viktor Rydberg och socialismen. I: Tiden nr 1/1988.
Lindgren, Sten. Viktor Rydberg. (Odat häfte.)
Rydberg, Viktor. 1993. Sagan om svärdet. (Gåva av Viktor Rydberg-sällskapet 2022.)
Silfverbrand-Erikson, Susy. 1920. Föregångsmän. Viktor Rydberg. (Hft.)
Sjöberg, Birthe. 2005. Den historiska romanen som vapen. (Gåva av Birthe Sjöberg.)
Sjöberg, Birthe (red.). 2008. Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter. (JFA 09/001.)
Sjöberg, Birthe. 2009. Den politisk-satiriske Viktor Rydberg. Tomtebissen 1857. (Gåva av Birthe Sjöberg.)
Sjöberg, Birthe & Vulovic, Jimmy (red.). 2012. Bibelns lära om Kristus. (Gåva av Birthe Sjöberg.)

[Rydeman, Johan] Rydeman, Stig. 1987. Från vallgosse till prost. (JFA 2018/095)
Rydén, Josef. 2018. Skrivet och tryckt – en bibliografi. (Gåva av författaren, maj 2018.)
[Räf, Erik] Erik Räf – sin egen lyckas smed! 2002.
[Sager, John-Henry] Hatwig, Hans. 2014. Miljardären som visste för mycket. (JFA 2011/218)
[Sandberg, Conrad] Conny Rich. Jubileumsbok. 1990. (Gåva av Lars Sandahl 2020.)
Sandberg, Stellan. 2017. Rapport från ett annorlunda liv. (Förvärv 17/10 2017.)
[Sellergren, Peter Lorenz] Hård af Segerstad, Erik. 1966. Om Peter Lorenz Sellergrens härstamning. (Hft. JFA 2018/095)
Sjöqvist, Oscar. 1967. Drängafröjd och knektamöda.
Stuchly, Wenzel. 1981. Den långa vägen. Från Böhmen till Småland.
Tagesson Möller, Axel. 1924. Jag minns… Typer och tidsbilder.
[Thorsson, F. V.] Vennerström, Ivar. 1926. F. V. Thorsson. En minnesskrift. (JFA 1989/45)

Waldenström, P. P.
(En av grundarna till Svenska Missionsförbundet.)
Waldenström, P. 1875. Herren är from. (Tryckt hos H. Halls Boktryckeri-Aktiebolag, Jönköping. Plac. JFA 5000 – 11 – Svenska Missionsförb.)

[Wellin, Bertha] Nicklasson, Stina. 1995. Sophiasystern som blev politiker.
[Wetterlind, Adéle] Fransson Malm, Elisabeth. 2002. En yrkeskvinna i det offentliga rummet – Om Adéle Wetterlind (1854-1938) som folkskollärarinnornas företrädare. (Uppsats.)
Viberg, Allan. Från Medelpads skogar till Smålands Jerusalem.

Wieselgren, Peter
Phénomenet Peter Wieselgren. Smålänningen som blev historiker, biograf, präst och nykterhetsreformator i 1800-talets Sverige. 2002. (JFA 2018/095)
Wieselgren, Peter. 2003. Ur min lefnad.

Wilson, Carl. 1975. Jag minns…
[Williams, George] Hesslén, Aug. 1911. George Williams. Kristliga Föreningens af Unga Män grundläggare. (KFUM)
Wilstadius, Paul. 1970. Paul Wilstadius tryckta skrifter 1923-1970. (Hft. JFA 2018/095)
[Visborg, Anna] Höglund, Gunhild. 1951. Stridbar kvinna. Några blad ur Anna Visborgs liv och svensk kvinnorörelse.
Wrangel, Thecla. 1926. Från forna tider. (JFA 2011/218. Saknas 2020, hos ArMedia för scanning.)
Värnlund, Rudolf. 1982. Rum som jag bott i. (JFA 91:1)
Ydreborg, Einar. Livstrådar – en torparson berättar. (JFA 91:51)
Åsbojäntan (Agda Johansson). 1926. Gamle farfars berättelser.
[Ödman, Lars Persson] Mollstadius, Axel. 1967. Kanngjutaren Lars Persson Ödman. (Hft.)

M:d – Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära

Blumer, Herbert. 1962. Society as Symbolic Interaction. (Kopia. Hft.)
Brox, Ottar. 1978. Komparativ analys av marginella lokalsamhällen. (Hft.)
Brück, Ulla. 1984. Identitet, lokalsamhälle och lokal identitet. (Hft.)
Burgess, Ernest W. Social problems and social processes. (Kopia. Hft.)
Daun, Åke. 1982. Etnologi, ett perspektiv på människors kultur. (Hft.)
Edström, Göte. Bibliografisk hjälpreda i folklivsforskning. (Kopia. Hft.)
Gustavsson, Anders. 1982. Förtegenhet vid etnologiska intervjuer. (Hft.)
Hanssen, Börje. 1973. Kulturens permanens och förändring. (Kopia. Småskrift.)
Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar. 1972. Etnologiska lokalundersökningar. (Kopia. Småskrift.)
Klein, Barbro. Transkribering är en analytisk akt. (Kopia. Småskrift.)
Nellemann – Nicolaisen. 1984. Etnologins forskningshistoria. (JFA 2011/218. Småskrift.)
Vannérus, Allen. 1930. Kulturlära – en ny vetenskapsgren. (JFA 2011/218.)

Ma – Europa: allmänt

Hennigsen, G. 1971. Den europaeiske hekseforfölgelse. (Kopia. Småskrift.)

Mc – Sverige

Allmänt
Gustafsson, A. 1918. Märkliga syner och förutsägelser.
Hermanson, Jean och Isaksson, Folke. 1971. Nere på verkstadsgolvet. (JFA 2018/095)

Antropologföreningen vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
Antropologiska Studie. 24. (Hft.)

Folklivsarkivet i Lund
LUF 157 Lördag/Söndag. Frågelista. 1975. (Småskrift.)

Föreningen för svensk kulturhistoria
RIG. Nr 3/1992. (Hft.)

Föreningen Kulturella Perspektiv
Kulturella Perspektiv nr 1/1993. (Hft.)

Institutet för folklivsforskning (Stockholm)
Edström, Göte. 1974. Bibliografisk hjälpreda i folklivsforskning.
Folklivsforskning vid Stockholms universitet. 1981.
Meddelanden. Dec 1983. (Hft.)

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
Med Örnen mot polen. 1978.

N – Geografi och lokalhistoria

N (y) – Allmänt: kartor och bilder

Allmänt
A 6 Övningsområde. 1974.
Aneby kommun. Översiktskarta i skala 1:50 000. 1975.
Apelqvist, Lars-Erik. 1992. Beskrivning till karta över Jönköpings län upprättad år 1690 av J Duuker.
Bonniers världsatlas. (Saknas 2020.)
De borgerliga kommunerna i Jönköpings län.
Dubbelt kartkort. Jönköping.
Ekonomisk karta över Sverige. 5D Värnamo 7 i Helmershus.
(Ekonomisk karta över Sverige.) 55 Jönköping. (Utg. med KAK:s medverkan. 1923. Märkt ”35”. Gåva av Lennart Lindberg 2021.)
Generalstabens karta över Sverige. Blad 35 Jönköping. (Efter 1930.)
Geografisk atlas för allmänna läroverken. 1934. (Gåva av Eva Wennelid 2022.)
Gislaved. 1962.
Gislaved kommun utflyktskarta.
Infokartan Jönköping o Huskvarna. 1994.
Jönköping. 1967. (Information i samband med omläggningen till högertrafik.)
Jönköpingstrakten. 1942.
Karta över Jönköping. Östra delen. 1936. (Gåva av Lennart Lindberg 2021.)
Karta Jönköping Huskvarna. 1976.
Karta Jönköping Huskvarna. 1978.
Karta över Jönköping för skolundervisningen. 1924. (2 ex, bl a ett sign av förf.)
Karta över Jönköping Huskvarna.
Karta över Jönköping Huskvarna. 1971.
Karta över Jönköping med gaturegister. 1959.
Karta över Jönköping med gaturegister och trafikstadga. 1938.
Karta över Jönköpings kommun. 1972.
Karta över Jönköpings län. Skala 1:1 milj. (Kopia.)
Karta över Jönköpings stad. Upprättad år 1963 av Wilh. Norsander.
Kartkort Jönköping. 1975.
Namnregister till Bonniers världsatlas. 1924.
Nässjö. Turistkarta upprättad år 1975.
Sammanställningskarta F-plan.
Stein, C G D. 1947. Neuer Atlas der ganzen Erde. (Saknas 2020.)
Sävsjö.
Särtryck Jönköping. 1976. (Karta.)
Topografisk karta över Sverige. Fältkarta: 7 F Tranås SV.
Topografiska kartan. 5D Värnamo NV. (Hft.)
Tranås. Turistkarta.
Turistguide karta över Jönköpings län. Småland 1977. (Utg. Jönköpings läns turistråd.)
Vaggeryds kommun. Informationskarta. Utgiven 1983.
Vetlanda. (Hft.)

Nc – Sverige (p)

Allmänt
Gamla Svenska Städer. Häfte 2/1921. (JFA 2011/218)
Illustreradt Sverige. I. Södra och mellersta Sverige. 1882. (JFA 2018/095)
Svensk ortförteckning. 1974.
Svenska gods och gårdar. Del XIX. Sydvästra Östergötland. 1940.
Svenska gods och gårdar. Del XXV.
Svenska gods och gårdar. Del XXVI.
Svenska gods och gårdar. Del XXXI.

Nc – Sverige

Allmänt
Führer durch Schweden. 1893. (Småskrift.)
Gustavsson, Lennart. 2011. Boken om Ragnhild. (JFA medverkat.)
Present-Day Sweden. 1937. (JFA 2004/060)
Rosenberg, C. M. 1882 [1993]. Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige. 4 band.
Sveriges kartor. 1990.
Så var det på min tid. 50 berättelser från svunnen tid i Örebro län. 1981. (Saknas 2020.)
Vårt fädernesland i bilder. 1901. (JFA 2011/218. Plac. Överst på bokhyllan i sammanträdesrummet.)

Riksförbundet för Hembygdsvård
Minnesvård. Dokumentation av hem och bygd. 1975.

Samfundet för Hembygdsvård
Bevara och Förnya. 1974.
Hembygdsrörelsens folkhögskola. (Utg. Samfundet för Hembygdsvård. Saknas 2020.)
Tidskrift för Hembygdsvård. Årgång 1, tredje häftet. 1920. (Hft. JFA 2011/218.)

Sveriges Hembygdsförbund
Lindberg, Gunilla. 2004. Industrihandboken.

Ncbd – Småland

Allmänt
Bjurulf, Hjalmar. 1931. Västra Småland. (JFA 2019/195)
En bok om småländskt kultur- och näringsliv. 1946. (JFA 2004/060.)
Ett bilderverk om Småland. 1954.
Gidstam, Björn. 1983. Småland. Strövtåg i gammal kulturbygd. (JFA 2020/061)
Hofberg, Herm. 1882. Genom Sveriges Bygder. (Småskrift.)
Johansson, Lennart. Stiftsstad i förändring. (Fyra delar.)
Jonsson, Stig och Karlsson, Folke. 1960. Småland. Skogarnas och sjöarnas landskap. (Hft.)
Jörälv, Lennart. 1986. Sällsamheter kring Vättern.
…och fram träder landsbygdens människor. 1994.
Ohlén, Carl-Eric. 1964. Från fars och farfars tid. En krönika om Småland. (JFA 2018/016)
Smålands historia. 2006. (Med dedikation till Per Ericsson.)
Småländska archivet. Bref och Handlingar hörande till Smålands Historia. 1869. (JFA 2011/218.)
Söderberg, John. 1973. Farfars Småland. (JFA 04/24)
Söderberg, John. 1973. Farfars Småland. (JFA 04/035)
Wieselgren, P. 1844-1845. Ny Smålands Beskrifning. (Två delar. JFA 2011/218)
Wieselgren, P. 1847. Bihang till Ny Smålands Beskrifning. (Tryckt hos J. Sandwall, Jönköping.)
Wrangel, Ewert. Småland. (Småskrift.)
Åkerhielm, Erik. 1904. Småländska fideikommiss. (Fuktskadad.)
Åkerman, Petter. 1991. Sällsamheter i Småland. (Del 3.)

Föreningen för Smålands Minnen
Vide, Sten-Bertil. 1961. Smålands minnen.

Smålands Gille i Stockholm
(Plac. JFA 5000.)
Bock, Sixten (red). 1943. En bok om Småland.

Svenska Turistföreningen
(STF:s arkiv finns på Riksarkivet. Södra Vätterkretsen finns hos JFA.)
Svenska Turistföreningens årsskrift. 1916.
STF:s årsskrift 1968. Småland. (JFA 2020/061)

Svenska Turistföreningen – Jönköpings Kretsförening
Cassel, Hj. 1898. Jönköpings omgifningar. (JFA 2021-190.)

Ncbdb – Jönköpings län

Allmänt
Agrelin, Ove & Westlin, Claes. 2009. Runt Vättern!
Annat var det förr. 20 länsbor berättar om sina liv. 1984.
Bjurulf, Hjalmar. 1927. Södra Vätterbygden. (JFA 2021/194.)
Björkman, Rudolf. 1915. Jönköpings läns städer.
Blomqvist, Erhard. 1944. Västgötasmålänningar vid Vättern.
Från Sockenstämma till storkommun. Jönköpings län. 1955.
Hembygdsbok för västra och mellersta Njudung. 1956.
Jönköpings län i ord och bild, En hundraårskrönika. 1956.
Jörälv, Lennart. 1991. Sällsamheter kring Vättern.
Kulturminnen. Sevärt och skyddsvärt i Jönköpings län. 1979.
Nilbratt, Elvy. 1987. Jönköpings län i historisk forskning 1936-1986. (Hft.)
Nödåren i Norra Småland 1867-1869. 1944. (JFA 2018/016)
Pira, Sigurd. 1920. Norra Vedbo härad år 1542. (JFA 2018/016. Saknas 2020.)
Sandgren, E & Wikmar, C. 1940. Vistabygden. Blad ur Vista härads historia. (JFA 2018/016)
Städer och samhällen. Jönköpings län. 1944.
Svensk bygd och folkkultur i samling, forskning och vård. Tredje delen. 1947.  (JFA 2018/095. Innehåller bl a artikel om hembygdsrörelsen i Jönköpings län, av E Lönnberg.)
Svenska stadsmonografier. Jönköping, Huskvarna, Gränna, Nässjö, Eksjö, Tranås, Värnamo, Vetlanda, Sävsjö. 1950.
Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Jönköpings län. I. 1952.
Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Jönköpings län. II. 1955.
Söderström, Weimar och Lithigius, Carl-Wilhelm 1984. Änglamark i Vätterbygd.
Tecknare, Uffe. 1982. Uffe Tecknares Jönköpings läns historia.

Jönköpings läns hembygdsförbund
Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund. 1948-.
Småländska Kulturbilder. 1993-2006.
Småländska Kulturbilder 2007. Visioner och vardagsarkitektur. Byggnadskonst i Jönköpings län under 1900-talet. 2007.
Småländska Kulturbilder. 2008-2013.

Norra Smålands Fornminnes- och Jönköpings läns hembygdsförbund
Meddelanden från Norra Smålands… 1938-1947.

Norra Smålands Fornminnesförening
Norra Smålands Fornminnesförening. 1907-1929. (OBS: Årgång IV, VIII och X fattas.)
Norra Smålands Fornminnesförenings verksamhet. 1904. (Hft. JFA 2011/218.)

Aneby kommun

Aneby kommun – Allmänt
Aneby municipalsamhälle 20 år. (Småskrift. Kopia.)
Sjöstrand, Henry. 1983. Frinnaryd i Småland. Bygdefotografen Oskar Jaréns värld.

Aneby kommun – Bredestads hembygdsförening
Engström, Göran. 1996. Aneby. Ett samhälle i förvandling.

Aneby kommun – Frinnaryds hembygdsförening
Sockenbladet årgång 7, 1985. (Hft.)

Aneby kommun – Föreningen Hembygden i Lommaryd
Enström, G. A. 1966. Grunder att minnas. (JFA 2011/218)

Aneby kommun – Hembygdsrådet i Aneby kommun
Engström, Göran. 2004. Anders Peter Andersson. Mannen som formade Aneby. (JFA 04/29)

Aneby kommun – Vireda hembygdsförening
Viredabygden. En smålandssocken på 1800- och 1900-talen. 1991. (JFA 2018/095)

Eksjö kommun

Eksjö kommun
Agertz, Jan. U å. Heidemanska gården i Eksjö. (Hft.)
Hagberg, Lars Å. 1999. Eksjö 1900-talet. Tidsbilder.
Karlén, Einar. 1959. Albert Engströms Hult.
Känn din kommun. 1963. (Småskrift.)
Ljunggren, Bengt. 2015. Eksjö lite grann från ovan.
Ljunggren, Bengt. 2019. Falks Eksjö-kort. (Gåva av förf. 2022.)
Ljunggren, Bengt. 2021. Eksjö ännu lite mer från ovan.
Punsvik, Tommy. 2015. Kort på stan.
Punsvik, Tommy. 2018. Tuvehagen.
Östanåbladet maj 1990. (Hft.)

Eksjö kommun – Historiskt Centrum i Eksjö
Historisk Vision. Nr 1, 2/2013, nr 1/2014.

Eksjö kommun – Kråkshults Hembygdsförening
Hembygd på Höglandet. 1989. (JFA 06/31)
Hembygd på Höglandet. Bok nr 3. 1996. (JFA 06/32)

Eksjö kommun – Laurentii Gille
Eksjö stad – en lång historia i korthet. 2020. (Gåva av Laurentii Gille.)
Hagberg, Lars. 2018. Liv och leverne i Eksjö. Valda artiklar ur Smålands-Tidningen 1973-1999. (Gåva av Larsåke Paulsson 20/11 2018, JFA 2018/263)
Petersson, Hans (red.). 2016. Affärerna på söder.  (Gåva av Larsåke Paulsson 20/11 2018, JFA 2018/263)

Gislaveds kommun

Gislaveds kommun – Allmänt
Anderstorp Industriorten. (Broschyr.)
Bosebo vår hembygd. 1993. (JFA 2004/02)
Dehlin, Andreas. 2004. Bölaryds kvarn. (Uppsats, arkivmaterial från JFA.)
Gislaveds historia. 1972.
Gislavedsguiden 1975.
Gislavedsguiden 1976.
Gislavedsguiden 1977.
Lantmäteriets terrängkarta. 6D NO Gislaved.
Lindstén, Carl. 1964. Gryteryds kyrka. En historik till 200-årsjubiléet den 27 september 1964. (Hft. JFA 2018/095)
Smålandsstenar Skeppshult. 1973. (Broschyr.)
Säll, Evert. 1981. Hestrabygd i förvandling. (JFA 2018/095)
Södra Mo kommun. Kort historik. 1973.
Östvall, Lars. 1991. Smidda gravkors på Kållerstads ödekyrkogård, Gislaveds kn. (Hft.)

Gislaveds kommun – Gislaveds Hembygdsförening
Gislavedsboken. 1976-2009, 2011, 2013-2015, 2022.
Gislavedsboken. 2016. (Gåva av Gislaveds hbf 1/12 2016.)
Gislavedsboken. 2017. (Gåva av Gislaveds hbf 13/12 2017.)
Gislavedsboken. 2018. (Gåva av Gislaveds hbf 11/12 2018.)
Gislavedsboken. 2019. (Gåva av Gislaveds hbf 10/12 2019.)
Gislavedsboken. 2020. (Gåva av Gislaveds hbf 7/12 2020.)
Gislavedsboken. 2021. (Gåva av Gislaveds hbf dec 2021.)
Innehållsförteckning för Gislavedsboken 1976-2000. (JFA 00/54.)

Gislaveds kommun – Hestra Hembygdsförening
Vagnmakare & krutgubbar. 2006.

Gislaveds kommun – Källeryds Hembygdsförening
Beskrivning över Algutstorp och Skog med underliggande torp. (JFA 2018/095)
Beskrivning över Hjulfhult samt underliggande torp. (JFA 2018/095)
Beskrivning över Näs Göhestra med tillhörande torp. (JFA 2018/095)
Beskrivning över Stora och Lilla Bäxhult Svalås samt underliggande torp. (JFA 2018/095)
Hagelstorpsby i Källeryds socken 1414-1992. 1992. (JFA 2018/095)
Källeryd socken betraktad genom utdrag ur sockenstuve- och kommunalstämmeprotokoll 1669-1951. 1991. (JFA 2018/095)
Källeryds torp-rote. 1996. (JFA 2018/095)
Kämpabo o Gunillabo i Källeryds socken 1538-1993. 1994. (JFA 2018/095)
Protokollen berättar om Källeryd Församling under 130 år från 1863 till 1993. (JFA 2018/095)

Gislaveds kommun – Norra Hestra Hembygdsförening
Persson, Einar. 1952. Stengårdshults pastorats kyrkor.

Gislaveds kommun – Stengårdshults Hembygdsförening
Stengårdshults socken förr och nu. 1985. (JFA 2018/095)

Gislaveds kommun – Villstads Hembygdsförening
Hantverk och småindustri i Smålandsstenar. 2002. (Utg. Villstads Hembygdsförening.)

Gislaveds kommun – Öreryds Hembygdsförening
Bilder från Öreryd. 1990. (JFA 2018/016)
En bok om Öreryd. 1985. (JFA 2018/095)

Gnosjö kommun

Gnosjö kommun – Allmänt
Axplock från hembygden. 2001, 2002. (Utg. Gnosjö Hembygdskrets.)
Bohman, Carin. 1986. Gnosjöandan i gungan. (Småskrift.)
Johansson, Malcolm. 1972. Gnosjö i gången tid. (JFA 87:42)
Kulltorp. Hembygd i förändring. Kulltorps Hembygdsförening 1958-1978. Jubileumsskrift.
Kävsjö Boken. Del 1. 1983. (Utg. Kävsjö Hembygdsförening. JFA 87:44.)
Vem gör vad i Gnosjö storkommun. 1956.
Wigren, Caroline. 2003. The Spirit of Gnosjö.

Habo kommun

Habo kommun
Julihn, Eric & Spade, Bengt. Industriminnen i Habo kommun. 1982.

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun – Allmänt
Aldén, A. 1910. Visingsö. Vägledning för turister. (Hft.)
Aldén, A. 1917. Visingsö. Vägledning för turister. (Hft.)
Allvin, J. 1839. Strödda Anteckningar, angående Jönköpings Stad och dess Omgifning. (JFA 2018/016)
Almqvist, Sven. Per Brahe d.y. och Visingsborgs grevskap. (Hft. JFA 2020/061)
Bankeryd. 1971.
Bergenblad, Harry. 1971. Bråneryds gammelstuga. (Småskrift. Saknas 2020.)
Beskrivning över Jönköping. 1937. (Småskrift.)
Beskrivning över Jönköping med omnejd. 1940. (2 ex.)
Bjurulf, Hjalmar. 1927. Södra Vätterbygden.
Bjurulf, Hjalmar. 1935. Jönköpings Stadspark.
Björkman, R. 1906. I Jönköping Anno 1609. (Hft. Personlig hälsning från förf.)
Björkman, Rudolf. 1909. Jönköping. (JFA 2018/095)
Björkman, Rudolf. 1913. Jönköping. (Sveriges städer. Band V: Jönköpings län. Första häftet: Jönköping.) Inb.
Björkman, Rudolf. 1913. Jönköping. (Sveriges städer. Band V: Jönköpings län. Första häftet: Jönköping.) Hft.
Björkman, Rudolf. 1917. Jönköping. (Särtryck/utdrag.)
Bodin, Ingvar (red.). 2021. Marieboboken. (JFA 2022/057)
Boken om JLLC-bygget. 1987.
Brunstorp. 1975.
Byggnadsordning för Jönköpings stad. 1909. (Hft.)
Carlsson, E. 1952. Bottnaryd – en sockenbeskrifning från äldre tider till 1900-talets början. (JFA 2019/195)
Claesson, Anna Maria. 1979. En berättelse om Jönköpings Stadspark. (Småskrift.)
Claesson, Anna Maria (red.). 1991. J A Gyllenhaals resa till Visingsö 1775.
Claesson, Anna Maria (red.). 1992. Den blå timmen. En fotobok om Gustav Anderssons Jönköping.
Claesson, Anna Maria (red.). 2003. Gustav Andersson. Flanör med kamera.
Eilert, Eric. 1952. Hundra år i Huskvarna.
Ericsson, Per. 2004. Talavid. (JFA 2018/095)
Ett bilddokument om Västra torget av Bildgruppen Femman. 1979.
Flodén, Alexis. 1922. Ett jönköpingsminne. (JFA 2018/095.)
Fritidens kulturhus ”Gamla brandstationen”. 1980. (Hft.)
Funcke, Otto. 1905. Resebilder från Sverige. (Bl a om Jönköping. JFA 2011/218.)
Gamla Svenska Städer. Häfte 3/1921. 1921. (Inb.)
Gatu- och kvartersnamn i anslutning till 1948 års stadskarta över Jönköping. 1950. (JFA 2019/195)
Gatu- och kvartersnamn samt namn å allmänna platser och skolor i Jönköping. 1967.
Grennfelt – Kraft – Lindqvist – Rydén. 1980. Gränna-Visingsö historia. (JFA 2020/061)
Grennfelt, Tage. 1957. Ett sekel i Grännabygden.
Gränna. Turistvägvisare 1959. (Småskrift.)
Gränna. Turistvägvisare 1960. (Småskrift.)
Gränna 1952-1970. En bildkavalkad. 1972. (Småskrift.)
Hjortstam, Peter. 1984. Den sociala strukturen i Bankeryds socken 1830-70. (Uppsats.)
Hovrättstorget i Jönköping. 1958. (Småskrift. 2 ex.)
Huskvarna. 1961. (Utg. Huskvarna Fotoklubb.) (JFA 2007/25.)
Huskvarna-utställningen 1936. 1936. (Gåva av Lars Sundahl 2020.)
Jansdotter, Linda. 1996. Snurren, Bubbakvarn och Munkarnas Sjö. (Uppsats.)
Jarnegren, Lars-Johan. ”Grälebo-området” – förr och nu.
Jonsson, Stig. 2004. Huskvarna-Hakarp under 100 år.
Järhult, Ragnar. 1982. Elden är lös. Kampen om brandstationen Jönköping 1982.
Järhult, Ragnar. 1995. Jag smyckar diktens kläder.
Jönköping. [u å.].
Jönköping. Kortfattad beskrivning med karta. 1949. (Småskrift. 2 ex.)
Jönköping. Statistisk årsbok 1984. (JFA 2020/061)
Jönköping. Utgivet av AB Nordströmska Bokhandeln – Emil Bergmans Bokhandel.
Jönköping besöksguide. 2007.
Jönköping de vida vyernas stad. 1964, 1967, 1968, 1969, 1970. (Småskrift.)
Jönköping den nya tidens stad. 1937. (Kopia.)
Jönköping i 700-årigt perspektiv. Befolkning och näringar. 1984. (Utg. Jönköpings kommun.)
Jönköping med omnejd. (JFA 2011/218)
Jönköping med omnejd. (Richards Boktryckeri Jönköping). (JFA 2011/218)
Jönköping 700 år. 1984. (Utg. Jönköpings läns museum.)
Jönköping 700 år. 1985. (Utg. Jönköpings kommun.)
Jönköping 1920-1950. Så minns vi vår stad. (Folder med bilder.)
Jönköpings gatu-kalender och allmänna vägledare. 1934.
Jönköpings historia. 1917-1919. 3 delar.
Jönköpings historia. 1917-1921. 4 delar.
Jönköpings kommunblock. Sammanläggningsutredning.
Jönköpings kommuns historia. De första 35 åren. 2007.
Jönköpings parker. 1991. (JFA 2018/016)
Jönköpings stads historia. Del II-IV. 1965-1984.
Kjellberg, Carl M. 1910. Jönköpings stad och dess älsta privilegier. (Hft. JFA 018/016)
Kjellberg, Carl M. 1918 (?). Jönköpings stads tänkebok 1456-1548. (JFA 2018/095)
Kjellberg, Carl M. (red.). 1930. Privilegie- och frihetsbrev samt andra urkunder rörande Jönköpings stad 1284-1785.
Landén, Bill. 2006. Boken om Bankeryd. (Hft.)
Landén, Bill. 2007. Bankeryd. Tätbebyggelse. (Hft.)
Landén, Bill. 2007. Bankeryd i bild. (Hft.)
Landén, Bill. 2007. Bankeryds socken. (Hft. JFA 2007/04.)
Landén, Bill. 2009. Bankeryds socken. Torp, backstugor och andra bosättningar. (Hft.)
Larsson, Sven. 1983. Sjuhundra år i Jönköping. (2 ex.)
Liberalernas Jönköping. Stad i omvandling 1825-1875. 1990.
Lindfelt, Erik. 2021. 50 1971-2021 Jönköpings kommun. (Gåva av förf. 2021.)
Lindqvist, Gunnar. 1979. Jönköping. Stadens framväxt.
Lindqvist, Gunnar. 1983. Jönköping. 1900-talets stad. (JFA 2004/23)
Lindstam, Ragnar. 1923. Huskvarna krönika. (2 ex.)
Ljunggren, Bengt. 2019. Jönköping lite grann från ovan. (Gåva av förf. 2022.)
Ljungström, Oscar. Sagan om Visingsö.  1925. (Hft. JFA 2011/218)
Människor i Huskvarna.
Nell, Göran. Jönköping. Staden i mitt hjärta. 2006.
Nilsson, Alf. 1949. Huskvarna Stadsmuseum Kruthuset. (Hft. Gåva av Lars Sundahl 2020.)
Nisser, Wilhelm & Lundberg, Erik. 1953. Visingsö.
Nyqvist, H. 1915. Ledning vid besök i Jönköpings Stadsparks fågelmuseum.
Nyqvist, J. 1891. Särskilda ordningsföreskrifter och stadgar för Jönköpings stad.
När Jönköping utvecklades till en skogsindustristad. 2000.
Olsson, J. A. 1906. Jönköpings Stadspark.
Olsson, Ragnar. 1934. Kring staden Jönköpings äldsta historia. (Hft.)
Ombäck, Ebbe (red.). 2010. De första hundra åren. Huskvarna stads och Hakarps historia 1911-2011.
Ombäck, Ebbe (red.). 2012. Ryhovs bebyggelse och nyttjande. Från medeltida bondby till modernt länssjukhus och köpcenter.
Ramm, Axel. 1907. Jönköpings stads tänkebok. (JFA 2018/095.)
Ronnheden, Egon & Ronnheden, Gunvor. 1989. Visingsö en rundtur i tid och rum.
Rydberg, Viktor. 1981 [1966]. Det forna Jönköping.
Sallnäs, Birger. Jönköping från frihetstidens början till kommunalreformen 1862. (JFA 2019/195.)
Staden i den gröna dalen. En jubileumsskrift 1981. Huskvarna 70 år. 1981. (Utg. Husqvarna IF och Lions Club.)
Stormaktsstaden Jönköping. 2014. (JFA 2018/095)
Ström, Thure. 1949. Rogberga socken. (2 ex.)
Suneson, A. S. 1926. Gammal Grund. (JFA 2018/016)
Svensson, Alarik. Fjärran blånande Visingsö.
Söderström & Fong. 1989. Gränna – Visingsö – två pärlor i Vätterbygd. (JFA 2020/061)
Teiffel, Yvonne. 2020. En annan stad. Bilder ur Jönköpings-Postens arkiv. (JFA 2011/218)
Thulin, Olof. 1970. Adelsfolk, statare och kritter. (JFA 2018/095)
Utredning med förslag ifråga om bildande av en Norrahammars köping av en del av Barnarps och av Sandseryds socken. 1938. (JFA 2019/061)
Wallin, Sigurd. 1952. Gränna. En byggnadshistorisk översikt av Sigurd Wallin.
Var finner man vad i Jönköping-Huskvarna. 1960.
Weiler, Gösta. 1936. Jönköping en stadsgeografisk undersökning. (2 ex, inb resp hft.)
Weiler, Gösta. 1936. Jönköping en stadsgeografisk undersökning. Meddelande från Geografiska Institutet, Göteborg 17.
Weiler, Gösta. 1937. Jönköping en stadsgeografisk undersökning. Meddelande från Geografiska Institutet, Göteborg 17.
Wisingsö 1877-1964. Utgiven av Gränna-Visingsö Sparbank 1967. 1967.
Välkommen till Jönköping. [u å], 1966, 1969, 1971.
Välkommen till Jönköpings kommun. 1975, 1982, [1983?].
Vätterleden europaväg E4 riksväg nr 50. (Broschyr. JFA 2011/218.)
Ydén-Sandgren, Ingrid. 1958. Hovrättstorget i Jönköping. (JFA 2019/195)
Åkerberg, L-G. Så va´ dom…
Åkerberg, L-G. Så va´ vi…
Åkerberg, L-G. 1991. Så va´ det…
Åkerberg, L-G. 1992. Så va´ det också…
Åkerberg, L-G. 1993. Så va´ det nog…
Åkerberg, L-G. 1999. Så blev det…
Åsgrim-Berlin, Agneta (red.). 1984. Det okända Jönköping.
Åsgrim Berlin, Agneta. 1994. Jönköpingspromenader. (JFA 2018/095)
Åsgrim Berlin, Agneta. 1996. Vid tall och timrad knut.
Åsgrim Berlin, Agneta. 2011. Kålgårdarna – stadens köksträdgård. (JFA 2018/095)
Ödman, N. P. 1894. På Visingsö och i Grenna.
Östvall, Lars. 2006. Knut Björlingson postmästare och fotograf i Jönköping.
Östvall, Lars. 2008. Foto Conny Rich. Conrad Sandberg – Jonny Sandberg.
99 Jönköpingsbor 1999. 1999.

