Arbetarrörelsens framväxt i Jönköping – Arkiv Jönköpings län

Industrialisering

Industrialiseringen kom igång ganska sent i Jönköping. Runt 1850 började en liten industri växa fram, men det var inte förrän kring början av 1900-talet som den industriella utvecklingen kom igång på allvar. Därför kom även arbetarrörelsen igång ganska sent i Jönköping, både den politiska och fackliga rörelsen.
Något som inverkade på arbetarrörelsens långsamma utveckling var religionen. Kyrkan och prästerskapet predikade förnöjsamhet och tro på auktoriteter. Således uppmanades man till att vara nöjd med den lott man blivit tilldelad. När socialismen dök upp kring 1880 så uppstod snabbt en klyfta mellan den och religionen eftersom socialismen uppmuntrade arbetarna att kämpa för sina rättigheter, bättre arbetsvillkor och bättre levnadsvillkor.

Med den industriarbetarklass som växte fram i hela riket genom industrialiseringen följde också svåra sociala problem. Jönköping var inget undantag. Staden hade vuxit snabbt under perioden 1850-1950 och detta skapade problem. Jönköping fick en stor arbetarbefolkning med usla bostadsförhållanden och i många fall brist på mat. Missnöjet tog sig uttryck i bland annat strejker och protester. Ett exempel är det så kallade Brödupproret 1855. Det blev upplopp i staden i september då kraftiga prishöjningar på säd, potatis och andra livsmedel genomfördes.

Socialismen och August Palm

Socialismen nådde Jönköping via skräddargesällen August Palm. 1882 kom han till Jönköping för att förkunna den socialistiska läran. Han mötte hårt motstånd från många håll – inte minst från arbetarna själva. Han blev till och med hotad med stryk av arbetarna vid något tillfälle. Resultatet blev i alla fall att en liten socialistisk förening bildades 1883. Sju år senare, det vill säga 1890, bildades den första socialdemokratiska föreningen i länet, Jönköpings Agitationsklubb – senare kallad Jönköpings Arbetarklubb. Det var dock inte förrän efter sekelskiftet som socialismen fick ordentligt fäste i det konservativa Jönköping. Som tidigare nämnts så gjorde även religionen det svårt för organisationstanken att slå rot bland arbetarna.

Den första fackföreningen i Jönköping

Den första fackföreningen i Jönköping stod typograferna för 1883. En typograf jobbade inom tryckeribranschen med att överföra text och bilder till en tryckpress så att man kunde massproducera böcker och tidningar. Därpå följde målarna 1887 och skräddarna 1888. Det var naturligt att det var just hantverkarna som ledde utvecklingen då de hade den gamla gesälltraditionen inom skråväsendet bakom sig. Skråväsendet, som existerade i Sverige från 1400-talet till 1846, kan liknas vid en organisation som reglerade hantverksverksamheten. En gesäll var en färdiglärd lönearbetar som ingick i skråväsendet. I och med att fabrikerna växte fram ändrades hantverket och blev i många fall mer av ett fabriksarbete. Skråväsendet blev omodernt och försvann. I dess ställe växte fackföreningarna fram.

1898 bildades en landsorganisation för fackföreningarna. På den första kongressen som hölls diskuterades flitigt förhållandet till Socialdemokraterna. Det bestämdes att fackföreningar som anslöt sig till riksorganisationen också skulle vara tvungna att ansluta sig till Socialdemokraterna, något som väckte en hel del protester. Vid nästa kongress tog denna tvångsanslutningsparagraf därför bort.

Källor: Texten bygger på häftet ”Arbetarrörelsen i Jönköpings län – En kort rapsodi” av Börje Hjort.

Ett urval av arkiv med anknytning till Arbetarrörelsen som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv:

Svenska Typografförbundets avdelning 29 Jönköping (bildades 1883)
Svenska Typografförbundets avdelning 29 Jönköping, ungdomsklubben (bildades 1886)
Svenska Typografförbundets avdelning 29 Jönköping, invalidfonden (bildades 1906)
Svenska Typografförbundets avdelning 29 Jönköping, reshjälpskassan (bildades 1884)
Skandinaviska Sadelmakare- och tapetserareförbundets jönköpingsförening (bildades 1892)
Jönköpings hantverkares sjuk- och begravningskassa (bildades 1888)
Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets avdelning 218 Jönköping (bildades 1917)
Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundets avdelning 226 Jönköping (bildades 1906)

Back to top