Västra Storgatan, norra sidan – Arkiv Jönköpings län

Västra Storgatan 2

Västra Storgatan 2 – kv Gambrinus (fd Västra Förstaden nr 1/Norra kvarteret 1)

Tomten på dåvarande Norra kvarteret 1, ägdes på 1840-talet av J M Grönberg, men genom byte blev en J M Lindström ny ägare 1843. (Lagf. prot. 20/3 1843.) På 1850-talet byggdes det stora stenhuset på tomten. Sedan Lindström gått i konkurs såldes fastigheten på auktion 1876. Köpare var handlanden Gustaf Lundin och priset 24 000 kr. (Köpebrev 16/11 1868. Lagf. prot. 18/4 1876.)

Suddig illustrerad bild av Västra storgatan med omliggande kvarter sett ovanifrån, inklusive rådhuset och rådhusparken.
Vy av Th Blomqvist 1881. Här syns Västra Storgatan med nummer 2 längst fram av fastigheterna på gatans högra sidan.

År 1896 ägdes fastigheten av Jönköpings Hotell-Aktiebolag. (Jönköpings stads adress- och annonskalender 1896. 1896, s 207.) I 1899-1900 års adresskalender finns uppgiften att fastigheten ägs av hotellaktiebolag och greve J Hamilton. Enligt 1909 års adresskalender ägdes fastigheten Norra kvarteret 1/Västra Storgatan 2 av fabrikör A Lindskog. Senare delades denna fastighet i två och den ena delen (Norra kvarteret 1 vid Parkgatan) ägdes år 1913 av Post- och telegrafverket. Den andra delen (Norra kvarteret 1 vid Västra Storgatan 2) ägdes år 1913 av fabrikör A Lindskog, som var ägare till Lindskogs Möbelfabriks AB på Torpagatan 14. I Yrkes- och affärsregister 1919-1920 nämns under rubriken Norra kvarteret, både adressen Västra Storgatan 2 och kvartersbeteckningen Granen 4. Ägare var då AB Ellenbogen. Även i 1927 års adresskalender står AB Ellenbogen som ägare till Granen 4. Granen 2 (Parkgatan 1) ägdes samtidigt av Kungl. Telegrafverket. (Adresskalendern 1927, s 177.) Stenhuset revs 1929.

Stengata med spårväg, träd och gångare, längre bort stenhus på varsin sida gatan.
Västra Storgatan från öster, med nummer 2 första huset till höger. Vykort från Calegi, Stockholm.

Konkurrenshandeln M Sandström
M Sandström hade sin butik här mellan åtminstone 1904 och 1909.

Stenhus vid stengata med markiser utfällda, skylt "konkurrenshandeln".
Sandströms konkurrenshandel på Västra Storgatan 2. Till höger Parkgatan. (Jönköpings läns museum)

Västra Storgatan 2 – AB Göteborgssystemet

Lång butiksdisk bakom vilken finns flera tunnor.
Göteborgssystemets ”minuthandelsställe” nummer 2. (Jönköpings läns museum)

Företag på Västra Storgatan 2 (i det äldre huset)
Axel Johnsons tandläkarmottagning (1896)
Jönköpings Tjänstebyrå (1896)
J F Östermans lånebibliotek (1909)
Bröderna Anderssons konditori (1918)
Engströms Eftr modeaffär (1918-1927)
Anders Carlssons möbelaffär (1927)
Stockholms-Konditoriet (1927)

”Tiden från och med 1940-talet har inneburit stora förändringar i stadsbilden på Väster. Särskilt intensiv var omvandlingen under 1960- och 1970-talen. Handel, service och administration fordrade ständigt större ytor för sin verksamhet. Det Väster som i stort sett funnit sin form vid 1900-talets början hamnade åter i stöpsleven. Den första generationen hus från 1850- och 60-talen vid Storgatans östra del ersattes med nya och större byggnader. Ett av de tidigaste exemplen var hörnhuset vid Västra Storgatan 2 som revs 1929 för att lämna plats för Skånska Bankens 20-talsklassicistiska fyravåningshus, ritat av August Stoltz.” (Åsgrim Berlin 1989, s 28.)