Jönköpings kommun – Föreningar
(Plac. JFA 5000. 07.)

Jönköpings kommun – Bankeryds hembygdsförening
Bankeryds Hembygdsförening 1. G. F. Lagerströms minnen. Kulturhistoriska anteckningar från 1800-talet. 1966. (Dnr 2006/006)
Bankeryds Hembygdsförening 2. Bankerydsbilder från förr. 1976.
Bankeryds Hembygdsförening 5. Hwart härad och sockn skal föda sine fattige. Fattigvård i Bankeryd. 1993.
Bankeryds Hembygdsförening 6. Hallberg, Ulla. 1994. Soldater och soldattorp i Bankeryd.
Bankerydsbygden och dess historia – kort orientering för gamla och nya Bankerydsbor sammanställd av Bankeryds Hembygdsförening. 1976. (Hft.)
Petersson, Ulf. 2014. De byggde Motorplogen June. När Bankeryds stationssamhälle tog form.

Jönköpings kommun – Bottnaryds hembygdsförening
Bottnaryd förr och nu. 1987. (JFA 2019/195.)

Jönköpings kommun – Grenna Hembygdsförening
Andréeminnet och Muséerna i Gränna. 1947. (Utg. av Grenna hembygdsförening.)
Callas Grenna – då och nu. 2001. (JFA 2019/080.)
Ett solvarv i Gränna. 1958 (JFA 2020/061), 1960, 1968, 1973-1974, 1978-1993, 2000-2001, 2004-2017, 2021-2023.
Grenna Hembygdsförening 1912-1937. Jubileumsskrift. 1937.
S. A. Andrée. Minnen och anteckningar från polarfararens barndoms- och ungdomstid. 1931. (Utg. Grenna Hembygdsförening. Gåva FRAN 5/3 2019.)

Jönköpings kommun – Hakarps Hembygdsförening
Hakarps Krönika. 1948-1987, 1990-2004, 2006-2018, 2020-2022.
Höstprogram för Hakarps Hembygdsförening. 2015. (Småtryck.)
Vårprogram för Hakarps Hembygdsförening. 2016. (Småtryck.)

Jönköpings kommun – Hofslätts Hembygdsförening
[Boken om Hovslätt]. 1-9.
Från kronotorp till hembygdsgård. (Broschyr.)
Register över Hembygdsböckerna 1-7 1979-2005. (Hft.)

Jönköpings kommun – Huskvarna hembygdsförening
Bergenblad, Harry. 1971. Bråneryds gammelstuga. (Hft.)
Bergenblad, Harry. 1981. Vätterfiskare på Godahoppsudden i Huskvarna. (Hft.)
Sahlström, Georg. 1934. Rumlaborg. En minnesskrift.
Vår Hembygd. 1950-2017, 2020, 2022.

Jönköpings kommun – Järsnäs Hembygdsförening
Järsnäs sockenbok. 2007. (JFA 07/39)

Jönköpings kommun – Järstorps Hembygdsförening
Järstorpsboken. Del 1. 1998.
Järstorpsboken. Del 2. 1998. (Saknas 2020.)

Jönköpings kommun – Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet
Mäster Gudmunds Gilles årsbok. 1930-2015, 2019.
Småländska hembygdsböcker X. Beskrifning öfwer Jönkiöpings stads kyrkia upsatt åhr 1753. 1942.
Weiler, Gösta. 1940. Om sjöfarten på Vättern under halvtannat århundrade före järnvägarnas tid. (Särtryck.)
Weiler, Gösta. 1959. Om Vättersjöfarten under järnvägarnas tid. (Särtryck.)

Jönköpings kommun – Lekeryds Hembygdsförening
De tre. Lekeryd Järsnäs Svartorp. 1972.
Lekeryds Hembygds-Krönika 1976.(JFA 2018/095)

Jönköpings kommun – Liljeholmens Intresseförening
Stadsdelen Liljeholmen i Jönköping. (JFA 02/03)

Jönköpings kommun – Ljungarums Villaförening
Ljungarums Villaförening. Jubileumsskrift 1937-1987. 1987. (Hft.)

Jönköpings kommun – Mulseryds Hembygdsförening
Mulseryds socken i ord och bild under 100 år. 1997. (Gåva av Mulseryds Hembygdsförening 1998.)
Svensson, Sally. 1989. Förr och nu. Skola och fattigvård i Mulseryds socken. (JFA 98/35)

Jönköpings kommun – Rogberga Hembygdsförening
Rogbergaboken. 2005. (JFA-2021-194.)

Jönköpings kommun – Skärstads Hembygdsförening
(Se JFA 5000 – 07.)

Jönköpings kommun – Strömsbergsföreningen
Ljungarumsbilder 1995-96. 1996. (JFA 2018/016)
Torp i Ljungarum. 2001. (Hft. 2018/016.)

Jönköpings kommun – Tabergs Bergslags Hembygdsförening
Mollstadius. 1949. Tabergs Bergslag 1693.
Tabergs Bergslag. I-XVII (1929-1994).

Jönköpings kommun – Wallgårda Hembygdsförening
Nittio torp i Norra Unnaryd. 1977. (JFA 2018/095)

Jönköpings kommun – Ölmstads hembygdsförening
Torp, backstugor och gårdar i Ölmstads socken. 2013.
Törnqvist, Ingvar. 2015. Ölmstad socken av idag.
Ölmstad Hembygdsförenings årsskrift 2005. (JFA 07/45.), 2015.
Ölmstad sockenbok.
Ölmstads Hembygdsförenings Årsskrift 1980. (Hft. JFA 2020/061)

Jönköpings kommun – Örserums Hembygdsförening
Örserum. En liten hembygdsskrift. 1979. (JFA 07/43), 1983, 1987 (nr 1/1987).

Mullsjö kommun

Mullsjö kommun – Allmänt
Julihn, Eric. 1977. Industriminnen i Mullsjö kommun.
Sager, Robert. 1992. Ryfors Bruk. Självbiografiska anteckningar från barn- och ungdomsåren.

Mullsjö kommun – Nykyrke Hembygds- och Fornminnesförening
Mullsjöbilder 1961-1963. 2001.
Mullsjöbilder 1963-1964. 2003.
Peterson, Ulf. 2019. Hälsningar från Mullsjö. (Gåva av författaren 15/1 2020.)

Mullsjö kommun – Sandhems Hembygds- och Fornminnesförening
Sandhems Hembygdsböcker. Nr 11-16, 18-19.
Sandhemsbilder 1880-1960. 1993. (Utg. Sandhems Hembygds- och Fornminnesförening.)

Nässjö kommun

Nässjö kommun
Ericson, Uno Myggan. 1993. Den sista lyckliga sommaren. (Hft.)
Fager, Arne. Revyhistoria. Ett evigt revyande.
Klappabaden. (Broschyr. Om bl a NTO-logen Malmbäcks Stjärna.)
Lindqvist, Gunnar (red.). 1973. Bodafors. Etnologiska studier kring ett samhälle vid stambanan.
Ljunggren, Bengt. 2016. Nässjö lite grann från ovan.
Natur och kultur möts i Bodafors… (Utg. Emåns Ekomuseum, Bodafors Möbelhistoriska Arkiv och Sandsjö Hembygdsförening.)
Nässjö – knutpunkt på höglandet. 1987. (Utg. Svenska Järnvägsklubben.)
Nässjö nästa! 2001. (Småskrift.)
Nässjö stad 1/1 1914 – 31/12 1938. 1938.
Svensson, Gösta. 2013. Innan spåren helt försvinner.
Värdefulla byggnader och miljöer 2007. Nässjö kommun. 2007. (Gåva av Richard Fransson 2014.)

Nässjö kommun – Nässjö Hembygdsförening
Granmo, Albert. 1970. Petter Jönsson i Träslända. (JFA 2018/016)
Människor minnen miljöer. Nässjö hembygdsförening 1916-1991. 1991. (JFA 08/027)
Nässjö Hembygdsförening 1916-1941. 1941. (JFA 2011/218)
Rydén, Josef. 2019. Hembygden Livet (O)Tron. (Gåva av författaren 2019.)

Nässjö kommun – Nässjöbygdens Hembygdsråd
Då och nu i Nässjöbygden. 1977, 1979, 1982, 1996, 1998, 2022.

Sävsjö kommun

Sävsjö kommun
De obesuttna. Torpare och backstugusittare i Vallsjö socken. 1965. (Utg. Vallsjö SLS-avd. JFA 2018/095)
Nilsson, Elna. 1998. Sävsjö – ett samhälles liv och utveckling vid stambanan.
Sävsjö – ung stad på uråldrig boplats. 1963. (Småskrift.)

Sävsjö kommun – Sävsjö Hembygdsförening
Årsskrift 1974. Något om rättsskipningen i Västra härad under 1600-talet.

Tranås kommun

Tranås kommun
Bergenblad, Harry. 1977. Holaveden i historisk belysning. (Hft. JFA 07/64.)
Filén, Thure. 1921. Om Tranås och Säbybygden.
Gram, Magdalena & Fasth, Eije. 2013. Tranås. Från nybyggarsamhälle till folkhem.
Jonas, Arvid. 1968. På upptäcktsresa i gamla timmerväggar.
Kågén, Elis. 1970. Mellan Sommen och Vättern. Andra samlingen.
Kågén, Elis. 1975. Från Tranåsbygden.
Kågén, Elis. 1978. Kring Sommens stränder.
Ljunggren, Bengt. 2018. Tranås lite grann från ovan.
Så blev Tranås pälsstaden. 1964. (Utg. Tranås Pälsförening.) Saknas 2020.

Tranås kommun – Holavedens Hembygdsförening
Kernell, Stig. (Odat.) Vingar över Tranås. (JFA 2020/061)

Tranås kommun – Tranås hembygdsgille
Liten rimkrönika över Tranås hembygdsgilles 40 år. 1961. (JFA 2018/095)

Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun
Bondstorps kyrka. 1980. (Hft.)
Bondstorps kyrka. (Broschyr.)
Sommarmusik 2008. Bondstorps församling. (Broschyr.)

Vaggeryds kommun – Bondstorps, Svenarums, Tofteryds och Åkers hembygdsförening
Mellan Härån och Rasjön. 1978-1981, 1986, 1996.

Vaggeryds kommun – Bondstorps Hembygdsförening
Bondstorps socken – en resa i tiden. 2018. (Gåva av Bondstorps hembygdsförening, Christer Sjöberg, 12/9 2018.)
Persson, Einar. 1952. Bondstorp – En sockenkrönika. (JFA 2018/095)
Välkommen till Bondstorps hembygdsgård torpet Braskabo vid Rödvattnet. 2008. (Broschyr.)

Vaggeryds kommun – Byarums Hembygdsförening
Byarums Hembygdsförening. 1950, 1960, 1961, 1963, 1964. (JFA 2018/095)
Byarums Hembygdsförening. Årsbok 1967. (JFA 2018/095)
Byarums Hembygdsförening. Årsskrift. 1968-1969, 1971-1978, 1981, 1984-1986. (JFA 2018/095)
Byarums Hembygdsförening. Årsskrift. 2018. (JFA 2020/103)

Vaggeryds kommun – Hagafors-Svenarums Samhällsförening
Hagafors i vårt hjärta. År 2003. (JFA 06/23)

Vaggeryds kommun – Svenarums Hembygdsförening
Boken om Svenarum. 1949. (JFA 2011/218)
Granmo, Albert. 1968. Svenarum.

Vaggeryds kommun – Tofteryds Hembygdsförening
Tofteryds forna kyrkor. 1949.
Tofterydsbygden. 1945, 1949. (JFA 2018/095)

Vaggeryds kommun – Waggeryds Gille
En bok om Waggeryd. 1952.

Vetlanda kommun

Vetlanda kommun
Ahlstrand, Kenneth. 2007. Till fots i gången tid. Carl Petter Jonssons Dagbok 1870-1871.
Bäckman, August. 1916-1918. Forntid och nutid. Bilaga till Hvetlanda Tidning. (Småskrifter, 11 st.)
Hundra år i Njudung. En skrift utgiven med anledning av Östra härads Sparbanks hundraåriga verksamhet. 1957.
Jacobsson, Arne. 1995. Tusen år i Vetlanda. (JFA 1996/01)
Ljunggren, Bengt. 2017. Vetlanda lite grann från ovan.
Nilsson, Hans. 1980. Skede förr och nu.
Vetlanda stad. 1955.

Vetlanda kommun – Näshult Hembygdsförening
Winbladh, Bengt. 1975. Forna tiders Näshult. (JFA 2018/095)

Vetlanda kommun – Ökna Hembygdsförening
Ökna – gränsbygd i förändring I. 1984.

Värnamo kommun

Värnamo kommun
Den sanna historien om Vandalerna. 2001.
Hagstrand, J. O. 1945. Värnamo. Minnesskrift med anledning av Värnamo stads 25-årsjubileum den 1 november 1945.
I Åminne – ett brukssamhälle. 1982.
Karlgren. M. 1932. Ur Finnvedens hävder. Östbo härad i ord och bild. Värnamo-Bladets gratisbilaga 1932. (Utg. Hembygdens Förlag, Eksjö.) (JFA 2018/095.)
Lindholm, Ann. 1990. Ohs – ett samhälle i tiden. (JFA 2011/035)
Ohs bruk – ett samhälle ur tiden? 1981.
Swartling, Ingrid. 1966. Nydala. Kloster, kyrkan, herrgård. (Småskrift.)
Wahlström, Filip. Sägner och historier från Åminne. (JFA 00/28. Småskrift.)
Värnamokartan 99.

Värnamo kommun – Historiska Sällskapet Gamla Wernamo
Wernamo-Posten 1, 2/2018. (Gåva av Historiska Sällskapet 2018. Plac. JFA 5000.)
Värnamo förr och nu. 1999. (JFA 03/44)

Värnamo kommun – Voxtorps Hembygdsförening
Voxtorps krönikebok 2004-2005. (JFA 08/028)

Värnamo kommun – Värnamo Hembygdsförening
Böhn-Jullander, Ingrid. 2003. Ny kunskap om Hörle Bruk och dess herrgård. (JFA 2018/095)
I Per och Kersti fotspår. (Gåva av Kulturförvaltningen, Värnamo kommun.)
Värnamo Hembygdsförenings Årsskrift. 1927, 1930, 1934, 1936, 1938-1939, 1942, 1951. (Hft.)

O -c – Samhälls- och rättsvetenskap, Sverige

Allmänt
Kommunal vallag. Den 6 juni 1930. Med däri t.o.m. mars 1962 gjorda ändringar. 1962. (Hft.)
Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. (Kopia. Hft.)

Folkrörelser
Axelsson, Sigbert. 1988. Framtida folkrörelser. Lägesrapport, juni 1988. (Småskrift.)
Axelsson, Sigberg. 1988. I rörelse? En problematisering i stället för en definition av folkrörelse.
Bomdahl, Ulf. 1990. Folkrörelserna och folket. (UTLÅNAD)
Folket i Bilds uppslagsbok. Ordbok för folkrörelserna. 1952.
Folkrörelserna i ny roll?
Folkrörelsernas studiehandbok. 1944. (Från Jönköpings Telefonares lånebibliotek.)
Framtida folkrörelser – en studie av folkrörelse-Sveriges framtider. 1987. (Småskrift.)
Fransson, Richard. 2022. Kraft att skapa förändring. I: Utflykt 5/2022.
Hedenskog, Sven. 1973. Folkrörelserna i Nyköping 1880-1915.
Henrikson, Göran & Thun, Egon (red.). 1979. Folkrörelser i Örebro län – människor och miljöer.
Johansson, Hilding. 1973. Idéer på vandring. Finns en framtid för folkrörelserna? (Småskrift.)
Johansson, Hilding. 1980. Folkrörelserna i Sverige. (UTLÅNAD)
Johansson, Lennart. 1992. Brännvin, postillor och röda fanor. Om folkrörelser, politik och gammalkyrklighet i sekelskiftets Växjö. (JFA 2018/095)
Johansson, Tore. 1982. Folkrörelserna i årtal. (Småskrift.)
Lindroth, Bengt. 1975. Bingo! En kritisk granskning av folkrörelserna i Sverige 1850-1975.
Lundkvist, Sven. 1977. Folkrörelsernas i det svenska samhället 1850-1920. (UTLÅNAD)
Neuman, Ivar. 1922. Folkrörelser och sociala företeelser i Jönköping. (Småskrift.)
Referensgruppen för folkrörelsefrågor. Folkrörelse i framtiden. 1981.
Referensgruppen för folkrörelsefrågor. Folkrörelserna och forskningen. 1982.
Referensgruppen för folkrörelsefrågor. Föreningar bland invandrare och minoriteter i Sverige. 1984.
Solberg, Grete. 1981. En biografi över folkrörelseforskning.
Svenska folkrörelser. I. Nykterhetsrörelse. Politisk arbetarrörelse. Fackföreningsrörelse. Folkbildning. Kooperation. 1936.
Svenska folkrörelser. II. Missionssällskap. Svenska Kyrkans Frivilliga Arbete. Frikyrkosamfund. 1937.
Svenska folkrörelser. V. Folkets hus och parker. 1939.
Thörnberg, E. H. 1943. Folkrörelser och samhällsliv i Sverige.
Toresson, Bo. 1976. Folket och folkrörelserna.
Våra folkrörelser. 1946. (Från ABF:s bibliotek 300 Huskvarna.)
Åberg, Ingrid. Förening och politik. Folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 1880-talet.
Öhngren, Bo. 1974. Folk i rörelse. Samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870-1900.

Oa – Sociologi

Nordisk ungdom. I-III. 1948.

Ob – Internationella relationer

Allmänt
Freden och framtiden. 1943. (Utg. ABF.)
Lithner, Magnus. 1935. Måste vi uppge hoppet i fredssaken? (Hft.)
Schweitzer, Albert. 1958. Fred eller atomkring? (Hft.)
Segerstedt, Torgny. 1933. Demokrati och diktatur.
Stenson, Filip. 1938. Fredens och samarbetets problem. (JFA 2020/064.)

Baltiska kommittén
Brännande Östersjöproblem. 6. Friheten möter Chrustjov. 1959. (JFA 2011/218)

EG – EU
Lindberg, Gunilla (red.). 1993. EG eller eget? Hembygden i det nya Europa. (JFA 2018/095)
Mega Express. En bok om EG. 1993.
Sverige-EG 1974. 1975. (Hft.)

Finlandskommittén och Nordens frihet
Finland och vi. Tio pressröster. 1940.

Folkförbundet
Castberg, Frede. 1944. Folkförbundets nederlag. (Utg. Kooperativa Förbundets bokförlag.)

Förbundet Sverige-Sovjetunionen
Vad vi såg i Sovjet. 1952.

Nationernas Förbund (NF) – Förenta Nationerna (FN)
(Se även JFA 5000. Kat. 03.)
Internationella Arbetsorganisationen 1919-1929. 1930.
Människans rättigheter. Allmän förklaring antagen av Förenta Nationernas Generalförsamling den 10 december 1948. (JFA 2019/095)
Skrifter utgivna av Svenska FN-föreningen. Nr 54/1955. (Hft.)

Palestinagrupperna i Sverige
(Bildad 1976.)
Palestina Nu. Nr 2/1992. (Hft.)

Pariserorganisationen
Planen bakom Marshallplanen. 1950. (Hft.)

Röda Korset
(och Svenska Röda Korset)
Agge, Gunnar. 1936. Med Röda Korset i fält.
Bernadotte, Folke. 1947. Människor jag mött.
Dunant, Henry. 1993. Ett minne från Solferino.
Dunant, Henry. 2005. Europas bortglömda blodbad.
Hjort, Börje. 1982. Röda Korset i Jönköpings län. (JFA 09/076. Plac. JFA 5000.)
I barmhärtighetens tjänst. En bokfilm om Svenska röda korset. 1951.
Lindsjö, David. 1949. Första hjälpen vid olycksfall och hastigt insjuknande.
Lomfors, Ingrid. 2005. Blind fläck. Minne och glömska kring Svenska Röda Korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945.
Persson, Sune. 2002. ”Vi åker till Sverige”. De vita bussarna 1945.
Röda Korset. Nr 2-3/1990. (Tidskrift, hft.)
Svenska Röda Korset 1865-1965 – de första 100 åren. 1965. Söderberg, Sten.
Tansley, Donald D. 1975. Ett program för Röda Korset. (Hft)
Under prins Carls ledning. 1945.

Svenska Fredskommittén
Fred & Solidaritet. 1983-1985. (Tidskrift.)

Svenska Greklandskommittén
Lindström, Margit. 1949. Grekland! (Hft.)

Svenska Hjälpkommittén för Spanien
Spanienhjälpen. En redogörelse över Svenska Hjälpkommitténs för Spanien verksamhet under tiden 9 oktober 1936-31 augusti 1938. 1938. (JFA 2011/218)

Svenska kommittén för fredens försvar
Vinn freden. 1951. (Hft.)

Världsfredsrådet
Rädda mänskligheten från förintelse. (1954? Folder.)

Oc – Statskunskap och politik

Agebjörn, Anika (red.). 1995. Samvetet som kompass. Människorätt i praktiken.
Diskussion om demokratin. 1941. (JFA 2020/064)
Elmbrant, Björn. 1997. Dom där upp – dom där nere. Om demokratin i Sverige. (JFA 2011/218)
Huszar, George B de. 1946. Praktisk demokrati. (JFA 2019/095)
Idé och handling. Till Ernst Wigforss på 80-årsdagen den 24 januari 1961. 1960.
Så arbetar regeringen. 1980. (Hft.)
Wells, H G. 1940. De mänskliga rättigheterna. I: Tiden nr 3/1940. (Hft.)

Occ – Sveriges statskunskap och politik

Periodica
Sveriges Riksdag. Förra avdelningen I. Riksdagen under medeltiden. 1931.
Sveriges Riksdag. Förra avdelningen II. Riksdagens utveckling under den äldre Vasatiden 1521-1592. 1935.
Sveriges Riksdag. Förra avdelningen III. Ståndsriksdagens utdaning 1592-1672. 1933.
Sveriges Riksdag. Förra avdelningen IV. Riksdagen under den karolinska tiden. 1932.
Sveriges Riksdag. Förra avdelningen V-VIII.
Sveriges Riksdag. Senare avdelningen IX-XVII.

Allmänt
Aldén, Gustaf A. 1910. Medborgarens bok.
Bengtzén, Johannes. 1928. Framåt och uppåt marsch! Till valmännens tjänst.
Carlborg, Axel. 1909. Medborgaren. (JFA 2019/095)
Demokrati eller folkdemokrati. Disputationen Erlander-Linderot i Stockholms konserthus den 19 april 1948. (Hft.)
Elvander, Nils. 1969. Intresseorganisationerna i dagens Sverige.
Engberg, Arthur. 1938. Demokratisk kulturpolitik. (Hft.)
Fronczak, Ella. 2018. Tillsammans – en liten bok om svensk demokrati. (Förvärv 19/2 2019.)
Hagård, Birger. 1966. Socialdemokratien och Fackföreningsrörelsen.
Hansson, P. Albin. 1938. Koalitionspolitiken. (Hft.)
Kokk, Enn & Fagerström, Pär. 1976. Högerkrafterna i Sverige. (Hft.)
Kommunala valen år 1962. 1962. (Hft.)
Möller, Gustav. 1930. Landsbygdens fattiga folk och den svenska arbetarrörelsen. (Hft.)
Nerman, Bengt. 1997. Den offentliga lögnen.
Petersson, Olof. 1993. Makt. En sammanfattning av maktutredningen.
Rothstein, Bo (red.). 1996. Demokratirådets rapport 1995. Demokrati som dialog.
Sandler, Rickard. 1930. Högerprotektionism och frisinnad inmalning. (Hft.)
Solidaritet för Trygghet. (Utg. ABF, Socialdemokraterna.)
Tingsten, Herbert. 1940. Tryckfriheten under debatt. I: Tiden 2/1940.
Uhrwing, Marie. 2001. Tillträde till maktens rum. Om intresseorganisationer och miljö-politiskt beslutsfattande. (Akademisk avhandling.)

Occ:bf – Organisationer och institutioner

Allmänt
Elvander, Nils. 1968. Intresseorganisationer i dagens Sverige. (JFA 2020/064.)

Allmänna Valmansförbundet
Söderberg, E. N. 1929. Allmänna Valmansförbundet 1904-1929.

Bondeförbundet
Bondeförbundets 25-årsjubileum. 1936.
Eriksson, Elof. 1946, 1950. Bonderörelsen en historisk återblick. Del I-II.

Centerpartiet
Centern – en vital 70-åring. Jubileumsboken 1980.
Från bonderörelse till centerrörelse. Jubileumsboken 1985. 1985.

Centerns Kvinnoförbund
Framåt Systrar! 50 år Centerns Kvinnoförbund. 1983.
Larsson, Maj. 1973. Kvinnor i tidsspegel.

Centerns Ungdomsförbund
Leijon, Märta. 1922. En bok till landsbygdsungdom. (Småskrift. Plac. JFA 5000. Kat. 10.)

Folkpartiet
(Arkiv och litteratur rörande Folkpartiets riksorganisation 1934-2013 finns på Riksarkivet, arkiv nr 730056.)
Ahlmark, Per. 1994. Vänstern och tyranniet. (Med dedikation av förf.)
Liberal ideologi och politik 1934-1984. 1984.
Människan Rättvisan Friheten. En krönika om Folkpartiets historia. 1957. (JFA 2004/036)
Olsson, Ragnar. 1956. Med Folkpartiet för frihet och rätt. (Förlag: Jönköpings-Posten.)
Protokollen berättar. Folkpartiets lokalavdelning i Jönköping 50 år. 1984.
På liberalismens grund. Folkpartiet. 1953.

KDS – Kristen Demokratisk Samling
Lindfelt, Erik. 1991. Moralpartiet. En bok om kds.

KPML (r)
Mordet på Palme och polisspåret. En vitbok. 1989. (JFA 2011/218)

Moderata Samlingspartiet
50 år med moderata samlingspartiets kvinnliga medborgarskola. 1981. (Småskrift.)

Mot Kommunismen
Landsförrädare. 1940.

Nationalsocialistiska Arbetarepartiet
(Plac. JFA 5000 10 – N. Partiledaren Sven Olov Lindholm från Jönköping.)
Carlsson, Holger. 1942. Nazismen i Sverige …ett varningsord. (Inb.)
Carlsson, Holger. 1942. Nazismen i Sverige …ett varningsord. (Hft.)
Hübinette, Tobias. 2002. Den svenska nationalsocialismen.
Krantz, Tobias. 1990. Nazismen och fascismen i Sverige 1920-1945.
Möller, Artur. 1935. Svensk nazism.
Nilsson, Karl N. Alvar. 1998. Överklass, nazism och högerextremism. (JFA 98/25)
Schön, Bosse. 2004. Svenskarna som stred för Hitler. (JFA 2011/218.)
Wester, Sivert. 1995. Martin Ekström – orädd frivillig i fem krig.
Wärenstam, Eric. 1970. Fascismen och nazismen i Sverige 1920-1940.

Socialistiska Ungdomsförbundet
Flyg, Nils. 1935. Ned med vapnen! Folkfront motkrig och rustningsvanvett. (Hft.)

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Vi mänskor. Nr 1/1976. (Hft.)

Fred på jorden. 1951. (Hft.)
Kvinnorna och valet den 19 september. (Flygblad.)
Till Sverges kvinnor! (Folder.)
Vad vi såg i Korea. 1951. (Hft.)

Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund (senare Centerpartiets Ungdomsförbund)
By och Bygd 1925-1926. (JFA 2019/010. Saknas 2020.)
S.L.U.-bladet. Årg 1927-1929. (Spr. år. Saknas 2020.)
S.L.U.-bladet. Årg 1930-1931. (JFA 2019/010. Saknas 2020.)
S.L.U.-bladet. Årg 1932-1956. (Spr. år. Saknas 2020.)
S.L.U.-bladet. Årg 1957-1967. (JFA 2019/010, red. Lennart Svensson. Saknas 2020.)
S.L.U.-bladet. Årg 1968-1976. (Spr. år. Saknas 2020.)
Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund och dess verksamhet. 1934.

Sverigedemokraterna
Ekman, Mikael och Poohl, Daniel. 2010. Ut ur skuggan.

Sveriges Kommunistiska Parti (1921-1967)
Vårt arbete. Nr 5/1955.

Bergegren, Hinke. 1931. Äktenskapet – på livstid eller på uppsägning? (Hft. JFA 2011/218)
Bolsjeviseringens väg. 1924.
Dengel, Philipp. 1929. Ett Arbetarförräderiets nya parti. (Hft.)
Fjortonde partikongressen. 1948.
Hagberg, Hilding. 1953. Vår linje. Nationell frihet fred demokrati. (Hft.)
Hagberg, Hilding. 1956. Arbetarseger! – Varför? (Hft.)
Hagberg, Hilding. 1956. Folket skall bestämma. (Hft.)
Hirdman, Yvonne. 1974. Sverges Kommunistiska Parti 1939-1945.
I händelse av krig. 1949. (Hft.)
I kamp för Komintern. 1929.
Inflationsproblemet. 1947.
Instruktion för partiets grundorganisationer. 1928.
Johansson, Gustav. 1925. Fronten vid Luntmakaregatan. (Hft.)
Kamp för arbetslöshetsförsäkring. 1932.
Kamp och framgång. Sveriges Kommunistiska Parti 24 nov 1924-1 juni 1927. 1927.
Kilbom, Karl. 1931. Nytt världskrig eller avrustning? (Hft.)
Kommunisternas Jubileums-Revy årgång 1937. 1937.
Kort instruktion för Arbetarkorrespondenter. 1930.
Landin, Sven. 1950. Vad vill Kommunisterna?
Lager, Fritiof. 1944. Vad vill kommunisterna?
Linderot, Sven. 1944. Kommunisternas dagsprogram.
Linderot, Sven. 1949. Svensk arbetarrörelse i brytningstid.
Mot utsvältning och reaktion – för ett socialistiskt Sverge. 1934.
Plats för ungdomen. 1955.
SKP:s 15:de kongress. Kämpa för freden. 1951. (Hft.)
SKP:s 15:de kongress. Mot dyrtiden! 1951. (Hft.)
Till Landsbygdens Arbetande Folk. 1932.
Valhandbok för riksdagsmannavalet 1944.
Valhandbok för riksdagsmannavalet 1948.
Vretling, Arvidd. 1929. Världsparti eller Luntmakarsekt?
Vretling, Arvid. 1930. Påven och Nathan på antisovjetfronten.
Vårt handlingsprogram. 1946.
Vägen till goda bostäder. 1936.

Sveriges Kommunistiska Partis förlag – Förlagsaktiebolaget Arbetarkultur
Arbetarkulturs förlag. Serien Dagspolitik.
Nr 11-15, 19, 23, 25-35, 37, 39-40.
43. Hagberg, Hilding. Atombomben och freden.
46. Malmquist, V. Konspiration i New York.
48. Arbetarnas röst i riksdagen.
50. Hagberg, Hilding. Det gäller ditt liv.
51. Olsson, Knut. Bygg mera.
54. Tell, Knut. Fortsatt lönekamp.

Vår tid. Marxistisk tidskrift.
Nr 10/1950.
Nr 4-5/1953. Sveriges kommunistiska partis 16:e kongress.

