Medlemskap – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Att bli medlem
Distriktsorganisationer betalar 1300 kr i medlemsavgift per år. I medlemsavgiften ingår 10 hyllmeter utrymme att disponera för organisationens eget arkiv och för de föreningar som är anslutna till distriktsorganisationen. Utrymme utöver detta kostar 150 kr/år och hyllmeter, vilket efter överenskommelse debiteras organisationen. Medlems- och hyllmeteravgift beslutas av Jönköpings läns folkrörelsearkivs årsmöte. Hör av dig till arkivet om du har några frågor angående medlemskap eller arkivinlämning!

Sekretess
Om inte särskilda skäl föreligger så förutsätts det inlämnade arkivet vara tillgängligt för allmänheten: fysiskt hos Jönköpings läns folkrörelsearkiv och i Arkivhusets forskarsal, samt eventuellt även digitalt via Folkrörelsearkivets hemsida. Materialet kan komma att användas i arkivets övriga utåtriktade verksamhet, utställningar, publikationer etc.
Ska särskilda restriktioner gälla för arkivet måste ett särskilt dokument upprättas (§ 12 i stadgarna för Jönköpings läns folkrörelsearkiv). Avgiften täcker även service som rådgivning, hämtning av arkiv m m.

Arkivleveranser
För varje arkivleverans till folkrörelsearkivet upprättas en reversal (kvitto), i vilket de inlämnade arkivhandlingarna beskrivs översiktligt. Därefter sker sortering (och eventuell gallring), ordning och förteckning, samt arkivplacering. Räkenskaper som lämnas för arkivering ska vara äldre än 7 år. Verifikationer gallras om inget annat avtalats.


Service och Arkivvård
Det finns mycket att tänka på gällande hur arkivmaterial ska hanteras och skyddas för att på bästa sätt bevaras för framtiden. Vad ska sparas? Vad kan gallras? Hur länge håller olika material, och hur fungerar det med bevaring av gamla fotografier, film, och handlingar som skapats i eller konverterats till digitalt format? Svar hittar ni här.


Vänligen kontakta arkivet innan arkivleverans för att avtala tid.

Back to top