Västra Storgatan 2 – Skånska Banken
Skånska Bankens huvudkontor låg i Malmö, och i Jönköping fanns ett av drygt 20 avdelningskontor. Det fanns på Västra Storgatan 2 åtminstone mellan 1936 och 1958. Här har också Sydbanken och Sydsvenska banken haft sina kontor.

Västra Storgatan 2 – Monark Cykelaffär
Fanns här åtminstone 1936.

Spårvagn på gatan utanför stenhus med butik.
På detta vykort syns Monark Cykelaffär till höger, i hörnet fastigheten Västra Storgatan 2.

Västra Storgatan 2 – Nya Kappaffären
Nya Kappaffären låg här mellan åtminstone 1945 och 1955.

Gata kantad av träd med flera bilar och cyklister.
Vykort, poststämplat 1955.

Västra Storgatan 2 – Nya Trikåaffären
Alldeles intill Nya Kappaffären låg Nya Trikåaffären, som fanns mellan åtminstone 1945 och 1958.

Byggnad med från vänster: hotell, handskaffär, skånska banken, nya trikåaffären.
Foto: Conny Rich. (Jönköpings läns museum)

Fler företag på Västra Storgatan 2
Centrum klänningar (1936-1938)
Tekniska Affären (1936-1939)
Halda Norden skrivmaskiner (1945)
M Ch Peterson

Västra Storgatan 4

Huset på Västra Storgatan 4 byggdes på 1830- eller 1840-talet. Idag står en nybyggnad på dess plats.

Stengata kantad av hus med trappor upp till entréerna.
Västra Storgatan 4 är den låga envåningsbyggnaden till vänster. Några damer stiger ut från den fotoateljé som då fanns här. 1860-talets början. Foto från Jönköpings läns museum.

Företag på Västra Storgatan 4
J. Engströms Urmakeri (gr 1852, på plats ännu 1875)
Selander & Dahlberg (1906)
Häkters Resandevåning (1936)
Hotell Häkters (1945)

Västra Storgatan 6

Kvarteret med Västra Storgatan 6-8 hette förr Gnistan och begränsades i öster av den nu försvunna Bryggerigränd.

Stenhus med tre personer utanför.
Västra Storgatan 6. Till höger Bryggerigränd. I huset bodde under lång tid direktören för Krönleins (i samma kvarter) Ernst Harmann med sin familj. Foto från Jönköpings läns museum.

Västra Storgatan 6 – Rutanders
Företaget grundades omkring 1950 av Signe Rutander (född Johansson). Hon var uppvuxen i Jönköping, men hade flyttat till Stockholm och arbetat i bokhandel, en av huvudstadens bästa. Där hade hon varit i närmare 20 år innan hon återvände till Jönköping och startade eget. Senare överlät Signe Rutander sin affär på Västra Storgatan till en av sina anställda och företaget fanns kvar en bit in på 2000-talet. (Tack Gerd Bjursten och Alfa Ljungqvist för uppgifter!)

"Ritmaterial - Även när det gäller är det välkänt att RUTANDERS alltid har en mycket god sortering, Pennexperten".
Annons för Rutanders ”penn-experten”. Jönköpings-Posten lördagen den 3 oktober 1964.

Västra Storgatan 8

Den nuvarande fastigheten Västra Storgatan 8, Västerhuset, uppfördes 1940. Innan dess fanns det ett äldre trähus här, byggt redan på 1830-talet och rivet 1939.

Trähus invid stengatan, text "konstfilt" på skyltfönster.
Fastigheten Västra Storgatan 8 med Apoteket Kronan och Konstflit. Foto: Knut Björlingson. (Jönköpings läns museum JM 1984/2: 474.)