Debatten Linderot Erlander. 1948.
Den andra femårsplanen. 1932.
Dimitrov, Georgi. 1937. Spaniens arbetare kräver: Internationell enhet.
Finlands arbetarklass under Lappofascismens järnhäl. 1931.
Fischer, Ernst. 1941. Vad är socialism?
Främmande ord i politiken. 1948.
Hagberg, Hilding. 1933. Kommunisterna och Socialdemokraternas regeringsprogram.
Hagberg, Hilding. 1936. Herremakt eller folkvälde?
Hagberg, Hilding. 1938. Realpolitik – kommunisternas arbete i riksdagen.
Hagberg, Hilding. 1938. Vad vi gjort och vad vi ämnar göra.
Hagberg, Hilding. 1952. Det behövs en ny politik.
Hagberg, Hilding. 1955. Räntehöjningen, priser och löner.
Hagberg, Hilding. 1955. ÖB-planen och neutraliteten.
Hur skapa social trygghet? 1945. (JFA 2020/078)
Johansson, Gustav. 1939. Den stora illusionen.
Johansson, Gustav. 1952. Sagt på frukostrasten.
Karlsson, Erik. 1945. Socialistisk grundkunskap.
Kempe, Gösta. 1936. Facklig kamp mot tvångslagar och rationalisering.
Kempe, Gösta. 1939. Saltsjöbadsavtalet med kommentarer.
Kommunistiska manifestet. Jubileumsupplaga. 1947.
Landin, Sven. 1939. Fakta om Finland.
Landin, Sven. 1950. Så är det i Sovjet.
Landin, Sven. 1952. Sänk skatten.
Lex Möller. 1944.
Linderot, Sven. 1939. Sverge i fara.
Linderot, Sven. 1946. Demokratins handlingsprogram.
Molotov, V. 1939. Den tredje femårsplanen.
Skogen ger guld. 1947.
Sovjetunionens Författning. 1937.
Sovjetunionens författning. 1948.
Takman, John. 1944. Ungdomens sexuella frågor.
Thunell, Paul. 1931. Hungeravtal eller klasskamp?
Vretling, Arvid. 1931. Arbetarmorden i Ådalen.
Wretling, Arvid. 1931. Tvångsarbete i Sovjet-Unionen?
Öhman, Gunnar. 1939. Kriget och Sovjets fredspakt.

Sveriges Kommunistiska Partis förlag – Förlagsaktiebolaget FRAM
(tr. Tryckeriföreningen Småland)
Fackliga Propagandaförbundets skriftserie. Nr 8. 1922.
FRAM:s småskrifter N:o 22 III och IV. 1908. (JFA 2020/078)
Internationellt ungdomsbibliotek. I, IV. 1924.
Parvus. 1912, 1913. (Hft. JFA 2020/078)

Andersson, Emil. 1927. Fackföreningsrörelsens politisering och kollektivanslutningen. (JFA 2020/078)
Bergström, Carl. 1928. Tvångslagen. (JFA 2020/078)
Carleson, C N. 1917. Ryssland i revolution. (JFA 2020/078)
Dalström, Kata. 1921. Den röda ungdomens kulturkamp. (JFA 2020/078)
Driftcellen – vår organisation på arbetsplatsen. 1923. (JFA 2020/078)
Där arbetarna är härskande klass. 1925. (JFA 2020/078)
Engels, Friedrich. 1926. Socialismens utveckling från utopi till vetenskap. (Från ABF.)
Fjeldstad, Richard J:son. 1919. Barnets rätt. (JFA 2020/078)
Gorki, Maxim. 1920. Småborgaren och revolutionen. (JFA 2020/078)
Höglund, Z. 1920. Branting som Bolsjevikdödare. (JFA 2020/078)
Höglund, Z. 1920. Vänsterpartiet och Moskvavillkoren. (JFA 2020/078)
Höglund, Zeth. 1924. Humoristernas socialisering. (JFA 2020/078)
I arbetets tecken. 1923. (JFA 2020/078)
Johansson, Gustav. 1929. Krigshetsarnas dimbildningsbataljon. (JFA 2020/078)
Johansson, Gustav och Nerman, Ture. 1927. Kupletterna ur Pansarkryssaren Per Albin. (JFA 2020/078)
Kilbom, K. 1925. Lönerna ned – aktievinsterna upp! (JFA 2020/078)
Kilbom, K. 1927. Sverge med i kriget mot Sovjet-Unionen? (JFA 2020/078)
Klasskampen i riksdagen. 1922. (JFA 2020/078)
Kun, Bela. 1919. Kapitalistiskt slaveri eller socialistisk revolution. (JFA 2020/078)
Kvinnan i Sovjet-Unionen. 1928. (JFA 2020/078)
Kämpe, Alfred. 1918. Samhällets förtrampade. (JFA 2020/078)
Lenin, N. 1924. Imperialismen och socialismens splittring. (JFA 2020/078)
Lorén, S G. 1921. Lantarbetarnas Uppslags- och Studiehandbok. (JFA 2020/078)
Losowsky, A. 1921. Amsterdam eller Moskva? (JFA 2020/078)
Lumivuokko, J. 1919. Laglig eller revolutionär fackföreningsrörelse? (JFA 2020/078)
Lunatsjarski, A V. 1919. Arbetsskolan. (JFA 2020/078)
Luxemburg, Rosa. 1917. Massaktion och revolution. (JFA 2020/078)
Nerman, Ture. 1920. Borgarkulturens undergång. (JFA 2020/078)
Olaussen, Eugéne. 1921. Världsrevolution och borgarkrig. (JFA 2020/078)
Pripp, Anna Stina. 1919. Arbetarkvinnornas ställning till Kommunistiska Internationalen. (JFA 2020/078)
Riebe, Ernest. 1920 Bolsjevikernas förbrytelser. (JFA 2020/078)
Spak, H F. 1920. Barnen åt socialismen. (JFA 2020/078)
Svenska frågan inför Internationalens forum. 1924. (JFA 2020/078)
Trotskij, Leo. 1923. Arbetarklassen och världsläget. (JFA 2020/078)
Trotskij, Leo. 1924. Min flykt från Sibirien. (JFA 2020/078)

Sveriges Kommunistiska Parti – Jönköpings distrikt
Malmquist, Bror. 1938. Arbetarpolitik. De rika skall betala.

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU)
Aldrig mera krig! 1924. (JFA 2020/078)
Pita, Federica. 1939. Spaniens ungdom kämpar – trots allt. (Hft.)
Låt sångerna brusa. 1950. (Hft.)

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP)
Fakta och debatt. Valåret 1954. Skriftserie. Nr 1, 3, 4, 5, 6.
Fakta och debatt. Valåret 1956. Skriftserie. Nr 2, 4.
Socialdemokratisk skriftserie. (1945- .) Nr 1-2, 11-12, 15, 17, 23-27, 31-32.
Socialdemokratiska valskrifter 1936. (Inb.)
Tiden. Månadsskrift för socialistisk kritik och politik. Årg. 1908, 1918, 1921. (Årgångarna 1909-1917, 1919-1920, 1922-1940 finns digitaliserade på Projekt Runeberg – http://runeberg.org/tiden/.)

Adressförteckning över Sverges Partidistrikt och Arbetarekommuner. 1918. (JFA 2019/095.)
Affischernas kamp. 1979.
Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Sammanfattning i 27 punkter. 1944. (Hft.)
Aspling, Sven. 1988. 100 år i Sverige. Vägen till Folkhemmet. (JFA 2015/009)
Branting, Hjalmar. Socialdemokratins århundrade. (1904-1906.) 2 band. (Från ABF Huskvarna.)
Carleson, C N. 1927. Svenska socialdemokratins ursprung. (JFA 2019/095)
Carlsson, Ingvar. 1994. Tillväxt och rättvisa. (Med dedikation till Gunnar Axelsson.)
David, Eduard. 1917. Socialdemokratien i världskriget. (JFA 2019/095)
Färm, Hilding. 1951. Partiboken.
Hage, Ernst. 1924. Socialdemokratisk politik vid riksdagen 1924.
Hage, Ernst. 1934. Socialdemokratisk politik vid 1934 års riksdag. (JFA 2019/095)
Hansson, P. Albin. 1930. Ett demokratiskt framstegsprogram. (Hft.)
Hansson, P. Albin. 1932. Socialdemokratin inför valet. (Hft.)
Haste, Hans. 1988-1989. Det första seklet. Människor, händelser och idéer i svensk socialdemokrati. 2 band. (JFA 88:34.)
I rök och damm. 1944. (Hft.)
Josephson, Olle & Hedström, Marie. 1995. ”Akta er för socialdemokraterna!”. Den tidiga arbetarrörelsens agitationsbroschyrer.
Kommunal finans- och socialpolitik. 1941.
Lindgren, John. 1936. Från Per Götrek till Per Albin.
Motioner och förslag till Socialdemokratiska arbetarepartiets sjunde kongress i Stockholm 1908.
Motioner till socialdemokratiska arbetarepartiets 20:e kongress. 1956. (JFA 2019/095)
Möller, Gustav. 1921. Vad gäller valstriden? (JFA 2019/095)
Olof Palme. Energi för en säker och trygg framtid. 1980. (Hft.)
Program och stadgar. 1945. (Hft.)
Per Albin ska få min röst. Allsång valet 1938. 1938. (Hft.)
Pettersson, Henry. 2005. Studier i rött.
Protokoll från Sverges Socialdemokratiska Arbetarepartis (ajournerade och fortsatta) nionde kongress i Stockholm den 3-4 aug. samt den 23 nov-1 dec 1914. 1915.
På väg. Om drömmar, ilska och vilja. 2007.
Schüllerqvist, Bengt. 1992. Från kosackval till kohandel. SAP:s väg till makten.
Socialdemokrat – varför? 1941. (Hft.)
Socialdemokraternas förslag till krishjälp åt arbetare och bönder. 1932. (JFA 2019/095)
Socialdemokratiska Arbetarepartiets 22: kongress 1964.
Socialdemokratiska Partistyrelsens Berättelse. 1929, 1931, 1948, 1956-1957, 1960.
Socialismens grundvalar. 1908.
Söderhult, Artur. 1973. Socialdemokratin i Västervik och Tjust. (JFA 00/06. Saknas.)
Tingsten, Herbert. 1941. Den svenska socialdemokratiens idéutveckling. I.
Upp till kamp… Socialdemokratins första maj-märken 1986/1894. (Tillhör Gnosjö Arbetarkommun.)
Wallentheim, Adolf. 1949. Kommunen är din. Levande kommunalkunskap.
Vi måste lära av historien. 1989. (Utställningskatalog. Hft.)
Vår politik. 1947. (Från Försvarsverkens Civila Personals Förbund, Avd. 2 Jönköping.)
Vår politik. 1948. (JFA 2019/095)

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti – Jönköpings län
(Plac. 10, delvis.)
Arbetarrörelsen i Skaraborg. Socialdemokratiska Partidistriktet 50 år. 1977.
Arbete och välfärd. 1985. (Hft.)
Bäckström, Pontus. 2005. Reformism vs Pragmatism. Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Jönköpings valkrets och deras uppfattning om sin ideologi. (JFA 2019/077)
Eksjö Arbetarekommun 70 år. 1972.
En arbetarekommun i förvandling. Huskvarna Socialdemokratiska förening 90 år. (Hft.)
Eriksson, Artur. Fattigbyn som blev Gräddhyllan. (SAP i Jönköping. Hft.)
Ett bättre Vättersnäs & Österängen. För alla. (Broschyr.)
Från fattigsamhälle till folkhem. 90 år med Jönköpings arbetarekommun. 1991.
Hallgren, Sive. ”Mäster Palm” i Jönköping. (Kopia. Ur MGG 1964-65.)
Huskvarna Arbetarekommun 50 år. 1954.
Huskvarna Arbetarekommun 70 år 1904-1974. 1974.
Jönköpings Arbetarekommun 50 år. 1951.
Jönköpings Arbetarekommun 1901-1976. 75 år. (Hft.)
Jönköpings läns socialdemokratiska partidistrikt. Tjugofem år. 1947.
Mot framtidens Folkhem. Jönköpings arbetarekommuns 100-årsjubileum 2001. 2001. (JFA 01/19)
Motioner och styrelsens utlåtande över motioner till partiets 35:e ordinarie kongress. (Jönköpings arbetarekommun.)
Norrahammars Arbetarekommun 50 år. 1951.
Norrahammars Arbetarkommun 1969. (Verksamhetsberättelse. Saknas 2020.)
Norrahammars Socialdemokratiska Förening 90 år. (Hft.)
Socialdemokraterna i Gränna 50 år. 1987. (JFA 2019/061)
Socialdemokraterna Norrahammar presenterar Vår politik. (Saknas.)
Socialdemokratin i Jönköpings län 80 år. 1985.
Sävsjö Arbetarekommun 50 år. 1953. (2 ex)
Vetlanda Socialdemokratiska Arbetarekommun 1907-2007. (Hft. Gåva av Hans Toll, SAP Vetlanda 21/8 2017.)
Värnamo Arbetarekommun 1903-1953. 1953.

Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund
(Plac. JFA 5000)
Drömmen som blev verklighet. 1949.
Gillner, Sigrid. 1932. Maria Svenssons samhälle. (Hft.)
Jubileumsskrift. Huskvarna Arbetarekommun. Huskvarna Socialdemokratiska kvinnoklubb. 1944.
Karlsson, Gunnel. 1990. Manssamhället till behag?
Kongressprotokoll. 16:e kongressen 1-5 augusti 1981. 1982.
Socialdemokratisk kvinnogärning. 1951.
SSKF Jönköpings läns distrikt. Styrelse- och Revisionsberättelse 1951. 1952. (Gåva av Linda Wandin, Länsstyrelsen 26/10 2018. Hft.)
Så byggde kvinnorna välfärden – om 1900-talets socialdemokratiska kvinnoklubbar i Jönköping, Huskvarna, Norrahammar och Taberg. 2004.

Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)
Fram. 1903-1905. (Folio. Plac. JFA 5000.)
Frihet. 1939-1942, 1964-1970. (Plac. JFA 5000.)

Berättelse över verksamheten 1948. Jönköpings Läns Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt. 1948.
Berättelse över verksamheten 1953. Jönköpings Läns Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt. 1954.
Färm, Hilding. 1948. SSU i kamp för demokratisk kulturpolitik. (Hft.)
Handbok för propagandan. 1935. (JFA 2019/095)
Huskvarna SDUK Fram Minnesskrift. 1942. (Plac. JFA 5000.)
Lindblom, Tage. 1945. Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen i Sverige. (JFA 2005/05)
Lindström, Rickard. 1927. Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen och dess strävanden. (JFA 2019/061)
Norrahammars socialdemokratiska ungdomsklubb 50 år. 1954. (Plac. JFA 5000.)
Protokoll. SSUs 23:e kongress. 1982.
Protokoll från SSUs 24:e kongress 10-15 juni 1984.
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbunds elfte kongress den 25-29 augusti 1946. Protokoll.
Söderblom, Anna Lisa. 1945. Grön ungdom under röda fanor.
Tillsammans för en idé. Verksamheten 1972-74. 1975.
Västberg, Mauritz. 1927. Instruktionsbok för ungdomsklubbarna.

Frihets förlag
Johansson, Bertil. 1944. Vem vinner? (Hft.)
Klubbgängsrepertoaren nr 3. 1938. (Hft.)
Lindström, Rickard. 1932. Amiral Lindmans rekrytskola. (Hft.)
Lundberg, Gunnar. 1938. Importerad opposition. (Hft.)
Nilsson, Frans. 1948. Gärningar som tala. (Hft.)
Nilsson, Torsten. 1938. Ungdomens val. (Hft.)
Vår levnadsstandard. 1948. (Hft.)

Ungsvenskarna (Allmänna Valmansförbundets ungdomsförbund)
(1934-1946)
Ungsvenskarnas sångbok. 1935. (JFA 91:50)

Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK)
Kokk, Enn. 1974. VPK och SKP. De grälande tvillingpartierna.
Kokk, Enn & Fagerström, Pär. 1974. VPK och SKP på arbetsplatserna.

Ocg – Politiska begrepp och politiska åskådningar

Bratt, Bengt & Ejvegård, Rolf. 1995. Rätten till ordet. Om demokratins ursprung och etiska innehåll.
Brick, Daniel. 1943. Mot antisemitismen.
Brick, Daniel. 1944. Varför anklagar man judarna?
Högerns skuld. Den svenska högern och demokratin. 1994.
Lodenius, Anna-Lena & Larsson, Stieg. 1994. Extremhögern.
Valentin, Hugo. 1935. Antisemistismen i historisk och kritisk belysning. (JFA 2011/218)

Ocgd – Socialism

Periodica
Federativserien. 16. Kampen inom socialismen, av Ingvar Törnell. (Saknas.)
Socialisten i tjugonde seklet. Nr 2-3/1962. (Småskrift.) (Saknas.)

Allmänt
Bengtsson, Raimond. 1978. Arbetets söner.
Bergegren, Hinke. 1917. Ungsocialismen. Historik. (JFA 2011/218) (Saknas.)
Brupbacher, Fritz. 1917. Pariserkommunens hjältar. (JFA 2019/095)
Fernström, Karl. 1950. Ungsocialismen. (JFA 04/15)
Gould, F J. 1905. Socialism för de yngsta. (JFA 2019/061)
Granevall, Nils. 1940. Landsförrädare. (Saknas.)
Gunnarsson, Evy. Med nål och garn för socialismen. De kommunistiska kvinnornas kamp 1917-1947.
Hallgren, Sive. 1963. När socialismen kom till Jönköping. (Se MGG årsbok 1962-63.)
Hultman, Anders. 1911. Front mot socialismens orsaker. (Utg. Författarens förlag, Smål. Taberg.)
Häggman, Bertil & Skard, Jon. 1979. Så arbetar kommunistpartierna. (Utg. Contra.)
Kokk, Enn. 1974. VPK och SKP. De grälande tvillingpartierna. (Saknas.)
Kommunismen i Norden och den världskommunistiska rörelsens kris.1965.
Leve segern för proletariatets diktatur! Till hundraårsminnet av Pariskommunen. 1969. (Hft.)
Lindström, Rickard. 1928. Kommunistiska ”Sanningar” i urval av Rickard Lindström. (Hft.) (Saknas.)
Manifestet 1848-1998. 1998. (JFA 13/231)
Marx, Karl & Engels, Friedrich. 1947. Det kommunistiska partiets manifest. Jubileumsupplaga.
Meurling, Per. 1950. Kommunismen i Sverige.
Rydenfelt, Sven. 1954. Kommunismen i Sverige. En samhällsvetenskaplig studie. (Kartbilaga plac. Småskrifter.)
Sillén-kommunisterna – arbetarrörelsens förstörare. 1932. (Hft.)

Ocgg – Nazism och fascism

Sastamoinen, Armas. 1961. Nynazismen.

Sveriges Nationella Förbund
Landqvist, Olof. 1939. Sveriges Nationella Förbund. I: TIden 11-12/1939.

Od – Förvaltning

Jönköpings kommun
(Jönköpings kommuns arkiv finns på Jönköpings Stadsarkiv.)
Beskrivning av Generalplan för Jönköping upprättad åren 1947-1949. 1950.
Gullberg, Erik. 1962. Jönköpings stadsfullmäktige under hundra år. (Småskrift.) (Saknas.)
Jönköpings kommun. Fick Fakta 1984. (Hft.)
Jönköpings kommun. Statistisk årsbok 1975.
Jönköpings kommun. Statistisk årsbok 1989.
Tillägg till Generalplan för Jönköping 1958. 1958.
Vad gör Jönköpings kommun 1978. (Hft.)
Vi blir ett 71. Vätterbygd i samverkan. 1970. (Hft. JFA 2011/218.)
Välkommen till parkkontoret. Information till nyanställda. (Hft.)

Jönköpings läns landsting
(Plac. JFA 5000.)
Johansson, Einar (red.). 1988. 25 år i Jönköpings läns landsting (1960-1985).
Kultur för äldre. En inspirationsskrift. 2014. (Hft.)
Ståhl, Erik. 1962. Jönköpings läns landsting genom 100 år.

Länsstyrelsen i Jönköpings län
(Plac. JFA 5000.)
Länsprogram 1970. Jönköpings län. Slutlig redovisning. Del 2. Kapitel 6-9. 1971.
Länsstyrelsen 1634-1984. Länsstyrelsen i Jönköpings län. 1984. (JFA 2018/095)

Region Jönköpings län
(Plac. JFA 5000.)
Waern, Rasmus. 2012. Att ställa till en scen – historien om Spira. (JFA 2011/218)

Svenska Landstingsförbundet
Hundra år under kommunalförfattningarna 1862–1962. 1962. (Utg. Svenska Landskommunernas Förbund, Svenska Landstingsförbundet och Svenska Stadsförbundet. JFA 05/09)

Svenska Stadsförbundet
Svenska Stadsförbundets tidskrift. Häfte 9/1950.

Oe – Rättsvetenskap

Allmänt (p)
Svensk författningssamling. Nr 46/1863.

Allmänt
Bendz, Gunnar. 1935. Göta Hovrätt genom seklerna. (Gåva av Lennart Lindberg 2021.)
Broberg, Anette & Lundén, Björn. 2004. Anställda. Praktisk handbok för arbetsgivare.
Elgqvist, Eric. 1927. Ett bidrag till kännedomen om Värends härads rätt och Bländasägnen. (Hft.)
Wierup, Lasse och Larsson, Mattis. 2011. Svensk maffia. Fortsättningen. (JFA 2011/218)
Årsredogörelse rörande Polisväsendet i Vetlanda 1954. (Hft.)

Brottsofferjouren
BOJ Brottsofferjourernas Riksförbund. (Broschyr.)

Oh – Sociala frågor och socialpolitik

Allmänt
Ett genombrott. Den svenska socialpolitiken. Utvecklingslinjer och framtidsmål. 1944.
Handbok för erkända arbetslöshetskassor. 1938. (Tillhört Textilarbetarnas erkända Arbetslöshetskassa.)
Julén, Jonathan. 1919. Sociala frågor. En översikt över nutida spörsmål.
Michanek, Ernst. 1949. Socialboken.
Nordin, John. 1957. Den allmänna arbetstidslagen och 45-timmarsveckan. (Småskrift.)
Wickberg, Sven. 1988. Den kinesiska asken. Berättelsen om Refugen. (Småskrift.)
Wickberg, Sven. 1989. Ur asken i elden. ”då fick vi veta att vi levde!”. Berättelsen om Refugen. (Småskrift.)
Wickberg, Sven. 1991. Slutet på början. ”Ur asken steg fågel Fenix…”. (Småskrift.)

Oha – Arbete och arbetsmarknad

Allmänt
Arbetarskyddslagen. 1961. (Hft.)
Bohman, Stefan. 1988. Arbete. Plikt eller ära. (Småskrift.)
Broby-Johansen, R. 1975. Människor i arbete. (JFA 2018/095) (Saknas.)
Fridell, Folke. 1944. Är ”rätten till arbete” nog? (Småskrift. JFA 2011/218)
Hembiträdet berättar om liv och arbete i borgerliga familjer i början av 1900-talet. 1975.
Jansson, Helmer. 1950. Vi ville ha arbete. En A.K.-arbetares minnen.
Johansson, Klas & Grahm, Jessika. 1975. Vi är ju ändå bara städerskor.
Lewis, Sinclair. 1930. Blod och bomull.
Lindgren, Tage. 1956. Arbetarskyddslagen.
Mått och steg. Verksamma inom lantmäterisektorn skriver sina minnen. 1996.
Nerman, Ture. 1936. Järnbärarna. En arbetarkårs historia. (Från ABF:s bibliotek 300 Huskvarna.)
Nordin, John. 1933. 8-timmarslagen.
Olsson, Lars. 1995 [1980]. Då barn var lönsamma. (JFA 2011/2018)
Olsson, Sven-Olof. 1983. Husqvarna arbetare 1850-1900.
Palme, Sven Ulric. 1959. Karl Staaff och storstrejken 1909. (JFA 2018/095)
Sillén, Gunnar. 1977. Stiga vi mot ljuset. Om dokumentation av industri- och arbetarminnen.
Sölvén, Arnold. 1955. Nya semesterlagen.
Vad är hemarbetet värt? 1973.

Skråväsen
Lindberg, Folke. 1989 [1947]. Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre vasatid.
von Schoultz, Gösta. 1944. Svenska skråsigill. (OBS: Dåligt skick.)

Arbetarrörelsen
Andersson, Bo. 1971. Bland idealister och ideologer – Den liberala arbetarrörelsen i Stockholm under 1880-talet. (Småskrift.)
Andersson, Bo. 1971. Föreningsrelationer: Personsamband och åsiktsprofiler. En studie i den s k liberala arbetarrörelsen i Stockholm 1880-1885. (Småskrift.)
Arbetarrörelsen. En uppslagsbok. 1978.
Arbetarrörelsens krönika i ord och bild. 2 delar. 1970.
Arbetets söner. 4 delar.
Arbetets söner. Text och bilder ur den svenska arbetarrörelsens saga.
Band 1. Pioniärtiden. 1944. (JFA 95/34. Från Hakarps folk- och skolbibliotek.)
Det var på tiden. 1987.
Dokument från Storstrejken 1909. 1979. (Hft. JFA 2011/218.)
Erixon, Fredrik. 1997. Arv i vanhävd. Om frihetliga rötter i arbetarrörelsen. (Utg. Timbro.)
Från mörkret stiga vi mot ljuset. Arbetarrörelsens historia i Sverige. 1979.
Haste, Hans. Arbetarrörelsens historia. Idéer, data, dokument, händelser, människor. (Hft.)
Haste, Hans. 1974. Arbetarrörelsens historia. Idéer, händelser, människor, dokument. (Hft.)
Haste, Hans. 1976, 1979, 1983. Arbetarrörelsens historia. Människor. Idéer. Händelser. Dokument.
Hirdman, Yvonne. 1990. Vi bygger landet.
Nordin, Rune. 1987. Den svenska arbetarrörelsen. (Metall avd 85:s arkiv.)
Olsson, Lars & Ekdahl, Lars. 2002. Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling. (Utg. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. JFA 02/05)
Ragnerstam, Bunny. 1986. Arbetare i rörelse. Första bandet.
Ragnerstam, Bunny. 1987. Arbetare i rörelse. Andra bandet.
Rosberg, Algot. 1918. Amalthea. (JFA 2011/218)
Studier i arbetarrörelsens historia. 7-8, 18.
Svensk arbetarrörelse i ord och bild 1881-1955. 1956. (JFA 2004/060.)
Svensk arbetarrörelse under hundra år. 1938. (Detta ex. från Smålands Folkblads redaktion.)
Svensk arbetarrörelse under hundra år. 1938. (Detta ex. från Folkets Hus i Tranås.)
Svensk arbetarrörelse under hundra år. 1938. (JFA 2004/060.)
Vi gav järnet. Gruvarbetare skildrar sina liv. 1996.
Wigforss, Ernst. 1922. Industrins demokratisering.

Arbetarrörelsen – Jönköpings län
Arbetarrörelsens historia i Habo. 1990. (Gåva av Jönköpings läns socialdem. landstingsgrupp 2013.)
Bergström, Inge. 1994. Många var kallade. Om hur en arbetarrörelse växte fram i Värnamo under 1900-talets första år. (Uppsats.)
Ericsson, Hans-Olof. 1984. Förutsättningar för arbetarrörelsens framväxt och utveckling i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1880-1909. (Uppsats.)
Ericson, Hans-Olof. 1987. Vanmakt och styrka. Studier av arbetarrörelsens tillkomst och förutsättningar i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1880-1909. (JFA 87:22)
Ericson, Hans-Olof. 1991. Mellan dröm och vardag. Studier av arbetarrörelsens politiska splittring. Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1910-1921. Konkret granskning av arbetararistokratiteorin. (JFA 91:61)
Hjort, Börje. 1978. Arbetarrörelsen i Jönköpings län. (Småskrift.)

Internationella Arbetsorganisationen
Internationella Arbetsorganisationen. 1938.
Internationella Arbetsorganisationen och återuppbyggnadsarbetet. 1942. (JFA 2012/310.)

Sällskapet för studier i arbetarrörelsens historia
Arkiv. Nr 1, 3.

Verkstadsföreningen
Styrman, Georg. 1946. Verkstadsföreningen 1896-1945.

Ohah – Arbetsgivarorganisationer

Svenska Arbetsgivareföreningen
Gennser, Margit. 1976. Löntagaraktier eller fackföreningsfonder?
Industria. Svenska Arbetsgifvareföreningens Tidning. Nr 19/1919, 25/1922.
Löneskillnader i några länder. Debattunderlag från SAF. 1973. (Broschyr.)
Löntagarfonderna – hur påverkas ditt företag? 1981. (Broschyr.)
Nordling, Danne. 1977. Fritt näringsliv eller fondsocialism. (Broschyr.)
Svenska Arbetsgifvareföreningens Kalender 1918. 1918. (JFA 2011/218)
Svenska Arbetsgivareföreningens kalender 1955-56. 1955.
Tar vi chansen? Om Sveriges ekonomi och konkurrensen med utländska företag. 1986. (Hft.)
År för år med SAF. 1969.

Sveriges Pappersbruksförbund
Gierow, Krister. 1957 Sveriges Pappersbruksförbund 1907-1957.

Sveriges Smides- & Mek. Verkstadsidkares Riksförbund
Svensk Smidestidning. Nr 10A, 13 och 18/1943.

Sveriges Verkstadsförening
Arbetsberedning. Frågehäfte. 1966. (Hft.)
Verkstäderna. Nr 7/1926. Sveriges Verkstadsförening 1896-1926. 1926.
Verkstäderna. Nr 5 1/2 1956. Sveriges Verkstadsförening 60 år 1896-1956.

Sågverksförbundet
1967/68 års bogserbåtsavtal. (Hft.)

Ohai – Fackliga organisationer

Allmänt
Andersson, Bror A. 1972. Fackliga förtroendemän i avdelningar och klubbar.
Carlqvist, Knut. 1993. Åt envar efter arbete. Fackets förlorade rötter. (Utg. Timbro.)
En historia värd att kunna. 1977.
Facket och fanorna. Ur Fackföreningsrörelsens historia i Borås och Sjuhäradsbygden. (Småskrift.)
Fackföreningsrörelsen i Sverge, Norge, Danmark, Tyskland, England och Frankrike jämte specialutredningar för Sverge. I. Sverge. 1912. (Utg. Landsorganisationen i Sverge.)
Fackföreningsrörelsen och näringslivet. 1941.
Fackföreningsrörelsens födslovåndor. 1932. (Utg. Svenska Handelsarbetareförbundet. Hft.)
Hansson, Sigfrid. 1932. Den svenska fackföreningsrörelsen. (Har tillhört ABF:s bibliotek. N:r 173 Jönköping.)
Industri- och transportminnen. 1975.
Karlbom, Torvald. 1955. Den svenska fackföreningsrörelsen.
Kjellberg, Anders. 1997. Fackliga organisationer och medlemmar i dagens Sverige.
Nordin, Rune. 1981. Fackföreningsrörelsen i Sverige. I. Uppkomst och utveckling.
Nordin, Rune. Fackföreningsrörelsen i Sverige. Studiehandling. (Småskrift.)
Webb, Sidney & Webb, Beatrice. 1896. Fackföreningsrörelsens historia i England. (JFA 2011/218)
Varför fackföreningar? 1938. (Distr. Samorg.)
Welander, Lars-Olof (red.). 1999. Fackliga organisationer LO-sektorn.

Allmänt – Jönköpings län
Carlsson, Gunnar. 1987. Munksjö och facket med Kalle Munksjö.

Apotekstjänstemannaförbundet
ATF 50 år. 1981. Ellebring, Nils. (JFA 96/29)

Beklädnadsarbetarnas Förbund
Beklädnadsarbetarnas Förbund 90 år. Jubileumsskrift. 1978.

Borgarbrandmännens Riksförbund
Stadgar för Borgarbrandmännens Riksförbund och Borgarbrandkårs Kamratförening. 1951.

De Förenade Förbunden
Lantz, Sture W. 1947. De Förenade Förbundens organisationshistoria 1875-1945. (Ex 1. Från De Förenade Förbunden, Avdelning 69 Tranås.)
Lantz, Sture W. 1963. De Förenade Förbundens organisationshistoria 1946-1962. (JFA 08/020)

DIK
Ping. (JFA 2011/218. Gallrad 2022.)

Försvarsverkens Civila Personals Förbund
Försvarsverkens Civila Personals Förbund 1917-1942. (JFA 86:12)

Försäkringstjänstemannaförbundet
Försäkringstjänstemannaförbundet 1919-1969. 1969.

Grafiska Faktors- och Tjänstemannaförbundet
Grafiska Faktors- och Tjänstemannaförbundet 1908-1983.

Handelstjänstemannaförbundet (HTF)
Heggestad, Börje. 1987. …en tryggad tjänstemannaställning. HTF under 50 år.

Hotell- och Restauranganställdas Förbund
Vi serverar. 1968. (Två delar.)

IF Metall
Jansson, Roine. 2011. Gruvarbetare i ord och bild. (JFA 11/050)

Industrifacket
Nytt förbund i en föränderlig värld. Industrifacket 1993-2005. (Gåva 2019.)

