Månadens dokument januari 2019 – Eksjö Folkets hus – Arkiv Jönköpings län

I Eksjö Folkets Hus Förenings styrelseberättelse för år 1944 står att läsa:

”Styrelsen för Eksjö Folkets Hus förening u.p.a får härmed avgiva följande styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret. På förslag av Järn- och Metalls avdelning i Eksjö kallade F.C.O i Eksjö till ett sammanträde, som avhölls i Godtemplarhuset i febr. 1943. Därvid upptogs till diskussion bildandet av en Folkets Hus förening i Eksjö stad. Efter en längre debatt beslutades att tillsätta en kommitté, som skulle bestå av ett ombud från varje förening inom staden med Fakliga Centrals ordförande som sammankallande. När respektive föreningar utsett sina ombud, avhölls ett sammanträde i Verdandilokalen.”

Exteriörbild på Folkets hus i Eksjö

Detta är upptakten till en utdragen kamp för föreningen att få till stånd ett Folkets Hus i Eksjö med ändamålsenliga lokaler. I styrelseberättelsen för 1945 redogör föreningen för att man under året köpt Templarsalen av NTO Enighet för en summa av 50 000 kr samt inventarierna för 1000 kr. Styrelsen tillägger dock att köpet av denna fastighet endast ska ses som ett led i föreningens utveckling: ”…så att i en snar framtid ett nytt och tidsenligt Folkets Hus kan anskaffas och tidsenliga lokaler kan ställas till stadens föreningars förfogande.” 

Vid fortsatt läsning framgår att lokalen verkar vara i stort behov av renovering och lämnar en hel del att önska när det kommer till både uppvärmning och sanitära anläggningar. Något år senare visar det sig också att lokalen inte kan tillgodose de många hyresförfrågningar Folkets Hus-föreningen får in från andra föreningar.

Men föreningen har alltjämt gott hopp om framtiden och längre ner i 1945 års berättelse står följande: ”Till sist vill styrelsen uttala den förhoppningen, att det blir mera fart på andelsteckningen så att vi i en snar framtid kan förverkliga allas vår dröm – ett modernt och tidsenligt Folkets Hus som uppfyller alla de krav och fordringar vår demokratiska tid kräver. Ett Folkets Hus till stadens och föreningslivets bästa.”

Redan 1946 uppstår en möjlighet att sälja Templarhuset till Eksjö Mejeriförening till en summa av 85 000 kr och samtidigt av disponent Sandberg, Nässjö, inköpa Godtemplarhuset för en summa av 91 500 kr.

Men hela affären går om intet. Templet Enighet opponerar sig och menar att Folkets Hus-föreningen ej haft rätt att försälja fastigheten då de inte begärt lagfart på fastigheten inom föreskriven tid. Det hela utvecklar sig till en rättstvist och den 15 september 1947 återlämnas fastigheten till Templet Enighet.

Det finns mycket mer att skriva om detta och vad som händer åren därpå. Den som är intresserad kan pussla ihop den långa och ganska invecklade historien utifrån de protokoll och styrelseberättelser som finns i arkivet. Men i denna text hoppar vi några år framåt och landar i ett pressklipp ur Smålands Folkblad från den 25 januari 1954 med rubriken ”Eksjö stad har sluppit billigt undan en kulturell förpliktelse”. Pressklippet sitter limmat i en av föreningens protokollböcker och är ett referat från invigningen av Eksjö Folkets Hus lördagen den 23 januari 1954. En högtidsstund för föreningen fylld av musik, tal och gåvor. Karl Kilbom, före detta riksdagsman, håller ett högtidstal vid detta tillfälle där han inleder med orden: ”När man ser det Folkets hus och den teatersalong som Eksjö har fått i dagarna, så ville jag gärna säga herrarna i stadsfullmäktige att ni sluppit undan en oundviklig kulturell förpliktelse fantastiskt billigt.” Orden går att koppla till föreningens långa strävan efter ett Folkets hus och att måhända kunde kommunen och de styrande i staden varit mer stöttande och behjälpliga i detta avseende.

Om huset

Fastigheten byggdes 1904 av IOGT-föreningen. Så småningom såldes fastigheten till en privatperson som under många år drev en bilverkstad i lokalerna. Först därefter köptes den av arbetarrörelsen till Eksjö Folkets Hus.
År 1987 såldes byggnaden och man köpte ”gamla” församlingshemmet på Läroverksgatan som därefter blev det nya Folkets hus.

Bild från Folkets Hus i Eksjö. Fredrik Johansson till höger tar emot en gåva.
Exteriörbild på Folkets hus i Eksjö
Bilden tagen i Eksjö Folkets Hus vid invigningen den 23 januari 1954.
Exteriörbild på Folkets hus i Eksjö
Back to top