Västra Storgatan 8 – Konstflit
Fanns här åtminstone 1936.

Två skyltfönster med texten "Konstfilt".
Konstflit. Foto: Knut Björlingson. (Jönköpings läns museum)

Västra Storgatan 8 – Påfågeln Kemtvätt & Färgning

Entré till byggnad med skylt "Påfågeln" vid skyltfönster med text "Konstfilt".
Jönköpings läns museum

Västra Storgatan 8 – Apoteket Kronan
Apoteket Kronan fanns i huset från 1876 till 1939, då det flyttade snett över gatan till korsningen Västra Storgatan-Kyrkogatan. Föreståndare från åtminstone 1878 var Alfred Sev. Carlsson. Troligen hade han även sin bostad här, liksom en pharmacie-elev E Sandblom. A S Carlsson efterträddes av C G Wahlström och dennes personal bestod 1913 av apotekarna K Nilenius och A Bredberg, farm. kand. Karin Schultz och Ture Ljunghammar samt biträdena Eira Carlberg, Märta Tehler och Lydia Isaksson. Jönköpings två apotek hade redan på den tiden nattöppet. Apoteket Kronan och Apoteket Lejonet hade ansvar för nattexpeditionen varannan månad. Utanför apoteket var det en röd lampa tänd när det var nattexpedition.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2019. När det bara fanns mediciner på apoteken. I: JP 9/3 2019.

Västra Storgatan 8 – Sydsvenska Kreditaktiebolaget
Under en tid (åtminstone 1914) hade Sydsvenska Kreditaktiebolaget ett avdelningskontor i huset Västra Storgatan 8. 1921 var C Silferling direktör för kontoret, som senare kom att kallas Sydbanken (1927, möjligen något tidigare).

Västra Storgatan 8 – Storbys livsmedelsaffär
I Västerhuset.

Stengata med ensam man vid gathörn, skyltar för "Storbys" och "Ell-affär Radio".
Foto från Jönköpings läns museum.
Upplyst butik i mörkt foto, skylt "Storbys".
Foto från Jönköpings läns museum.

Fler företag i Västerhuset, Västra Storgatan 8
Ljungarums (1954)
Rutanders (1954)

Västra Storgatan 10

Tidigare låg ett trähus på denna adress, idag är det en större tegelbyggnad, uppförd för Posten.

Trähus mot gatan med tobaksbutik och apotek.
Västra Storgatan 10. Foto: Knut Björlingson. (Jönköpings läns museum.)

Västra Storgatan 10 – C. E. Svanberg Mekanisk Skofabrik
Företaget grundades 1859 och fanns på denna adress åtminstone 1875. Vid flera tillfällen fick Svanbergs priser för sin skotillverkning.

"C E Svanberg (Etablerad 1859) Mekanisk Skofabrik, endast solida, eleganta och moderna arbeten levereras från min fabrik" och info om produkter och kontakt.
Annons i Adresskalender för Jönköpings stad år 1875, s 131.

Västra Storgatan 10 – Central-Magasinet

Trähus vid gata med skylt "Centralmagasinet", text på skyltfönstret "Hjälp oss".
Central-Magasinet, Västra Storgatan 10. Okänd fotograf. (Jönköpings läns museum.)

Västra Storgatan/Barnarpsgatan – Posthuset

Högt stenhus med många fönster.
Posten på Västra Storgatan 10, här med ingång från Barnarpsgatan. Vykort från Nordisk Konst.

Västra Storgatan 10 – Säfvers Tobak
Butiken fanns här åtminstone mellan 1960 och 1984.

Länga av hus med butiker, skyltar för Frisör, kiosk, Bar, och tobak, till vänster vägen med några bilar.
Foto från 1960. Säfvers Tobak alldeles till höger i bild. Från Peter Hallingbäck.