Landsorganisationen i Sverige (LO)
Fackföreningsrörelsen. 1921-1931, 1933-1965. (Inb. årg.)
Fackföreningsrörelsen. 1950, nr 41. (Hft.)
Landsorganisationens skriftserie:
XII. Den belgiska fackföreningsrörelsen. 1926.
XXIV. Arbetarna och rationaliseringen. 1930.
XXVI. Högerhetsen mot fackföreningarna. 1931.
XXXI. Hansson, Sigfrid. 1932. Svenskt fackföreningsliv under fem decennier. (Saknas 2021.)
XXXV. Arbetslöshetsförsäkring. 1934.
XXXIX. Kommunistiska stödorganisationer. 1935.
46. Svensk syndikalism. 1938.
47. Semester åt alla. 1938.
48. Facklig demokrati. 1938.
50. Huvudavtalet. 1939.
51. § 23. 1939.
58. Semesterlagen. 1942.
Aktuella frågor. Nr 6, 7, 8, 10, 25.

Arbetets minnesmärken. 1981. (Utg. LO. Hft.)
Berättelse över Landsorganisationens i Sverige verksamhet 1939. 1940. (JFA 2012/310)
Casparsson, Ragnar. 1947. LO under fem årtionden. Första delen. 1898-1923.
Casparsson, Ragnar. 1948. LO under fem årtionden. Andra delen. 1924-1947.
Classon, Sigvard. 1988. Kampen för tryggheten.
Detta är LO. 1953. (Hft.)
Fackliga fanor. En utställning i samband med LO:s 100-årsjubileum. 1998.
Generell välfärd i allas intresse. 1995. (JFA 2019/077)
Hansson, Sigfrid. 1923. Minnesskrift. Landsorganisationens första kvartsekel 1898-1923. (Ex 1.)
Hansson, Sigfrid. 1923. Minnesskrift. Landsorganisationens första kvartsekel 1898-1923. (Ex 2. Tillhört ABF:s bibliotek N:r 173 Jönköping.)
Hansson, Sigfrid. 1934. Tredje mans rätt.
Jobben och välfärden. 5. Har vi råd med välfärdsstaten? 1986. (JFA 2019/077)
Landsorganisationens medlemsantal vid årsskiftet 1955/56. 1957. (JFA 2012/310)
LO Kongress 71. 1971.
Lönepolitik. Rapport till LO-kongressen 1971.
Notiser till vägledning för talare och debattörer. 1940. (Hft.)
Reservarbetena. 1933. (Hft.)
Steg för steg 1945-1973. En krönika i text och bild om den svenska fackföreningsrörelsens utveckling under efterkrigstiden.
Ståhl, Margareta. 1998. Vår enighets fana – ett sekel fackliga fanor.
Tynderfeldt, Bo (red.). 1998. Ett sekel med LO. LO-medlemmar berättar.
Vi är 200.000 kvinnor. 1947.
Åman, Valter. 1933. Demagogiska högermetoder. (Hft.)
År 100. 1999.

Landsorganisationens 15-mannakommitté
Fackföreningsrörelsen och näringslivet. 1941. (Med namnteckningar, från Brunnsvik 1942. JFA 2011/218.)

LO – Jönköpings län
Engström, Göran. LO i Nässjö 90 år. 1914-2004.

Ledarna
Chef. (JFA 2011/218. Gallrad 2022-01-21.)

Lärarförbundet
Hans och Greta. Tilläggshäfte till Tummeliten 1908. (Utg. Svensk Läraretidnings Förlag.)

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund. (Hft.)

Mekaniska Verkmästareförbundet
Mekanisk Verkmästaretidning. Nr 7, 8/1930. (JFA 2011/218)

Postverkets Tryckeris Personalklubb
Post-typens jubileumsskrift 1919-1939. 1939.

Skandinaviska Transportarbetarefederationen
Uhlén, Axel. 1957. Skandinaviska Transportarbetarefederationen 1907-1957.

Skandinaviska Träarbetaresekretariatet
Berättelser från förbunden för år 1936. 1937. (JFA 2020/078)

Skogs- och flottningsarbetareförbundet
SIA. Skogsindustriarbetaren. Inb årg 1955-1957, 1959. (Utg. Pappersindustriarbetareförbundet, Träindustriarbetareförbundet och Skogs- och flottningsarbetareförbundet.)

Statens Sjukhuspersonals Förbund
Statens Sjukhuspersonals Förbund femtio år 1908-1958. 1958. (JFA 03/17)

Statsanställdas Förbund
(1970-1995)
Statsanställd. 1971-1981, 1988-1990. (Inb. årg.)

1896-1986 Statsanställdas Förbund avd 3007 Jönköping. 1986.

Statstjänarkartellen
(1937-1970)
Statsanställd. 1955-1970. (Inb. årg.)

Svenska Bageri- och Konditoriindustriarbetareförbundet
Hansson, Sigfrid. 1921. Bidrag till den svenska fackföreningsrörelsens historia. Svenska Bageri- och Konditoriindustriarbetareförbundet.

Svenska Bankmannaföreningen
Ekström, Yngve. 1921. Om svensk bankverksamhet och dess teknik.

Svenska Beklädnadsarbetareförbundet
Beklädnadsfolket. 1961-1978, 1980-1990. (Inb. årg.)

Axelsson, Majgull. 1991. Svenska Beklädnadsarbetareförbundet 1950-1971.
Nerman, Ture. 1939. Svenska Beklädnadsarbetareförbundets historik 1889-1939.
Svensson, Gösta A. 1949. Beklädnadsarbetarna.

Svenska Beklädnadsarbetareförbundet – Jönköpings län
Minnesskrift vid Svenska Beklädnadsarbetareförbundets avdelning 43 i Jönköping 50-års-jubileum. 1937.

Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet
Hansson, Sigfrid. 1918. Ett kvartssekel av Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundets historia 1893-1918.

Svenska Bokbindareförbundet
Svenska Bokbindareförbundet. Historik 1893-1943. 1943.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet – Byggnads
Bygg 80. Rapport 7. Arbetsmarknad och yrkesutbildning. 1979. (Saknas.)
Byggnadsarbetaren. Organ för Svenska bleck- och plåtslagareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbund, Svenska målareförbundet. Årg.1958-1970, 1990-1996. (Plac. Foliohyllan i korridoren.)
Byggnadsgrovarbete 1956. Ackordsprislista. 1956. Glidande premieackordet i Eksjö-området. (Hft.) (Plac. JFA 5000.)
Kollektivavtal. 1954, 1956, 1957. Supplement 1960-61 till 1959 års Ackordsprislista. 1960. (Hft.) (Plac. JFA 5000.)
Supplement 1960-61 till 1959 års Kollektivavtal. 1960. (Hft.) (Plac. JFA 5000.)
Södra Sveriges ackordsprislista av år 1934 för byggnadsgrovarbete. (Hft.) (Plac. JFA 5000.)
1959 års ackordsprislista för byggnadsgrovarbete i Sverige. 1961. (Plac. JFA 5000.)
1962 års ackordsprislista för mureriarbete. 1962. (Plac. JFA 5000.)

Svenska Byggnadsträarbetareförbundet
Svenska Byggnadsträarbetareförbundets berättelser. 1942-45, 1946-48.
Svenska Byggnadsträarbetareförbundets protokoll. 1934-42, 1946-48.

Svenska Fabriksarbetareförbundet
”En historia att vara stolt över”. 1891-1991. Svenska Fabriksarbetareförbundet. 1991. (JFA 93/42)
Fabriksarbetareförbundet 60 år. 1951. (Ex 1. JFA 90/48)
Fabriksarbetareförbundet 60 år. 1951. (Ex 2. JFA 98/08)
”Och skulle jag svika min fana röd”. 1992. (JFA 93/42)
Stranne, Staffan. (Uå). Fabriksarbetarna i välfärdssamhället. (Gåva.)
Svenska Fabriksarbetareförbundet avd. 28 Gislaved 1923-1973. (Hft.)

Svenska Gjutareförbundet
(uppgått i Svenska Metallindustriarbetareförbundet)
(Plac. JFA 5000.)
Huskvarna Gjutarefackförening 1902-1962.
Huskvarna Gjutarefackförenings 50-årsjubileum 1902-1952. 1952.
Norrahammars Gjutarefackförening 1895-1945. 1945. (JFA 2019/061)
Sextio år med Norrahammars gjutare. 1955.
Svenska Gjutareförbundet 1893-1923. Minnesskrift utgiven av förbundsstyrelsen. 1924. (Från ABF:s bibliotek 300, Huskvarna.)

Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet
Femtioårskrönika. Jönköpings Byggnadsgrovarbetare 1913-1963. 1963. (JFA 403:74.)
Grovarbetaren. Organ för Sv. Grov- och Fabriksarbetareförbundet. Nr 4 B/1921. (Hft. Plac. JFA 5000.)
Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets Historia. Band I. 1891-1909. 1941.
Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets Historia. Band II. 1909-1941. 1944.
Verksamhetsberättelse. 1928, 1946, 1947. (Hft.) (1928.)

Svenska Gruvindustriarbetareförbundet
(1915-1994)
Horgby, Björn. 1997. Med dynamit och argument.
Mårtensson, Ylva (red.). 1996. Vi gav järnet.
Svenska Gruvindustriarbetareförbundet 26:e kongress… 1963. 1964.

Svenska Handelsarbetareförbundet
(1906)
Handelsarbetaren. 1921, 1923, 1925, 1927-1936. (JFA 2018/059)
Handelsarbetaren. 1937. (JFA 2020/064)
Handelsarbetaren. 1938-1941. (JFA 2018/059)
Handelsarbetaren. 1942. (JFA 2020/064)
Handelsarbetaren. 1943-1950. (JFA 2018/059.)
Handelsnytt. 1952, 1953 (bl a om Nässjö), 1954. (JFA 2018/059. Plac. JFA 5000.)

Folket vid varufloden. 1956.
Minnesskrift. Svenska Handelsarbetareförbundets första sekel 1906-1931. 1931.

Svenska Industritjänstemannaförbundet – SIF
Malmström, C Gösta. 1970. Samverkan slagkraft. En krönika över 50 SIF-år av C Gösta Malmström.
Historia och Framtid. SIF 75 år. 1995. (JFA 96/20)
Under årens lopp… samtal med några som var med. 1995. (JFA 96/21)

Svenska Journalistförbundet
Svenska Journalistförbundet 1901-51. 1951.

Svenska Journalistföreningens Smålandskrets
Smålandsjul. 1931. (Folio.)

Svenska Järn- och Metallarbetareförbundet
(1888-1914)
Järnarbetaren. 1900-1903. (Inb. årg.)

Svenska Järnvägsmannaförbundet
(1899-1970)

Järnvägsmännens årsbok 1948. 1948.
Signalen. 1942-1970. (Inb. årg.)
Svenska Järnvägsmannaförbundets verksamhetsberättelse. 1956-1962, 1964-1965.
Svenska Järnvägsmannaförbundets årsbok 1943. 1942.

Förslag till dag- och arbetsordning vid Svenska Järnvägsmannaförbundets 21:a ordinarie kongress. 1961.
Kjellvard, Henry. 1949. Det bevingade hjulets folk. Del 1-2.
Kjellvard, Henry. 1958. Svenska järnvägsmännen. En krönika över två försäkringsföretag 1883-1958.
Kollektivavtal mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen och Svenska Järnvägsmannaförbundet. 1944. (Hft.)
Svenska Järnvägsmannaförbundet 1899-1924. 1924.
Svenska Järnvägsmannaförbundet Avdelning 167 Tranås 1909-1939. 1939. (Hft.)

Svenska Kommunalarbetareförbundet
Kommunalarbetaren. Nr 1/1930, 4-5/1933. (Inb.)

Förbund i förvandling. Kommunal 1964-1969. 1973. (Hft.)
Gölin, Gösta. 1954. Verket och vi. (Utg. Svenska Kommunalarb. förb. avd. 22.)
Jensen, Åge. 1991. Förbund i förvandling. 80 år med Kommunal. (JFA 91:32)
Jönköpings Kommunalarbetares Samorganisation. 1948. (Hft.)
Kommunal – 100 år av kamp och vilja. 2010. (Gåva av Kommunals s-fackklubb 15/3 2013. Folio.)
Lindbom, Tage. 1935. Svenska Kommunalarbetareförbundet 1910-1935.
Rapport avgiven av Sv. Kommunalarbetareförbundets Studiedelegation till Ryssland den 25 april-5 juni 1926. 1926.
Svenska Kommunalarbetareförbundet avd. 48 50 år 1968. (Hft.)
Svenska kommunalarbetareförbundet Avdelning 48 70 år. 1986. (Hft.)
Svenska Kommunalarbetarförbundet avdelning 48 Jönköping 1916-1936. 1936. (Hft.)
Verksamhetsberättelse 1968.
Vi finns där du behöver oss. Brandmännen i Kommunal. 1986. (Broschyr.)

Svenska Lantarbetareförbundet
Lantarbetaren. Nr Januari/1967. (Hft. Folio.)

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet Avd. 54, Jönköping. Glimtar från 60-årig verksamhet. (Uppsats.)
Svenska Livsmedelsarbetareförbundets Avd. 54, Jönköping. 1897-1947. 1947. (Hft. JFA 401:74.)
Våra fanor genom 100 år. 1995.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet
Metallarbetaren. 1941-1957, 1960-1964. (Inb. årg.)
Metallarbetaren. Nr 12/1985. Metallstrejken 1945. (Hft.)

Adressförteckning. 1975.
Beckholmen, Kuno. 1978. Två årtionden 1956-1976.
Beckholmen, Kuno. 1984-1986. Hundra år med Metall-Ettan. Del I-II.
Betydelsefulla domar avkunnade av Arbetsdomstolen. 1963.
Bilarbetarkonferens 1942. 1943. (Hft.)
Bilarbetarkonferens 1944. 1945. (Hft.)
Ett idéprogram för Metalls kulturverksamhet. 1996.
Handbok för styrelseledamöter, revisorer, uppbördsmän, statistikuppsamlare och studieledare. 1942. (Gåva FRAN 5/3 2019.)
Handbok för styrelseledamöter, revisorer, uppbördsmän, statistikuppsamlare, skyddsombud och studieledare. 1945.
Handbok för Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelnings- och klubbstyrelser. 1923. (Från J.V.T. Verkstadsklubb. Saknas.)
Hetta, larm och svetslågor. Metallarbetare skildrar sina liv. 1995.
Huvudavtalet. 1965. (Hft.)
Jansson, Roine. 2011. Gruvarbetare i ord och bild. (Saknas)
Jern(a) arbetare i konsten. Järnets arbetare i konsten. 1995. (Utställningskatalog.)
Jernarbetarens Verkstadsklubb No 1. Jubileumsskrift 1991-1996. 1996.
Metall 100 år – biografi – bibliografi. 1993.
Metall 1888-1938. 1938.
Metallkonflikten. 1945. (Hft. JFA 08/033.)
Metalls avdelning 41. 1946.
Metalls berättelse 1941. 1942.
Metalls berättelse 1946.
Möteslivet och propagandan. 1957. (Hft.)
Protokoll fört vid avtalskonferensen för verkstadsindustrin… 1945. 1945.
Protokoll fört vid fortsatt avtalskonferens för verkstadsindustrin… 1942. 1943. (Hft.)
Protokoll fört vid Sammanslagna avtalskonferenserna…. 1941-1942. (Hft.)
Protokoll fört vid Sv. Metallindustriarbetareförbundets extra kongress… 1946. 1946.
Protokoll fört vid Sv. Metallindustriarbetareförbundets 18:de kongress… 1935. 1935.
Protokoll fört vid Svenska Metallindustriarbetareförbundets avtalskonferens… 1948. 1949. (Hft.)
Protokoll förda vid avtalskonferens för verkstadsindustrin… 1947. 1948.
Protokoll över Rörarbetarkonferensen 18-19 september 1940. 1940. (Hft.)
Protokoll över Rörarbetarkonferensen 21 mars 1941. 1941. (Hft.)
Protokoll över Rörarbetarkonferensen 12 december 1942. 1944. (Hft.)
Stråth, Bo. 2000. Mellan medbestämmande och medarbetare.
Studiehandledning till T. Sällfors bok Arbetsstudier inom industrien. 1943.
Svensk industri inför 80-talet. 1978.
Svenska Metallindustriarbetareförbundet. Stadgar. Gällande från 1 januari 1978. 1977. (Hft. JFA 5000.)
Svenska Metallindustriarbetareförbundets verksamhetsberättelse för år 1932. 193.
Svenska Metallindustriarbetareförbundets verksamhetsberättelse för år 1936. 1937.
Svenska Metallindustriarbetareförbundets verksamhetsberättelse för år 1937. 1938.
Svenska Metallindustriarbetareförbundets 20:de kongress 1941. 1941.
Svenska Metallindustriarbetareförbundets 21:sta kongress 1944.
Svenska Metallindustriarbetareförbundets 24:e ordinarie kongress 1953. 1954.
Svenska Metallindustriarbetareförbundets 27:e ordinarie kongress. (1965.)
Svenska Metallindustriarbetareförbundets 28:e ordinarie kongress. (1969.)
Svenska Metallindustriarbetareförbundets historia. Band I-III, V.
-Bd VI. Ett nytt sätt att tänka och handla – vägval i motvind. Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1982-2005. 2017. (Gåva från IF Metall. Skadad i posten av Postnord…)
Tell, Knut. 1945. Fakta om Metall-strejken. (Hft.)

Svenska Metallindustriarbetareförbundet – Jönköpings län
Hartwig, Ylva. 1996. Svenska Metallindustriarbetareförbundet avdelning 48, 85 och 115 1939-1944. (Hft. Uppsats.)
Lindholm, Anders. 1986. Metallstrejken 1945 i Metallavdelningarna 85 och 115. (Hft. Uppsats.)

Svenska Metallindustriarbetareförbundet – Jönköpings län – Gnosjö (avd 171)
Metall i Gnosjö 60 år. 1986. (Hft.)

Svenska Metallindustriarbetareförbundet – Jönköpings län – Huskvarna (avd 115)
Metall i Huskvarna 50 år. 1952.
Metalls avdelning 115 Huskvarna 75 år. Jubileumsskrift 1902-1977. (Hft.)

Svenska Metallindustriarbetareförbundet – Jönköpings län – Jönköping (avd 85)
Svenska Metallindustriarbetareförbundet Avd 85 Jönköping 1899-1949. 1950. (Hft.)
Svenska Metallindustriarbetareförbundets Avd 85 Jönköping 90 år. 1989.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet – Jönköpings län – Taberg (avd 278)
Ett kvartssekel med Tabergs Metall 1935-1960. 1960.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet – Jönköpings län – Norrahammar (avd 48)
Avd. 48. Verksamhetsberättelse år 1975. (Norrahammar.)
Metall i Norrahammar 90 år 1896-1986.
Metall i Norrahammar 100 år 1896-1996.
Metallarbetarefackföreningen i Norrahammar. 1946.
Metallarbetarefackföreningen i Norrahammar 1896-1971. 1971.

Svenska Metallindustriarbetareförbundet – Jönköpings län – Tranås (avd 217)
Metall avdelning 217 Tranås. En minnesskrift. 1964. (Hft.)
Metall i Tranås 75 år 1909-1984. En historisk återblick. 1984. (Hft.)

Svenska Metallindustriarbetareförbundet – Jönköpings län – Värnamo (avd. 114)
Metalls avdelning 114 under 50 år. 1952. (Avd. 114 Värnamo.)
10 år med Metall 114 i Värnamo. 1952-1962. (Hft.)
40-årshistorik över Avdelning 114 av Svenska Metallindustriarbetareförbundet Värnamo. (Hft.)

Svenska Murareförbundet
Dagordning Arbetsordning Motioner Utlåtanden. Kongressen i Stockholm 1956. (Hft.)
Dagordning och motioner… Kongress i Örebro 1925.
Dagordning och motioner… Kongress i Norrköping 1928.
Förteckning över deltagare vid Svenska Murareförbundets kongress 1956. (Hft.)
Förvaltningsberättelse 1945. (Hft.)
Hansson, Sigfrid. 1931. Svenska Murareförbundet 1890-1930.
Nerman, Ture. 1941. Svenska Murareförbundet 1890-1940.
Nerman, Ture. 1961. Svenska Murareförbundet 1941-1960.
Protokoll… Örebro 1925.
Protokoll… Norrköping 1928.
Protokoll… Lund 1931.
Protokoll… Gävle 1934.
Protokoll… Göteborg 1937.
Protokoll… Stockholm 1941.
Protokoll… Stockholm 1950.
Protokoll fört vid Svenska Murareförbundets 28:e kongress i Stockholm den 14-19 augusti 1960.
Svenska Murareförbundet 1890-1940. 1941. Nerman, Ture.
Svenska Murareförbundets avdelning 45 femtio år. (Jönköping.)
Verksamhets- och revisionsberättelse. 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.

Svenska Musikerförbundet
(1907)
Eckert-Lundin, E. 1944. Sveriges underhållnings-, dans- och restaurangorkestrar samt militära musikkårer. (JFA 2011/218)
Musikern. (Spridda nr. JFA 2011/218)

Svenska Målareförbundet
Målarnas Facktidning. 1929-1936, 1939-1950. (Inb. årg.)
Målarnas Facktidning. Julnummer 1932. (Hft.)
Målarnas Facktidning. Nr 4/1937.
Målarnas Facktidning. Nr Januari/1940.
Målarnas Facktidning. 50 år. 1944.
Målarnas Facktidning. 60 år. Nr Oktober/1947.
Målarnes Facktidning. Nr 11/1912, 10/1927.

Dahlberg, Arne. 1996. Måleriyrkets museum 25 år.
Dahlquist, Anders & Wikström, Brittmarie. 1986. Bara några målare.
Ljungberg, G. 1942. Handbok i Mätning. (Hft.)
Lösningsmedelsskadade målare berättar. (JFA 91:33)
Ett yrkes historia. 1909. (OBS: Ej komplett.)
Målarnas a-kassa 50 år. (JFA 94/02)
Svenska Målareförbundet. Minnesskrift 1887-1937. 1937. Johansson, John. (Folio. 3 ex.)
Svenska Målareförbundet 70 år. 1957.
Svenska Målareförbundets avdelningar 1884-1998.
Så var det då. Målare berättar.
100 år av gemenskap. 1987.

Svenska Målareförbundets avd. 28 Jönköping
Historik över de sista 15 årens verksamhet inom Svenska målareförbundets avd. 28 Jönköping. 1952. (Hft.)
Minnesskrift vid Svenska Målareförbundets avdelning 28 50-årsjubileum. 1937.
På stegen. Jubileumstidning för Målarnas avdelning 28, Jönköping. 1987.
Svenska Målareförbundet Avdelning 28 Jönköping 100 år 1887-1987. 1986.

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet – SPIAF
(1920)
Karlbom, Torvald. 1945. Pappersindustriarbetarnas fackliga organisationshistoria. (JFA 2011/218)
Sammandrag av Pappers Verksamhetsberättelse 1982. 1983. (Hft.)
SPIAF 50. Pappersindustrin och dess arbetare. 1970.
Svenska Pappersindustriarbetareförbundets 10-års jubileum. 1930. (Hft.)
Vårt arbete. 1978. (Hft.)

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet – Jönköpings län
Boberg, Natanael. 1965. Ett halvsekel med 99:an. (Hft.)
Carlsson, Bosse. Pappers avdelning 139 i Pauliström 50 år 1924-1974. (Kopia. Hft.)
Gustafsson, Evald. Pappers. Urval ur styrelse- och avdelningsmötesprotokoll 1969-1979. (Avd. 73, Götafors. Hft.)
Minnesskrift till Smålands distrikt av Sv. Pappersindustriarbetareförbundet 1922-1932. 1922. (Hft.)
Smålands distrikt av Svenska Pappersindustriarbetareförbundet. Jubileumsskrift 1922-1947. 1947. (Hft.)
Stark, Herman. 1959. Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 73 Vaggeryd. Jubileumsskrift 40 år 1919-1959. 1959. (Hft.)
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 74 Jönköping 1917-1977. 1978. (Hft. 2 ex.)
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 73 Vaggeryd. Jubileumsskrift 50 år 1919-1969. 1969. (Hft.)
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avdelning 74 Jönköping. Jubileumsskrift 40 år. 1958. (Hft. 2 ex.)
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Avdelning 74 Jönköping 50 år. (Hft.)

Svenska Postmannaförbundet
(1908-1962)
Postmannen. Organ för Svenska Postmannaförbundet. 1939-1954.

Svenska Sjöfolksförbundet
(1932-1996)
Ericsson, Hjalmar. 1934. Sillénkommunisterna under Sjömansstrejken 1933. (Hft.)
Gyllin, Yngve. 1964. Förbund på sju hav.
Gyllin, Yngve. 1982. Förbund på sju hav. Del 2.

Svenska sjömansunionen
Sjömannen. Nr 7-8/1922, 10-11/1924 och 1-2/1925. (Hft. JFA 2018/279.)

Svenska Sko- och Läderindustriarbetareförbundet
Hansson, Sigfrid. 1919. Ur Skomakareyrkets Historia.
Hansson, Sigfrid. 1920. Bidrag till den svenska fackföreningsrörelsens historia.
Skoarbetaren. Nr 8-9/1938. (Hft.)
Svenska Sko- och Läderindustriarbetareförbundet. (JFA 90:49. Saknas 2022.)
Söderlund, Gösta. 1948. Skoarbetarna. Del I. (2 ex. Det ena JFA 90:47.)

Svenska Skogsarbetarförbundet
Karlbom, Torvald. 1968. Skogens arbetare.
Skogsarbetardikter. Del 1. 1977.
Skogsarbetardikter. Del 2. 1978.
Skogsarbetardikter. Skogsarbeiderlyrikk. Metsätyömiesrunoja. 1978.

Svenska Stenhuggareförbundet
(1898-1913)
Stenhuggaren. 1902. (JFA 19/96. Folio.)

Svenska Stenindustriarbetareförbundet
(1913-1970)
Hjern, Harald. 1937. Stenarbetare.
Wingård, Hugo. 1957. Stenarbetare 1897-1957.

Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet
(1900-1948)
Olsson, Reinholm & Lindström, Richard. 1953. En krönika om sågverksarbetare. (2 ex.) Svenska Sågverksindustriarbetareförbundets minnesskrift.

Svenska Teleförbundet
(1955-1970)
Svenska Teleförbundets 26:e kongress 1970.
Verksamhetsberättelse. 1959-1960, 1965, 1966.

Svenska Textilarbetareförbundet
Olsson, K J. 1938. Textilarna. (2 ex.)
Textilarna i Malmö 50 år. 1949. (Med dedikation.)
Tillman, Bo. 1948. Textilarna. Svenska Textilarbetareförbundet. Band II. 1938-1948.

Svenska Tobaksindustriarbetareförbundet
Lindbom, Tage och Kuhm, Evert. 1940. Tobaksarbetarnas förbund 1889-1939.
Tobaks sista kongress. 1963.
Tobaksarbetaren. Årg. 1934-1937, 1943-1945, 1947-1954.

Svenska Transportarbetareförbundet
Svenska Transportarbetareförbundet. Historik. Första delen 1897-1922. 1943.
Svenska Transportarbetareförbundet. Historik. Andra delen 1922-1947. 1947.
Transportarbetaren. Årg. 1942, 1944-1959. (Inb.)

Svenska Transportarbetareförbundet – Jönköpings län
Svenska Transportarbetareförbundets avdelning 76 i Jönköping 1927-1937. 1937. (Från JLM.)

Svenska Träindustriarbetareförbundet
Anvisningar och försäkringsvillkor till förbundets olycksfalls- och ryggsjukdomsförsäkring nr K 2 i Folksam. 1955. (Hft.)
Arbete och komp – en bok om träindustrins arbetare. 1978. Nordin, Rune & Bosdotter, Kjersti.
Förbundsstyrelsens utlåtande över föreliggande förslag vid kongressen i Stockholm 1938. 1938. (Hft.)
Hansson, Sigfrid. 1925. Svenska Träarbetareförbundets historia 1889-1923. (JFA 95/32)
Karlén, Oscar. 1953. Skandinaviskt samarbete mellan träarbetarnas fackliga organisationer.
Kollektivavtal. 1951, 1955. (Hft.)
Kollektivavtal för Sadelmakare- och Tapetserareyrkena. 1966. (Hft.)
Kollektivavtal för Tapetserareyrket i Sverige. 1966. (Hft.)
Kongress 78. Kostnadsfördelningskommitténs rapport. 1978.
Kongress 78. Organisationskommitténs rapport. 1978.
Kongress 1963.
Kongressen 1968.
Kongressprotokoll. 1973.
Protokoll fört vid Svenska Träindustriarbetareförbundets kongress. 1928, 1933.
Protokoll fört vid Svenska Träindustriarbetareförbundets konstituerande kongress. 1948.
Protokoll fört vid Svenska Träindustriarbetareförbundets ordinarie kongress. 1948.
Sia. Årg. 1949. 1949. (Inb.)
Skiljedomar rörande träarbetarfacket 1950-1955.
Styrelse- och Revisionsberättelse. 1926-1929. 1935. 1936. 1937.
Trä. Du och fackföreningen. 1947. (Hft.)
Verksamhetsberättelse. 1949, 1951, 1965-1969, 1973-1977.
Vi i träindustri. Facklig krönika 1924-1948. 1958. (JFA 03/18.)

Svenska Träindustriarbetareförbundet – Jönköpings län
Ett halvsekel med 99:an. 1965. (Sv. Träind. avd 99 Vaggeryd. Hft.)
Rang, Alf. Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 12 Smålands Högland. Sektion Forserum 1924-1974. (Uppsats. Hft.)
Svenska Träindustriarbetareförbundet avd. 84, Nässjö 1898-1948. 1948.
Svenska Träindustriarbetareförbundet avd. 164 Huskvarna 30 år 1924-1954. (Stencil. Tillhört Göran Karlsson.)
Svenska Träindustriarbetareförbundet avdelning 88 1912-1962. (Tranås. Hft.)
Svenska Träindustriarbetareförbundets avd. 12, sektion Bodafors. 60-årsjubileum. 1976. (Hft.)
Svenska Träindustriarbetareförbundets avd. 105, Bodafors, under 40 år. 1956.
Svenska Träindustriarbetareförbundets lokala fackliga organisation i Nässjö under 80 år. 1978. (Hft.)
Trä i Bodafors. Tio år med avdelning 105 av Svenska träindustriarbetareförbundet. 1966. (Hft.)
Träarbetaren. Årg. 1945, 1946 (bland annat om pinnstols- och möbelindustri i Tranås), 1947-1948.
30 år med Svenska Träindustriarbetareförbundets avdelning 11. 1967-1996. (Tranås. Hft.)

Svenska Typografförbundet
Björklund, Bertil. 1965. Svenska Typografförbundet. Studier rörande Sveriges äldsta fackförbund.
Förteckning öfver Svenska Typograf-Förbundets medlemmar. 1905, 1912, 1921, 1928, 1934. (Inb.)
Grafisk Revy. Nr 1-4/1934, 1-3/1935, 4/1936, 1-4/1937, 1-4/1938, 2-4/1939. (Hft.)
Grafisk Revy. Årg. 1930-1940, 1960-1961, 1963, 1965-1969, 1972. (Inb.)
Protokoll. 1910-1924, 1927-1936, 1940-1948. (Inb.)
Styrelse och revisionsberättelse. 1917-1930, 1931-1936, 1837-1945. (Inb.)
Svensk boktryckeri-historia 1483-1883. 1883. (Från Jönköpings Typografiska förening.)
Svensk Typograf-Tidning. Årg. 1898-1959. (Inb.)
Svenska typografernas historia. 1916. (Från Jönköpings Typografiska förening.)
Svenska typografernas historia. Supplement. 1917. (Från Jönköpings Typografiska förening.)
Typograferna i Jönköping 1883-1948. 1948.
Wessel, Nils. 1937. Svenska Typografförbundet 1887-1936. Ett svenskt fackförbunds historia.

Sverges hotell- och restaurangpersonals förbund
Svensk Hotell-Revy. Nr 5/1943. Jubileumsnummer. (Hft.)

Sveriges Allmänna Folkskollärareförening
(1880-1946)
Franzén, J. 1930. Sveriges Allmänna Folkskollärareförening 1880-1930. (JFA 2011/218)
Föreningen. Tidskrift för Sveriges Allmänna Folkskollärareförening. 1930.
Ohlander, Joh. 1894. Elfte allmänna svenska folkskolläraremötet i Göteborg.

Sveriges Allmänna Verkmästareförbund
(1906-1928)
Sveriges Verkmästartidning. 1923.

Sveriges Arbetares Centralorganisation – SAC
Bergkvist, Karl. 1935. Sveriges Arbetares Centralorganisation. Minnesskrift.
Jagborn, Nils. Jönköpings Lokala Samorganisation 1918-1978.
Jensen, Albert. 1942. Arbetarklassen inför kriget. (Utg. Federativs förlag. Hft. 2011/218)
Ulricehamnsblockaden. 1929. (Utg. Byggnadsarbetarefederationens av S.A.C. verkställande utskott. Hft.)

