Kallbadhus i Jönköping – Arkiv Jönköpings län

Här har även medtagits de s k simhus, som uppfördes i Jönköping på 1800-talet.

1829 – Jönköpings Simsällskaps ”simhus”
”Det nybildade Jönköpings simsällskap inköpte sommaren 1829 Jönköpings segelsällskaps båthus, som var beläget strax söder om den inre hamnen vid Munksjöns västra strand. Detta byggdes om och försågs med två hoppbryggor, den ena på drygt tre mer och den andra på fem och en halv meter.” (Karlson 1996, s 221.)

1845 – Simsällskapets nya simhus
”År 1845 reorganiserades sällskapet, och genom andelsteckning uppfördes ett nytt simhus något söder om det tidigare simhusets plats. Även detta var en enkel anläggning av trä. Här gavs sedan simlektioner till 1851, då ett ras på botten utanför simhuset omöjliggjorde vidare övningar.” (Karlson 1996, s 221.)

1849 – Östra badhuset i Rocksjön
År 1849 till kom ett badhus vid Rocksjöns östra strand. Det skulle vara till för både herrar och damer, och därmed det första kallbadhuset som även var tillgängligt för kvinnor. Från 1852 fick också flickor simundervisning här. På 1860-talet hade badhuset blivit så dåligt att man befarade att det befarades ”själv giva sig ut på simövningar”. Det överläts till en handlare 1870, som ersatte det gamla badhuset med ett nytt på samma plats. Än idag finns här en badanläggning – Rocksjöbadet!

1853 – Lilla Limugnens badhus
Sommaren 1853 öppnade ett nytt badhus, vid Lilla Limugnen på Munksjöns västra strand. ”Badhuset var en träbyggnad försedd med bassäng inne i rummet och dusch. Det hade även en delvis avskärmad yttre bassäng, så att ´äldre fruntimmer´ kunde begagna den öppna sjön.” (Karlsson 1996, s 222.) Efter ägarbyte ett par år senare utvidgades badanläggningen och ansågs då vara ”troligen den bästa i riket för unga flickors simövningar”. Redan 1857 skedde nya utvidgningar och då uppfördes en separat byggnad för dambad, med dusch och flera omklädningsrum. Efter sommarsäsongen 1865 lades dock badet ned.

1869 – Jönköpings Badaktiebolags badhus
I juni 1869 öppnades ett nytt badhus vid Munksjön, söder om inre hamnområdet. ”Badhuset låg helt på stenkar ute i vattnet och var en träbyggnad i en våning och utanför denna låg bassängerna omgärdade av plank.” Vid renovering 1877 byggdes ett hopptorn. Badanläggningen fanns kvar till 1884.

Östra kallbadhuset i Vättern
I slutet av 1800-talet uppfördes ett badhus vid Vätterstranden, på Liljeholmen, ungefär vid det senare uppförda reningsverket (idag restaurang).

Trähus med med plank som inhägnar del av Vättern.
Badhuset vid Liljeholmen. Foto från Jönköpings läns museum.

Källor:
Karlson, Bo E. 1996. Bebyggelse i Jönköping 1612-1870. Produktion, rekreation.

Back to top