Månadens dokument mars 2024: Jönköpings Hantverksförening – Arkiv Jönköpings län

År 1846 upphävdes det gamla skråväsendet genom den s k Fabriks- och Hantverksförordningen. Istället utfärdades en näringsfrihetsförordning som bl a stadgade att det i varje stad istället skulle bildas en hantverksförening. För Jönköpings del bildades en sådan i juni 1847 – ”Jönköpings Hantverks- och Industriidkareförening”. Den hade till en början liknande funktion som de gamla skråna, men från 1864 när det infördes full näringsfrihet upphörde föreningen att vara officiell remissinstans.

Föreningen blev istället en intresseförening för hantverkare och industriidkare, främst egna företagare. 1877 reorganiserades föreningen och även yngre hantverkare bjöds in att bli medlemmar. Föreningen började vid den tiden att utfärda lärlings- och gesällbrev, som en slags kvalitetsgaranti för unga hantverkare som genomgått prov och visat sig behärska yrket väl.

En gruppbild på 27 st män i omväxlande kostym och arbetskläder, utanför stort trähus medskyltning om "Hantverkets dag" och "CJ Larssons Stenhuggeri".
Medlemmarna i Jönköpings Hantverks- och Industriidkareförening samlade för fotografering i samband med Hantverkets Dag 1920. Foto: Holm & Co.

Bland Hantverksföreningens sociala insatser märks bl a det 1904 föreslagna och några år senare uppförda Borgarhemmet på Bymarken. Vid flera tillfällen arrangerade och deltog föreningen i olika utställningar, bl a Svenska Veckan 1911 och Hantverkets Dag 1920. Efter att i många år hyrt olika lokaler kunde man till slut år 1922 köpa en egen fastighet, som utöver planerad föreningslokal även innehöll en skolbyggnad och lägenheter. Efter ombyggnad kunde föreningens lokal på Östra Storgatan 39 invigas den 26 december 1924. Vid detta tillfälle presenterades idén att arrangera en större hantverks- och industriutställning i Jönköping. Den gick av stapeln några år senare och har blivit känd som Jönköpingsutställningen 1928 – ett av stadens mest minnesvärda arrangemang, som även gav en stor ekonomisk behållning åt både föreningen och Jönköpings stad, som var en av medarrangörerna.

Jönköpings Hantverksförening är en ideell näringspolitisk förening, partipolitiskt obunden. Dess uppgift är främst att främja hantverkets fortbestånd och utveckling. Målsättningen är att verka för fri enskild företagsamhet grundad på fri marknadshushållning och socialt ansvar.

Läs mer på föreningens hemsida: https://www.j-hantverk.se/

Hantverksföreningen har sedan 1979 sitt arkiv deponerat i Arkiv Jönköpings län (AJL 1979/051). Nyligen kompletterades arkivet med ett antal äldre fotografier (AJL 2024/014).

Lars Östvall
Arkivarie

Back to top