Sveriges Arbetares Centralorganisation – Federativ (förlag)
Federativs serie. Nr 1, 3, 9. (Hft.)
Federativs serie. Nr 8. Severin, Frans. 1924. Gillesocialismens idéinnehåll. (Småskrift.)

Janson, Olov. 1939. Försvaret som förintar oss! (Hft. JFA 2011/218)
Krig mot krig och militarism. 1924. (Hft. JFA 2011/218)
Nordin, Frid. 1933. Göring inför domstol. (Hft.)

Sveriges Arbetsledareförbund
Arbetsledaren. Nr 40-42, 44/1928, nr 19-20/1929. (Hft.)
Arbetsledaren. Årgång 1927-1930. (Inb.)

Sveriges Fartygsbefälsförening
Nautisk Tidskrift. Nr 10-11/1952, 12/1957, 12/1958, 2-7/1959. (Hft.)

Sveriges Grafiska Faktorsförbund
Grafisk Faktors-Tidning. 1914-1917, 1920-1933, 1935. (Inb. årgångar.)

Sveriges Mekaniska Verkmästareförbund
Verkmästaren. Nr 10/1919, 10/1920, 10/1921, 10/1922, 10/1928. (Hft.)
Verkmästaren. 1923, 1927. (Inb. årg.)

Telegraf- och Telefonmannaförbundet
Håkanson, N H Ossian. 1926. Med stolpskor och linjetång från Skåne till Lappland. (Från Telegraf- och Telefonmannaförbundets avdelning 4, sektion 6 Jönköping.)
Telegraf- och Telefonmannaförbundets 19:e kongress. 1942.
Telegraf- och Telefonmannaförbundets 20:e kongress. 1946.
Telefonare-Krönika. 1927.

Tjänstemännens Centralorganisation – TCO
(1944)
TCO-tidningen. Nr 8/1986.
Sandberg, Per. 1969. Tjänstemannarörelsen. (JFA 96/30.)
Wallén, Thord. 1989. Suveränitet och Samverkan. Några viktiga drag i TCOs organisationsutveckling. (JFA 93/13)

Tändsticksarbetarnas Samorganisation – Jönköpings län
Neuman, Ivar. 1909. Om Tändsticksindustrin och Dess arbetare. (Kopia. Hft.)

Ohaj – Arbetsmarknadskonflikter

Egelin, Bengt. 2000. Metallstrejken vid Husqvarna Vapenfabriks AB 1945. (Uppsats.)
Johannesson, Mikael. 1999, 2000. Arbetarklassens monument. Tre tidningars syn på 1890 års strejkrörelse i Jönköping. (Uppsats.)
Sparrlöv, Göran. 1976. Lönerörelse och strejk bland Tranås träarbetare 1898-1899. (Uppsats.)
Wiss, Erica. 1978. Strejken som vapen i kampen för bättre villkor. Strejker vid Jönköpings Tändsticksfabrik 1890-1909. (Uppsats.)

Ohak – Arbetsförmedling och arbetslöshet

Allmänt
Andréasson, Ulf. 2008. Arbetslösa i rörelse.
Arbetslösheten på 30-talet och idag. 1986. (Kopia.)
Johansson, Annelie (red.). 1995. Arbetsförmedling under sju decennier. Arbetsförmedlare berättar. (Utg. TAM)
McDonald. James. 1925. Arbetslösheten och maskinen.
Mot krisen! Regeringens förslag till krishjälpsåtgärder och bekämpande av arbetslösheten. 1933.
Oskarsson, Pelle. 1990. Arbete åt alla. Arbetsförmedlingen i Jönköpings län 80 år. 1910-1990.
Råd och anvisningar rörande hjälpverksamheten för arbetslösa. 1933.

Ohc – Bostäder

Boende förr och nu. 1991.
Londos, Eva. 1974. Sökes: Bostad för tändsticksarbetare.
Möller, Gustav. 1942. Bostad och hyra. (Utg. av SAP. Hft.)
Nordström, Ludvig. (1984). Lortsverige.
Så bodde och levde vi då. Pensionärer tillhörande PRO och SPF i Jönköpings län – berättar minnen från seklets början.

Hyresgästernas Riksförbund
Ekdahl, Gunnar. 1947. Svensk bostadsstandard – verklighet och program.
En ny bostadspolitik. 1970. (Arkiv: Norra Smålands Hyresgästförening.)
Järtelius, Gösta. 1985. Hyra och bostad. (Arkiv: Norra Smålands Hyresgästförening.)
Vinstern. (hft.)

Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening (HSB)
HSB Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening. 1937.
HSB Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Riksförbund. 1954. (Saknas.)
HSB Jönköpings län 50 år. Jubileumsskrift 1933-1983. 1983. (JFA 86/49) (Saknas.)
Jönköpingsborna lever i en föränderlig värld. 1983. (HSB:s brf Preussen.)

Riksbyggen
(Plac. JFA 5000.)
Allt är möjligt. En presentation av Riksbyggen, Jönköping. (Hft. Folio.)
Bo och lev i Munksjöstaden. (Broschyr.)
Hus och jobb – så formades Riksbyggen. 2000. Krona, Göran.
Svenska Riksbyggen. Den svenska fackföreningsrörelsens byggnadsföretag. 1952.

Ohd – Emigration och immigration

Allmänt
Hörnqvist, Sten-Åke (red.). 1988. Vilken framtid? Flyktingar och invandrare.
Katalog 1992. Statens invandrarverk. 1992. (Hft.)
Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias. 1992. Tusen år av invandring. (JFA 2018/095)

Allmänt – Jönköpings län
Hyltén-Cavallius, Eva. 1966. Emigrationen från Jönköping 1840-1872. (Hft.)
Muadi, Muhammed. 2005. De nya amerikabreven. 12 jönköpingsbor skriver till hemländerna.

Ohe – Minoriteter

Furumark, Anna & Eivergård, Mikael. 2015. När det stör.
Hazell, Bo. 2002. Resandefolket.
Jacobsson, Tor. 1944. Om Tattarna i Jönköping.
Sundt, Eilert. ”Tattarne” i Sverige och Norge. (Småskrift.)

Ohf – Social omsorg

Periodica
Handicaphistorisk Tidskrift. Nr 13 och 14.
Handikapphistoria. Projekt Handikapprörelsens historia. (Utg. Arbetarrörelsens arkiv.)
– Begåvningshandikappades historia. 1989. (JFA 90/1 a)
– Begåvningshandikappades historia. Lättläst. 1989. (JFA 90/1 b)
– Handikappinstitutioner – handikapporganisationer. 1987. (JFA 88/30)
– Tolv personer berättar. Intervjuer av Malena Sjöberg. 1987. (JFA 88/18)

Allmänt
Cederström, Hjalmar. 1942. En högvärdig invalid- och ålderdomsförsörjning. En rättighet – ej en allmosa. (Hft.) (Saknas.)
Graninger, Göran & Lovén, John. 1994. 40 år med utvecklingsstörda.
Grunewald, Karl & Olsson, Thomas. 1997. Utan talan. Historia i bild från omsorgerna om utvecklingsstörda.
Handikapprörelsen. Förteckning över handikapporganisationerna. 1982.
Johansson, Carolina. 2012. Breviks barnhem. Barnens plats i ett tuberkuloshärjat samhälle.
I: Samhället och barnen vid förra sekelskiftet. (se Landsarkivet i Vadstena. Småskriftsserie I.)
Michanek, Ernst. Trygghetens Sverige. (Hft.)
Möller, Gustav. 1935. De nya Folkpensionerna. (Hft.)
Nilbratt, Elvy. 1990. Att se utan att se. (Hft.)
Scharin, Herbert. 1990. Slagsta-hemmet och dess förhistoria (1870-1970). (Saknas.)
Wigforss, Ernst. 1935. Folkpensionering och statsmonopol. (Hft.)

Allmänt – Jönköpings län
Från Fattigstuga till Ålderdomshem. Historik utgiven av Habo sockens fattigvårdsstyrelse. 1950.
Jacobsson, Tor. 1954. Jönköpings Fattigvård genom tiderna. (Plac. JFA 5000.)

Centralförbundet för socialt arbete
Koch, G. H. von (red.). 1925. Social handbok. (JFA 2020/064)

Centralkommittén för Synskadade
Almanack 1983.

De Handikappades Riksförbund (DHR)
DHR 60 år 1923-1983. (Hft)

Handikappförbundens Centralkommitté (HCK)
HCK – 50 år. Handikapprörelsen i samverkan – då, nu och i framtiden. 1992.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO)
(JFA 5000.)
Handikappföreningarna i Jönköpings län. Adressförteckning 2004-2005. (Hft.)

Handikapphistoriska föreningen
Avig eller rät. Om funktionshinder i vår vardag. 2000.
Del 1. Tio år är också historia. Del 2. Det bästa ur Handikapprörelsens Historia. 1997.
Den oändliga vandringen. Handikapphistorisk årsbok 1990. 1990.
Kebbon, Lars (red.) 1998. Vad vet vi inte om handikapphistoria.
Likhet och särart. Handikapphistoria i Norden. 1995.

Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Andersson, Bo. 1995. Hörselskadade i historia och nutid.

Jönköpings läns blindförening
(1931-)
Julglimten. 1949. (Hft. Folio.)

Norrahammar Tabergsbygdens Barnkoloniförening
(JFA 5000.)
Gustafsson, Sven. 1994. Norrahammar Tabergsbygdens Barnkoloniförening 1939-1993.

PRO
(Se vidare JFA 5000 – 14.)

PRO Norrahammar
Affärsidkare i Norrahammar tiden 1870-2008. 2008. (JFA 2011/218)

R-förbunden (RFHL, KRUM, RSMH och ALRO)
När botten stack upp. Om de utslagnas kamp för frihet och människovärde. 2004. (Saknas)

Rädda Barnen
(Plac. JFA 5000 – 06 – R.)
60 år med Rädda Barnen i Jönköping-Huskvarna. (Hft.)

Sotarnes Pensionsfond
Sotarens Jul. 1947. (JFA 2011/218)

Svenska Socialvårdsförbundet
Svenska Socialvårdsförbundets tidskrift. Häfte 6/1950.

Sveriges Folkpensionärers Riksorganisation
Folkpensionären. Tidskrift.

Ohg – Frivillig hjälpverksamhet

Erikshjälpen, Holsbybrunn
(JFA 5000 – 06 – E.)
Nilsson, Ulla. 2007. Farbror Erik i kärlekens tjänst.

Föreningen för värnlösa barn
Uhl, Jörn. 1919. Bakgårdens dotter. (Säljes till förmån för Föreningen för värnlösa barn.)

Föreningen Husmödrarnas Vilo- och Semesterhem i Jönköpings län
(JFA 5000. Plac. 06.)
Verksamhets- och Revisionsberättelse. 1950. 1951.
Verksamhets- och Revisionsberättelse 1951. 1952. (Gåva av Linda Wandin, Länsstyrelsen 26/10 2018.)
Verksamhets- och Revisionsberättelse 1956. 1957.

Föreningen Jönköpings Borgarhem
Freeman, Anton & Erlandsson, Gottfrid. 1956. Jönköpings Borgarhem.
Föreningen Jönköpings Borgarhem. Bildad den 27 november 1906. 1928. (Hft.)
Föreningen Jönköpings Borgarhems matrikel för 1916. 1916. (Hft.)
Mess Programm 14, 15 o. 16 Mars 1913. 1913. (Hft. JFA 2018/095)

Jönköpings Borgarekassa
Jönköpings Borgarekassa 1815-1914. 1914.
Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden stiftad den 8 jan. 1815. 1988.

Ohi – Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor

Allmänt
Bergman, J. 1908. Är ett rusdrycksförbud i vårt land önskvärt och utförbart?
Bergman, J. 1926. Nykterhetsrörelsens världshistoria. (JFA 04/037)
Bjerregaard, Ken. 1998. Lyft fram din förening. Fritidsforskning om nykterhetsrörelsen.
Blå boken. 1955. (1954). (JFA 2019/061)
Blå boken 1974. (1973). (Utg. Tidens förlag, Nykterhetsrörelsens förlag.)
Den XI internationella antialkoholkongressen i Stockholm 1907. 1909.
En frihetskamp genom seklerna. 1953. (JFA 03/48)
Frånberg, Per. 1997. Spriten & staten. I: Populär Historia nr 1/1997. (JFA 2011/218)
Gustavsson, Anders (red.). 1989. Alkohol och nykterhet. (JFA 90:23)
Hjort, Börje & Ericsson, Per. 1978. Nykterhetsrörelsen i Jönköpings län. (Småskrift. 2 ex.)
Johansson, Lennart. 1995. Systemet lagom. (JFA 2018/095)
Karlsson, Bernt (red). 1980. Hus att hålla till i.
När botten stack upp. 2004. (Flyttas ev.)
P. Wieselgrens samlade skrifter i nykterhetsfrågan. (Andra bandet. Utg. Studenternas Helnykterhetssällskap i Uppsala. JFA 2022/124.)
Sigfridsson, Ingegerd. 2005. Självklara drycker?
Skarstedt, W. 1903. Nykterhetsrörelsens banérförare. (JFA)
Spiritus. Nr 3, 5.
Så samlas vi ånyo här… Nykterhetsrörelsens sånger. (Hft.)
Tonårsparlören. 2002.
Ut ur dimman. Om droger i arbetslivet. 1992.

Allmänt – Förbudsomröstningen 1922
Carleson, C N. 1923. Vad röstade vi om? Förbudsfejden 1922. (Trasig.)
Gustafsson, Lina. 2004. Förbudsomröstningen 1922. (Uppsats.)
Johanson, Gösta. 1977. Förbudsrörelsen och folkomröstningen. (Uppsats.)

Centralförbundet för nykterhetsundervisning
Alkohol och trafiksäkerhet. 1930. (Hft.)
Tirfing. Nr 7-8/1918, 1-6/1920, 8-9/1923, 1-9/1928.

Eksjö Allmänna Nykterhetskommitté
Minnesskrift. Eksjö Allm. Nykterhetskommitté 1889-1939. 1939. (Hft.)

Föreningen för främjande av Nykterhetsnämndernas verksamhet
Tidskrift för nykterhetsnämnderna. Nr 8/1929. (Hft.)
Åman, A. 1947. Alkoholistlagstiftningen. (JFA 2019/061.)

Föreningen för utställningen Flaskan och Narren
Stahre, Gunnar. 1954. Flaskan och Narren. (Hft.)

IOGT – Godtemplarorden
Andersson, Georg. 1956. PM för godtemplare. (JFA 2011/218.)
Andra årsmötets förhandlingar i Sveriges storloge af I. O. of G. T. den 10 och 11 april 1882.
Eklund, Oskar. 1930. Handbok för godtemplare. (2 ex, det ena från Frihetsfacklan 4780, den andra JFA 2019/061.)
Femtio års godtemplararbete i Sverige. 1959.
Från brännvinsdraken till studiecirkeln. 1939. (2 ex.)
Godtemplarnas första ordenshus i Eksjö. Logen 248 Ragnar Kämpe av IOGT. (Uppsats.)
Godtemplarorden. Vad den är och vad den vill. 1937. (2 ex, den ena JFA 2019/061, från Logen Kraft.)
Godtemplarorden – modern folkrörelse. 1959. (Från IOGT-logen nr 5379 Junedal, Jönköping.)
Godtemplarordens grundstadgar. 1954. (JFA 2011/218)
Godtemplarordens grundstadgar. 1960.
Godtemplarordens idrottsutredning 1958. 1958. (Hft.)
Godtemplarordens årsmöteshandlingar. 1957, 1959.
Goodtemplarordens konstitution. 1913. (Hft.)
Grennfelt, Tage. 1982. IOGT. 100 års godtemplararbete i Gränna. (Hft. JFA 2019/061.)
Handbook 54th Worldcongress. 1958. (Hft.)
Logen 36 Heimdal av I. O. G. T. Femtioårsminne. 1881-1931. (Jönköping. 2 ex, numrerade.)
Nykterhetsfolkets sångbok. 1955. (Från Logen 5379 Junedal, Jönköping.)
Protokollsbok för Goodtemplar Logen Klippan No 1-1880. (Faksimiluppl. 1978.)
Storlogemöte i Jönköping 24-28 juli 1955. IOGT. (Hft.)
Valda Sånger för Loge-möten med Logen N:o 66 Tre Liljor Grenna. 1903. (Hft.)
Wavrinsky, Edvard (red.). 1904. Festskrift vid Godtemplarordens i Sverige tjugufem-års-jubileum den 5 november 1904. (Ngt trasig.)
Vi kan. Nr 1/1957, 1/1958, 2/1959. (JFA 2011/218)
75 år (1907-1982) Logen 3770 Mera lycka. (Gnosjö. Uppsats.)

IOGT – Godtemplarordens Själfhjälpsförening
Års- och Revisionsberättelser samt motioner till Godtemplarordens Själfhjälpsförenings årsmöte Lördagen den 24 juli 1909. 1909. (Hft.)

IOGT – Jönköpings läns Distriktsloge
Program och Meddelanden för Jönköpings läns distriktsloge. Nr 136, 138, 139, 144. 145. (JFA 2011/218)
Program och meddelanden för Jönköpings läns Distriktsloge av I. O. G. T. Nr 5. Sept. 1914.
Årsmöte. 1922-1923, 1925, 1927-1928, 1930-1932, 1934, 1936-1937, 1939-1941, 1944, 1947-1948, 1950-1957, 1959-1961, 1966-1969. (Hft.)

IOGT – Logen 3469 Svea, Aneby
Historik vid logen 3469 Sveas 80 års-jubileum 1985-11-24. (Uppsats.)
Logen 3469 Svea av IOGT 60 år 1965. (Uppsats.)
Tillbakablick på en 90-årig verksamhet. 1905-1995. (Uppsats.)

IOGT-NTO
Gatenheim, Erik W. 1977. Studiecirkeln 75 år.
IOGT-NTO IOGT-NTO:s Juniorförbund. Kongress i Trollhättan 3-7 juli 1971. 1971.
Johanson, Kjell E. 1977. Arbetarrörelsen och alkoholpolitiken.
Karlsson, Gunnel. 1983. IOGT-NTO i Gislaved ett hundra år 1883-1983. (Hft.)
Lf 306 Fridsam 100 år 1889-1989. (Hft. 2 ex.)
Logen Kraft 1910-1985. 75 år. (Hft.)
Lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO. Årsberättelse 2002. (Hft.)
Minnen och intryck av en resa på Sveriges Blå band med ångfartyget Vilhelm Tham Sommaren 1978. IOGT-NTO. (Hft.)
Njudungskretsen av IOGT-NTO. Årsberättelse 2002. (Hft.)
Ohlander, Runa. 1983. IOGT/NTO Mera ljus, Anderstorp. Ett hundra år 1883-1983. (Hft.)
Sjung med du också. (Hft.)
Svensson, Arne. 1979. De visade vägen. IOGT-NTO 100 år – en krönika.
Vi kan! Arbetsplan för IOGT-NTO 1992-94. 1992.

IOGT-NTO:s Juniorförbund
Rapport Sommarleken 1983 på Berghem, Skillingaryd. (Hft.)
Rapport Sommarleken 1986 på Berghem, Skillingaryd. (Hft.)

Jönköpings Absoluta Nykterhetsförening
Jönköpings Absoluta Nykterhetsförenings minnesskrift åren 1881-1906. 1906. (Hft. Kopia.)

Jönköpings läns nykterhetsförbund
Jönköpings läns nykterhetsförbund 1889-1959. 70 år. (Hft.)
Redogörelse för Jönköpings läns nykterhetsförbunds verksamhet 1956. (Hft.)
Verksamheten. 1970, 1971, 1972, 1975, 1977, 1978.
Årsberättelse. 1966, 1967, 1969.
10:e verksamhetsåret för kursgården. 1974.
1889-1913. Jönköpings läns nykterhetsförbunds minnesskrift med anledning av dess 25-åriga verksamhet. 1914.
1889-1939. Jönköpings läns nykterhetsförbunds minnesskrift med anledning av dess 50-åriga verksamhet samt förbundets årsberättelse för verksamhetsåret 1938. 1939.

LP-stiftelsen
Küng, Andres. 1989. Visst finns det hopp.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund – MHF
Från 30 till 30 000… MHF 1926-1951. 1951. (2 ex.)
Jönköpings läns MHF-distrikt 50 år 1984. (Hft. 2 ex.)
Motorföraren. Nr 3/1958, nr 8/1975.
Skillingaryd-Vaggeryds MHF-avdelning 50 år 1985. (Hft.)
Säker på vinterväg.

Månsarps absoluta nykterhetsförening
Minnesskrift med anledning av Månsarps absoluta nykterhetsförenings tjugofemåriga verksamhet åren 1890-1914. 1915. (Hft.)

Nationalgodtemplarorden – NGTO
Berättelse över verksamheten inom Nationalgodtemplarorden under arbetsåret 1920-1921. 1921.
Förhandlingar vid Sveriges nationalloges af N.G.T.O. nittonde årsmöte. Karlskrona 1906. 1906.
Förhandlingar vid Sveriges nationalloges av N.G.T.O. tjugoandra årsmöte. Hudiksvall 1909. 1909. (Trasig.)
Förhandlingar vid Sveriges nationalloges av N.G.T.O. tjugofemte årsmöte. Örebro 1913. 1913.
Förhandlingar vid Sveriges nationalloges av N.G.T.O. tjugofjärde årsmöte. Halmstad 1912. 1912.
Sextonde årsmötets förhandlingar i Sveriges nationalloge af N.G.T.O. 1903. 1903.
Tjänstemannarapporter och revisionsberättelser till Sveriges nationalloge 1911. 1911.
Årsberättelse för Sveriges Nationalgodtemplarorden arbetsåret 1916-1917. 1917.
Årsberättelse för Sveriges Nationalgodtemplarorden 1914-1915. 1915.

Nationaltemplarorden (NTO)
Carl Ekman. 1922.
Minnesskrift till Nationaltemplarordens 25-årsjubileum 1947. 1947. (JFA 03/49)
Nationaltemplarordens förhandlingar… 1923.
NTO:s Teaterbibliotek (Ungdomsserien). N:r 7. 1935. (Hft.)
Verksamhetsberättelser. 1925-1929.

Nationaltemplarorden (NTO) – Jönköpings län
Föreningsbandet. Programbok för Jönköpings distrikt av N.T.O. 1942. (Hft.)
Petkovic, Jorge. 2008. ”Min pappa super, säger grabbarna”. En undersökning om nykterhetsföreningen Templet 1658 Maria i Jönköping åren 1905, 1915 och 1922. (Uppsats.)
Så var det dags. (Programblad, Templet Maria av NTO, Jönköping. Hft. JFA 2011/218.)
100 år med NTO i Vaggeryd. Jubileumsskrift 1892-1992.

Nationaltemplarordens ungdomsförbund Heimdal
Ekelund, Lasse. 1951. Ett halvsekel 1901-1951.

Nordiska Godtemplarrådet
NGR 1956-1981. 1981. (Hft.)

Nykterhetsnämndernas riksförbund
Jönköpings läns distrikt av nykterhetsnämndernas riksförbund. 20-årsberättelse 1927-1947. (Hft. Kopia.)

Nykterhetsorden Verdandi N. O. V.
Forel, A. 1910. Alkohol, ärftlighet och könsliv. (Hft. Tryckt i Jönköping.)
Konstitution för Nykterhets-orden Verdandi. 1923. (Hft.)
Verdandisten. 1907, 1908. (Inb. årgångar.)

Nykterhetsorden Verdandi N. O. V. – Norra Smålands distrikt
Programbok för logerna inom Norra Smålands distrikt. 1925. (Hft.)

RFHL
Slå tillbaka haschet! 1980. Anders Johansson (red.).

Riksförbundet VISIR
Friskare Liv! Nr 2/1984, 4/1984. (Hft.)

Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige
Drogfritt Sverige. Nr 4/2003, 1-3/2004.

Svenska Frisksportförbundet – se Rb Idrott och sport

Svenska Nykterhetsvänners landsförbund
Riktlinjer för ny svensk alkohollagstiftning. 1931. (JFA 2019/061)

Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran
Almquist, Viktor. 1908. Kvinnoöden. Teckningar från de dömdas värld. (Hft.)
Sundström, Erland. 1964. Tack – inte alkohol! (JFA 2019/061)

Sveriges Blåbandsförbund
Allsånger för Smålands Blåbands-ungdomsförbund. 1950. (Hft. JFA 2015/306.)
Smålands Blåbandsförbund genom 60 år. 1958. (Hft.)
Årsbok 1989. 1990.

Sveriges Blåbandsförenings Ungdomsförbund
Årstryck 1960. 1960.

Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund (inom IOGT) – SGU
Allsångshäfte. 1950, 1951. (Avd. 145 Urania, Jönköping. Hft. JFA 2015/306.)
Program vid Luciakröning i Jönköpings Idrottshus. 1950. (Hft. JFA 2015/306.)
Vad vill SGU? (Hft.)

Sveriges Nykterhetsvänners Landsförbund
Riktlinjer för ny svensk alkohollagstiftning. 1931.

Sveriges Nykterhetssällskaps representantförsamling
Petersson, Oskar. 1910. Redogörelse för Förbudsomröstningen 1909-1910.

Sveriges Vår – Barnens nykterhetsförbund
Sveriges Vår. Nr 1-12/1967, nr 16-19/1969. (Hft.)

Tempel Riddare Orden
Almgren, Efraim. 1962. Tempel Riddare Orden i Norden.

Templarorden
Programbok för Templen inom Jönköpings distrikt. 1916. (Hft.)
Ryd, Lennart. Templar-orden i Nässjö. Historik. (Hft.)
Templar-orden i Nässjö. Historik. (U å. Hft.).

Tveta Härads Nykterhetsförbund
Tveta Härads Nykterhetsförbund 1891-1941. 1941. (Hft.)

Ungdomens Nykterhetsförbund
Ungdomens Nykterhetsförbund. Kongress i Vänersborg 3-7 juli 1971. 1971.

Vita Bandet
Danilovic, Mirjana. 2003. Kvinnor och sprit. Om nykterhetsföreningen Vita Bandet i Vetlanda 1906-1922. (Uppsats.)
Smålands distriktsförening av Vita Bandet 1919-1948. 1949. (Hft.)
Vita Bandet. Organ för föreningen Vita Bandet. Nr 4/1957, 3/1958, 5A/1958, 4/1959, 8-10/1959, 3/1966. (Hft.)
Vita Bandet Jönköping 1907-1957. 1957. (JFA 2019/061.)

Våra Gårdar – Riksföreningen för nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler
Olsson, Håkan & Björnson, Sven. 1981. Våra gårdar. Från Arboga till Sandviken.
Våra Gårdar. Nr 2/1985. (Hft.)

Ohj – Genusfrågor

Historisk tidskrift 4/1992. Tema: Kvinnohistoria.
Inte bara Amalia. Liten studie kring några kvinnors liv och verk från 1772 och ca 200 år framåt – alla har bott i Gränna eller i dess omgivningar. 2003.
Johannesson, Conny. 1992. Kvinnoliv. Om arbetets värde. (JFA 2019/095)
Kvinnan, familjen och samhället. 1938.
Kvinnans jämlikhet. Ett framtidsprogram. 1964. (JFA 2019/095)
Kvinnorna och arbetsmarknaden. Fördomar fakta framtid. 1974.
Kvinnors röst och rätt. 1969.
Larsson, Maria. 1992. Kvinnoröster om föreningslivet.
Liliedahl, Ellen. 1957. Svensk yrkeskvinna. En översikt av kvinnornas insats i svenskt näringsliv, kultur och politik.
Lindfelt, Erik. 2000. Homo i Smålands Jerusalem. (Kopia. Ur: Homo i Folkhemmet.)
Myrdal, Alva & Klein, Viola. 1957. Kvinnans två roller.
Shout Out for Women. 2018. (University of Oxford. JFA 2011/218)
Starrin-Reindahl, Svea & Döös, Veronica. 1956. Kvinnorna i förvärvslivet.
Söderberg, Annelie (red.). 1995. Tjejsnack. Kvinnobilder. Utg. Folkrörelsearkivet för Uppsala län.
U-landskvinnan. Situationen i sex länder. 1974.
Woman in Sweden in the Light of Statistics. 1973.

Fredrika Bremerförbundet
Kvinnan och samhällslivet. I, II. 1948. (JFA 2019/095)
Är kvinnans ansvar mindre? 1959. (JFA 2019/095)

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Swedberg, Eva. 2005. 90 år för fred och frihet.
Trettio år i fredens tjänst. 1945. (JFA 02/15)

Tidningsföreningen Vi kvinnor
Stadgar för Tidningsföreningen Vi kvinnor ek. för. 1953. (Hft.)

Ohk – Fritidsverksamhet

Allmänt
Fritid i Eksjö kommun. 1974. (Hft.)
Fritid i Jönköpings kommun. (Hft.)

Jönköpings Ungdomsråd
(Plac. JFA 5000.)
Jönköpingsungdomens fritid. 1956. (Hft. JFA 2011/218)

Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar (RSFH)
Fritidspolitik och folkrörelser. 1978.
Lundahl, Agneta. 1978. Livsformer i omvandling.
Olson, Hans-Erik. 1982. Från hemgård till ungdomsgård. En studie i den svenska hemgårdsrörelsens historia.

Ohm – Allmänna samlingslokaler

Allmänt
Samlingslokaler – värda att vårda varsamt. 1997. (Hft.)

Allmänt – Folkets Hus och Folkets Park
Arbetarhistoria nr 4/2005. (Temanummer om Folkets Park och Folkets Hus 100 år.)
Bengtsson, Staffan & Willis, Göran. 2005. Hela Svenska Folkets Park. En K-märkt turné.
Det var dans i Folkets Park… Minnen från den svenska folkparken. (Utg. Folkrörelsernas Arkiv i Örebro län.)
Folkets Parkers Centralorganisation. En kortfattad redogörelse över folkparkernas utveckling 1905-1930. 1930.
Folketshusrörelsen – tradition och framtid! (JFA 2019/061)
Kokk, Kerstin. 2001. Folkets hus och Folkparkernas framväxt. Demokratins mötesplatser – en förstudie. (Småskrift.)
Konst i folkparkerna. 1985.
Kulturutbud 2018. (Hft.)
Olof Palme och våra Folkets Hus. 1988. (Småskrift.)
Svenska folkrörelser. V. Folkets hus och parker. 1939.
The Swedish People´s Parks.
Till förmån för Folkets Hus. Folkets hus och Folkets parker i Stockholms län. 2003. (Småskrift.)
Wisor. 1917. (Bl a ”Folkets park”. Hft. JFA 2014/044.)

Allmänt – Folkparksteatern
Programblad:
1953. Cirkusprinsessan.
1953. Tre valser.
1954. Kungen och gatsångerskan.
1954. Ökensången.
1955. Fågelhandlaren.
1956. Can-Can.
1956. Den gode grannen och Bråkstaren.
1956. Ungdomsrevyn för full rulle!
1956. Vin och vårlek.
1957. Casinos ABC-revy.
1957. Det är från polisen.
1957. Klangerevyn 1957. Folkets underbara resa.
1957. Läderlappen.
1957. Violen från Montmartre.
1958. Hans nåds testamente.
1958. Scalarevyn 1958 – Jorden runt på ett kick.
1959. Blåjackor.
1959. Czardasfurstinnan.
1959. Den jäktade.
1959. Oklahoma.

Övriga programblad för Folkets Park:
1943. Karlavagnen.
1951. Hamlet.
1952. Czardasfurstinnan. (2 ex, det ena JFA 2015/306.)
1952. Kiss me Kate.
1952. Kärlek i Albanien.
1956. Den världsberömda Golden Gate-kvartetten.
Odat. Call me Madame.
Odat. Delta Rhythm Boys.

Bygdegårdarnas Riksförbund
Bygdegården Mötesplatsen. 1982.

Folkets Hus och Parker
Arbetarporträtt av Jean Hermanson. (Hft.)
Ståhl, Margareta. 2017. Folkparkernas teaterbyggnader. (Hft.)

Folkets Husföreningarnas Riksorganisation – FHR
Folketshusföreningarna – flest konferenslokaler i Sverige.
Scen och Salong. Nr 2/1952, 4/1962, 5/1967.

Folkets Parkers Centralorganisation – Folkparkernas Centralorganisation – Folkparkerna i Sverige
Andersson, Gunder. 1991. Folkets Park. En hundraårig historia av Gunder Andersson.
Folkparkerna 50 år. 1955.
Välkommen till Folkets Park. Väg- och Folkparkskarta. (Hft.)

Huskvarna – Föreningen Folkets Hus Huskvarna – och Huskvarna Folkets Park
Föreningen Folkets Hus Huskvarna 50 år 1903-1953. 1953. (Småskrift.)
Föreningen Folkets Hus Huskvarna 80 år 1903-1983. 1983. (Småskrift.)
Huskvarna Folkets Park 75 år. 2000. (Småskrift.)
Minnesskrift över Huskvarna Folkets Hus 30-åriga verksamhet 1909-1939. 1939. (Hft.)
Stora Träffen Bladet Årg. 1. 1956. (Hft. JFA 2016/006.)

