Årsmöte onsdagen den 10 maj 2023 kl. 18.30 – Arkiv Jönköpings län

Medlemsorganisationer och nämnder inbjudes till ÅRSMÖTE med Jönköpings folkrörelsearkiv / Arkiv Jönköpings län onsdagen den 10 maj 2023 kl. 18.30

Kaffe och te serveras från 18.00.

Plats: Jönköpings läns museum, Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping

Varje medlemsorganisation har rätt att utse två ombud till årsmötet. Anmälan av ombud till mötet skall vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast 3 maj på e-postadress: info@jlfa.se

I och med detta årsmöte börjar de nya stadgar, som beslutats vid årsmötet 2022 och medlemsmötet 31 oktober 2022, att gälla. Samtidigt byter Jönköpings läns folkrörelsearkiv namn till Arkiv Jönköpings län.

Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2022, samt verksamhetsplan och budget finns att ladda ned från Folkrörelsearkivets hemsida senast veckan innan årsmötet.

Dagordning för årsmöte 10 maj 2023

§ 1                      Mötets öppnande

§ 2                      Godkännande av kallelse till årsmötet

§ 3                      Fastställande av dagordning

§ 4                      Fastställande av röstlängd

§ 5                      Val av årsmötesfunktionärer

a) ordförande för mötet

b) sekreterare för mötet

c) protokolljusterare

d) rösträknare

§ 6                      Styrelsens årsredovisning                                                                                         Bilaga 1a + 1b

§ 7                      Revisorernas berättelse                                                                                            Bilaga 2

§ 8                      Beslut om ansvarsfrihet

§ 9                      Fastställande av medlemsavgift

§ 10                    Fastställande av arvoden

§ 11                    Fastställande av verksamhetsplan och budget 2023-2024                              Bilaga 3 + 4

§ 12                    Val av styrelse

a) ordförande och personlig ersättare (utses av Region Jönköpings län)

b) ledamot och personlig ersättare (utses av Region Jönköpings län)

c) ledamot och ersättare (utses av Kommunalt forum)

d) val av övriga ledamöter, fyra st, med en gemensam ersättare

§ 13                    Val av revisorer och ersättare

§ 14                    Val av valberedning

§ 15                    Av medlemmar, styrelse och revisorer väckta frågor

a) logotyp

b) hemsida

§ 16                    Övriga till årsmötet hänskjutna frågor

§ 17                    Mötets avslutande

Back to top