Månadens dokument oktober 2019 – Sv. Gruvarbetareförb. avd. nr 48, Spexeryd – Arkiv Jönköpings län

Standaret kommer från Svenska Gruvarbetareförbundets avdelning nr 48, Spexeryd. Avdelningen bildades, vilket även texten på standaret anger, den 27 juli 1907. Standaret är troligen avdelningens första, men säkerligen tillverkat före 1915. Gruvarbetareförbundet bildades 1895 som Svenska gruv- och bruksarbetareförbundet, men bytte 1902 namn till Svenska Gruvarbetareförbundet. Namnet ändrades ånyo 1915, till Svenska Gruvindustriarbetareförbundet, och därmed är standarets ålder inringad.

Ett standar är för en fackförening den viktigaste fysiska symbolen och signalerar sammanhållning och målsättning. Standaret från Spexeryd bär stroferna ”Sammanslutning är makt” och ”Proletärer i alla länder förena eder”. Det är dessutom konstfullt utsmyckat med frihetssymboler och andra dekorationer. Som historiskt dokument från demokratins framväxt i Sverige har det stort värde och bör förvaras på betryggande sätt.

Gruvindustriarbetareförbundet blev 1994 en del av Svenska Metallindustriarbetareförbundet, idag Industrifacket Metall. Metall är medlem i Jönköpings läns folkrörelsearkiv, där deras arkiv förvaras. På Folkrörelsearkivet finns även annat arkivmaterial från Gruvindustriarbetareförbundets avdelning nr 48, Spexeryd.

Stort tack till den numera avlidne Eskil Johansson, Ödestugu hembygdsförening, som räddat standaret till eftervärlden. Tack också till Bernt Ståhl och Daniel Petersson som varit drivande för att standaret till slut kommit till rätta på Jönköping läns folkrörelsearkiv.

/ Lars Östvall

Back to top