Jönköping – Folkets Hus och Folkets Park
Jönköpings Folkets Hus. 1950. (Hft.)
Lindqvist, Sigvard. 1983. Jönköpings första Folkets Park 1906-1911. (Hft. Kopia, ur Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1983.)
Program 1952. (Hft.)
Östvall, Lars. 2017. Rigoletto och Twistkulan. Om ungdomar och popmusik i Jönköpings Folkets Hus på 1960-talet.

Norrahammar – Folkets Hus och Folkets Park
Lindgren, Sigurd. Norrahammars Folkets Husförening 1908-1958.
Norrahammars Folkets Husförening 80 år 1908-1988. (Småskrift.)
Program vid Klubbmässan i Norrahammars Folkets Park den 20-29 Maj 1939. (Hft. Kopia.)
Styrelse- och Revisionsberättelse 1955. 1956. (Hft.)
90 år Norrahammars Folkets Hus-förening 1908-1998. (Småskrift.)

Övriga Folkets Hus och Parker i Jönköpings län
AB Folkets Park Tranås 50 år. 1957. (Hft.)
Aktiebolaget Folkets Park Tranås 1907-1947. 1947.
Boberg, Kåre. 1985. Byggnadsföreningen Framåt. (Kopia, ur Byarums hembygdsförenings årsskrift 1985.)
Boberg, Kåre. 1987. Byggnadsföreningen Framåt. Del II. (Kopia, ur Byarums hembygdsförenings årsskrift 1987.)
Eksjö Folkets Park. Jubileumsskrift 1920-1945. 1945. (Hft.)
Jubileumsskrift. Folkets Park Vetlanda 1915-1935. 1935. (Hft.)
Karlsmo, Ragnar. 1986. Hakarps Folkets Hus. (Kopia, ur Hakarps Krönika 1986.)
Landén, Bill. Det dansades i Bankeryd. Med Byggnadsföreningen Framåt upa Bankeryd, Föreningen Folkets Hus och Park upa Bankeryd. (Två versioner. Hft.)
Lejon, Lisbeth (red.). 2006. Folkets Hus och Folkets Park i Jönköpings kommun.
Lundh, Thomas. 1998. Slutet för Framtiden. Folkets Hus liv genom 90 år. (Kopia, ur Värnamo Nyheter 7/3 1998.)
Med gemensamma krafter. Folkets husföreningen – en ekonomisk förening. (Hft.)
Nässjö Folkets Hus Förening 50 år. Jubileumsskrift. (Hft.)
Persson, N O. (1974?) Folkets Park i Värnamo 1914-1974. (Hft.)
Petersson, Sven-Erik. 2002. Värnamo Folkets Park. (JFA 2003/42)
Sjökvist, Gunnar. 1981. Folkets Park & Folkets Hus i Gislaved. (Hft.)
Sjöland, Klas. 1987. Folkets Park. (Kopia, ur Byarums hembygdsförenings årsskrift 1986.)
Äng, Hendel. 1980. Folkets Hus och Park i Anneberg. (Kopia, ur Nu och då i Nässjöbygden, 1980.)

Oi – Statistik

Historisk-statistisk beskrifning öfver Jönköping från äldre till närvarande tid. 1861. (Kopia.)
Jönköping. Statistiska uppgifter 1970. 1971.
Jönköpings kommun. Statistisk årsbok 1975. 1975.
Sandler, Rickard. 1924. Samhället sådant det är. (JFA 2016/148)
Spridda statistiska uppgifter om Jönköpings län. 1881. (Småskrift.)
Standard för svensk yrkesklassificering – arbetsmarknad. 2017. (Hft.)
Statistisk årsbok för Sverige. 1920, 1945, 1977.
Sveriges officiella statistik. Allmänna val. Kommunala valen. 1919, 1946, 1950.
Sveriges officiella statistik. Allmänna val. Landstingsmannavalen. 1916, 1918.
Sveriges officiella statistik. Allmänna val. Riksdagsmannavalen. 1912-1921, 1961-1964.

Oj – Demografi (befolkningsvetenskap)

Debatt i befolkningsfrågan. 1935. (Hft.)
Hofsten, Erland. 1986. Svensk befolkningshistoria. Några grunddrag i utvecklingen från 1750. (JFA 2018/095)
Myrdal, Alva och Myrdal, Gunnar. 1935. Kris i befolkningsfrågan.

Ok – Försäkring

Periodica
Folksam. Organ för kooperationens försäkringsrörelse. Nr 10/1951. (Småskrift.)

Allmänt
Carlsson, Olof. 1937. Olycksfallsförsäkringslagen.
Lindeberg, Gösta. 1949. Den svenska sjukkasserörelsens historia.
Ström, Gilbert. 1991. Sjukkassefolk i helg och söcken.

Byggnadsarbetarnas erkända arbetslöshetskassa
Verksamheten. 1974-1975, 1977-1978. (Hft.)
Verksamhetsberättelse. 1971-1972, 1972-1973. (Hft.)

Svenska Försäkringsföreningen
Svensk försäkrings-årsbok. 1930.

Sveriges arbetares erkända arbetslöshetskassa
Berättelse över verksamheten… (1954-1981).
Protokoll från extra föreningssammanträde den 17 december 1966. 1967. (Hft.)
Protokoll från extra sammanträde den 30 juni 1960. 1969. (Hft.)
Protokoll fört vid extra föreningsstämma… 1974. 1975. (Hft.)
Protokoll fört vid extra föreningsstämma… 1975. 1976. (Hft.)

Sveriges Träarbetares erkända Centralsjukkassa
Träarbetare! 1939. (Broschyr.)

Om – Kooperation

Allmänt
Axemo, Sune. 1983. Bakom disken. (Småskrift.)
Det ekonomiska samarbetets historia. En inventering av ekonomiska föreningar Jämtlands län 1866-1993. 1996.
Gjöres, Axel. 1919. Svensk kooperation före åttiotalet. Studier i den svenska kooperationens historia.
Gjördes. Axel. 1963. Stormår. En folkrörelse växer fram. (Bl a om de tidigaste konsumtionsföreningarna i Jönköping.)
J.-Scheynius, Ignas. 1949. Resa i samverkans Sverige. (JFA 2020/064)
Kooperationen. SOU 1979:62. 1979.
Med gemensamma krafter. En inventering av ekonomiska föreningar i Jönköpings län 1860-2000. 2001. (Utg. Jönköpings läns folkrörelsearkiv.)
Millbourn, Ingrid. ”Ej tjäna på andra…” En bilderbok om konsumentkooperationens historia. (Hft.)
Samverkan på landsbygden. 1983.
Stolpe, Herman. 1955. För alla genom alla. Pionjärer inom nordisk kooperation.
Örne, Anders. 1924. Kooperativa ideer och spörsmål.
Örne, Anders. 1926. Allas egendom. (Hft.)
Örne, Anders. 1938. Det kooperativa programmet.

Föreningen Kooperativa Studier
Mellan stat & marknad – ett sekel av kooperation. 1989.

Hillerstorps Konsumtionsförening
Vår verksamhet. 1954-1955. (Hft.)
Vår verksamhet. 1957-1958. (Hft.)

Huskvarna med omnejds fastighetsägareförening
90 år med Huskvarna fastighetsägare. (JFA 2019/061)

Konsumtionsföreningen Göta, Jönköping (Kooperativa Föreningen Göta, Jönköping)
Påhlman, Axel och Sjölin, Walter. 1940. Konsum Göta Jönköping. Minnesskrift 1940.
Verksamhetsberättelser 1926. 1927. (Hft.)
Vår verksamhet 99. 1999. (Hft.)

Konsumtionsföreningen Union, Huskvarna
Konsum Union 1899-1949. Verksamhetsberättelser 1948. 1949.
Påhlman, A och SJölin, W. 1939. Konsumtionsföreningen Union Huskvarna 1899-1939. (JFA 1992/123.)
Styrelse- och Revisionsberättelse för förvaltningsåret 1926. 1927. (Hft.)
Vår verksamhet 1944. (Hft.)

Kooperativa Förbundet (KF) – Periodica
Almanack. 1920-1921, 1923-1924, 1928-1934, 1936, 1942-1945, 1947-1948, 1950-1959, 1961-1963, 1969. (Hft.)
Brevskolan. Föreningskunskap. 1938.
Folkkalendern. 1923, 1926-1929.
KF:s småskrifter. 9 Ekonomisk ordbok. 1939.
Kooperatören. Organ för den kooperativa rörelsen i Sverige. 1915-1919. (Utg. KF.)
Kooperatören. Organ för den kooperativa rörelsen i Sverige. 1929-1930, (JFA 2020/064)
Kooperatören. Organ för den kooperativa rörelsen i Sverige. 1942. (JFA 2020/064)
Vår Tidning. 1935-1949. (JFA 2020/064)

Apelqvist, Seved. 1946. Människor kring en idé.
Apelqvist, Seved. 1951. Kanske med andra ögon.
Butiken biträdet kunden. 1937. (Utg. Kooperativa Förbundet. Gåva av Handels mars 2018.)
Dagordning vid Kooperativa Förbundets kongresser 1955. 1955. (Hft.)
Förvaltningsrådets berättelse för år 1954. 1955.
Hus och trädgård 1961. Katalog. (Hft. JFA 2011/218.)
Johansson, Tore. 1981. Kooperationen i årtal. (Småskrift.)
KF Filmförteckning 1956. 1956. (Hft.)
KF Industrier Factories Usines Fabriken. 1960.
Konsumenter i samverkan. 1967. (JFA 2020/064)
Konsumentägt. Förslag till konsumentkooperativt handlingsprogram. 1974.
Kurs på Konsumentägt! 1974.
Kylebäck, Hugo. 1974. Konsumentkooperation och industrikarteller. (JFA 2020/064.)
Påhlman, Axel. 1944. Pionjärerna. (JFA 2020/064)
Påhlman, Axel. 1958. De första åren. (JFA 2020/064)
Rochdale-minnet. 1944. (Hft.)
Silverstolpe, Gunnar Westin. 1944. En krönikebok. Den svenska konsumentkooperationens väg.
Sjölin, Walter. 1959. Med förenade krafter. Kooperativa Förbundet 1899-1949. (JFA 2020/064)
Studieavdelningen. Dubbel bokföring. 1925.
Studieavdelningen. Kommunalkunskap. 1926. (JFA 2019/061)
”Tillsammans”. Hållbar konsumtion 1999. 2000.
”Tillsammans”. Verksamheten 1999. 2000.

Kooperativa Förbundets bokförlag
Företaget ur arbetsgivarens, arbetsledarens och arbetarens synpunkter. 1936. (Tillhört Avd. 200 Huskvarna S. A. F.)
Hansson, Sigfrid. 1939. Från Mackmyra till Saltsjöbaden.
Hedberg, Anders. 1934. Tal som tala. Kooperationens beskattning. (Hft.)
Johansson, Albin. 1937. Aktuella kooperativa problem.
Johansson, Albin. 1944. Ett fredsproblem. (Hft.)
Kooperationens ställning inom svenskt näringsliv. 1934.
Nordström, G. Hilding. 1934. Svensk arbetslöshetspolitik 1914-1933.
Schager, Ingeborg. 1929. Kooperativa Förbundets kokbok.
Örne, Anders. 1931. Ekonomisk uppfostran och kriser. (Hft.)

Kooperativa Förbundets korrespondensinstitut – Brevskolan
(Brevskolans arkiv finns på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek.)

Kooperativa Förbundets skola och studiehem – Vår gård
För anteckningar. (Hft.)

Kooperativa Föreståndarnas Förbund
Porträttgalleri med biografiska uppgifter. 1930. (JFA 2020/064)

Kooperativa Institutet
Byström, Jan och Moback, Jan. 1986. Att forska om och för folkrörelser.

Kooperativa Kvinnogillet
Det stod kvinnor bakom. (Broschyr.)
Kvinnorna bygger vidare. (Broschyr.)

Marken, Jönköpings län
(JFA 5000.)
Marken – ett arbetskooperativ. 1981.

Nordisk Andelsforbund
Odhe, Thorsten. 1958. Nordisk Andelsforbund. Nordiskt kooperativt samarbete under 40 år.

Norrahammars Konsumtionsförening
Norrahammars Konsumtionsförening 50 år. Jubileumsskrift 1899-1949. 1949.   (2 ex, det ena gåva av Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar 7/10 2011.)

Smålands distrikt av Kooperativa Förbundet
Styrelsens och revisorernas berättelser 1927. 1927. (Hft.)
Styrelsens och revisorernas berättelser 1928. 1928. (Hft.)

Tabergs Konsumtionsförening
Sjölin, Walter. 1954. Tabergs Konsumtionsförening 1904-1954. (Hft.)

Tabergsdalens Konsumentförening
Tabergsdalens Konsumentförening i ord och bild under 100 år. 1999.

Vetlanda Konsumtionsförening
Stadgar. 1947. (Hft.)
Vår verksamhet. 1951, 1953, 1954.

Värnamo Konsumtionsförening
Vår verksamhet. Värnamo Konsumtionsförening Hillerstorps Konsumtionsförening 1960. (Hft.)

Op – Framtidsstudier

Institutet för Framtidsstudier
Glimell, Hans och Lindgren, Mats. 1988. Framtid i arbetssamhället? (Projektet Framtida folkrörelser.)

P:k – Allmän teknikhistoria

Allmänt
Hantverkets bok. Boktryckarkonst. 1937. (Från Jönköpings Typografiska för.)
Hantverkets bok. Grafiska yrken. 1939.

Allmänt – Jönköpings län
Fältskog, Lars O. och Lindberg, Lennart. 2007. Jönköpings elektricitetsverk och spårvägar.
Gustavsson, Magnus och Holfve, Dan. 2002. Andan lever. Industrihistoria och företagsarkiv i Gnosjö kommun.
Henriksson, Leif. 1997. Tabergsån med tillflöden. (JFA-2021-194.)
Hägerström, Bengt. 2002. Vätterns tillflöden i Södra Vätterbygden. Tidigt utnyttjande av vattenkraften i de största åarna i södra delen av Vättern.
Industri- och transportminnen. En katalog över uppsatser, inventeringar och arkivhandlingar. 1975.
Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län. 1998.
Londos, Eva. 1986. Småindustrin i Västbo. Möbelindustrin i F-län. (Småskrift.)
Niléhn, Nils (red.). 1956. Sveriges hantverk. Första delen. (JFA 2018/095. Plac. P:k.)
Svenska industrien. 1918-1919.

Anderstorps Industriförening
(Plac. JFA 5000 – 14 – A.)
Sjökvist, Gunnar.  (Uå). Anderstorp. Från småbruk till småindustri. (Hft.)

Föreningen Sveriges Sändareamatörer
(JFA 5000.)
Grundläggande amatörradioteknik. 1965.

Gislaveds Industrimuseum
Lädrets väg i tiden. 2017. (Gåva av Gislaveds Industrimuseum 26/1 2022.)
Plastens vagga i Gislaveds kommun. 2010. (Gåva från Gislaveds Industrimuseum 14/11 2015.)

Jönköpings Byggmästareförening
Jönköpings Byggmästareförening 1932-1982. 1982.

Jönköpings Hantverks- och Industriidkareförening
(JFA 5000.)
Minnesskrift med program för ”Hantverkets vecka i Jönköping. 1934. (Hft.)

Svenska Fysikersamfundet
(JFA 5000.)
Atomåldern. Populära föreläsningar vid utställningen ”Atomåldern”. 1949.

Svenska Gasverksföreningen
(JFA 5000.)
Svenska Gasverksföreningens årsbok. Årg. 1924-1926.
Svenska Gasverksföreningens årsbok. Årg. 1927-1928. (Från Husqvarna AB:s bibliotek.)

Svenska Glasbruksföreningen
(JFA 5000.)
Svenska Glasbruksföreningen SHF – SG 1912-1962. 1962.

Svenska Kommunaltekniska föreningen
(JFA 5000.)
Stadsbyggnadsvecka II. 1942.

Svenska konsulterande ingenjörers förening
Svenska konsulterande ingenjörers förening. 1949. (Hft.)

Svenska Teknologföreningen
(JFA 5000.)
Teknisk Tidskrift. 1915.

Svenska Vattenkraftföreningen
(JFA 5000.)
Pettersson, L. Hugo. 1925. Röttle Kraftverk. (Småskrift.)

Sveriges Industriförbund
(JFA 5000.)
Svensk Industrikalender 1979.
Svenska industrien vid kvartsekelskiftet 1925. 1926. (Utg. Sveriges Industriförbund.)

Södra Sveriges Ångpanneförening
(JFA 5000.)
Södra Sveriges Ångpanneförening 1895-1935. En minnesskrift i anslutning till föreningens berättelse för år 1934. 1935.

Tekniska Föreningen i Jönköping
(JFA 5000.)
Tekniska Föreningen i Jönköping 1929-1930. Medlemsförteckning och stadgar. 1930. (Hft.)
Tekniska Föreningen Jönköping 100 år 1885-1985. 1985.

Pe – Metallbearbetning och metallindustri

Jönköpings Smedämbete
Lönnberg, Egil. 1940. Jönköpings smedämbetes tänkebok 1643-1657. (JFA 2018/095.)

Ph – Träteknik och träindustri

Nykvist, Erik. Trä i Skillingaryd. 1988. (2 band.).

Pi – Pappersindustri
(JFA 5000.)

Pappersmasseförbundet
Pappersmasseförbundet 1907-1957. 1957.

Svenska Pappersbruksföreningen
Den svenska pappersindustrin. 1966.

Pk – Läder- och pälsvaruindustri

Allmänt
Jäfvert, Ernfrid. 1951. En bok om skomakeri.
Nilsson, L. E. 1946. Remskärare-Sadelmakare och Bältareyrkenas historia. (JFA 2018/095)

Svenska Garveriidkareföreningen
Om garvare och läder. En krönika utgiven med anledning av Svenska Garveriidkareföreningens femtioårsjubileum. 1952. (JFA 5000.)

Sveriges Skomakarmästareförbund
Sveriges skomakarmästare i ord och bild. 1944. (Gåva av Rolf Pettersson 24/9 2018.)

Pm – Kemisk teknik och kemisk industri
(JFA 5000.)

Cederschiöld, G. & von Feilitzen, E. 1945. Den svenska tändsticksindustriens historia.
Cederschiöld, Gunnar och von Feilitzen, Einar. 1946. Den svenska tändsticksindustriens historia.
De tände en eld. Svensk tändsticksindustri 1836-1996. 1997. (JFA 2018/016)
Den svenska tändsticksindustrien. 1923.
Feilitzen, E. von. 1928. Utredning beträffande tändsticksindustrien. (JFA 99/56. Kopia.)
Grotkopp, Wilhelm. 1929. Den svenska tändstickstrusten.
Johansson, Stig. 1969. Något om pyroforer och pyroforitet. (Uppsats. Industrilaboratoriet AB, Jönköping.)
Johansson, Stig R. 1983. On the history of fire tools and matches. (Uppsats. Intermatch Sweden AB, Jönköping.)
Kreuger, Torsten. [1999]. Hur jag ser på Kreugerkoncernen. TmV:s skriftserie Nr 4. (Småskrift.)
Lundström, C F. 1899. Tändsticksindustrien. (Kopia.)
Åsgrim Berlin, Agneta. 2017. Neon. Stadens ljus. En utställning om neon i Jönköping – förr och nu. (Gåva av författaren, sept 2017.)

Svenska Bryggareföreningen (se JFA 5000)
Bryggaråret 2002.
Den svenska bryggeriindustrien. 1938. (Hft. Saknas 2018-06-15.)
Svenska Bryggareföreningen 75 år. Minnesskrift 1960. 1960.
Vad vill svensk bryggeriindustri. (Hft.)

Svenska Tullkvarnars Riksförbund
Svenska Tullkvarnars Riksförbund 1917-1937. 1937. (Hft.)

Pn – Fotografi och filmteknik

Allmänt
Arkivering av bilder. 1978. (RAÄ och SHM. JFA 2011/218.)
Berätta rätt om bilder. 1982. (Småskrift.)
Bevara dina bilder. Handledning för föreningsfolk. 1984. (Utg. Folkrörelsernas Arkivförbund.)
-Mattsson, Irene. 1985. Bilden räddas.
Registrera dina bilder. Handledning för föreningsfolk. 1984. (JFA 2011/218)
-Sjölin, Mats. 1989. Ta hand om dina bilder. (Småskrift.)

Po – Tryckeri och bokbinderi

Allmänt
Boktryck i Sverige 500 år. 1983. (Saknas)
Boktryckeri-Kalender. 1897, 1902-1903, 1904. (Saknas)
Grafisk Kalender 1911.
Grafisk utbildning i Jönköping 30 år 1959-1989. 1989. Johansson, Gunnar. (Plac. JFA 5000.)
Holm, Ernst G. 1940. Boktryckerier och boktryckare i Jönköping. (Plac. JFA 5000.)
Nordisk Boktryckarekonst. 1900-1929, 1931-1937, 1939-1948.

Jönköpings Tryckarklubb
Jönköpings Tryckarklubb 1913-1963. 1962.

Pr – Transportmedel och kommunikationer

Allmänt (p)
Meddelanden angående Automobiltrafik. 1916-1925. (JFA 2017/122)
SJ-nytt. Nr 4/1958.
Statens Järnvägars författningssamling. Särtryck nr 40. Signaturförteckning. (Småskrift.) (Saknas.)
Sveriges Kommunikationer. Nr 7/1959, nr 7/1960, nr 7/1963, nr 7/1964.

Allmänt
Gustafsson, Willy. Järnvägsstämplar. (Småskrift. JFA 03/36) (Saknas.)
Mot lockande resmål med SJ resebyråer. 1959. (Hft.)
Motorismen och dess män. 1949. (2911/218)
Ralf, Klas. 1955. Motorkalendern 1955.
Svensk flyghistoria under 1900-talet. 2003.
Sveriges Kommunikationers kartor. (Hft. JFA 2011/218.)

Allmänt – Jönköpings län
Bergenblad, Harry. 1954. Sjöfarten och Huskvarna. (Hft.)
Bergner, Maria. 1995. Gripenbergsbanans arbetare. Deras liv och arbetsförhållanden. (Uppsats. Hft.)
Bilkalendern 1960. 1960. (Utg. Svenska Polisens Idrotts- och Skytteförbund.)
DirektTabellen Jönköping. SJ. 1987. (Hft.)
Henriksson, Sten. [u å.] En småländsk malmbana. (JFA 2007/24. Småskrift.) (Saknas.)
Kollektivtrafik Jönköpings kommun. 1976. (Hft. JFA 2011/218.)
Kollektivtrafik Jönköpings kommun. 1978. (Hft. JFA 2011/218.)
Kungörelse om lokala trafikföreskrifter för Jönköping. 1963. (Småskrift.) (Saknas.)
Lindgren, Erik. 1982. Kommunikation i Västbo.
Längs spåret Stockholm-Göteborg. 1990.
Magnander, Ragnar. 1995. Motala Express.
Nell, Göran. 1995. Taxi.
Persson, Carl Johan. 1992. En gammal Herregårdskusk berättar.
Revborn, Lennart. 1997. Sjömanshus i ost.
Samuelson, Gunnar. 1976. Råbockarna från Harge. Saga och Sanning. (Småskrift.)
SJ. Busstidtabell. Jönköpings busslinjegrupp. 1973. (Hft. JFA 2011/218.)
SJ. Jönköpingslinjerna. Busstidtabell. 1964. (Hft. JFA 2011/218.)
Telemuseum. 1982. (Broschyr.)
Thulin, Olof. 1979. Gripenbergsbanan. (Utg. Skärstads hembygdsförening.)
Törnqvist, Winnie. En liten del av Småland. (Studieplan om Gripenbergsbanan.)
Välkommen nyhet krymper avståndet till era marknader. SJ-terminalen, Jönköping. (Hft.)

Automobilhistoriska Klubben
(Bildad 1950.)
Autohistorica. Nr 4/1971. (Hft. Bl a om Husqvarna AB.)
Lindh, Björn-Eric. 1975. Svenska bilbilder 1890-1960.

Club MC-Veteranerna
MC-Veteranerna. Nr 3/1988. (Hft.) (Gallrad.)

Jönköpings Flygklubb
Program för flygdagen i Jönköping. 1936. (Kopia.)

Kungliga Automobilklubben (KAK)
Bilistens årsbok 1964.
Kungl. Automobilklubbens handbok 1928.

Jönköpings Spårvagns- och Busshistoriska Sällskap
Fältskog, Lars O. 2018. Sista resan med spårvagn i Jönköping. En tidsdokumentation av Anders Wirén 7 juni 1958. (Gåva av Lars Fältskog 2018.) (Plac. JFA 5000 – 07. J)

Motormännens Riksförbund (M)
M-boken 2. 1960. (JFA 2011/218)

Smålands Omnibusägareförening
Smålands Omnibusägareförening. Jubileumsskrift 1947. (Plac. JFA 5000 – 14.)

Sveriges Automobilindustriförening
Bilen. Några fakta om bilismen i Sverige. (Hft.)

Vätterbygdens Veteranbilklubb
Medlemsmatrikel 2000. (Hft.) (Saknas.)
Program. Vätterbygdsrallyt. Söndagen den 24 aug. 1975. (Hft.) (Saknas.)

Q (x) – Ekonomiska lexikon

Q (x) – Allmänt
Sveriges Taxeringskalender 1926. (JFA 2011/218)

Q (x) – Jönköpings län
Fastighetstaxeringskalender. Jönköping 1957-1961.
Jönköpings Taxeringskalender. 1941-1954, 1956. (Småskrifter.)
Taxeringskalender för Jönköping, Huskvarna, Gränna samt Jönköpings Fögderi. 1962. (Småskrift.)
Taxeringskalender för Jönköpings län 1967.
Taxeringskalender för Älvsborgs län. 1963. (JFA 2011/218)
Taxerings- och förmögenhetskalender för Jönköpings län 1980.
1945 års allmänna fastighetstaxering i Jönköpings län. (Småskrift. JFA 2011/218)

Qa – Nationalekonomi och finansväsen

Allmänt
Anderson, Adolf. 1936. Penningräntan och Befolkningsfrågan. (Hft.)
Jönköpings Läns Markegångs-Taxa. 1882, 1883, 1884. (Hft. Gåva av Lennart Lindberg 2021.)
Sundbom, Ivar. 1952. Politisk makt och ekonomiska lagar. (Med hälsning från förf. JFA 2011/218)
Westin Silverstolpe, G. 1932. Nationalekonomi för alla. JFA 06/46.
Wulff, Hertel. 1912. Penge. (”Tillhörer Diskussionsklubben ´Karl Marx´…)

Föreningssparbanken
Hagman, Lennart. 1987. Bygdekassa blir storbank. En bok om Föreningssparbankernas historia.

Skattebetalarnas Förening
Sund Förnuft. Organ för Skattebetalarnas Förening. (Spr. nr.)

Svenska Bankföreningen
Ekonomisk revy. Nr 9/1972.

Qaebc – Sparbanker

Allmänt
Cronbladh, Åke. 1993. Sparbankerna i Sverige 1820-1992. (JFA 00/29)
Sparbankerna 125 år. 1945. (Utg. Sparfrämjandet.)

Allmänt – Jönköpings län
(Plac. JFA 5000 – 14.)
Adelöfs Sparbank 1879-1929. Minnesskrift. 1929. (JFA 2011/218)
Det var så det började… Två sparbanker jubilerar. 1977.
Jönköpings Stads och Läns Sparbank 1831–1901. 1901. (JFA 2011/218)
Jönköpings Stads och Läns Sparbank 1831-1930. Minnesskrift. 1931.
Länssparbanken Jönköping 125 år. 1956. (Broschyr. JFA 2011/218)
Nässjöbygden och Sparbanken. 1947.
Småländska tilltag. En bok om smålänningar utgiven i samband med Jönköpings läns sparbanks 150-årsjubileum. 1981.
Sparbanken 100 år i Gislaved 1876-1976.
Tranås Sparbank 1875-1950. 1951.
Årsredovisning 1984. Finnvedens Sparbank. (Hft.)
Östra härads sparbank 1857-1932. 1932.

Svenska Sparbanksföreningen
Vet du, vill du, vinner du! 1937. (Småskrift. JFA 2011/218)

Qb – Företagsekonomi

Allmänt
Hult, Magnus. 1975. Seminar on small scale industries. (Föredrag.)
Johansson, Albin. 1946. Hall-ordning och hall-rätt. En fram till 1846 statskontrollerad industri. (JFA 2018/095)
Lundkvist, Anders & Fahlström, Christer. 1998. Uppföljning utvärdering kvalitet inom kultur- & fritidssektorn.
Nygren, Sven. 2011. Ledarskap i idéburna organisationer.
Schug, Alexander. 2010. History marketing.

Näringslivets Fond
50 års framåtskridande.

Svenska Företagares Riksförbund
Svenska Företagares Riksförbund medlemmar i riksdagen 1968. (Hft.)

Qc – Hem och hushåll

Att bygga bo. [u å]. (Med annonser för jönköpingsföretag.)
Att bygga bo. 1957. (Med annonser för jönköpingsföretag.)
Att bygga bo. 1963. (Med annonser för jönköpingsföretag.)
Berglund, Erik. 1992. Möbelinstitutet 25 år. (Hft.)
Kassabok för hemmet. Gruppkorsband till samtliga jönköpingshushåll. (Utg. Herbert Skogsbergs annons- & reklambyrå, Borås. Hft.)
Rosenlundsbadet – ett äventyr. (Broschyr.)

Qd – Lantbruk

Periodica
Jordbrukets ekonomiska läge. 1. 1941. (Hft.)
Jordbrukets ekonomiska läge. III. 1941. (Hft.)
Sverges bönder. Bd 1-4. 1938-1946.

Allmänt
Hedqvist, Karl. 1993. Arbetets döttrar och deras söner.
Karlsson, Birger. 1994. Mejeriminnen. Berättelser och bilder från de gamla småmejerierna.
Karlsson, Folke. 1976. Mark och människor. Befolkning och försörjningsresurser i västra Småland 1800-1850. Avhandling.
Karlsson, Folke. 1977. Potatisodlingens genombrottstid i Jönköpings län. (Hft.)
Landtmannen Svenskt Land. Tidskrift för Landtmän. 100 år med svenskt lantbruk.
Rösiö, P. J. 1914. Landtbrukets hufvudstycken.
100 år med svenskt lantbruk. 1990.

Gislaveds Biodlarförening
(Plac. JFA 5000 – 14 – G.)
Gislaveds Biodlarförenings Historia. (Hft.)

Jönköpings läns Hushållningssällskap
(Plac. JFA 5000 – 14 J.)
Jönköpings läns hushållnings-sällskaps handlingar och tidskrift. 1900. (JFA 2011/218)
Jönköpings läns hushållningssällskap 150 år. 1964.
Program vid Landtbruksveckan för Jönköpings län. 1917. (Småskrift.)
Säve, Gunnar. 1914-1917. Jönköpings läns Kungl. Hushållningssällskaps Historia 1814-1913. (2 bd.)

Jönköpings läns lantmäns centralförening
(Plac. JFA 5000 – 14 – J.)
Jönköpings Läns Lantmäns Centralförening upa 1909-1949. 1949. (Hft.)

Jönköpings läns mejeriförbund
(Plac. JFA 5000 – 14 – J.)
Jönköpings läns mejeriförbund förening upa 1935-1945. 1945. (JFA 95/023)
Jönköpings läns mejeriförbund förening upa 1935-1960. 1960. (JFA 95/024)

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Johansson, Tore. 1982. Lantbrukarnas föreningsrörelse i årtal. (Hft.)
Johansson, Tore och Thullberg, Per. 1979. Samverkan gav styrkan. Lantbrukarnas föreningsrörelse 1929-1979.
Larsson, Uno. 1970. Lantbrukarnas föreningsrörelse.

Lantbrukarnas Riksförbund – Jönköpings län
(Plac. JFA 5000.)
Mårtenson, Bror. 1973. Torparen i hävd och sägen. En inventering av de gamla torpen och backstugorna i Öreryds socken. (Utg. Öreryds lokalavd. av LRF.)

Lantbrukssällskapet
Silén, Erik. 1936. Föreningsrevisionen. Handbok för revision av jordbrukets ekonomiska föreningar.

Lantmännen
Osterman, Stig. 1982. 100 år av samverkan.

Lantmännens Mjölkförsäljningsförening – Mjölkcentralen
Lindorm, Per-Erik. 1955. Fyrtio år med Mjölkcentralen 1915-1955.

Svenska Mejeriernas Riksförening
Svensk Mejeriindustri. Svenska Mejeriernas Riksförening 1932-1957. 1957.

