Månadens dokument Mars 2023: Sävsjö Frivilliga Befälsutbildningsförening (FBU) – Arkiv Jönköpings län

Sävsjö Frivilliga Befälsutbildningsförening, (FBU) bildades den 26 mars 1929, på initiativ av dåvarande löjtnant, sedermera överstelöjtnant, Thorsten Fogelberg. Han samlade de som visat intresse för landstormsrörelsen, och fram till 30-årsjubileumet 1959 hette föreningen också Sävsjö Landstormsförening. Landstormsrörelsen var ett uttryck för folkets vilja till ett starkare försvar, och ur den växte många frivilligorganisationer upp runtom i Sverige. Målet var, såsom uttryckt i Sävsjö FBU:s stadgar från 1943, att organisera och utbilda frivilliga värnpliktiga befäl och befäl vid hemvärnet, att samverka med försvarsmyndigheterna och andra frivilligorganisationer, samt att ge förberedande militärutbildning till unga män som ännu inte nått värnpliktsålder (vilka man kallade för landstormspojkar).

Man porträtt i halvprofil.
Föreningens förste ordförande. Bilden är hämtad ur publikationen ”Porträttgalleri från Småland” från 1932 som finns utlagd på Projekt Runeberg
Handskriven sida undertecknad Thorsten Fogelberg.
Det första protokollet från 1929.

De första åren fick föreningen mycket stöd från Sävsjö lottakår, som bidrog ekonomiskt och även ordnade mat vid de olika övningarna. Enligt den första verksamhetsberättelsen hade föreningen inte kunnat existera utan lottakårens stora engagemang. Även omgivande gårdar var givmilda i upplåtande av mark till övningar.  

Thorsten Fogelberg satt som ordförande i föreningen fram till 1940, då han flyttade från Sävsjö.

Att föreningen fick en mycket god start med ett 30-tal medlemmar tillskrivs Fogelberg, ”som med sin outtömliga energi värvade medlemmar och anordnade övningar till medlemmarnas fromma”. Hans ”skickliga och kamratliga sätt att ta hand om medlemmarna både utom och inom föreningslivet” gjorde honom mycket omtyckt, och när Fogelberg avled 1952 sörjdes han trots att han inte deltagit i föreningen på 12 år.

En samling välklädda äldre män till bords med flaggor.
Foto från föreningens 30-årsjubileum.
Tre män till bords tittar på en metallisk pokal.
Medlemmar från Sävsjö FBU beundrar gåvan från Sävsjö Lottakår.

Emellertid var tillväxten i början långsam. Förklaringen sades vara en allmän försvarsovilja efter första världskriget, då förhoppningarna var en avrustning snarare än en skärpning. 1929 hölls den första övningen, vilken ägde rum i Hultaby slottsruin tillsammans med Östra härads landstormsförening. Därefter övades det veckovis. Efterföljande år anordnades också flertalet större övningar och många medlemmar deltog i sommarlägerkurser och tävlingar i olika orter runtom i Sverige. Fram till 1940 hölls årligen en särskilt stor övning tillsammans med föreningar från olika härader inom Jönköpings och Kronobergs län. Det spända läget på grund av andra världskriget satte emellertid paus för övningar och kurser, även om det till en början innebar att dessa bedrevs med ökad energi. Detta för att instruktörerna behövdes inom försvaret och inte kunde undvaras. Sävsjö FBU ställde ”14 officerare, ett antal underofficerare och underbefäl” till försvarets förfogande.

Orkester i uniform på torg.
Foto från föreningens 50-årsjubileum.
Tidningsartikel FBU 50 årsjubileum med bild av orkester i uniform på torg.
Pressklipp (28/4-1979, okänd tidning) från föreningens 50-årsjubileum.

Arkivet efter Sävsjö FBU finns på Arkiv Jönköpings län för den som vill veta mer!

/ Sebastian Karlberg, arkivarie

Back to top