Månadens dokument december 2020: Jönköpingskretsens Ynglingaförbund – Arkiv Jönköpings län

I årsberättelsen 1895-1896 kan man läsa att ”Förbundets ändamål är ytterst detsamma som hvarje enskild ynglingaförenings, nemligen att få den manliga ungdomen vunnen och bevarad åt Kristus. Att underhålla sambandet mellan de troende ynglingarne, att sätta föreningarne i tillfälle att dela och utbyta andliga välsignelser, att sporra hvarandra till uthållighet och ökadt nit för Herrens sak och sålunda motarbeta tröghet och liknöjdhet, hvarigenom tillbakagång och affall vållas – dertill bildades förbundet.”

1896 hade man 28 anslutna ynglingaföreningar med totalt 805 medlemmar. Tillsammans samlades in drygt 1000 kronor under året som ”sändts till kommittén för svenska missionen i Kina.”

Upptagen i årsberättelsen finns även ett brev daterat 30 mars 1896 från kinamissionär Hugo Linder adresserat till Ynglingaförbundet. Han befinner sig i Pú-cheo-fu och återberättar om sitt missionsarbete. Bland annat så nämner han ett missionsmöte och bildandet av en församling:

”Ett ”missionsmöte” utlystes och bevistades af 20 deltagare och pågick 2 dagar. Vi hade gemensamma måltider, men hvar och en betalade sin mat. Så bildades en församling av 19 medlemmar, säkerligen en underlig ”församling” då hvarje medlem var opii-ätare, men dock en, som Herren synbarligen bekänner sig till.”

Årsberättelsen är undertecknad Efraim Sandblom och det torde rimligen vara samma Efraim Sandblom som fick det vackra fotoalbumet på sin 40-årsdag år 1900. Här nedan följer bilder på och ur nämnda album.  

Källa: arkivhandlingar ur ID 0538 Jönköpingskretsens Ynglingaförbund, Arkiv Jönköpings län.

/ Richard Fransson, arkivarie

Back to top