Qe – Trädgårdsskötsel

Eklundshovs Koloniträdgårdsförening
(Plac. JFA 5000 – 14 – E.)
Eklundshovs Koloniträdgårdsförening. En titt i backspegeln 1928-2003.
Eklundshovs Koloniträdgårdsförening. Vem bodde var och när 1928-2010. (JFA 11/051)

Hovslätts Trädgårdsodlareförening
(se JFA – 14 – H.)

Huskvarna Trädgårdsförening
(Plac. JFA 5000 – 14 – H.)
Huskvarna Trädgårdsförening 1911-1961. (Hft.)
Huskvarna Trädgårdsförening 1911-1981. (Hft.)

Jönköpings läns Trädgårdsodlarförbund
(Plac. JFA 5000 – 14 – J.)
Bergfeldt, Gunnar. 50 år med Jönköpings läns Trädgårdsodlarförbund. (Hft.)

Nässjö-ortens Trädgårdsförening
(Plac. JFA 5000 – 14 – N.)
1931-1981 Nässjö-ortens Trädgårdsförening 50 år. (Hft.)

Qf – Skogsbruk

Allmänt
Skogen och smålänningen. Kring skogsmarkens roll i förindustriell tid. 1989.

Allmänt – Jönköpings län
Ander, Gunnar. 1998. Råslätts Skogvaktarskola och Herrman Gadamér.
Kardell, Lars. 1997. Skogshistorien på Visingsö.
Kihlblom, Dag. 2006. Länsskogvaktare, länsjägmästare och andra i Jönköpings län.
När Jönköping utvecklades till en skogsindustristad. 2000. (JFA 2000/52)
Sågverk i Jönköpings län. 1981.

Jönköpings läns Skogsägareförening
(Plac. JFA 5000 – 14.)
Jönköpings läns Skogsägareförening u.p.a. 1933-1943. Styrelse- och revisionsberättelser för år 1942. 1943. (Hft. JFA 11/020)

Skogssällskapet
Waesterberg, Per. 1962. Skogssällskapet dess tillkomst och första 50 år.

Sveriges Skogsägareföreningars Riksförbund
Skogsbönder går samman. Några data ur en organisations tillkomst och utveckling. 1957.

Södra Skogsägarna
Gummesson, Ola. 1993. Utan kamp ingen seger.
Hamilton, Henning och Petersson, Thorsten. 1988. Gröna skogar. Händelser, bilder och röster från Södra Skogsägarnas första halvsekel.

Qg – Jakt och fiske

Jönköpings läns Jaktvårdsförening
(se JFA 5000 – 02 – J.)

Skillingarydsortens Jaktvårdsförening
(se JFA 5000 – 02 – S.)

Qi – Handel

Allmänt – Handel (p)
(Plac. JFA 5000.)
Svenskt biografiskt handelslexikon. 1923. (JFA 2011/218)
Sveriges handel & industri i ord och bild. Del 1-3. 1916.
Sveriges Handelskalender. 1859-1860. 1859. (Småskrift. Kopia.)
Sveriges Handelskalender. Tredje årgången. 1865-1866. (Småskrift. Kopia. Gåva av Gunvor Bunnfors.)
Sveriges Handelskalender 1885-1886. 1885. (JFA 2011/218)
Sveriges Handelskalender 1906. 1906. (JFA 2011/218)
Sveriges Handelskalender 1908. 1908. (JFA 2011/218)
Sveriges Handelskalender 1911-1912. 1911. (JFA 2011/218)

Allmänt – Handel
(Plac. JFA 5000.)
Affärsidkare i Norrahammar tiden 1870-2008. (Småskrift. JFA 09/046)
Conradsson, Birgitta. 1975. När postorderagenterna fick oss att skriva efter varor från katalog. (Småskrift.)
Curth, I. (red.) Svenskt biografiskt handelslexikon. 1923. (JFA 2011/218)
Företagens kulturarv – lönsamt i längden. 2002.
Gerentz, Sven. 1951. Kommerskollegium och näringslivet 1651-1951. (JFA 2018/095)
Gnosjöandan, verkligheten bakom myten…… 1987. (JFA 87:51)
Johnson, Anders. 2008. Fånga platsen. Guide till Sveriges företagsamma historia.
Lagerström, Sven H G. 2006. Paket för miljoner. Om postorder i Sverige. (Gåva av Lars Östvall.)
Produktkatalog. Vetlanda kommun. (Småtryck.)
Smålands och Blekinge Handelskammare åren 1907-1931. Minnesskrift. 1932.
Ur Kalle i garnbons penna. Del I-III. 1936-1941.
Wendeberg, Birgitta. Gnosjöandan – myt eller verklighet. (JFA 87:43)

Allmänt – Handel (p) – Jönköpings län
FöretagsFakta. Jönköpings län 2010.
Krajewska, Magdalena. 1990. 23 företag i Tranås – deras historia och utveckling. (JFA 90:27)
Mässkatalog Fair Catalogue. Lastbil 2006. (Hft.)
Smålands annons-kalender för år 1878. (Kopia. JFA 2018/016)
Smålands och Blekinge Handelskammare åren 1907-1931. 1932.
Smålands och Ölands kalender 1928-1929. 1928. (JFA 2011/218)
Sveriges privata företagare. Jönköping-Kronobergs län. 1942.
TmV:s skriftserie. Nr 2-10. (Tändsticksmuseets Vänner. Småskrifter.)
Wallerström, Arvid. 1916. Nässjö handel och industri i ord och bild.
Wallerström, Arvid. 1918. Smålands näringsliv i ord och bild. II. Jönköping och Huskvarna. 1918.
Wallerström, Arvid. 1918. Smålands Näringsliv i ord och bild. IV. Tranås, Eksjö, Hvetlanda, Grenna och Sävsjö med omnejds handel och industri.
Wallerström, Arvid. 1939. Svenskt Näringsliv i ord och bild. Band XVII. Jönköping och Huskvarna med omnejd. 1939.
Wallerström, Arvid. 1939. Svenskt Näringsliv i ord och bild. Band XVII. Jönköping och Huskvarna med omnejd. 1939. (JFA 2011/218)

Jönköpings Köpmannaförening
(Plac. JFA 5000.)
Hantverks-, Industri- och Konstutställningen i Jönköping 1928. Officiell katalog. 1928. (JFA 2011/218)
Jönköpings Köpmannaförening 100-årsjubilerar. [2003.] (JFA 03/46)
Jönköpings Köpmannaförenings 50-årsjubileum 10-11 okt. 1953. 1954.
Jönköpings Köpmannaförenings 75-årsjubileum. (JFA 25:87)
Jönköpings Köpmannaförenings ungdomsavdelning Merkur 1941-1951. 1951. (JFA 26:87)
Köpenskap i Jönköping genom tiderna. Minnesskrift i anledning av Jönköpings Köpmannaförenings 50-årsjubileum 1953. (Ex 1. Gåva av P-O Östhed. Ex 2. Gåva 5/2 2015 av Arne Atterling, Värnamo.)
1903-1928. Jönköpings Köpmannaförenings minnesskrift. 1928. (JFA 2018/016)

Jönköpings läns Köpmannaförbund
(Plac. JFA 5000.)
Det handlar om handel. Jönköpings läns Köpmannaförbund 1909-1959. 1959.
Jönköpings läns Köpmannaförbund. Minnesskrift 1909.1934. 1934.
Smålands-köpmannen. Specialnummer. 1945. (JFA 05/023)

Nässjö Industriklubb
(Plac. JFA 5000.)
Industriliv på höglandet. 1964.

Sveriges Järnhandlareförening
(Plac. JFA 5000.)
Järnhandlaren. Jubileumsnummer 1957.

Sveriges Köpmannaförbund
(Plac. JFA 5000.)
Köpmannen. Kongressnummer. 1921. (Årskongress i Jönköping 15-19 aug 1921. Hft.)
Sveriges Köpmannaförbunds Minnesskrift. 1933. (Gåva av Lars Östvall.)

Tenhults Hantverks & Industriförening
(Plac. JFA 5000.)
Tenhults Hantverks & Industriförening under 50 år. 1993.

Vaggeryds Näringslivsråd
(Plac. JFA 5000.)
Made in Vaggeryd Skillingaryd Klevshult Hok.

Qj – Post- och televäsen

Jönköpings Filatelistförening
(Plac. JFA 5000.)
1919-1969 Jönköpings Filatelistförening 50 år. Jubileumsskrift och utställningskatalog. Ienecopia 69.
Frimärksutställningen ”Ienecopia ´79”. Jönköpings Filatelistförening 60 år. (Småtryck.)
Jultrycket. Utgivet till J.F.F:s julfest den 13 januari 1945. (Småtryck.)
Jönköpings Filatelist-Förenings medlemsmatrikel. (u å).
Jönköpings Filatelistförenings medlemsmatrikel. 1964.
Katalog. Frimärksutställningen i Jönköping 6-10 sept. 1950. 1950.
Katalog. Frimärksutställningen ”Ienecopia 59”. 1959. (Ex. 1)
Katalog. Frimärksutställningen ”Ienecopia 59”. 1959. (Ex. 2. Med stämplar.)

Jönköpings Posthistoriska förening
Posthistoria i Jönköpings kommun från stormaktstid till nutid med vykortskollage. 2005.

Sveriges Filatelist-Förbund
Sveriges Filatelist-Förbund. Arkivförteckningar. 2003.

Övrigt – telefonkataloger
Bankeryds telefonkalender. 1964-1984, 1986, 1988-1995. (JFA 2011/218)
Din Del Jönköping Habo Mullsjö 2011/2012.
Eniro: Gula Sidorna. Jönköping 2005.
Gula Sidorna. Jönköping 2010.
Lokaldelen. Jönköping Huskvarna 2008.
Rikstelefonkatalogen 1942. Del 3. Jönköping-Karlskrona-delen. (Gåva Lars Östvall 28/8 2017.)
Teleboken 1985. Jönköping.
Telekatalogen. Jönköping. 1996.

Qm – Hotell, restauranger och turism

Allmänt
Sommarresor 1974. Folkturist-Baltor Resebureau AB. (Hft.)
Svenskt hotell- och restaurantväsen i ord och bild. 1944. (JFA 2011/218)

Allmänt – Jönköpings län
Gränna-Visingsö turistguide. (Hft.)
Johansson, Kjell. 1996. Turisthotellet i Taberg 1896-1996.
Jönköping. 1985. (Hft.)
Jönköping. 2002. (Hft.)
Jönköping. Att turista i Jönköpings kommun. (Hft.)
Kultur och Fritid 1996. 1995. (Jönköpings kommun. Hft.)
Kultur och Fritid 1999-2000. 1999. (Jönköpings kommun. Hft.)
Olofsson, Irma. 1990. Kafékultur i Jönköping under 1900-talet. (Hft. 2011/218)
Sjöstrand, Hj. 1905. Jönköping-Stockholm. Vägledning för resande. (JFA 2018/095)
Sommar på… Höglandet. (Broschyr.)

Jönköpings läns Turisttrafikförening
(Plac. JFA 5000.)
För resande till Jönköping. 1960. (Hft.)

RESO
RESO Semesterhandbok. 1957, 1959, 1961.

Riksorganisationernas Campingkommitté
Campingboken 1957-58. 1957. (JFA 2011/218)

Svenska Turisttrafikförbundet
Färjeförbindelser 1968. (Hft.)

Vätterns och Jönköpings läns Turisttrafikförening
(Plac. JFA 5000. Kat. 14.)
Jönköping. 1950. (Hft.)
Nordvästra Småland. 1933. (Hft.)
Vätterbygden. Jönköping – staden och länet. 1947.
Vätterstaden Jönköping. 1949. (Hft.)

Vätterns Turisttrafikförening
(Plac. JFA 5000. Kat. 14.)
Beskrivning till turistkarta över Jönköping med omgivningar. 1924. (Hft.)
Vätterlandskapen. Resehandbok utgiven av Vätterns Turisttrafikförening. 1918.

Qz – Särskilda företag
(Finns delvis i det särskilda Företagsarkivet.)

[Abrahamssons Järnaffär AB, Jönköping.] Gör det själv. 1959. (Hft. JFA 2011/218)
Adamsons. Årsredovisning 1984. (Hft.)
Anebyhus. (Katalog.)
[Annebergs Produkter] Från tullkvarn till tapetfabrik. 1979. (Gåva av Willy Gustafsson, Anneplas AB.)
[Annebergs Tändsticksfabrik] Förman Axel Björks anteckningar om Annebergs Tändsticksfabrik. (Uppsats.)
[Anza, Bankeryd] Katalog 1995. (Utg. med Svenska Målareförbundet.)
[Aristokrat Skoindustri AB i Jönköping.] Andersson, Ann-Sofie. 2001. Aristokrat Skoindustri AB i Jönköping 1925-1990. (Småskrift. JFA 01/50.)
[Atteviks, Jönköping] Om Atteviks… Ett företag på väg. (JFA 2018/016)
[Bodafors Möbelfabrik.] Lönn, Monica. 1984. Bodafors Möbelfabrik. A-fabriken. Jönköpings läns museum. Rapport nr 12/1984.
[Bostads AB VätterHem] Bostads AB VätterHem. En kavalkad i ord och bild speglande VätterHems 50 år. 1992.
[Bostads AB VätterHem] Lindfelt, Erik. 2017. Vätterhem 75. (JFA 2021/194)
[Brusafors.] Swensson, Alvar. 1991. Brusafors – fabriken och dess människor. (JFA 92:12)
Bröderna Ljungquist i Jönköping AB. Katalog 27/1956-57. (JFA 2011/218)
Bröderna Ljungquist i Jönköping AB. Katalog 30/1959. (JFA 2019/181)
Ebbes kraftstation vid Huskvarnaån. En dokumentation av Jönköpings kommun Kulturnämnden 1987. (Hft.)
[Eldon, Nässjö] Rydén, Josef. 1982. Eldon 1922-1982.
Eksjöhus – monteringsfärdiga hus och sågade trävaror. 1975. (Broschyr.)
Emfors. Där papper formas. Om ett pappersbruk och dess människor. Oskarshamns kulturnämnd. 1985. (Småskrift.)
[Emil Bergmans Bokhandel] Uppslagsbok för julbesök i Emil Bergmans Bokhandel. Stor julutställning. 1978 [1890]. (JFA 2018/095)
EsselteWell. En hundraårig brukstradition. 1969.
Fabriksaktiebolaget Egna Hem Vetlanda. Katalog 1932. 1932. (Småskrift med bilaga. JFA 01/02)
[AB Fagerhult.] Svensson, Bertil. Historien om Lampen. (JFA 03/52)
[Felix.] Kuuse, Jan. 1984. Felix 1939-1984. Ett stycke svensk livsmedelshistoria.
[Firma Karl Mathsson, Värnamo.] Bruno Mathsson. 1992. Böhn-Jullander, Ingrid.
Firman Levi Peterson, Anderstorp. Trettio år 1944. 1944. (Småskrift. JFA 11/022)
Forsheda Gummifabrik. Det började med ett skottkärrhjul. 1972.

[Föreningsvaror AB Svedala] Allt fler och fler väljer Föreningsvaror AB Svedala. 1958.

Försäkringsbolaget Allmänna Brand, Jönköping
Försäkringsbolaget Allmänna Brand ömsesidigt af 1842. Minnesskrift 1842-1917. 1918.
Försäkringsbolaget Allmänna Brand ömsesidigt av 1842. Minnesskrift 1842-1942. 1943.

Getinge 1904-2004 – de första hundra åren.
[Gislaveds Gummifabrik.] Historien om en svensk däckindustri. 1993. (JFA 03/41)
[Gränna Tidning.] Grennfelt, Tage. 1957. Ett sekel i Grännabygden. (Gåva av Lars Sundahl 2020.)
[Gulins Herraffär] Hovrättstorget i Jönköping. 1958. (Hft. Nummer 17.)
Gunnars Fabriker, Nässjö. Katalog nr 36. 1956. (JFA 2011/218)
H Linder & Co Järn- och metallvarufabrik i Anderstorp, Gnosjö kommun. En dokumentation av Jönköpings läns museum, utförd av Maria Ridderberg, maj 1988. (Gåva av författaren 5/8 2019.)
Habo Ömsesidiga Brandförsäkringsbolag 1848-1948. 1948.
[AB A. F. Hallbergs Kortvarulager, Norrahammar] Katalog nr 108, 112, 113. (JFA 2011/218)
[Halls Boktr.] Halls Berättelser nr 11/1935. (JFA 2011/218)

Halls förlag, Jönköping
Halls Berättelser. Månadstidskrift. 1927. (JFA 2020/061)
Svensson, Alarik. 1953. Storklockan och brudkronan.
Under juldagar. 62:a årgången. (Hft.)
17697. Lindkvist, Maria. 1951. Bättre än medalj och andra barnberättelser.
27212. Svensson, Alarik. 1966. Malmtoner och Offerrök.
29470. Svensson, Alarik. 1969. Sagor dör aldrig.

[Halmstad Nässjö Järnvägsaktiebolag]. Halmstad Nässjö Järnvägar och näringslivet i deras trafikområde. 1950.

Hemmets Bokförlag, Jönköping
K., A. 1922. Torparpojkarna på Vanås. (Utg. Hemmets Bokförlag, Jönköping.)

Hooks Herrgård 1778. (Broschyr.)
[Hotel Smålandsrasta, Klevshult] Lite mer av det bästa! (Broschyr.)
[Huskvarna Auktionsverk] Antikauktion. (Hft.)

Husqvarna Borstfabrik
Borsten – en 90-årig industriepok. 1986. (Utg. Huskvarna Hembygdsförening.)
En bok om Borsten och En borstindustris historia. 1946.
Historik över Husqvarna Borstfabrik tillägnad disponent Emil Nilsson på hans sjuttiofemårsdag. 1940. (JFA 11/017)
Husqvarna Borstkurs. 1950.

Husqvarna gevärsfaktori
Bengtson, Gösta. 1957. Bondesmed – faktoriarbetare. Drag ur en 250-årig centraliseringsprocess vid Husqvarna gevärsfaktori. (Uppsats.)

Husqvarna Vapenfabriks AB
”Det erbjuder ingen svårighet att lära sig manövrera denna motorvelociped…”. 1969.
Göransson, Edward. 1939. Husqvarna Vapenfabrik 1689-1939. En historik över dess utveckling under tvåhundrafemtio år.
Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag. En redogörelse för årets verksamhet i anslutning till den ordinarie årsberättelsen. 1950. (JFA 2019/061)
Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, dess tillkomst och utveckling samt något om Huskvarna stad. 1935. (JFA-2021-194.)
Insyn. De anställdas egen tidskrift. 1945-1947, 1970: 4-5, 1973:3, 1974:2, 1975:2.
Några goda och billiga recept. 1941. (Reklambroschyr. JFA 2011/218)
Olsson, Sven-Olof. 1983. Husqvarna arbetare 1850-1900.
af Ugglas, Samuel. 1917. Husqvarna 1689-1917. (JFA 2011/218)
300 år med sikte framåt. En bok om Husqvarna. 1989.

[ICA-Eol AB] 50 år i ICA-handlarnas tjänst. 1988.
[J. A. Janssons förlag, Jönköping] Jahrne. 1935. Sådant är livet. (Utg. J A Janssons Förlag, Jönköping. JFA 2011/218)
[J. A. Svenssons Metallfabrik AB Jönköping] JAS Armatur. 1968. (Gåva av Lennart Lindberg JFA-2021-194.)

Hvetlanda Tidning
Hedin, Sven. 1912. Ett varningsord. (Hft. Plac. JFA 5000 – Företag. H.)

J E Hylténs Metallvarufabrik, Gnosjö.
Karlsson, Arne. Hylténträdet. Ett försök att kartlägga företagsknoppningen från J E Hylténs Metallvarufabrik. (Småskrift.)

Junex, Huskvarna
Cewers, Kerstin. 2008. Det Vita Slottet vid Vättern. En bok om Junex.
Hjelme-Lundberg, Björn. 1971. Konsulns mode mördas.
Junex-40 år. 1967. (Med bilagor.)

[Jönköping-Gripenbergs Järnväg] Thulin, Olof. 1983. Gripenbergsbanan.
[Jönköpings Juridiska Byrå] Cronholm, Axel. 1899. Efter tjugufem år. En återblick på grundläggandet och utvecklingen af Jönköpings Juridiska Byrå.
Jönköpings läns Brandförsäkringsbolag 1839-1939. (JFA 2011/218)
[Jönköpings Mekaniska Werkstads AB] JMW. (Broschyr.)
[Jönköpings Mekaniska Werkstads AB] Mollstadius, Axel. 1960. JMW:s äldsta historia 1860-1897. ”Sandwallska Gjuteriet”.
Jönköpings Radiodepot. Katalog över radioapparater och radiomateriel. 1925.
Jönköpings Teaterhus AB. 125-årsjubileum. 1823-1948.

Jönköpings Tändsticksfabrik
Berlin, Agneta Åsgrim. 1997. Tegel, gjutjärn och ångkraft. Jönköpings Tändsticksfabriks byggnadshistoria. (Småskrift. JFA 07/74)
Från Jönköpings Tändsticksfabrik till Svenska Tändsticks Aktiebolaget. (Uppsats.)
Jönköpings Tändsticksfabriks 100-årsjubileum 1848-1948. 1948. (2 ex.)

 1. Gustafssons Tryckeri, Värnamo
  Radin. Uppfinnarens död. 1923. (Med citat av Viktor Rydberg. Hft. Plac. JFA 5000 – Företag. K.)

AB Karl Andersson & Söner. 1898-1948. Minnesskrift. 1948.
[Kläderfabriken, AB] Rangboken. 1953.
[Kreuger & Toll.] Kreuger, Torsten. 1963. Kreuger & Toll.
Kågéns Industrier AB 50 år. 1957.
[Kågéns Industrier AB i Tranås.] Möbler i tre generationer. 1967.
[Lennarts Konditori, Eksjö] Svensson, Anita. 2017. Lennarts Konditori i Eksjö. (Gåva av Larsåke Paulsson 20/11 2018, JFA 2018/263)
Lindells Vågfabriks Aktiebolag 1882-1932. 1932. (Småskrift. JFA 11/018)
Linjeflyg – från start till landning. 2000. (Gåva av Lennart Lindberg 2021.)
[Lundbergs Plåt AB.] Bengtsson, Krister. 1994. Lundbergs Plåt AB 1869-1994. (JFA 94/20)
Malmsten & Bergvall. Minnesskrift utgiven med anledning av företagets sjuttiofemåriga tillvaro. 1952. (JFA 2011/218)
Mattkompaniet, Jönköping. Fyra rum och kök höst/vinter 98/99. (Broschyr.)

Munksjö Bruk, Jönköping
Bosaeus, Elis. Munksjö bruks minnen.
Ekedahl, Ulla och Jerkeman, Per. 2005. På brukspatrons tid. (JFA 08/029)
M dialog. Personaltidning för Munksjö AB. Nr 3/1973, 5/1977.
Munksjö. 1943. (Småskrift.)
Munksjö. Årsrapsodi tillägnad en 125-åring. 1987. (Hft.)
Munksjö Aktie Bolag. Årsredovisning 1966. (Hft.)
Munksjö Aktie Bolag. Årsredovisning 1969. (Hft.)
Munksjö Handbok.
Tjerneld, Staffan (red.). 1962. Munksjö. (Engelsk utgåva.)
Tjerneld, Staffan (red.). 1962. Munksjö – en bildsvit från en hundraårig svensk pappers- och cellulosaindustri. (Svensk utgåva.)
Vid gränsstenen. En minnesdag för Munksjö. (Hft.)

Mäster Gudmunds Källare, Jönköping
Mäster Gudmunds Källare. (Broschyr.)

AB Möbelindustrikompaniet, Tranås
AB Möbelindustrikompaniet, Tranås. 1953. (Broschyr.)

Norrahammars Bruk
Katalog N:o 4/1937. Värmeledningsmaterial. 1937.
100 år i värmens tjänst 1877-1977. 1977.

Nydals Gjuteri & Mek. Verkstäder, Jönköping
Priskurant. Transmissioner från Nydals Gjuteri & Mek. Verkstad Jönköping. 1908.
Turbinkatalog. (Hft. Med handskrivna anteckningar.)

[Norrahammars Elektricitetsverk] Aktiebolaget Norrahammars Elektricitetsverk 1914-1964. 1964.
[Nässjö Pinstolsfabrik] Vi minns hundra år. Nässjö gamla stolfabrik ”Pinnen”. (Hft.)
[Oscar Ahren, AB] Nr 91, 95, 96. (JFA 2011/218)
[Oscar Wigéns, AB] AB Oscar Wigén 50 år 1906-1956. 1956.
[Oscaria, AB] Skofabriksaktiebolaget Oscaria, Örebro Sweden. 1935.
[Ramkvillabuss] 80 år med Ramkvillabus. 2002.

Ryfors Bruk, Mullsjö
Sager, Robert. 1992. Ryfors Bruk. Självbiografiska anteckningar från barn- och ungdomsåren. (JFA 92:11)
Sagerska samlingen Ryfors bruk 27 augusti 1994. (Katalog från Auktionskompaniet AB. Hft.)

SAAB
Glimtar från Saab-Jönköping 1950-1982.
Vi ser på SAAB. 1960.
Visioner är vårt arv. 1997.

Sahlströmska Fabrikens Aktiebolag Jönköping. 1919.
[Savoy Hotel, Jönköping.] Välkommen till Savoy Hotel. 1988. (Broschyr.)
[Siefvert & Fornander] Hård, Ursula. 1996. Ett småföretags utveckling 1877-1914. (Uppsats.)
Silverdalen. Historien om ett småländskt pappersbruk. 1944.
[Smålands Allehanda.] Greén, Ernst. 1949. Smålands Allehanda 1879-1949. En Jönköpings-Krönika.
Smålands Bank 1837-1937. 1937.
AB Smålands Bryggerier 1929-1939. 1938. (JFA 11/023)

Smålands Folkblad
A-pressens Samorganisation 1908-1958. 1958.
Blatchford, Robert. 1903. Lektioner i socialism. Bearbetning af Valand samt Smålands Folkblad och dess utveckling med porträtt och biografi af dess redaktion och styrelse. (Gåva av FRAN 5/3 2019.)
Smålands Folkblad. En bok om en tidning. 2015. (Inköp 2018.)
Smålands Folkblad femtio år 1901-1951. 1951. (Ex 1. JFA 2005/020)
Smålands Folkblad femtio år 1901-1951. 1951. (Ex 2. Med autografer, bl a Tage Erlander.)

Smålands Kraft Aktiebolag 1907-1957. 1958.
[Stenbergska väfveriet.] Björkman, Rudolf. 1908. Stenbergska väfveriet. Ett blad ur Jönköpings historia. (Kopia.)

Stora Hotellet, Jönköping
Dinnetz, Gunnar (red.). 1960. Välkommen… Stora Hotellet 100 år. (Hft.)
Stora Hotellet Hotel Jönköping Sweden. (Broschyr.)
Stora Hotellet Jönköping Sweden. 1986. (Broschyr.)

[Sunds glasbruk] Sundahl, Lars-G. 2016 (?). Svenska buteljglasbruk under 150 år. (Inköp 2020.)
Swedish American Line. Passenger List. 1960. (Passagerarlista 13/5 1960. Hft.)
[Svensk Cellulosaindustri AB] Mårtenson, Thure. Småländskt – En företagares väg.

Svenska Allmogeförlaget, Hvetlanda
Ingelow & Nilsson. Svenska folkförfattare. (Utg. Svenska Allmogeförlaget, Hvetlanda. JFA 2018/095)
Karlsson, Vilhelm. 1936. Den tunga vandringen. (Gåva av Anders Svensson 2020. Plac. JFA 5000 – Företag. S.)

AB Svenska Fläktfabriken
Aero-radiatorn värmer och ventilerar. 1938. (Broschyr.)
Bara luft… En exposé över modern luftkultur och luftteknik. 1945.
En presentation av Svenska Fläktfabriken. 1950.
En presentation av Svenska Fläktfabriken. 1954. (Broschyr.)

Svenska Jästfabriks AB
Svenska Jästfabriks Aktiebolaget. 1929. (Gåva av Eva Wennelid, sept 2021.)

Svenska Tändsticksaktiebolaget
Anderfelt, H. Anteckningar från min tjänstetid hos STAB 1912-1956. (Uppsats.)
Barman, T. G. 1932. Ivar Kreuger: His Life and Work. The Atlantic, august 1932.
Bergquist, Jan och Bendrik, Hans. 1970. Ivar Kreugers svindlande affärer.
Debenturesägarna tar till orda. 1964. (Hft.)
Den finansiella saneringen. (Uppsats.)
Det internationella företagsklimatet under mellankrigstiden. (Uppsats.)
Lindgren, HÅkan. STAB och den brittiska marknaden under mellankrigstiden. (Kopia. JFA 2018/016)
Loewe, Walter. 1990. Petum Optimum. (Gåva av Gunvor Bunnfors 2018.)
Normaliseringens tid. (Uppsats.)
Organisation och funktion. (Uppsats.)
STAB 1917-1939. (Kopierad uppsats i tre delar. JFA 2018/016)
STAB-koncernen. (Broschyr.)
Svenska Tändsticksbolagets huvudkontor. 1931.
Sverigeutredningen. 1982. (Uppsats.)
Tändstickshistoria – en inledning.
Vecko-Journalen. Julen 1938. 1938. (Innehåller bl a artikel om Jönköpings tändsticksindustri.)
Wijkström, Stig. Om mitt arbete i Stabs tjänst 1930-1939. (Kopia. JFA 2018/016)

Tabergs Yllefabrik
Mobilia nr 117/1965.
Taberg. Yllefabrikens historia och utveckling genom tiderna. 1945.

Thulins Vagnfabrik Skillingaryd. Katalog N:o 10. 1921. (Nytryck 1995.)
Trottoaren Restaurang & Bar. 1993.
[Träspecialen Möbel AB]. Pernå – ett skåp. 1996. Lindholm, Ann. (Småskrift.)
[Vrigstad Skofabrik.] Så minns vi Vrigstad Skofabrik. 1991. (Småskrift.)

Ångfartygs Aktiebolaget Göta Kanal
Bergquist, Lars. 1980. Per Brahes undergång och bärgning. (JFA 2020/061)

Ra – Gymnastik

Periodica
Frisksport. Årg. 1934, 1935. (Inb.)
Frisksport. Årg. 1936. (Lösnummer, nr 1-9, 15-16, 18-22, 24-32. JFA 2014/445.)
Frisksport. Årg. 1942. (Lösnummer, nr 4, 8. JFA 2014/445.)
Frisksport med Swing. Årg. 1936. (Lösnummer, nr 33-51. JFA 2014/445.)
Frisksport med Swing. Årg. 1937, 1938. (Inb.)
Frisksport och Friluftsliv. Årg. 1939, 1940. (Inb.)
Sport och Kultur. 1938. (Inb.)
Sport och Kultur. Nr 1/1939. (Lösnummer. JFA 2014/445.)
Sport och Kultur (samt Frisksport). 1941. (Inb.)
Swing. Nr 31 och 40/1931. (JFA 2011/218. Saknas.)
Swing (samt Frisksport med Swing). Årg. 1936. (Inb.)

Gymnastik – Allmänt
Hartelius, T. J. 1879. Hemgymnastik till helsans bevarande och återvinnande för barn, ungdom och äldre af båda könen, jemte kort anvisning att lära sig simma. (JFA 2011/218. Dåligt skick.)
Lindstam, Ragnar. 1939. Per Henrik Ling. En släkthistorisk undersökning och en kort levnadsteckning. (JFA 2011/218.)

Axamo Motion
Axamo Motion 20 år. (Småskrift.)

Riksföreningen för Gymnastikens Främjande
Riksföreningen för Gymnastikens Främjande. Årsbok 1934. 1934. (JFA 2011/218.)

Svenska Gymnastikförbundet
Holmström, Agne (red.). 1925. Frivillig svensk gymnastik. Svenska Gymnastikförbundet 1904-1924. (JFA 2011/218.)
Holmström, Agne (red.). 1930. Svensk Gymnastik 1904-1929. (JFA 91:6)

Tranås Gymnastiksällskap
Jubileumsskrift. Tranås Gymnastiksällskap 40 år 1913-1953. (Småskrift.)

Rb – Idrott och sport

Allmänt (periodica)
Brunnhage, Lennart. Idrottsboken. 1949-1993. (JFA 2019/086.)
Hylands sportspegel. 1965, 1966, 1968. (JFA 2020/061)
Nordiskt Idrottslif. Illustrerad veckotidning för Nordens ungdom. Inb. årg. 1901-1902.

Uppslagsverk
Nordisk Familjeboks sportlexikon. 1938. Del 1-3, 5-7.
Sveriges idrottsfolk. Del IV Blekinge-Halland-Småland-Öland. 1947. (Inköpt 2022.)