Fler företag på Västra Storgatan 10
Sv. Joh. Lindqvist Urmakeri (1875-1878)
Edla Stork
Lamp-City (1978)
Lindqvist & Co Urhandel (1894-1896)
Kalla Hellmans (1903)
Signe Johanssons Mode (1909)
Knut Olsons Pappershandel (1914)
Signe Hultgrens Modeaffär (1918)
Nya Tricotaffären (1918-1919)
Elektriska Byrån (1927)
Juridiska Inkassobyrån (1939-1945)
Industrifirman Dala (1945)
Mjölkförsäljningen (1945)
Singer & Co (1945)
Svea Berggren Modeaffär (1945)
Lamp-City (1984)

Västra Storgatan 12

Västra Storgatan 12 – Janne Westlin

Stengata kantad av hus, några ungdomar/pojkar.
Västra Storgatan, sedd från väster, med Janne Westlins till vänster (på gatans norra sida). Foto: Lindheborgs. (Jönköpings läns museum)
Kvinna med schalett i butik med många produkter hängande från taket.
Interiör från Janne Westlins butik på Västra Storgatan. Foto från Jönköpings läns museum.
Gård mellan trähus med många kärror med hästar och hattprydda personer.
Gården till Janne Westlins affär, fotograferad i november 1889. Foto från Jönköpings läns museum.

Västra Storgatan 12 – Victor Anderssons speceriaffär

Suddig bild av träbyggnad vid gatan, skylt "Victor Andersson".
Foto i Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv (Arkiv Jönköpings län).

Västra Storgatan 12 – Andersson & Wahlgrens speceriaffär

Trähus vid gatan, skyltning för Glass, kylda varor, djupfryst, frisör, och kiosk.
Foto Arkiv Jönköpings län.
Trähus vid gatan, skyltning för Glass, kylda varor, djupfryst, frisör, och kiosk, utanför är fem kvinnor och en bil.
En livlig bild från Västra Storgatan 1960. Här syns både biltrafik och shoppande damer. Foto från Gunilla Nyström. (JFA-2023-008)

Västra Storgatan 12 – A R Lydahl tapetserare & sängbeklädnadsaffär
Fann här åtminstone 1930.

Västra Storgatan 12 – Jönköpings Musikaffär
Fanns på adressen 1930, och innehavare var då N. Anderson.

Västra Storgatan 12 – ABF Arbetarnas Bildningsförbund
Här finns ABF:s distriktskontor för Jönköpings län.
Länkar:
ABF:s webbplats
ABF på Wikipedia

Västra Storgatan 14

Företag på Västra Storgatan 14
ICA Flamman

Djurläkartorget

Djurläkartorget, som fått namn efter den gamla Djurläkarliden som låg här, kom till i samband med byggnationen av de stora fastighetskomplexen på 1960-talet. Torget fick senare tak och återinvigdes 1987. Idag har entrén till torget fått namnet Juneporten.
Litteratur:
Teiffel, Yvonne. 2021. När Juneporten var Djurläkartorget. I: JP 18/9 2021.

Läs också Lennart Lindbergs artiklar om Djurläkartorget.

En liten orkester uppställd på torg, flera åskådare och i bakgrunden skyltar för Försäkringskassan, ICA matmarknad, och Konfektyr.
Musikanter på Djurläkartorget i samband med Jönköpings marknad 1970. Foto från Gunilla Nyström. (JFA-2023-008)

Västra Storgatan 16

Företag på Västra Storgatan 16:
Gumperts Bokhandel

Västra Storgatan – Tändsticksfabriken

Västra Storgatan – Jönköpings Tändsticksfabrik
Tändsticksfabrikens ljusa kontorsbyggnad utefter Västra Storgatan uppfördes åren 1873-1874. Från 1930-talets mitt till 1972 var detta huvudkontor för hela Swedish Match-koncernen.
Litteratur:
Rydén, Josef. 1982. Tekniken formade industriarbetaren. (JP 9/12 1982)

Tändsticksmuseets hemsida: matchmuseum.jonkoping.se

Back to top