Övrigt allmänt
Ericsson, Christer. 2004. JFA 04/01. Fotboll, bandy och makt.
Lindroth, Jan. 1974. Idrottens väg till folkrörelse. Studier i svensk idrottsrörelse till 1915. (JFA 2018/095. Plac. JFA 5000.)
Lindroth, Jan. 1975. När idrotten blev folkrörelse. (JFA 5000)
Lindroth, Jan. 1987. Idrott mellan krigen. Organisationer, ledare och idéer i den svenska idrottsrörelsen 1919-39. (JFA 88: 4.)
Lindroth, Jan. 1988. Från ”sportfåneri” till massidrott. Den svenska idrottsrörelsens utveckling 1869-1939. (JFA 1989: 22.)
Palmberg-Eriksson, Stina och Bohlander, Lena. 2003. Från vallen till hallen – en upptäckarbok om idrotten i arkiv och kulturmiljöer. (Småskrift. Plac. JFA 5000.)
Sandblad, Henrik. 1985. Olympia och Valhalla. Idéhistoriska aspekter av den moderna idrottsrörelsens framväxt. (JFA 2018/095)
Slå vakt om det idrottshistoriska arvet. 1999. (Hft.)
Svenska idrottsstjärnor i träning och kamp. 1936.

Rb:bf – Idrottsorganisationer och -institutioner

Friluftsfrämjandet
(fd Skid- och friluftsfrämjandet)
Friluftsfrämjandet i Vetlanda 35 år. (Hft. Plac. JFA 5000 – 04 – F.)
Friluftsliv. Nr 1/1992. (Hft.)
Skid- och Friluftsfrämjandet. (Årsbok.) 1961, 1972-1973.
Yttergren, Leif. Friluftsfrämjandet 1892-1992.

Idrottsarkivet Helsingborg – Föreningen Idrottsarkivet
Helsingborgsidrott. Nr 3/2012.

Samarbetskommittén för Idrottshistoria och Idrottsmuséer
Meddelande nr 1/1989. (Hft. Plac. Rb:bf.)

Smålands Idrottsförbund
Argus, Arne. 2001. Smålands Idrottsförbund 100 år. Jubileumsbok 1902-2002.
Minnesskrift utgiven med anledning av Smålands Idrottsförbunds femtioåriga tillvaro den 23 november 1952. 1952.
Olympier från Småland. 1988. (Småskrift.)
Olympier från Småland, del II. 1990. (Småskrift.)
Program för triangelmatchen i fri idrott söndagen den 16 augusti 1936 kl 13 å Stadsparksvallen i Jönköping. (Hft. JFA 2011/218)
Protokoll från årsmötet 1938. 1938. (Hft.)
Smålands Idrottsförbund 1902-1912. En minnesskrift. 1912. (Gåva av Lars Östvall.)

Smålands Idrottshistoriska Sällskap
(plac. JFA 5000 – 04 – S. Se även JFA 4071 och JFA 4347.)
Medlemsmatrikel 2010-01-01. (Hft.)
Medlemsmatrikel 2011-01-01. (Hft.)
Smålandsidrotten – en spännande historia. (Broschyr.)
Smålands Idrottshistoriska Sällskap. Nr 2/1993. (Hft.)
Småländska Idrottsminnen. Nr 1/2020. (Småskrift.)
Widell, Magnus och Dahlqvist, Lennart. 1999. Glimtar ur Småländska Idrottsminnen.
Widell, Magnus och Widell, Niklas (red.). 2009. Fler glimtar ur Småländska Idrottsminnen.

Svenska Friidrottsförbundet
Persson, Lennart K & Pettersson, Thomas. 1995. Svensk friidrott 100 år.

Svenska Frisksportförbundet
Sport och Kultur. Frisksportförbundets tidning. 1938.
Johansson, Kjell E och Lindgren, Harry. 1985. Frisksportens historia. Svenska Frisksport-förbundet 50 år.

Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund
(1903-1947)

Svensk Idrott. Nr 30, 31, 33, 34, 36, 37/1935. (JFA 2011/218. Tillhört Erik Östvall.)

Svenska Idrottsförbundet
Träning. 1937.

Svenska idrottshistoriska föreningen
Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift. 1985-1986, 1988-2005.
Idrott, historia & samhälle. Nyhetsbrev från Svenska idrottshistoriska föreningen. 2002-2006.

Sveriges Centralförening för Idrottens främjande
Lindroth, Jan. 1983. Arbetarfest, bondetåg och idrott. Politik kring stadion 1912-1914. (Hft. Plac. Rb:bf.)

Sveriges Riksidrottsförbund – Riksidrottsförbundet
(1947, fd Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund)

Idrottsplatsers skötsel och underhåll. 1949.
Rahmqvist, Valle. 1938. Träning och tävling. En bok för Sveriges skolungdom.
Sveriges Riksidrottsförbunds handbok. 1949 års upplaga.
Wadenstein, Evert och Ohlsson, Harry. 1943. Idrott och folkbildning.

Sveriges Skolungdoms Gymnastik- och Idrottsförbund
Sveriges Skolungdoms Gymnastik- och Idrottsförbund 1916-1941. 1941.

Rb-cz – Jönköpings län

Allmänt
Fasth, Eije. 2014. Tranås idrottshistoria.
Widell, Magnus. 2003. Från ”knallen på Vallen” till ”hela Hallen”. Idrottshistoriska mötesplatser i Jönköping. (Hft. JFA 04/03.)
Widell, Magnus. 2006. Startblock och bakåtpass.
Widell, Magnus. 2008. Medaljregn och magplask.
Widell, Magnus. 2009. Jönköpings Idrottshus ”Kåken” 1939-2009. (Hft.)
Widell, Magnus. 2012. Poäng och pokaler.
Widell, Magnus. 2018. Arenor och profiler.

A6 Skytte- och Idrottsförening
Widell, Magnus. A6 Skytte och Idrottsförening 100 år. (Kopia. Hft.)

Anderstorps IF
50 år med AIF. (Småskrift.)
Anderstorps IF 60 år 1927-1987. (Småskrift.)

Aneby Sportklubb
Aneby Sportklubb 20 år. En jubileumsskrift 1925-1945. (Småskrift.)

Eksjö Gymnastik- och Idrottsklubb – EGIK
Eksjö Gymnastik- och Idrottsklubb 50 år. Jubileumsskrift. 1950.

FRAM
Fram-Bladet. Jubileumsnummer 1921-1951. 1951. (Hft.)

Frinnaryds Idrottsförening – FIF
FIF 60 år. Jubileumsblad 1986. (Småskrift.)

Frisksportklubben Gnistan
Gustafsson, Rune. 1987. Frisksportklubben Gnistan. (Ur Hakarps krönika 1987. Kopia.)

Gislaveds Korporationsidrottsförbund
Krusebrant, Gösta. 1986. Gislavedskorpen 1966-86. (Småskrift.)

Gnosjö IF
Gnosjö IF 50 år 1974. (JFA 86/25. Småskrift.)

Gnosjö Friluftsklubb
30 år med Gnosjö Friluftsklubb. (Hft.)

Gränna Allmänna Idrottssällskap
Gränna Allmänna Idrottssällskap 1927-1977.

Habo IF
Glimtar från 70 år med Habo IF. (Småskrift.)
Habo IF 60 år 1926-1986. 1986. (Småskrift.)

Hallby – IF Hallby
IF Hallby 50 år 1929-1979. (Småskrift.)
IF Hallby 60 år 1929-1989. (Småskrift.)
IF Hallby 1929-1954. 1954.

Hooks Idrottsförening
Hooks Idrottsförening 50 år 1935-1985. (Småskrift.)

Hovslätts IK
Hovslätts IK. 50 år med H.I.K. (Småskrift.)
Jubileumsskrift för Hovslätts IK 75 år 1929-2004. (Småskrift.)

Husqvarna Idrottsförening
Jonsson, Stig. 1954. Husqvarna Idrottsförening 1904-1954. Jubileumsskrift. (Småskrift.)

Hvetlanda GIF
Hundra år med Hvetlanda GIF 1904-2004.
Hvetlanda GIF:s fasta kontroller.
Matchprogram 8/10 1933.

Idrottsklubben Hakarpspojkarna – IKHP
Idrottsklubben Hakarpspojkarna 1929-1979. 1979.

IFK Värnamo – Idrottsföreningen Kamraterna Värnamo
Idrottsföreningen Kamraterna Värnamo 75 år 1912-1987. (Småskrift.)

IK Tord
I lila spår. (2018?).
Idrottsklubben Tord 1919-1944. 1944.
IK Tord 60 år 1919-1979. (Småskrift.)
IK Tord 75 år. 1994.
IK Tord 100 år. En gång lila, alltid lila. 2019. (Gåva av Kjell Dahlander 13/11 2019.)
Tordaren. Medlemstidning för IK Tord med stödförening. Nr 2/1998. (Småskrift.)

Jönköpings Allmänna Idrottsförening – JAIF
(Plac. JFA 5000 – 04 – J.)
Jönköpings Allmänna Idrottsförening 1901-1951. En minnesskrift. (JAIF. Ett halvsekel idrott.) 1951.

Jönköpings Idrottsallians
(Plac. JFA 5000 – 04 – J.)
Jönköpings Idrottsallians 1944-1993. 1994.

Jönköpings Korpidrottsförbund
(Plac. JFA 5000 – 04 – J.)
Jönköpingskorpen 25 år. 1970. (Småskrift.)

Jönköpings läns Frisksportdistrikt
Frisksporten i Småland 50 år.
Storck, Karl-Erik. Glimtar från tidiga frisksportår för jubileumsårsmötet -83.
Vetlanda Frisksportklubb 40 år. 1988. (Hft.)
50 Frisksportarår i Anneberg. 1983. (Hft.)

Jönköpings Södra IF
(1922)
Jönköpings Södra Idrottsförening 1922-1947.
Jönköpings Södra Idrottsförening 1922-2022. 2022. (JFA 2023/012)
Jönköpings Södra IF 1922-1972.
Nittio år med J-Södra. 2012.

Mariebo IK
Mariebo IK 40 år 1958-1998. (Småskrift.)
Mariebo IK 50 år 1958-2008. (Småskrift.)

Myresjö Idrottsförening
Skirmark, Sven G. 1993. 50 år med Myresjö Idrottsförening.

Nissafors IS
Nissafors Idrottssällskap 25 år 1939-1964. (Småskrift.)

Norrahammars Gymnastik- och Idrottssällskap – NGIS
Dahlqvist, Lennart. Bruket och NGIS. Om idrottens roll i ett småländskt brukssamhälle.
Norrahammars Gymnastik- och Idrottssällskap 1924-1974 50 år. (Småskrift.)

Nässjö IF
Argus, Arne. 1949. Minnesskrift. Utgiven med anledning av Nässjö Idrottsförenings 50-åriga tillvaro den 22 november 1949.
Argus, Arne. 1999. Nässjö IF 100 år. En jubileumskavalkad.
Blå Posten. Nässjö Idrottsförenings tidning. Jubileumsnummer 70 år 1899-1969.
Blå Posten. Nässjö Idrottsförenings tidning. I år fyller Nässjö IF 75 år! (Småskrifter.)

Reif – IK Reif
IK Reif 1950-1975. (Småskrift.)

Skillingaryds Frisksportklubb
Jubileumsskrift 50 år 1937-1987. Skillingaryds Frisksportklubb. 1987.

Smålands Frisksportdistrikt
Adressregister. 1990. (Hft.)
Frisksporten i Småland 50 år.

Stensjöns IF
SIF 1934-1984 Jubileumsskrift. (Småskrift.)

Tabergs Sportklubb
Tabergs Sportklubb under 25 år. 1950.
Tabergs Sportklubb under 50 år.

Tranås Allmänna Idrottsförening – TAIF
TAIF 1905-1955. (Småskrift, med bilaga.)
Tranås Allmänna Idrottsförening 1905-1945. 1945. (Småskrift.)

Waggeryds Idrottsklubb – WIK
Waggeryds Idrottsklubb 1920-1970. 1970.

Visingsö AIS – VAIS
50 år 1935-1985 VAIS Jubileumsskrift. (Småskrift.)

Örserums IK
Örserums IK 50 år 1936-1986. (Småskrift.)
Örserums IK 60 år 1936-1996. (Småskrift.)

Rba – Allmän idrott, friidrott
(Plac. JFA 5000.)

Friidrott – allmänt
Persson, Lennart K & Pettersson, Thomas. 1995. Svensk friidrott 100 år.
Skruvs IF Friidrott. Årsberättelse 1998.

Smålands Friidrottsförbund
Friidrott Småland. Nr 3/ 2000. (Plac. JFA 5000.)

Svenska Friidrottsförbundet
Våra juniorer. Ungdoms- och juniorstatistik 1964. (Småskrift.)

Rbb – Boll- och kägelsport
(Se även JFA 5000.)

Boll- och kägelsport – Periodica
Brunnhage, Lennart. Fotboll. 1968-1976. (JFA 2019/086.)

Boll- och kägelsport – Allmänt
Lundberg, Knud. 1947. Fotboll. (Har troligen tillhört IK Heid.)
Nordahl, Gunnar. 1954. Guld och gröna planer. (Har tillhört IK Heid.)
Zetterberg, Kurt. 1926. Lawn-tennis. Idrotternas bok IX.

Cyrus – IK Cyrus
(Plac. JFA 5000 – 04 – I.)
Cyrus Aktuellt Julen 1979. (Småskrift. Saknas.)
Från Sjögatans Idrottsförening till Idrottsklubben Cyrus. 2014.
IK Cyrus 50 år 1929-1979.

Ekhagens IF
25 år med Ekhagens IF. 2000.

Huskvarna Södra IS
Karlsson, Stefan. 2012. Huskvarna Södra IS Bordtennis 75 år 1937-2012. (Småskrift.)

Jönköpings Bollklubb – JBK
(Plac. JFA 5000 – 04 – Jönköpings Bollklubb.)
JBK. (Tidskrift.) Nr 2/1986, nr 1/1997. (Småskrifter.)
Jönköpings Bollklubb 1931-1971.
Jönköpings Bollklubb 1931-2006. 75 år av kamratskap.

Jönköpings Golfklubb
Klubb-bladet 2/1991.

Jönköpings Tennisklubb
(Plac. JFA 5000 – 04 – J.)
Jönköpings Tennisklubb 50 år. 1953.

Småland Blekinge Bowlingförbund
Småland Blekinge Bowlingförbund 70 år 1944-2014.

Smålands Bowlingförbund
Smålands Bowlingförbund Jubileumsskrift 1944-1984 40 år. (Småskrift.)
Smålands Bowlingförbund 50 år 1944-1994. (Småskrift.)

Smålands Fotbollförbund
(Plac. JFA 5000 – 04 – S.)
Ericsson, Börje. 100 år av småländsk fotbollshistoria – Smålands FF 1911-2011.
Smålands Fotbollförbund 1911-1961. Minnesskrift. 1960.
Smålands Fotbollförbund. Tävlingskalender. 1952-1954, 1959, 1962-1964.
Smålands Fotbollförbund. Årsberättelse. 1938. (Hft.)
Smålands Fotbollförbund. Årsberättelse 1939. (Hft.)
Smålands Fotbollförbund. Årsberättelse 1970 med Jubileumsavsnitt 1961-1971.
Smålands Fotbollförbund. (Årsberättelser.) 1948-1950, 1952, 1955, 1958-1965, 1971, 1975.
Smålands Fotbollbok. 1971, 1977-1980, 1982.

Svenska Fotbollförbundet
Fotboll. Svenska Fotbollförbundets officiella organ. 1952-1955, spr. nr. (Gåva FRAN 5/3 2019.)
Svenska Fotbollförbundets instruktionsbok. Fotboll. 1956.
Årsberättelse 1956. (Plac. Rbb.)

Svenska Golfförbundet
(Bildat 1904.)
Golf – en sport som skänker spänning – spänst och stimulans. (Broschyr. 2011/218.)

Svenska Handbollförbundet
Handbollboken. 1962-63, 1964-65, 1965-66, 1974-75, 1977-78.

Torpa FF
Torpa FF 1986. (Småskrift.)

Rbc – Simning, simhopp, dykning m m
(Plac. JFA 5000)

Eksjö Sim- och Livräddningssällskap – ESLS
(Plac. JFA 5000 – 04 – E.)
ESLS 60 år 8661031. (Småskrift.)

Gislaveds Simsällskap
(Plac. JFA 5000 – 04 – G.)
Gislaveds Simsällskap firar 30-års jubileum. (Småskrift.)

Jönköpings Sim- och Livräddningssällskap
(Plac. JFA 5000 – 04 – J.)
Ericsson, Per. (Uå.) Jönköpings Simsällskaps äldre historia. (Outg.)
Jönköpings Sim- och Livräddningssällskap 1921-1946.
Jönköpings Simsällskap 190 år 1829-2019.
JSLS 1921-1971. 50 år i ungdomens tjänst. 1971. (Småskrift.)

Rbd – Sjösport, båtsport

Sjösport, båtsport – Allmänt
Rodden såsom kroppsöfning. 1883.
Vi roddare. 1948.

Huskvarna Roddsällskap
(plac. JFA 5000)
Eriksson, Artur. 1963. Huskvarna Roddsällskap 50 år. 1912-1962.
Huskvarna Rodd Sällskap Åttio år. 1992. (Småskrift.)
Huskvarna Roddsällskap. Minnesskrift 1912-1937. Årsbok 1937. 1937.
Stadgar för Huskvarna Roddsällskap antagna den 24 januari 1936. (Hft.)

Jönköpings Kanotklubb
(plac. JFA 5000 – se även JFA 2332, 2333 och 2334)
Jönköpings kanotklubb 50 år 1936 1986.

Jönköpings Roddsällskap
(plac. JFA 5000 – se även JFA 2343 och 2344)
Jönköpings Roddsällskap 50 år 1884-1934. Minnesskrift.
Program vid Nationella Roddtävlingar. 1939.

Jönköpings Segelsällskap
(Plac. JFA 5000 – 04 – J. Se även JFA 2345.)
Jönköpings Segelsällskap 1890-1930. 1930.
Jönköpings Segelsällskap 1890-1990. 1990.
Klubbnytt nr 45-48 (1990), 104-105 (2005), 107, 109 (2006), 113 (2007).

Nordiska Roddförbundet
Nordiska Roddförbundet Nordisk Roforbund 1910-1935.

Svenska Kanotförbundet
Tävlingsregler för kanotidrott. 1921.

Svenska Roddförbundet
Kapproddbestämmelser. 1919.
Stadgar för Svenska Roddförbundet. 1945.
Svenska Roddförbundets årsbok. 1925-1930, 1932-1933.

Vätterns Seglarförbund
(Plac. JFA 5000 – 04 – V.)
Vätterns Seglarförbund 1955.

Rbf – Cykel-, motor- och flygsport

Cykelfrämjandet
Här cyklar vi. (Broschyr. Plac. JFA 5000.)

Jönköpings Motorklubb
Jönköpings Motorklubb 50 år. Jubileumsskrift 1944-1994. (Småskrift. Plac. JFA 5000.)

Rbg – Vintersport

Vintersport – allmänt
Argus, Arne. 2005. Bandy-Jubel. (Gåva av SmålandsIdrotten 28/10 2019.) (Plac. JFA 5000)
Dyhlén, Gunnar och Rimfors, Olle. 1931. Handbok i skidlöpning. (Plac. JFA 5000)
Johansson, Sven ”Tumba”. 1959. Tumbas ishockeyskola. (Plac. JFA 5000)
Nilsson, Stig. 1976. Hockeyns stora grabbar. (Plac. JFA 5000)
Palm, Agard. 1919. Konståkning på skridskor.
Svensson, Anders. 1996. Hockeysommar. (Utställningskatalog.)

Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige
Årsskrift 1937.

HV 71
(Plac. JFA 5000 – 04 – H.)
Berlstedt, Torbjörn. 1995. Triumfmarschen.
Sandström, Donald. 2002. Boken om HV 71.

Smålands Skidförbund
(Plac. JFA 5000 – 04 – S.)
Distriktmästare 1924-1988 Smålands Skidförbund. 1988.
Smålands Skidförbund 25 år 1959-1984. 1984. (Småskrift.)

Sommen-Bygdens Skidklubb
(Plac. JFA 5000 – 04 – Smålands Skidförbund.)
Sommen-Bygdens Skidklubb 25 år 1940-1965. (Småskrift.)
Tengbom, Bengt. 1970. Sommen-Bygdens Skidklubb 1940-1970. En liten historik över vad som varit.

Stefa – IK Stefa
Engblom, Lars-Åke. 2009. På Stefas tid. (Plac. JFA 5000)

Svenska Ishockeyförbundet
Ishockey. Handbok om ishockeyspelet. 1939. (JFA 2011/218)
Årets ishockey. Brunnhages. 1978-1982, 1987. (JFA 2019/103. Plac. Överst på hyllan i korridoren.)
Årets ishockey. Strömbergs. 1957-1977, 1983-1986. (JFA 2019/103. Plac. Överst på hyllan i korridoren.)

Svenska Skidförbundet
Årets Skisport. 1984, 1988-1999. (Gåva från Smålands Skidförbund. Plac. Rbg.)
Andersson, Rune. Götalandsmästerskap 1977-1988. (Plac. JFA 5000)
Svenska Skidförbundet 1908-2008 100 år. (Plac. JFA 5000)

Rbi – Budo (kampsporter)
(Plac. JFA 5000)

Allmänt
Cronholm, Viking. 1941. Jiu-Jitsutricks.
Johansson, Sigge. 1960. Kan Du försvara Dig? (Jiu-Jitsu. Hft. JFA 2011/218)

Rbj – Brottning
(Plac. JFA 5000.)

Brottning – allmänt
Allén, Carl. 1907. Handbok i brottning och atletik.
Boken om brottning. 1947. (Från Jönköpings Brottarklubb.)

Jönköpings Brottarklubb
JBK 50 år 1927-1977. (Småskrift.)

Smålands Brottningsförbund
Smålands Brottningsförbund. Kalender. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018.
Smålands Brottningsförbund 50 år 1955-2005. 2005.

Värnamo Brottarklubb
VBK 25 år. Värnamo Brottarklubb 1934-1959. 1959.
Värnamo Brottarklubb 50 1934-1984. 1984.

Rbm – Orienteringssport
(Plac. JFA 5000.)
Orientering – en handbok. 1957. (Småskrift.)

Rbq – Skytte

Allmänt
Karlsson, Anund. 1972. Det frivilliga skyttets spridning i Sverige 1820-1965.

Jönköpings läns Skytteförbund
(Plac. JFA 5000. Kat 04 – J.)
Psilander, N. G. 1943. Svenska skyttar. (JFA)

Rbv – Olympiska spelen

Allmänt
Berlin. (1936)
Ekström, Sven. 1981. Alla dessa olympiader.
Holmes, Judith. 1973. Olympiaden 1936. Hitlers propagandatriumf.
Jakobsson, Harald. 1990. Wästgöten i OS. En presentation av Västergötlands olympier.
Tegnér, Torsten. 1924. Paris Antwerpen Chamonix. Mer och mindre olympiska glimtar.
V. Olympiaden. Officiell redogörelse för Olympiska Spelen i Stockholm 1912. 1913. Berlin. (Utg. Heinrich Hoffman. Trol. 1936.)
Widell, Magnus. 1988. Olympier från Småland. (Småskrift.)

Se även JFA 5000 – 03. Försvars- och fredsorganisationer

Allmänt
A6 Försvarshistoriska museum. (Hft.)
Ericson, Hans. 1911. Några synpunkter i Pansarbåtsfrågan. (Hft.)
Försvarsfrågan och de stilla i landet. 1914. (Medföljer Jönköpingsposten.)
Kungl. Jönköpings Regemente 1623-1923. En minnesskrift. 1923.
Kungl. Livregementet till häst. 1934. (Småskrift.)
Kungl Norra Smålands Regementes Historia 1623-1973. 1973.
Kungl. Smålands Artilleriregemente. Minnesskrift. 1929.
Linderstam, Gunnar. 1985. Glimtar ur ett regementes liv under 90 år. (JFA 2018/016)
Mollstadius, Axel. 1948. A6 Regementsjubileum 6 juni 1948. (Hft.)
Nej till svenska atomvapen. 1959. (JFA 2019/095)
Sandberg, Roland. 2010. Beredskap i Jönköpings län under kalla kriget. (Utg. Sveriges Militärhistoriska arkiv. Gåva av Länsstyrelsen 2018.)
Stark, Christer. 1986. Vista kompani 1856. Studie kring ett kompani indelta soldater i Småland. (Uppsats. JFA 2018/016)
Tieke, Wilhelm. 2011. Division Nordland i strid.
Välkommen till I 12/Fo 17 Eksjö. (Småskrift.)

Centralförbundet Folk och försvar
Spioneri. 1952. (Hft. JFA 2011/218)
Svensk luftförsvar i framtiden. 1970.

Folkberedskapen
Günther, Christian. 1943. Svensk neutralitetspolitik under stormaktskriget. (Hft.)

Folkförsvaret
Meyerhöffer, Alf. 1954. Sverige och västeuropas försvar. (JFA 2011/218)

Frivilliga Automobilkåren
Sveriges frivilliga försvar. Frivilliga Automobilkåren. Sveriges Frivilliga Motorbåtskår. 1942. (JFA 2011/218)

Försvarsutbildarna
Försvarsutbildarna Norra Småland 100 år 2017. 2017. (Gåva av Larsåke Paulsson 2017.)

Försvarsväsendets Underbefälsförbund
Widén, Albin. 1938. Underbefälets historia.

Hemvärnet
Tjäer, Lars. 1983. Hemvärnet i Vetlandatrakten. (Uppsats. Plac. JFA 5000 – 03 – H.)

Kamratföreningen Smålandsartillerister
Smålandsartilleristen. 1976-1981, 2002, 2003 (2), 2004-2010, 2011 (2), 2012 (1).
Årsbok 1944-1946, 1956-1959, 1962-1963, 1965-1966, 1970-1973.

Karolinska Förbundet
Karolinska Förbundets årsskrift 1915. 1916. (Innehåller bl a artikel ”Tillståndet i Jönköpings län 1697-1721”, av Sigurd Schartau.

Marinlitteraturföreningen
Axelson, Stig. 1996. Från Vaggeryd till Biscaya.

Norra Smålands Regementes kamratförening
Eksjö stad och Ränneslätt. 1985.
Kungl Jönköpings regemente och Skillingaryd. 1989.

Riksluftskyddsförbundet
Bengtsson, B F. 1941. Vad var och en måste veta om bombanfall!
Hemskyddet i bild. 1942.

Se även JFA 5000 – 02. Frilufts- och naturvårdsorganisationer

Allmänt
Bjurulf, Gunvor. 1950. Floran i Månsarps socken med Smålands Taberg. (Småskrift.)
Blomberg, Albert. 1907. Beskrifning till kartbladet Boxholm. (Småskrift.)
Eichstädt, Fr. 1885. Om qvartsit-diabaskonglomeratet i Småland och Blekinge. (Hft.)
Ivarsson, Ulf & Kågeson, Per. 1976. Kris i miljörörelsen.
Linné, Carl von. [1922] Om Smålands Naturalhistoria. (Hft. JFA 2018/016)
Natur – Jönköpings län. 1995.
Ut i naturen. Naturguide för Jönköpings län. (JFA 07/81.)

Aneby Ornitologiska klubb
(Plac. JFA – 02 – A.)
Aegolius. 1986, 1987. (Hft.)

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna
Notbok om notfiske och notadrätter vid Östra Vätterbranterna. 2014.

Botaniska Sällskapet i Jönköping
Södra Vätterbygdens flora. 2021. (Gåva av Göte Bengtsson 2021.)

Emåns Ekomuseum, Bodafors
(Plac. JFA – 02 – E.)
Emåns Ekomuseum Bodafors.2007. (Broschyr.)

Föreningen Rädda Uttern i Småland
Rädda Uttern i Småland. Faktainsamling och åtgärder. 1995. (Hft.)

Föreningen Smålands Flora
Smålands flora. 2007. 2 bd.

Svenska Naturskyddsföreningen
Bollvik, Rune. 1974. Från fågelberg till fjällhemman.
Framsteg? (Broschyr.)
Sveriges Natur. Årsbok 1973.
Thunberg, Bo och Holm, Fredrik. 1989. Handla miljövänligt.

Svenska Naturskyddsföreningen – Jönköpings län
(Plac. JFA – 02 – S.)
Strömdahl, Helge. 1984. Nässjö Naturskyddsförening – en historik. (Kopia.)
Titta på natur. (SNF Huskvarna.)

Vätternvårdsförbundet
Den märkvärdiga sjön Vättern. 2013. (Gåva 2018.)

Se även JFA 5000 – 05. Funktionsrättsorganisationer

Medicin – Allmänt (p)
Hygienisk Revy. Populär tidskrift för hygieniskt upplysningsarbete. 1913. Inb.
Waerlands Månadsmagasin/Hälsa. 1949-1956.

Medicin – Allmänt
Andersson, Bo. 2004. Farsoter och handikapp. Ett kulturhistoriskt perspektiv.
Bakteriekrig i Korea och Kina. 1952. (Hft.)
Barth, A. J. 1855. Blindhet kan botas. (Småskrift.)
Granander, Sven. 1985. Hospitalsföreståndare Jonas Frimolins kassabok. (JFA 2018/095)
Karlsson, Ragnhild. 1983. Bengt Lidforss och botaniken. (JFA 2011/218)
Lif och hälsa. Praktisk handbok i hälso- och sjukvårdslära. 1905. (JFA 220/152.)
Lundqvist, Lars. 1971. Sveriges apotekarhistoria. Band VII.
Poliominnen. Polioskadade skriver om sitt liv och sitt arbete. 1996.
Sjölin, Chatarina (red.). 2001. Kropp och själv. Läkekonst genom tiderna.
Sjövall, Einar och Höjer, Axel. 1929. Medicinsk medborgarkunskap.
Waerland, Are. 1944. Våra giftbrunnar.

Medicin – Lokalt
Ericsson, Per. 1999. Jönköpings jordegummor.
Från 8 till 2000 vårdplatser på 200 år. Sjukhusvården i Jönköping 1777-1977. 1977.
Furhammar, Josef. 1967. Ulfsparre-Hägerflychtska länslasarettet i Eksjö 100 år.
Lyxell, Helena. 1996. Ryhovsminnen. Psykiatrins historiska utveckling till modern tid.
Lyxell, Sune. 1967. Kärlek -72? En socialpsykologisk analys av samlevnaden.
Minnesalbum över Jönköpings Läns sjukvårdspersonal. 1950. (Gåva av Elsa Qvennerstedt.)
Persson, Roland. Pesten i Jönköping under tidigt 1700-talet. (Uppsats.)

Jönköpings Läkaresällskap
(Plac. 14 – J.)
Tro, hopp och läkekonst. Jönköpings läkaresällskap 10 år. 2002.

Nordisk Jordmorforbund
Nordisk Jordmorforbund 1950-2000. 2000. (JFA 2022/210.)

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)
Laack, Stefan. 2004. Kukkunskap.
Ottar. Nr 2/1991, 4/1993.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Behöver du RSMH. RSMH behöver dig. (Broschyr.)

Riksföreningen mot cancer
Årsbok 1957-1959. 1960.

Sveriges Läkarförbund
Gengasen kan medföra förgiftning. 1944. (Hft.)

Se även JFA 5000 – 07. Kulturella organisationer

Allmänt
Bergman, Thorstein. 2000. Den nya tidens sångbok. (JFA 2020/065)
Conrad (Björkman, Conrad Adolf). 1906. Ungdomsstjärnan.
Essloff, K. Agath. 1943. Tältsymbalen. Sångbok för tält- och väckelsemöten. (Gåva av Gunnar Krantz 14/4 2020.)
Folkrörelsesångboken. Ackompanjemangsdel. 1979. (JFA 2022/124)
Hammarlund, Jul. 1910. Sånger för skola och hem. (JFA 2022/014)
Herren lever. Psalmer och sånger. 1978. (Tillhört Betlehem/Immanuelsförsamlingen, Jönköping.)
Lewerth, C J. 1891. Koralbok för kyrkan, hemmet och skolan.
Nya sånger för musikföreningar, solo och duett. 1933. (Småskrift.)
Petersén, Gunnar. 1926. Färdesånger.
Smädeliga Val-visor på kända melodier. 1928. (Hft.)
Svenson-Norrbo, John. 1944. Röd vers och yrkesvisor.
Tidens sångbok. 1983. (JFA 2020/065)

Förbundssångerna
Eric. 1906. Solskenet. Sånger tillägnade Sveriges ungdom med text och fyrstämmig musik af Eric. (Förbundssångernas författare. JFA 09/019)

Ladda ner fullständig förteckning

Klicka på nedan PDF-dokument för att öppna det, eller på knappen för att ladda ner.

För att se vilka tidskrifter som finns tillgängliga i arkivhusets forskarsal, tryck här.

Senaste nytt om böcker och litteratur

Back to top